НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАКАЗ №460 від 26.08.2014 року

26.08.2014

НАКАЗ №460 від 26.08.2014 року

Про підготовку до початку
2014/2015 навчального року
та організацію його проведення
в НМУ імені О.О. Богомольця
 
 
На виконання наказу МОЗ України від 22.08.2014 р. № 595 «Про підготовку до початку 2014/2015 н.р. та організацію його проведення», з метою забезпечення належної підготовки Університету до початку та проведення 2014/2015 навчального року,
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Для оперативного аналізу стану підготовки Університету до організованого початку 2014/2015 н.р., надання практичної допомоги щодо розв’язання виявлених проблем, розробки Плану заходів з підготовки та організації проведення 2014/2015 н.р., створити відповідну Комісію та затвердити її персональний склад (Додаток 1).
 
2. Затвердити «План заходів з підготовки та організації проведення 2014/2015 н.р. у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця» (Додаток 2).
 
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 
Ректор
член-кореспондент НАМН України,
професор К.М. Амосова
 
 


 
Додаток 1
 
 
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ ЩОДО ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ УНІВЕРСИТЕТУ ДО ОРГАНІЗОВАНОГО ПОЧАТКУ І ПРОВЕДЕННЯ 2014/2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ   
 
Цехмістер Я.В.
Голова комісії, в.о. першого проректора з науково-педагогічної роботи, професор
 
Степаненко В.І.
заступник голови, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, професор
 
Чайковський Ю.Б.
заступник голови, проректор з наукової роботи, член-кореспондент НАМН України, професор
 
Антоненко М.Ю.
заступник голови, проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи, професор
 
Науменко О.М.
 
 
 
Хіміч І.М.
 
 
 
заступник голови, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор
 
заступник голови, проректор з економічних питань
 
Члени робочої групи:
Закордонець О.О.
проректор по роботі з іноземними громадянами, доцент
Никитюк О.А.
проректор з адміністративно-господарчої роботи
Федь Н.С.
головний бухгалтер
Лук’янець М.М.
голова профкому співробітників
Жуковцева Л.І.
начальник відділу кадрів
Коновалова Л.В.
начальник планово-фінансового відділу
Ніколаєнко А.О.
начальник юридичного відділу
Стеченко О.В.
начальник навчально-методичного відділу, доцент
Горова О.С.
начальник відділу гуманітарної освіти та виховання
Чалий К.О.
начальник відділу комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти, професор
Терлецький Р.В.
відповідальний секретар приймальної комісії
Ковтун Н.П.
завідувач канцелярії
Матюхіна Л.О.
завідувач бібліотеки
Згурський П.
голова студентського парламенту
Пилипко В.
голова профкому студентів


Додаток №2
 
ПЛАН
ЗАХОДІВ З ПІДГОТОВКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ 2014/2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
 
