НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РЕЗОЛЮЦІЇ КАФЕДР ТА ДЕКАНАТІВ (частина друга)

01.03.2014
 
 
 
КАФЕДРА МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА
 
    На виконання Резолюції Позапланової Вченої Ради, що була проведена 27 лютого 2014 року стосовно проведення виробничих зборів на кафедрі медичного та фармацевтичного права, з метою обговорення «болючих питань» студентів і заходів по їхньому усуненню, повідомляємо наступне.
Вважаємо, що кожен викладач є певного роду надавачем освітньої послуги. І відповідно, несе відповідальність за якість викладання своєї навчальної дисципліни – тобто надання освітньої послуги. З іншої точки зору, можливо розглядати студента, як отримувача освітньої послуги, яка очікувано має бути професійною та якісною.
Засвоєння курсу «медичне правознавство» для студента-медика ставить за мету оволодіння ними теоретичних знань з питань медичного права, а також практичних навичок для їх використання при здійсненні майбутньої професійної діяльності. З метою отримання зворотнього звязку від студенства, на кафедрі медичного та фармацевтичного права з жовтня 2013 року організовано анонімне анкетування студентів після вивчення курсу з навчальної дисципліни «медичне правознавство». Питання, що виносились в анкету, з поміж іншого, були наступні: чи вдоволені Ви якістю викладання курсу, пропозиції щодо вдосконалення викладання.
За результатами анкетування (станом на січень 2014, загальна кількість опитаних – 164 особи ) студенти на 98 % задоволені якістю викладання курсу, а серед пропозицій по вдосконаленню викладання необхідно виділити наступні:
         внести зміни до навчальних програм, збільшивши кількість навчальних аудиторних годин для навчальної дисципліни «медичне правознавство»;
         надавати перевагу усному опитуванню, замість написання тестів;
         приділити більше уваги розгляду практичних ситуацій. 
Зазначені результати анкетування дозволяють підтримувати постійний зв'язок із студентами, та враховувати побажання останніх при подальшому вдосконаленні навчального процесу.
 
З повагою,
завідувач кафедри медичного та фармацевтичного права
Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця, к.ю.н.  І. Демченко
 
 
КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ         
Витяг з протоколу №_35_
кафедрального засідання від _28.02.14._
Були присутні: професори – О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва, Ф.О. Тишко, В.М. Васильєв; доценти – В.Л. Дідковський, Ю.В. Шевчук, О.В. Діхтярук, Я.Ю. Гомза, Ж.А. Терещенко; асистенти – Л.Р. Криничко, О.В. Мотайло, С.Е. Коновалов, А.Г. Задорожна; ст. лаборанти – Н.С. Поканай, Ю.М. Козак-Волошаненко, М.В. Тарасенко; клін ординатор – К.Ю. Кілбас.
Слухали про питання підвищення якості викладання оториноларингології студентам НМУ імені О.О. Богомольця, запобігання корупційної діяльності, оптимізацію навчально-методичного забезпечення, підвищення толерантності у відношенні до студентської громади, обговорення «болючих питань» студентів і заходів щодо їхнього усунення.
Ухвалили:
1.     Педагогічний процес на кафедрі оториноларингології проходить згідно програми навчального плану з використанням сучасних інструментів науково-технічного обладнання, з демонстрацією сучасних методів досліджень та хворих згідно теми заняття.
2.     З метою ліквідації заборгованості студентів, яка пов’язана з перебігом останніх подій у м. Києві, за кожною студентською групою, що проходять заняття на кафедрі оториноларингології, закріплений викладач кафедри та складений графік щоденного прийняття відпрацювань занять.
3.     Прийняття ПМК проходить лише викладачами (професорсько-доцентським складом), затвердженими навчальним відділом.
Пропозиція (прохання студентів):
Звернутися до навчальної частини з пропозицією щодо збільшення програми навчання студентів з предмету оториноларингологія на медичних факультетах (збільшити кількість лекцій, практичних занять), у зв’язку з необхідністю кращого засвоєння предмету для майбутніх практичних лікарів.
        
