НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РЕЗОЛЮЦІЇ КАФЕДР ТА ДЕКАНАТІВ (частина четверта)

01.03.2014
КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №3
 
Порядок денний:
Обговорення «болючих питань» студентів та заходів з усунення.
 
Виступили: завідувач кафедри та всі викладачі, що працюють зі студентами медичного №1, медичного №1 (студенти-іноземці), медичного №4 факультетів та ФПЛЗСУ, інтернами, клінічними ординаторами, аспірантами.
 
Виходячи з інформації викладачів, обговорено перелік питань, що ставлять студенти, та можливі шляхи їх вирішення:
1.     Запровадити вільне відвідування лекцій, оскільки частина студентів, яка вважає достатнім ознайомлення з лекційним матеріалом на сайті кафедри та використання інших інтернет-ресурсів, не уважно слухає лекції, розмовляє та заважає іншим отримувати сучасні знання.
2.     Лекційний матеріал за можливістю подавати безпосередньо перед вивченням відповідного розділу дисципліни.
3.     Збільшити кількість практичних занять за рахунок зменшення лекційних годин, при цьому зменшити кількість навчальних годин впродовж навчального дня.
4.     Студенти 4 курсу ставлять питання про зменшення об’єму матеріалу навчальної дисципліни «внутрішня медицина».
5.     При оцінці знань студентів необхідно більше використовувати усне опитування, а не проведення тестового контролю знань.
6.     Зменшити кількість студентів в академічній групі: студенти – до 8 осіб, інтерни – до 5 осіб.
7.     Відмінити ліцензійні інтегровані іспити «Крок-1», «Крок-2», «Крок-3».
8.     Студенти-іноземці ставлять питання щодо покращення забезпечення бібліотеки НМУ сучасною навчальною літературою російською та англійською мовами.
 
Колектив кафедри вважає, що поставлені студентами питання є актуальними і потребують додаткового вивчення та зваженого підходу. 
 
 
 
КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ №4
 
Витяг з протоколу
спільного засідання кафедри педіатрії №4 та студентського активу
3-6 курсів медичного факультету №3 від 28.02.2014 р.
 
На засіданні присутні: 12 співробітників кафедри, 2 магістри, 3 клінічні ординатори, 2 аспіранти та 97 студентів (старости курсів, старости груп, члени студентського парламенту). 
 
Слухали: Про ситуацію, що склалася в НМУ імені О.О. Богомольця.
 
Виступили: Зав. кафедри, професор В.Г. Майданник ознайомив присутніх з останніми подіями в НМУ імені О.О. Богомольця: про вимоги студентів, наказ МОЗ України, створення комісії з комплексної перевірки діяльності університету протягом останніх к років, відсторонення ректора від виконання обов’язків та призначення тимчасово виконуючого обов’язків професора К.М. Амосову.
 
Виступили 5 студентів (Фіртак Ірина, Водяник Аркадій, Розяєв Максим, Вітовська Оксана, Лакотош Вікторія), які відзначили, що претензій до роботи кафедри у студентів немає. Кафедра є «показовою з організації навчального процесу, об’єктивно оцінює рівень знань студентів, відсутнє таке негативне явище як хабарництво». Студенти вважають, що необхідно збільшити кількість навчальних годин на вивчення педіатрії та запровадити один вільний день для підготовки до підсумкових модульних контролів.
 
Постановили:
1.     Підтримати побажання студентів щодо удосконалення навчального процесу.
2.     Узагальнити пропозиції студентів та підготувати план їх реалізації.
3.     Висловити довіру до тимчасово виконуючого ректора університету професора К.М. Амосової.
 
Голова засідання
      професор   В.Г. Майданник
Секретар  
      клінічний ординатор А.О. Владімірова
 
 
КАФЕДРИ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ
 
Резолюція виробничих зборів
кафедри епідеміології НМУ імені О.О. Богомольця
від 28.02.2014 р.
 
1.     Організувати відпрацювання пропущених практичних занять та лекцій щоденно впродовж робочого часу черговим викладачем.
2.     Продовжити практику розподілу груп між викладачами для прийняття ПМК безпосередньо перед його початком.
3.     Продовжити практику інформування студентів на першій лекції щодо вимог кафедри до них, форм відпрацювання пропущених практичних занять та лекцій, щодо критеріїв оцінювання знань і практичних навичок та відсутності лімітування позитивних оцінок за навчальну дисципліну.
4.     Зобов’язати органи студентського самоврядування контролювати ліквідацію академічної заборгованості студентами-боржниками
5.     Продовжити практику превентивних заходів запобігання корупційним проявам.
6.     Залишатися на позиції відкритості щодо професійного спілкування зі студентами.
7.     Запровадити анкетування студентів з метою з’ясування зауважень і пропозицій щодо оптимізації навчального процесу на кафедрі.
8.     Для підвищення кваліфікації викладачів використовувати технічну підтримку неурядових громадських організацій, що співпрацюють з кафедрою.
 