Зміст заходу
Термін виконання
Відповідальні особи
1.
Розглянути питання підготовки до 2014/2015 навчального року на засіданнях вчених та педагогічних рад, залучивши до участі у них керівників структурних під-розділів з питань охорони здоров’я облас-них та міських державних адміністрацій, місцевих органів виконавчої влади та само-врядування, науково-дослідних установ, за-кладів охорони здоров’я, громадських орга-нізацій, представників органів студент-ського самоврядування та іноземних зем-ляцтв. 
До
08.09.14
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.
2.
Забезпечити проведення урочистих заходів з нагоди Дня знань. Урахувати методичні рекомендації Інституту інноваційних техно-логій і змісту освіти МОН України щодо проведення першої лекції у новому 2014/2015 навчальному році «Україна – су-веренна демократична держава».
До
1.09.14
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.
3.
Подати до МОЗ України інформацію про стан готовності Університету до початку 2014/2015 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.
До
15.09.14
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.
4.
Подати до МОЗ України перелік проблем-них питань діяльності Університету у 2014/2015 навчальному році та пропозиції щодо шляхів їх врегулювання.
До
15.09.14
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.
5.
Подати до МОЗ України звіт про результати виконання наказу МОЗ України від 27 серп-ня 2013 року № 762 «Про підготовку до по-чатку 2013/2014 навчального року та орга-нізацію його проведення».
До
15.09.14
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.
6.
Подати до МОЗ України пропозиції щодо реалізації положень Закону України «Про вищу освіту», який набуває чинності 06 ве-ресня 2014 року, з урахуванням особливос-тей діяльності вищих медичних та фарма-цевтичних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
До
15.09.14
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.
7.
Довести до відома осіб, які навчаються в Університеті, а також педагогічних та на-уково-педагогічних працівників положення Закону України «Про вищу освіту», який набуває чинності 06 вересня 2014 року, зокрема строків набуття окремих статей відповідно до прикінцевих положень цього закону.
До
08.09.14
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.,
керівники струк-турних підрозділів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
8.
Провести у колективі Університету обгово-рення проекту розпорядження Кабінету Мі-ністрів України «Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров’я», оприлюд-неного шляхом розміщення на офіційному вебсайті МОЗ України в мережі Інтернет (www.moz.gov.ua). Подати пропозиції та за-уваження до МОЗ України.
До 01.10.2014
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М., керівники струк-турних підрозділів, декани факультетів, завідувачі кафедр.
9.
Забезпечувати проведення провідними пе-дагогічними та науково-педагогічними пра-цівниками Університету регіональних на-уково-практичних семінарів для лікарів та молодших медичних спеціалістів первинної та вторинної ланки з метою забезпечення їх безперервного професійного розвитку у контексті завдань щодо реформування галу-зі.
До
01.07.14 р.
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.,
Марушко Ю.В.
10.
У зв’язку з проведенням антитерористичної операції у Донецькій та Луганській облас-тях:
– опрацювати питання щодо можливості відновлення діяльності кафедри військо-вої підготовки Університету, подавши до 01 жовтня відповідні пропозиції до МОЗ України;
– забезпечити до 01 жовтня 2014 р. вклю-чення тем з організації та надання медич-ної допомоги у воєнний час та при над-звичайних ситуаціях мирного часу до ді-ючих навчальних програм з дисциплін: «Внутрішня медицина» (5 рік навчання), «Хірургія, дитяча хірургія» (5 рік нав-чання), «Травматологія та ортопедія» (5 рік навчання), «Нейрохірургія» (5 рік навчання), «Гігієна та екологія» (3 рік навчання), «Епідеміологія» (5 рік навчан-ня);
– неухильно виконувати вимоги МОН України щодо організації переведення та поновлення осіб, які навчаються у До-нецькому національному медичному уні-верситеті ім. М. Горького, Державному закладі «Луганський державний медич-ний університет», зокрема іноземних студентів;
– невідкладно розробити та затвердити положення Університету про дистанцій-ну форму навчання, передбачивши від-повідне навчально-методичне забезпе-чення та засоби контролю навчального процесу для навчання окремих категорій студентів, переведених (поновлених) на навчання з Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Державного закладу «Луганський дер-жавний медичний університет» до Уні-верситету;
– опрацювати питання щодо можливості тимчасового працевлаштування науково-педагогічних працівників Донецького на-ціонального медичного університету             ім. М. Горького, Державного закладу «Луганський державний медичний уні-верситет» в Університет у межах бюд-жетних асигнувань на відповідні цілі, за-тверджених МОЗ України у 2014 році;
– визначити у розрізі спеціальностей, на-прямів та форм підготовки можливі до-даткові обсяги для переведення (понов-лення) осіб, які навчаються у Донецько-му національному медичному універси-теті ім. М. Горького, Державному закладі «Луганський державний медичний уні-верситет», зокрема іноземних студентів, до Університету, для навчання за дер-жавним замовленням та за кошти юри-дичних та фізичних осіб з урахуванням ліцензованих обсягів підготовки та наяв-ності вакантних місць у гуртожитках Університету, подавши відповідні пропо-зиції до МОЗ України до 01 листопада 2014 року, окремо – щодо необхідності додаткових обсягів фінансування;
– визначити у розрізі форм післядиплом-ної підготовки можливі додаткові обсяги підвищення кваліфікації лікарів та прові-зорів Донецької та Луганської областей, а також іноземних клінічних ординато-рів, аспірантів та магістрів в Універси-теті, з урахуванням ліцензованих обсягів підвищення кваліфікації та наявності ва-кантних місць у гуртожитках, подавши відповідні пропозиції до МОЗ України до 01 листопада 2014 року, окремо – щодо необхідності додаткових обсягів фінан-сування;
– опрацювати спільно з керівниками структурних підрозділів з питань охоро-ни здоров’я обласних, міських держав-них адміністрацій питання щодо можли-вості тимчасового розміщення структур-них підрозділів працівників Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Державного закладу «Луганський державний медичний уні-верситет» на базі Університету або його відокремлених структурних підрозділів та інших приміщень, подавши відповідні пропозиції до МОЗ України до 01 листо-пада 2014 року, окремо – щодо необхід-ності додаткових обсягів фінансування.
 
