НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Про навчальні програми з дисциплін для студентів 3 курсу підготовки фахівців другого (магістерського) рівня галузі знань 22″Охорона здоров’я” за спеціальностями 222″Медицина”,221″Стоматологія”, 225″Медична та психологічна реалібітація”, 226″Фармація”

05.05.2018