Голова зборів: в.о. зав. кафедри епідеміології,
к. мед. н., доцент Петрусевич Т.В.
Секретар: к. мед. н., ст. викл. Зубленко О.В.
 
 
КАФЕДРА ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРОЛОГІЇ
 
РЕЗОЛЮЦІЯ
засідання кафедри дерматології та венерології
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
від 27.02.2014р.
 
На виконання рішення засідання позапланової Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця відповідно до необхідності вжиття термінових заходів, щодо відновлення довіри та налагодження партнерських відносин між студентами та професорсько-викладацьким складом НМУ імені О.О.Богомольця на кафедрі дерматології та венерології було обговорено можливості покращення навчально-методичної роботи та умов навчання студентів:
 
·        пропонується організувати дистанційні консультації для студентів використовуючи інтернет-ресурси;
 
·        після проходження циклу з дисципліни, проводити анкетування студентів щодо оцінки якості отриманих знань, практичних навичок, взаємини з викладачами та пропозиціями покращення навчального процесу на кафедрі;
 
·        залучати студентів до участі в обговорені оцінювання результатів ПМК;
 
·        створити скриньку-довіри для побажань студентів та викладачів для постійного вдосконалення роботи кафедри;
 
·        під час лекцій та на практичних заняттях постійно привертати увагу до засад етичного кодексу лікаря України;
 
·        організувати для викладачів постійно діючий семінар з актуальних питань дерматовенерології та педагогіки.
 
 
КАФЕДРА БІОЛОГІЇ
 
Витяг
з протоколу виробничих зборів колективу кафедри біології разом зі студентами Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
від 28 лютого 2014 року
Присутні: співробітники кафедри біології; студенти, делеговані академічними групами: Кобилян Костянтин (медичний факультет №3, 1 курс, група №11), Дідик Віталій (медичний факультет №3, 1 курс, група №11), Чуєнкова Марія (медичний факультет №2, 1 курс, група №3), Дубовик Віта (медичний факультет №2, 1 курс, група №4), Сушко Євгенія (медичний факультет №1, 1 курс, група №8), Сарнацька Катерина (медичний факультет №1, 1 курс, група №13), Буракшаєва Людмила (медичний факультет №1, 1 курс, група №14).
Обговорили: резолюцію ВченоїРади Національного медичного університету імені О.О. Богомольця від 27 лютого 2014 року, підняті в резолюції проблеми, заходи щодо оптимізації умов для забезпечення навчальної діяльності студентів з урахуванням їхніх пропозицій.
В обговоренні цих питань, яке відбувалося в діловій атмосфері у формі відкритого діалогу, взяли участь усі присутні науково-педагогічні працівники та студенти.
В ході обговорення студенти одностайно висловилися, що: 1) навчальні заняття на кафедрі біології проводяться кваліфіковано, цікаво, змістовні лекції супроводжуються презентаціями, емоційно читаються лекторами; 2) відносини між співробітниками кафедри біології та студентами як учасниками освітнього процесу є такими, що базуються виключно на статутних положеннях навчального закладу; 3) мотивація до оволодіння професією лікаря вимагає від студентів глибокого засвоєння навчального матеріалу з медичної біології, у тому числі з погляду на складання на 3 курсі ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок-1”;
Студенти звернули увагу на такі питання, що, на думку учасників зібрання, можуть бути вирішені найближчим часом або в недалекій перспективі: 1) збільшення забезпечення студентів академічних груп навчальними книгами з фондів бібліотеки; 2) створення в навчальних корпусах умов для функціонування читальних залів бібліотеки в зручний для студентів час; 3) періодичне поновлення на освітньому порталі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця лекційних матеріалів, списків рекомендованих та додаткових для засвоєння сучасних навчальних книг, наукової літератури з відповідних розділів дисципліни, що вивчається; 4) передбачення в навчальних планах підготовки лікарів відвідування студентами провідних наукових лабораторій, наукових установ за фахом з проведенням на їхній базі окремих навчальних занять.
Викладачі кафедри висловилися за підтримку зазначених вище пропозицій студентів, піднятих ними в ході обговорення.
Студенти були поінформовані про навчально-методичну роботу кафедри, діяльність зі створення навчальних книг для студентів. Зокрема, в навчальному процесі використовуються підготовлені за участі співробітників кафедри біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця і видані друком українською мовою підручник «Медична біологія» за редакцією В.П. Пішака, Ю.І. Бажори (2004 р., 2009 р.), навчальні посібники «Медична біологія: Посібник з практичних занять» за редакцією О.В. Романенка (2005 р.), «Біологія: Посібник з практичних занять» за редакцією О.В. Романенка (2006 р.), англійською мовою «Medical biology: The study guide of the practical classes course» edited by O.V. Romanenko (2008 р.), видані друком українською, російською та англійською мовами збірники завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» та збірники завдань для підготовки до тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Стоматологія» (2004-2006 рр.). Співробітниками кафедри біології підготовлені рекомендовані Вченою Радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця до видання друком, що очікується у 2014 році, навчальний посібник «Паразитологія», навчальний посібник «Медична біологія: Посібник з практичних занять» за редакцією О.В. Романенка. Було звернуто увагу присутніх, що за результатами складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» та  «Крок-1. Стоматологія» в розділі субтести з біології студенти-громадяни України Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в цілому у 2013 році серед студентів вищих навчальних закладів України мали найвищі результати. Ефективній підготовці до цих іспитів сприяла наполеглива праця студентів упродовж усього періоду навчання.
Ухвалили:
1)вважатиперіодичнепроведення спільних нарад викладачів та студентівяк учасників освітнього процесу корисним і важливим фактором у забезпеченні якісної підготовки майбутніх лікарів з урахуванням думок та слушних пропозицій студентів, спрямованих на поліпшення організації його складових;
2) врахувати конструктивні пропозиції студентів в організації навчального процесу.
 