 
 
До
01.10.14 р.
 
 
 
 
До
01.10.14 р.
 
 
 
 
 
 
 
 
Протягом року
 
 
 
 
 
 
До
01.11.14 р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До
01.09.14 р.
 
 
 
 
 
 
 
До
01.11.14 р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До
01.11.14 р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До
01.11.14 р.
 
 
 
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М.,
Хіміч І.М.
 
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Стеченко І.В.,
завідувачі кафедр.
 
 
 
 
 
 
 
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.,
Стеченко О.В.,
Закордонець О.О., декани факультетів.
 
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.,
Жуковцева Л.І.
 
 
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.,
Стеченко О.В.,
Закордонець О.О., декани факультетів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цехмістер Я.В.,
Науменко О.М., Дубров С.О.,
Чайковський Ю.Б.,
Марушко Ю.В.
 
 
 
 
 
 
 
 
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.
 
11.
На виконання Закону України «Про забез-печення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»:
          неухильно та невідкладно виконувати вимоги інструктивних листів та наказів МОН України, МОЗ України щодо всту-пу на навчання та зарахування абітурі-єнтів із тимчасово окупованої території, отримання документів про освіту дер-жавного зразка, переведення та понов-лення осіб, які навчалися у Державній установі «Кримський державний медич-ний університет імені С.І. Георгіївсько-го» до Університету, їх зарахування в інтернатуру та працевлаштування;
          забезпечувати вчасне подання до ДВНЗ «Тернопільський державний ме-дичний університет імені І.Я. Горбачов-ського» показників контингенту студен-тів, інтернів, магістрів, слухачів, клініч-них ординаторів, аспірантів та докторан-тів у форматі відповідних статистичних даних та економічних показників, розмі-щених на офіційному сайті цього універ-ситету, уклавши відповідні угоди між цим університетом та Університетом в установленому законодавством порядку.
Протягом 2014/2015 навчально-го року
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.,
Закордонець О.О.,
Стеченко О.В.,
Дубров С.О.,
Чалий К.О.
12.
З метою поліпшення організації підготовки лікарів та провізорів забезпечувати:
– подальше удосконалення діяльності навчально-тренінгових центрів практич-ної підготовки студентів та лікарів-інтер-нів;
– придбання сучасних підручників і по-сібників, у тому числі на електронних носіях, ураховуючи надані рекомендації моніторингових груп МОЗ України та голів державних екзаменаційних комісій;
– подальше впровадження методичних рекомендацій для керівників баз стажу-вання лікарів-інтернів, уніфікованих форм індивідуального плану підготовки лікарів-інтернів, щоденників роботи інтернів усіх спеціальностей, розробле-них на виконання наказу МОЗ України від 27 грудня 2013 року № 1145 «Про по-ліпшення організації роботи баз стажу-вання лікарів-інтернів», затверджених МОЗ України 14 квітня 2014 року;
– впровадження сучасної інформаційної системи бібліотек вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів IV рівня акредитації, яка передбачає на-явність електронних каталогів, створення репозитарію, введення штрих-кодування, замовлення літератури у режимі on-line, електронного читацького квитка тощо з урахуванням методичних рекомендацій «Організація роботи інформаційно-тех-нологічних систем бібліотеки вищого ме-дичного (фармацевтичного) навчального закладу», затверджених МОЗ України 28 січня 2014 року;
– впровадження в Університеті наскріз-них програм, зокрема, типової наскрізної програми «Паліативна та хоспісна допо-мога» для студентів спеціальностей «Лі-кувальна справа», «Педіатрія», затверд-женої МОЗ України 17 січня 2014 року.
 
