НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

110-РІЧНИЙ ДОСВІД ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

05.08.2016

Історія становлення післядипломної освіти у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця своїми витоками сягає медичного факультету Університету Святого Володимира, започаткованого у 1841 році. Адже саме у цьому осередку професійної підготовки за ініціативи Міністерства народної просвіти було розпочато роботу щодо започаткування системи післядипломної освіти лікарів. Зокрема, у листі піклувальника київського навчального округу В.В. Вельяминова-Зернова від 24 березня 1899 р. було порушено питання щодо облаштування при університетах спеціальних курсів для вдосконалення підготовки лікарів.

Констатувати факт виникнення першого університетського осередку післядипломної освіти на медичному факультеті Університету святого Володимира ми можемо у 1906 р. про що свідчать «Правила специальных и повторительных курсов для врачей при медицинском факультете Императорского Университета Св. Владимира», затверджені товаришем міністра народної просвіти П.П. Ізвольским.
Зокрема, в означених правилах зазначалось наступне:
«1. Медицинскій факультет Императорскаго Университета Св. Владиміра открываетъ повторительные курсы по различнымъ медицинскимъ предметамъ для отдЂльныхъ группъ врачей.
2. Означенные курсы открываются одинъ разъ въ теченіе учебнаго года, а именно съ 1-го декабря по 15 января.
3. Спеціальные и повторительные курсы ведутся какъ профессорами медицинского факультета Университета Св. Владиміра такъ и приватъ доцентами того же Университета.
4. Для организаціи и веденія дЂла преподаванія на курсахъ медицинскій факультетъ избираетъ особую комиссію изъ трехъ членовъ факультета.
5. Комиссія повторительныхъ курсовъ заблаговременно разсылаетъ вопросные бланки относительно этихъ курсовъ преподавателямъ и на основаніи присланныхъ заявленій распредЂляетъ курсы по днямъ и часамъ недЂли съ обозначеніемъ мЂста чтеній или практическихъ занятій.
Росписаніе это утверждается факультетомъ и объ открытіи курсовъ помЂщаются заблаговременно публикаціи въ медицинскихъ и общихъ изданіяхъ по выбору коммиссій.
6. Врачи, желающіе слушать повторительные курсы, подаютъ на общемъ основаніи прошенія Г. Ректору, который и разрЂшаетъ выдачу входныхъ билетовъ.
7. Въ пользу отдЂльныхъ преподавателей, лекціями и руководствомъ которыхъ врачи желаютъ воспользоваться, взимается особая плата примЂнительно къ нормЂ одного рубля за неделЂный чась каждого курса, при чемъ 25% означенной платы отчисляется на покрытіе расходовъ по практическимъ занятіямъ врачей въ учебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ Университета и по содержанію канцеляріи курсовъ».

Таким чином, започаткування у 1906 році при медичному факультеті Університету святого Володимира, правонаступником якого нині є Національний медичний університет імені О.О. Богомольця повторювальних курсів є відліковою точкою становлення університетської післядипломної підготовки лікарів в Україні.

Інститут післядипломної освіти

delo