НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАКАЗ ПРО ЗМІНИ ГРАФІКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В НМУ У ВЕСНЯНО-ЛІТНЬОМУ СЕМЕСТРІ 2014/2015 н.р.

13.02.2015

Про зміни графіка навчального

процесу в НМУ імені О.О. Богомольця

у весняно-літньому семестрі 2014/2015 н. р.

 

 

        Враховуючи обмежену кількість днів, відведених для ліквідації академічної заборгованості студентів після завершення весняно-літнього семестру у затвердженому графіку навчального процесу на 2014/2015 н. р., беручи до уваги звернення деканів факультетів, студентського профкому та студентського парламенту щодо збільшення кількості днів відпрацювань навчальних занять на кафедрах, на виконання рішення ректорату від 27.01.2015 р., з метою створення сприятливих умов для своєчасної ліквідації академічної заборгованості студентами та для удосконалення організації навчального процесу в Університеті,

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Внести зміни до графіка навчального процесу на 2014/2015 н. р. для студентів 1-3 курсів медичних факультетів, 1-5 курсів медико-психологічного факультету, 1-4 курсів стоматологічного та фармацевтичного факультетів, передбачивши дні для ліквідації академічної заборгованості з навчальних дисциплін, в тому числі з виробничої практики, після завершення весняно-літнього семестру з 20 червня по 3 липня 2015 р. та з 12 серпня по 31 серпня 2015 р.

 

2. Внести зміни до графіка навчального процесу на 2014/2015 н. р. для студентів 4 та 5 курсів медичних факультетів, яким подовжено тривалість весняно-літнього семестру через проходження виробничої практики до                 17 липня 2015 р., передбачивши дні для ліквідації академічної заборгованості з навчальних дисциплін, в тому числі з виробничої практики по 17 липня 2015 р. та з 12 серпня по 31 серпня 2015 р.

 

3. Проректору з науково-педагогічної роботи, начальнику навчально-методичного відділу, деканам факультетів довести до відома студентів інформацію про те, що, відповідно до нормативно-правових вимог:

студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок з дисциплін семестрового контролю (викладання яких завершується в цьому семестрі), відраховуються з вищого навчального закладу; таким студентам не надається право ліквідовувати академічну заборгованість після завершення семестру;

студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок з дисциплін семестрового контролю, дозволяється ліквідовувати академічну заборгованість до початку наступного семестру, а повторне складання ПМК, іспитів та заліків допускається не більше двох разів з кожної дисципліни (один раз викладачу, другий – комісії);

студенти, які не з'явились на ПМК, іспити без поважних причин під час перескладання, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

 

4. Завідувачам кафедр Університету:

4.1. Організувати щоденні відпрацювання пропущених навчальних занять студентами, які мають академічну заборгованість за результатами весняно-літнього семестру, з 18 травня по 19 червня 2015 р., і у термін             з 20 червня по 3 липня 2015 р. та з 12 серпня по 31 серпня 2015 р. за затвердженим графіком з внесенням відповідних змін до графіку відпусток співробітників кафедри згідно законодавству.

4.2. Забезпечити організацію комісійного перескладання ПМК та заліків з навчальних дисциплін відповідно п.1, п. 2 цього наказу та нормативно-правових вимог.

4.3. Інформацію про розклад відпрацювань пропущених навчальних занять, розклад перескладань ПМК та заліків до 19 червня 2015 р. розмістити на інформаційних стендах кафедр, на сайті НМУ, інших електронних ресурсах, довести до відома працівників деканатів, повідомити студентам під час проведення лекцій та практичних (семінарських) занять.

4.4. Забезпечити організацію комісійного перескладання ПМК та заліків відповідно до п.1. та п. 2 цього наказу, після завершення семестру використовувати для перескладань ПМК лекційні аудиторії, наведені у додатку 1, у дві зміни: перша зміна – о 1000,

                          друга зміна – о 1300.

4.5. З 18 травня 2015 р. щотижнево та своєчасно інформувати деканати про стан ліквідації академічної заборгованості студентами за підписом завідувача кафедри в паперовому вигляді та електронною поштою (додаток 2) відповідно до затверджених наказом № 633 від 03.11.2014 р. форм.

4.6. Забезпечити відповідність відпрацювання пропущених навчальних занять, перескладань ПМК та заліків нормативним вимогам.

4.7. Контролювати виконання викладачами кафедри графіків проведення поточних, передмодульних та передекзаменаційних консультацій; інформацію про дати їх проведення розмістити на інформаційному стенді кафедри.

4.8. Розглядати на навчально-методичних нарадах кафедри (1 раз                  на 2 тижні) стан успішності та відвідування навчальних занять студентами, динаміку ліквідації академічної заборгованості та стан звітності деканатам про її хід.

4.9. Довести до відома кожного науково-педагогічного працівника кафедри зміст цього наказу.

 

5. Деканам медичних факультетів №№ 1-4, ФПЛЗСУ, стоматологічного, медико-психологічного, фармацевтичного факультетів та факультету по РІС:

5.1. Провести до 18 травня 2015 р. виробничі збори зі студентами щодо інформування їх про зміст п.п. 1-3 цього наказу та забезпечення організованого завершення весняно-літнього семестру 2014/2015 н. р.

5.2. Забезпечити розміщення розкладу перескладання ПМК та заліків на інформаційних стендах деканатів.

5.3. Забезпечити організацію та проведення перескладань ПМК та заліків з навчальних дисциплін відповідно до п.п. 1-3 цього наказу за участю представників деканатів відповідно до нормативних вимог.

5.4. Під час допуску студентів до перескладання дотримуватись чинних наказів МОН України про перескладання ПМК та заліків.

5.5. Проводити  індивідуальну  роботу зі студентами, які мають академічну заборгованість, забезпечити їх явку на відпрацювання навчальних занять, постійно контролювати ліквідацію студентами академічної заборгованості.

5.6. Щомісяця до 18 травня 2015 р. та щотижня з 18 травня 2015 р. надавати інформацію  про динаміку ліквідації академічної заборгованості студентів факультету проректору з науково-педагогічної роботи.

5.7. До 26.06.2015 р. підготувати проекти наказів про переведення студентів 1-3 курсів медичних факультетів, 1-5 курсів медико-психологічного факультету, 1-4 курсів стоматологічного та фармацевтичного факультетів на наступний навчальний семестр за результатами їх успішності в весняно-літньому семестрі 2014/2015 н. р.

5.8. До 24.07.2015 р. підготувати проекти наказів про переведення студентів 4 та 5 курсів медичних факультетів на наступний навчальний семестр за результатами їх успішності в весняно-літньому семестрі       2014/2015 н. р.

5.9. Надіслати до 24.07.2015 р. інформаційні листи батькам тих студентів, які мають академічну заборгованість за результатами їх успішності у весняно-літньому семестрі 2014/2015 н. р., та повідомити їх про наслідки у разі невідпрацювання її у встановлені у п.п.1-2 цього наказу терміни.

5.10. До 27.07.2015 р. надати проректору з науково-педагогічної роботи інформацію про результати ліквідації академічної заборгованості студентами за результатами весняно-літнього семестру 2014/2015 н. р. для підготовки доповіді на ректораті.

 

6. Начальнику навчально-методичному відділу:

– довести зміст наказу до відома деканів та завідувачів кафедр Університету;

– здійснювати перевірку кафедр та деканатів щодо відповідності організації навчального процесу нормативним вимогам;

– про результати перевірки інформувати проректора з науково-педагогічної роботи.

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 Ректор

 член-кореспондент  НАМН України,

 професор                                                                                       К.М. Амосова