До
01.07.15 р
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.,
Матюхіна Л.А.,
Дубров С.О.,
Стеченко О.В.
13.
З метою поліпшення якості підготовки лі-карів та провізорів:
– забезпечувати постійне оновлення та розміщення оприлюднених Державною організацією «Центр тестування профе-сійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медици-на» і «Фармація» при МОЗ України» інформаційних банків тестових завдань на сервері дистанційного навчання;
– здійснювати підготовку студентів до лі-цензійних інтегрованих іспитів «Крок» (Далі ЛІІ) у кілька етапів – самостійна робота та вивчення студентами тестових завдань Л ІІ, робота студентів на кафед-рах, контроль навчально-пізнавальної ді-яльності студентів з підготовки до ЛІІ шляхом проведення комплексних кон-трольних робіт за форматом відповідних ЛІІ (діагностично-тренінгові тестування та підсумковий (ректорський) тестовий контроль студентів); структуроване про-ведення пілотних тестових іспитів, ана-логічних іспиту «Крок 2» профільними кафедрами відповідно до навчальних дисциплін;
– приводити рівень методичного та мате-ріально-технічного забезпечення кафедр у відповідність до сучасних вимог щодо організації навчально-пізнавальної ді-яльності студентів при підготовці до ЛІІ (забезпечення літературою, закупівля комп’ютерів, тренажерів, фантомів, то-що);
– удосконалювати зміст настановних лек-цій і передекзаменаційних консультацій з навчальних дисциплін, які є елементами ЛІІ, забезпечивши належний контроль за їх проведенням деканатами;
– обов’язково інформувати студентів про встановлений порядок складання держав-них іспитів, звертаючи особливу увагу на необхідність дотримання вимог законо-давства щодо організації навчального процесу та проведення державної атес-тації випускників вищих навчальних за-кладів. Поінформувати студентів та нау-ково-педагогічних працівників Універси-тету про започаткування у 2014/2015 навчальному році проведення ЛІІ «Крок 1. Фармація» для студентів заочної фор-ми навчання за спеціальностями галузі знань «Фармація».
До
01.07.15 р.
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.,
Чалий К.О.,
Стеченко О.В.,
Рижова І.П.,
Половчанська О.Д.,
декани факультетів, завідувачі кафедр.
14.
З метою належної підготовки до осінньо-зимового сезону:
– проводити капітальні та поточні ре-монти будівель і приміщень навчально-житлового призначення та енергетичного обладнання. Впорядкувати навчальні корпуси, привести стан гуртожитків у відповідність до санітарних норм прожи-вання, першочергово забезпечивши го-товність НМУ до роботи у зимовий пе-ріод;
– передбачити можливість внесення змін до графіка навчального процесу денної форми навчання, зокрема, ущільнення до кінця осіннього семестру 2014/2015 на-вчального року розкладу навчальних за-нять за рахунок проведення додаткових занять, часткового переходу на шести-денний робочий тиждень, а також збільшення до чотирьох тижнів трива-лості зимових канікул.
До
01.01.15 р.
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.
15.
З метою належної організації та раціо-нального використання бюджетних коштів:
– провести внутрішній аудит окремих аспектів фінансової та господарської діяльності НМУ за минулий навчальний рік та у разі виявлення порушень вжити відповідних заходів згідно з законо-давством;
– поліпшити стан виконавської дисцип-ліни, притягнути до відповідальності осіб, які не забезпечили вчасне вико-нання вимог підпункту 4 пункту 3 По-ложення про роботу Конкурсної комісії з розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення квалі-фікації у вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти, науко-во-дослідних установах сфери управлін-ня МОЗ України, затвердженого МОЗ України від 21.06.2013 року № 536 «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, на-укових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації». Про вжиті за-ходи поінформувати МОЗ України до 01.11.2015 року;
– першочергово спрямовувати кошти за-гального та спеціального фондів дер-жавного бюджету на поліпшення соці-ального захисту студентів та працівни-ків, підготовку НМУ для роботи в осінньо-зимовий період.
До
01.03.15 р.
 