Голова,
профорг кафедри біології,
доцент М.Г. Кравчук
 
Секретар, доцент І.О. Погоріла
                                                                                    
28 лютого 2014 року
 
Рішення
Виробничих зборів трудового колективу кафедри загальної практики
( сімейної медицини) НМУ імені О.О. Богомольця з залученням студентів,інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів кафедри від 28.02.2014 року.

 Кафедра обговорила термінові заходи щодо відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між студентами та викладачами.
Ми вважаємо:
1. Університет не повинен брати участь в розподіленні студентів на 6- му курсі (це одне з болючих питань). Цими питаннями повинні опікуватись Міністерство Охорони Здоров’я, міські та обласні відділи охорони здоров’я, згідно державного замовлення.
2. Необхідно переглянути рейтингову систему оцінювання студента – вона має бути виключно за успішність, саме  тоді не будуть виникати у студентів питання при розподілі.
3. Для того щоб був якісний відбір студентів – необхідно ліквідувати для абітурієнтів всі пільги  при поступленні в ВНЗ.
4.Повинна бути більша інтеграція між теоретичним і клінічними кафедрами для більш якісного і змістовного проведення практичних занять та лекцій.
5. Викладачі, клінічні ординатори, інтерни
  надавали додаткову допомогу в амбулаторіях сімейного лікаря та поліклініках всім людям,що зверталися з медичними проблемами.

Зав. кафедрою д.м.н., професор                                     Гиріна О.М. 

28.02.2014
КАФЕДРА НЕЙРОХІРУРГІЇ
РЕЗОЛЮЦІЯ
щодо результатів зібрання колективу кафедри нейрохірургії НМУ ім.. О.О.Богомольця та студентів 5 курсу медичного факультету № 2 та медичного факультету №3 від 28.02.2014
 