      В.о. зав. кафедрою О.М. Науменко
Секретар Л.Р. Криничко
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ №2
РІШЕННЯ
кафедри акушерства і гінекології №2 з приводу обговорення плану заходів відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між студентами та викладачами НМУ імені О.О.Богомольця
(від 27.02 2014р.)
 
Протягом року проводити зустрічі з студентами, інтернами та клінординаторами, які навчаються на кафедрі для обговорення поточних питань з метою оптимізації навчального процесу
Поглибити роботу із студентами щодо мотивації навчання відповідно до сучасних вимог вищої школи
Постійно удосконалювати рівень викладання дисципліни на основі запровадження новітніх форм і методів навчання
Для відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між студентами та викладачами кафедри запровадити методику анкетування студентів з метою з’ясування зауважень і пропозицій щодо навчального процесу на кафедрі
Рішення кафедри прийнято одноголосно
За дорученням кафедри – зав. кафедри акушерства і гінекології №2 НМУ імені О.О. Богомольця д.мед.н., професор Гнатко О.П.
 
КАФЕДРА АПТЕЧНОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ
Протокол №6
методичного засідання кафедри
аптечної та промислової технології ліків від 28 лютого 2014 р.
 
                                                                                             Присутні:
                                                                                                         В.о. зав. каф., доц. Полова Ж.М.;
доц. Глущенко О.М.; асист. Шумейко М.В; асист. Негода Т.С.; асист. Буткевич Т.А.; лаб. Ільїн С.Е.
 
Порядок денний:
Обговорення та затвердження першочергових заходів щодо відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між студентами і професорсько-викладацьким складом кафедри аптечної та промислової технології ліків НМУ імені О.О. Богомольця з метою скорішого виходу з кризи.
Слухали:
Доцента кафедри Полову Ж.М., відповідальну за навчально-методичну роботу кафедри, про необхідність проведення виробничих зборів кафедри щодо обговорення наступних невідкладних питань:
           рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу;
           попередження хабарництва;
           налагодження комунікаційного процесу у системі «студент-викладач» під час проведення практичних занять та контрольних заходів.
 
Ухвалили:
1.       З метою відновлення взаємодовіри і партнерства у системі «студент-викладач» рекомендувати створити умови для підвищення кваліфікаційного рівня молодих спеціалістів кафедри шляхом проходження стажування в інших медичних та фармацевтичних ВУЗах в Україні та за її межами.
2.       З метою попередження проявів хабарництва запропонувати ввести до складу антикорупційної комісії Університету представників кафедр фармацевтичного факультету.
3.       З метою налагодження комунікаційного процесу у системі «студент-викладач» ініціювати відновлення та розширення заходів курації над академічними групами студентів.
 
 
Голова засідання
в.о. завідувача кафедри аптечної
та промислової технології ліків,
к.фарм.н., доцент Ж.М.   Полова
Секретар Т.А.   Буткевич
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
 
РЕЗОЛЮЦІЯ
за результатим проведення виробничих зборів
у деканаті фармацевтичного факультету НМУ імені О.О. Богомольця
з метою обговорення “болючих питань” студентів і заходів по їхньому усуненню
(від 28 лютого 2014 року)
 
До питань, які не модифікуються:
 
         відповідно до положення про студентське самоврядування в університеті, процедура вибору представників органів студентського самоврядування повністю знаходиться у компетенції студентів та відповідно відображає їх інтереси;
 
         рейтенгування студентів при розподілі здійснюється відповідно до критеріїв, висвітлених у листі МОЗ України від 29.10.2013 р. № 1102-10/50/33346;
 
         декану факультету здійснювати постійний контроль за проходженням викладачами факультету курсів підвищення кваліфікації, а також зобов’язати завідувачів кафедр факультету надавати у деканат графіки проведення відкритих лекцій і практичних занять, із подальшим обговоренням результатів їх проведення з студентським активом;
 
         збільшити повноваження студентського самоврядування факультету, щодо процедури поселення студентів до гуртожитків, а також контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку і умов проживання.
 