 
 
 
 
 
 
До
01.11.14 р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До
01.07.15 р.
 
 
 
 
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.
 
 
 
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.
16.
З метою запобігання та протидії корупції:
– проводити постійну роз’яснювальну ро-боту серед викладачів і студентів та вжи-вати дієвих заходів щодо упередження корупційних правопорушень;
– спільно з громадськими організаціями, органами студентського самоврядування та представниками іноземних земляцтв протягом навчального року проводити анонімне анкетування студентів щодо фактів корупційних діянь та хабарниц-тва.
У разі виявлення корупційних правопору-шень вживати відповідних заходів згідно з законодавством.
До
01.07.15 р.
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Антоненко М.Ю.,
Науменко О.М., Хіміч І.М.,
Ніколаєнко А.О.,
Пилипко В.,
Згурський П., Гилюк В.
17.
З метою поліпшення якості виховної ро-боти:
– здійснювати заходи щодо організації студентського дозвілля шляхом створен-ня належних умов харчування та відпо-чинку студентів, залучення їх до участі у творчих самодіяльних колективах, спор-тивних секціях тощо;
– сприяти роботі органів студентського самоврядування, студентських наукових товариств;
– забезпечувати подальшу діяльність у НМУ груп милосердя та волонтерських загонів студентів та лікарів-інтернів для надання допомоги лікувально-профілак-тичним та соціальним закладам (устано-вам), хоспісам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим верствам населення, дітям, позбавленим батьківського піклу-вання та сиротам;
– вживати заходів щодо пропагування серед студентської молоді засад здорового способу життя;
– залучати студентів до роботи для впо-рядкування студентських гуртожитків, спортивних майданчиків та прилеглих до них територій тощо;
Здійснювати заходи щодо гарантування безпеки перебування іноземних студен-тів на території України, недопущення виникнення конфліктних ситуацій та протиправних діянь, проведення відпо-відної виховної роботи;
 – забезпечувати оперативне вирішення побутових та соціальних проблем вітчиз-няних та іноземних студентів, дотри-мання вимог міждержавних договорів та угод.
До
01.07.15 р.
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Закордонець О.О.,
Савичук О.В.
18.
З урахуванням даних Всесвітньої організа-ції охорони здоров’я щодо хвороби, пов’я-заної із вірусом Ебола, та, враховуючи знач-ну кількість іноземних громадян, які навча-ються в Університеті, та прибувають із країн Західної Африки, у яких спостеріга-ється вкрай несприятлива ситуація щодо розповсюдження цього захворювання (перш за все з Нігерії, Ліберії, Сьєра-Леоне та Гвінеї),
– вжити заходів щодо організації медич-ного спостереження за цими студентами з метою попередження та профілактики виникнення цієї хвороби;
– включити теми з організації та надання медичної допомоги при хворобі, пов’я-заній із вірусом Ебола до навчальних програм підготовки лікарів усіх спеці-альностей з дисциплін: «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Інфекційні хвороби», «Епідеміологія», «Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією», «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами та фтизіат-рією», «Епідеміологія».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До
01.12.14 р.
 
 
До
01.10.14 р.
Цехмістер Я.В., Степаненко В.І.,
Чайковський Ю.Б.,
Науменко О.М., Хіміч І.М., Закордонець О.О.,
Савичук О.В.,
завідувачі відповід-них кафедр