НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПІШЛА З ЖИТТЯ ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ-ПЕДІАТР ЛУК’ЯНОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

15.08.2014
Пішла з життя видатний вчений-педіатр ЛУК'ЯНОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА 
 
15 серпня 2014 на 91-му році пішла з життя видатний, всесвітньо відомий вче­ний-педіатр та громадський діяч, почес­ний директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної АМН України», лауреат Державних премій, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, профе­сор, академік HAH та НАМН України Лук'янова Олена Михайлівна
Багато років життя Олени Михайлів­ни було пов'язано з Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології Національної АМН України. З 1949 р., після закінчен­ня Київського медичного інституту, Оле­на Михайлівна Лук'янова розпочала свою трудову діяльність в Інституті пе­діатрії, акушерства та гінекології Націо­нальної АМН України, пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до керівника відділу і заступника дирек­тора. З 1979 по 2005 рр. Олена Михай­лівна очолювала інститут. У 1966 р. вона захистила докторську дисертацію, у 1968 р. здобула звання професора. О. М. Лук'янова – член HAH України (1992), НАМН України (1993), АМН СРСР (1984), РАМН (1992), Американської академії педіатрії (1998).
Наукові розробки Олени Михайлів­ни Лук'янової є вагомим внеском у фун­даментальну та прикладну медицину. Основними напрямками наукової діяль­ності є дослідження порушень обміну кальцію, фосфору та вітаміну D у вагіт­них жінок, новонароджених і дітей ран­нього віку, розробка ефективних методів їх профілактики та лікування; вивчення актуальних проблем патогенезу, діагно­стики, лікування та профілактики захво­рювань органів травлення у дітей; ком­плексне вивчення впливу несприятливих екологічних факторів на стан біологіч­ної системи «вагітна жінка – плід – ди­тина» та розробка методів профілакти­ки і реабілітації екозалежної патології у дітей різних вікових груп. Олені Ми­хайлівні Лук'яновій вперше в сучасній науці і практиці вдалося об'єднати ме­дицину дитинства з медициною мате­ринства.
Оленою Михайлівною Лук'яновою розроблено сучасні методи профілакти­ки й лікування порушень здоров'я, по­в'язаних із дефіцитом вітаміну D в ор­ганізмі; встановлено механізми розвитку і запропоновано нову класифікацію захворювань, спричинених порушеннями обміну вітаміну D і кальцій-фосфорного гомеостазу в дітей; уточнено важливі ланки порушень метаболізму кісткової тканини залежно від виду соматичної патології, віку дитини, впливу несприятливих екологічних факторів на її організм. Ці результати лягли в основу перегляду наявних і опрацювання нових методів профілактики та лікування ряду захворювань гіпокальціємічних станів у дітей. За участю О.М. Лук'янової створено новий препарат вітаміну D – Відеїн-3.
Лук'янова Олена Михайлівна – за­сновник пертої української наукової школи дитячої гастроентерології. Під її керівництвом та за її безпосередньої участі розкрито окремі механізми формування хронічних захворювань шлунку, кишківника. печінки, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози в дітей, запропоновано схеми їх патогенетичної терапії і профілактики. Розроблено і впроваджено в практику методи ендо­скопічного й ультразвукового досліджен­ня органів травлення в дітей. Створено нові продукти лікувального харчування дія дітей із патологією органів травлення.
Олена Михайлівна проводила уні­кальні дослідження з вивчення впливу наслідків радіаційного опромінення на стан біологічної системи «мати – плід -дитина». У результаті було встановлено закономірності й особливості порушень стану здоров'я, розроблено діагностичні критерії та лікувально-профілактичні комплекси дія дітей і жінок з радіацій­но контрольованих регіонів України, які зазнати дії гострого або тривалого опро­мінення.
Блискучий талант та великі організа­торські здібності були реалізовані О.М. Лук'яновою в період її майже тридцяти­річного керівництва Інститутом педі­атрії, акушерства і гінекології, який став взірцем ефективної наукової та практич­ної діяльності та співпраці з вітчизняни­ми та закордонними вченими. О.М. Лук'яновою створено потужну школу наукових кадрів в галузі клінічної та со­ціальної педіатрії, перинатології, неонатології. Під керівництвом Олени Михай­лівни Лук'янової було підготовлено по­над 80 докторів і кандидатів наук.
У доробку Олени Михайлівни – по­над 600 наукових праць, у тому числі 25 монографій, 10 посібників і підручників, енциклопедії, 18 авторських свідоцтв і патентів України.
Визначний організатор науки, О. М. Лук'янова була одним із засновників На­ціональної академії медичних наук України, куратором низки важливих націо­нальних та державних медико-соціальних програм, які були спрямовані на по­ліпшення охорони здоров'я дітей та жінок України. Олена Михайлівна Лук'я­нова проводила велику громадську діяльність, була членом Всесвітньої та Європейської асоціації перинатологів, виконкому Міжнародної асоціації педі­атрів, протягом багатьох років була пре­зидентом Асоціації педіатрів України.
Заслуги Олени Михайлівни Лук'яно­вої у розвитку вітчизняної медичної нау­ки визнані в Україні та за кордоном, її на­укова та громадська діяльність відзначена високими державними нагородами.
Наукова і медична спільнота, колеги й учні висловлюють рідним і близьким Олени Михайлівни Лук'янової глибоке співчуття з приводу її смерті.