НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PHD) В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

09.10.2017

5 – 6 жовтня 2017 року на базі Запорізького національного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти”.

Організатори конференції: проректор з наукової роботи ЗНУ професор Г.Васильчук, начальник НДЧ ЗНУ доцент В. Меняйло, завідувач відділу аспірантури та докторантури ЗНУ доцент Ю.Каганов. Основною метою конференції було обоговорення питань та проблем, що постали перед ВНЗ після введення в дію в Україні нової системи підготовки здобувачів на третьому освітньо-науковому рівні, за якою на зміну “кандидату наук” встановлено ступінь PhD або доктора філософії.

Участь в конференції взяли проректор з наукової роботи НМУ Черенько Т.М., начальник НДЧ Дінець А.В., завідувач відділу аспірантури та докторантури Регурецька Р.А. НМУ імені О.О. Богомольця надав узагальнення власного досвіду запобігання академічного плагіату (представив данні щодо досвіду запобігання академічного плагіату (співавтори: Амосова К.М., Черенько Т.М., Чайковський Ю.Б., Дінець А.В.)

Участь в роботі конференції взяли близько 400 учасників, серед яких :проректори з наукової роботи, начальники науково-дослідних частин, завідувачі відділів аспірантури, голови і вчені секретарі спецрад, завідувачі кафедр, аспіранти, представники спілок молодих вчених різних ВНЗ України, департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, радники та заступники міністра МОН України, представники НАЗЯВО. Серед медичних ВНЗ та медичних факультетів класичних університетів були представники відділів аспірантури та докторантури: Вінницького НМУ, Запорізького ДМУ, Донецького НМУ, Сумського державного університету. За даними МОН, більше 200 ВНЗ України отримали ліцензію на підготовку PhD, проте доповіді та дискусії під час конференції показали загальні та спільні проблеми щодо підходів оптимізації існуючої системи підготовки на програмах PhD, що постають перед відділами аспірантури та докторантурм ВНЗ України, переважно щодо змісту та реалізації освітньо-наукових програм і навчальних планів, права аспірантів на академічну мобільність; окремо обговорювалось питання академічної доброчесності та висвітлення результатів дисертаційних робіт в англомовних рецензованих журналах, що індексуються в Scopus та Web of Science, мають імпакт-фактор в Thomson Reuters.

Під час конференції також були висвітлені та обговорені питання щодо реформування порядку присудження наукових ступенів, діяльності спеціалізованих вчених рад, підвищення рівня наукових публікацій, стан реалізації проекту національного репозитарію академічних текстів, академічна доброчесніть.

Конференція проведена на високому рівні; організатори запросили на її відкриття заступника міністра МОН Ю. Рашкевича та забезпечили участь представників департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України А. Шевцова, С. Криштоф, О. Воронюк не тільки в пленарних засіданнях, але й в панельних дискусіях, що тривали протягом 1.5 години. Це дозволило громаді отримати відповіді на загальні та окремі організаційні питання підготовки PhD.

Зазначимо, що НМУ імені О.О. Богомольця отримано ліцензію у 2016 та 2017 роках на підготовку PhD за спеціальностями 221 “Стоматологія”, 222 “Медицина”, 225 “Медична психологія” (“Медична та психологічна реабілітація”), 226 “Фармація, промислова фармація” (“Фармація”), 228 “Педіатрія”, 229 “Громадське здоров’я”, 011 “Освітні, педагогічні науки” (“Науки про освіту”), 015 “Професійна освіта”. Щороку зараховується близько 40 аспірантів на денну, вечірню, заочну форми навчання. В університеті нині проводяться заходи щодо оптимізації роботи по підготовці здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (PhD) відповідно до змін українського законодавства та з урахуванням національних тенденцій цього напрямку діяльності, так і рекомендацій oрганізації для отримання PhD в галузі біомедицини та охорони здоров’я в європейській системі (ORPHEUS), розробника найкращої програми підготовки PhD, що заснована на консенсусі близько 100 закладів майже з усіх країн Європи.

Науково-дослідна частина
Фото: Запорізький національний університет