Колектив кафедри нейрохірургії НМУ ім. О.О.Богомольця 28.02.2014 провів сумісне зібрання зі студентами 5 курсу медичного факультету № 2 та медичного факультету №3, де обговорив складну політичну та економічну ситуацію в Україні та необхідність якісних змін в навчально-методичному напрямку діяльності Національного медичного університету та реформування вищої медичної освіти в цілому. Колектив кафедри нейрохірургії наголошував на необхідності конструктивного діалогу зі студентами та дотримання обома сторонами етики лікаря та педагога, консолідування всіх зусиль задля збереження надбань медичної школи та традицій Національного медичного університету, одного з найстаріших та найшанованіших вузів України. Проаналізувавши результати обговорення ситуації зі студентами вдалося виділити кілька позицій, актуальних як для студентів так і для викладачів, які потребують детального розгляду:
·Необхідність підвищення рівня взаємоповаги як студента до викладача так і викладача до студента;
·Покращення матеріальної бази навчальних підрозділів (напр., забезпечення муляжами, навчальними тренажерами, навчальними комп’ютерними програмами);
·Повне забезпечення базовими навчальними підручниками всіх студентів (за умов ліквідованої заборгованості за бібліотечними фондами);
·Створення умов для підвищення кваліфікації викладачами (можливість стажування, участі в міжнародних конференціях) та підвищення вимог до науково-педагогічної кваліфікації викладачів;
·Регулярне поповнення бібліотечного фонду університету, вільний доступ до мережі Інтернет на території всіх підрозділів НМУ;
·Покращення побутових умов проживання студентів у гуртожитку, обладнання читальними та тренажерними залами та інше;
·Оптимізувати роботи деканатів.
·Демократизація навчального процесу та підвищення ролі органів студентського самоврядування у покращення навчальної дисципліни студентів.
Дана резолюція підтримана колективом кафедри нейрохірургії НМУ ім. О.О.Богомольця 28.02.2014 провів сумісне зібрання зі студентами 5 курсу медичного факультету № 2 та медичного факультету №3 одноголосно та рекомендована до розгляду на зборах трудового колективу НМУ ім. О.О.Богомольця.
Зав. кафедри нейрохірургії НМУ,
 академік, д.мед.н., професор      В.І.Цимбалюк
Профорг кафедри, к.мед.н., асистент І.П.Дмитерко
 
КАФЕДРА ЕНДОКРИНОЛОГІЇ
 
Резолюція
 
Засідання кафедри ендокринології за участю студентів 1, 2, 5, 6, 7, 8 гр. 4-го курсу І-го медичного ф-ту. від 27.02.2014р.
 
Кафедра ендокринології обговорила доповідь в.о. ректора НМУ ім. О.О. Богомольця, члена-кореспондента НАМН України, проф. К.М. Амосової на Вченій раді від 27.02.2014 про термінові заходи щодо відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між студентами, професорсько-викладацьким складом та адміністрацією НМУ з метою швидкого виходу з кризи і прийняла наступну ухвалу:
1.     Схвалити основні положення доповіді в.о. ректора, члена-кореспондента НАМН України, проф. К.М. Амосової і прийняти їх до виконання.
2.     У відповідності з пропозицією студентів:
·        схвалити підготовку кафедрою навчально-методичної літератури з ендокринології;
·        удосконалити самостійну роботу студентів: підготовку рефератів зі схемами, тестових завдань, розбори та доповіді тематичних хворих;
·        підготувати електронний варіант навчального посібника з ендокринології для студентів;
·        створити алгоритм невідкладних станів в ендокринології.
3. Практикувати подібні засідання зі студентами двічі протягом навчального року.
 
Голова
Професор П.М. Боднар
Секретар
Асистент Л.О. Кононенко
 
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ № 1
ПРОТОКОЛ № 17
від 28 лютого 2014 р.
методичного засідання кафедри загальної хірургії № 1
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
 
ПРИСУТНІ: зав.каф., професор Дронов О.І., професор Ковальська І.О., доцент Скомаровський О.А., доцент Насташенко І.Л., доцент Крючина Є.А., асистенти: к.мед.н. Процюк А.В., к.мед.н. Земсков С.В., к.мед.н. Горлач А.І., к.мед.н. Лубинець Т.В., к.мед.н. Рощина Л.О., к.мед.н. Коваленко А.П., к.мед.н. Любенко Д.Л., Бурмич К.С., Федорук В.І., Прилуцький О.І., Цимбалюк Р.С., Уваров В.Ю., старші лаборанти: Швець Ю.П., Хоменко Д.І., Козачук Є.С., Задорожна Х.О.
 
Порядок денний:
1.     Вшанування пам’яті Героїв Майдану хвилиною мовчання.
 
2.     Обговорення та затвердження заходів за матеріалами та проектом резолюції позапланової вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця від 27 лютого 2014 р.
Доп.: зав.каф.проф.Дронов О.І.
 
2.     СЛУХАЛИ: в обговоренні взяли участь всі співробітники кафедри.
 
ПОСТАНОВИЛИ:
1.     Забезпечити сприяння роботі комісії МОЗ України щодо комплексної перевірки університету.
2.     Створити умови для відробки пропущених занять у лютому місяці під час практичних занять та щоденно згідно з графіком відробок .
3.     Підтримати кандидатуру члена-кореспондента НАМН України професора К.М. Амосової на посаді в.о. ректора НМУ імені О.О. Богомольця.
 
Голова
професор О.І. Дронов
Секретар В.Ю. Уваров
 
КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
РЕЗОЛЮЦІЯ
засідання кафедри офтальмології  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
від 26.02.2014р.
На виконання рішення засідання позапланової Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця відповідно до необхідності вжиття термінових заходів, щодо відновлення успішної співпраці між студентами та професорсько-викладацьким складом НМУ імені О.О.Богомольця на кафедрі офтальмології було обговорено можливості удосконалення навчально-методичної роботи та умов навчання відповідно до пропозицій студентів :
·           Продовжити практику інформування студентів на першій лекції та першому практичному занятті та на сайті кафедри щодо вимог кафедри до навчального процесу, форм відпрацювання пропущених практичних занять та лекцій, щодо критеріїв оцінювання знань і практичних навичок та відсутності лімітування позитивних оцінок за навчальну дисципліну.
·          Запровадити практику комісійного прийняття ПМК для більш об’єктивного оцінювання (в складі професорів та доцентів кафедри).
·          Зобов’язати органи студентського самоврядування контролювати ліквідацію академічної заборгованості студентами-боржниками
·          Продовжити практику превентивних заходів запобігання корупційним проявам.
·          Залишатися на позиції відкритості щодо професійного спілкування зі студентами.
·          Запровадити анкетування студентів після проходження циклу з дисципліни з метою з’ясування зауважень і пропозицій щодо оптимізації навчального процесу оцінки якості отриманих знань, практичних навичок, взаємини з викладачами та пропозиціями покращення навчального процесу на кафедрі;
·          створити «скриньку довіри» для побажань студентів та викладачів для постійного вдосконалення роботи кафедри;
·          під час лекцій та на практичних заняттях постійно привертати увагу студентів до засад етичного кодексу лікаря України, здорового способу життя, екологічної свідомості;
·          покращити матеріально-технічну базу кафедри (стан приміщень, професійне та навчальне обладнання, електронні підручники, матеріали для практичних навичок)
·          збільшити кількість годин на викладання офтальмології для повноцінного засвоєння матеріалу.
Голова засідання:
Зав. кафедри офтальмології, чл-кор АМНУ, проф. Веселовська З.Ф.
Секретар: доцент, к. мед. н., Скрипниченко І.Д.
КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ
РЕЗОЛЮЦІЯ
 
засідання співробітників кафедри патологічної анатомії сумісно з представниками студентської громади щодо виходу із кризи та відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між професорсько-викладацьким складом, адміністрацією та студентами НМУ імені О.О.Богомольця
 
 
Обговоривши ситуацію, яка склалася в університеті та прагнучи до її щонайшвидшої нормалізації, учасники засідання наголошують на наступному.
І. Заходи щодо викорінення корупції, прояви якої мали місце на кафедрі, співробітники кафедри почали активно запроваджувати восени минулого року, не очікуючи якихось додаткових директив. Свідками їх ефективності є студенти всіх факультетів. Аби досягти відчутних результатів, на кафедрі проводились/проводяться внутрішні розслідування, індивідуальна робота з викладачами та студентами. Водночас співробітники докладають зусиль для підвищення якості викладання предмету. З цією метою створюється сучасний лекційний фонд, почастішали взаємні відвідування лекцій та практичних занять. На кафедрі реально працює студентський науковий гурток. Відтворена робота Київського міського та обласного товариства патологоанатомів, на засідання якого запрошуються гуртківці. Рекомендації щодо отримання посад на кафедрі натепер приймаються шляхом таємного голосування.
ІІ. Викладачі кафедри вкотре доводять до відома громади університету, що через дуже низький рівень знань, отриманих студентами впродовж попередніх семестрів з базових дисциплін, доводиться левову частку зусиль та часу присвячувати не по-справжньому свідомим майбутнім лікарям, а їх недолугим колегам. Вочевидь потрібно переглянути умови відрахування студентів за неуспішність, аби не соромити надалі бренд університету і не продукувати «армію» невігласів.
ІІІ. Співробітники кафедри відкриті для спілкування і щирі у прагненні оптимізувати роботу нашого вишу та наголошують на неприпустимості маніпуляцій студентами і закликають до об’єктивної оцінки ситуації та шляхів виходу з неї представниками адміністрації і кафедр.
ІV. Насамкінець зауважимо, що співробітники кафедри патологічної анатомії не залишались осторонь трагічних подій у нашій країні і, виходячи з можливостей, долучались до народного протесту. Водночас не вважаємо за коректне спекулювати такими речами.
 
В.о. завідувача кафедри
патологічної анатомії.
доцент Діброва В.А.