До питань, які можуть бути негайно модифіковані:
 
         запровадити щомісячне анонімне анкетування студентів щодо проявів хабарництва викладачами факультету, а також скриньки довіри;
 
         започаткувати проведення щомісячних відкритих бесід за участю студентів, викладачів та співробітників деканату;
 
         порушити питання щодо візування наказів, які стосуються студенства, представником органів студентського самоврядування;
 
         оновити склад антикорупційної комісії з урахуванням пропозицій студентів та обов’язковим введенням представників студентського самоврядування;
 
         більшу увагу приділяти аналізу та поясненню результатів контрольних заходів під час аудиторних занять;
 
         ліміт на кількість відмінних оцінок у академічній групі не розглядається у контексті контингенту фармацевтичного факультету (контрактне навчання).
 
 
Голова виробничих зборів
професор І.В. Ніженковська
Секретар виробничих зборівВ.Л. Сліпчук
КАФЕДРА ХІРУРГІЇ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Резолюція
 
Кафедра хірургії стоматологічного факультету, підтримує прагнення професорсько-викладацького складу та студентів, спрямовані на покращення якості навчання в університеті, запобігання проявів корупції та хабарництва. Вирішення всіх конфліктних питань, виключно у правовому полі. Покращення партнерських відносин між студентами та професорсько-викладацьким складом.
 
Зав. кафедрою хірургії
стомат. факультету, професор   М.І. Тутченко
 
ДЕКАНАТ ПО РОБОТІ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
 
Протокол 
від 27 лютого 2014 року
Виробничі збори зі студентами іноземцями медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів
 
ПРИСУТНІ: Проректор з науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами Закордонець О.О., декан по роботі з іноземними студентами Савичук О.В., заст. декана Дубовенко З.О., заст. декана Голубєва І.М., заст. декана Крилова В.Ю., заст. декана Скрипниченко С.В., заст. декана Чумак Е.А., заст. декана Абу Шамсіа Рамі Нуаманович, куратор ECTS Воскобойник-Шпинта Г.М., куратор ECTS Лехніцька С.І., іноземні студенти всіх факультетів.
 
Порядок денний: обговорення “болючих питань” студентів і заходів щодо їхнього усунення в конкретному підрозділі:
   хабарництво;
   брак спілкування адміністрації і викладачів зі студентами та увага до їхньої думки;
– недостатня кваліфікація частини викладачів;
– брак прозорості у прийнятті рішень стосовно студентів;
– методика проведення практичних занять (переважання контролю над поясненнями на практичних заняттях);
– так званий ліміт на кількість відмінних оцінок у групі на ПМК;
– ситуація з гуртожитками, перш за все з гуртожитком №7;
– склад антикорупційної комісії тощо.
 
СЛУХАЛИ:
Проректора з науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами Закордонця О.О: ознайомив студентів з наказом МОЗ України №18-Адм від 24.02.14 про покладення виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на Амосову Катерину Миколаївну, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри внутрішньої медицини№2 НМУ імені О.О.Богомольця; про шляхи запобігання корупції і хабарництва; про поліпшення механізмів самоврядування студентів НМУ імені О.О.Богомольця; про сприяння роботі комісії МОЗ України щодо комплексної перевірки університету за всіма напрямками; про надання студентам активістам приміщення і умов для спілкування і роботи в аудиторії фармацевтичного корпусу, по вул. Пушкінській (1 поверх) та кімнати громадських організацій в ректораті (3 поверх, 305 кабінет) щоденно з 16.00; про заборону надсилання погроз на адресу викладачів і студентів;
 Декана по роботі з іноземними студентами Савичука О.В.: про створення сприятливих умов для відпрацювання пропущених занять під час поточних практичних занять; про умови проживання іноземних студентів в гуртожитку.про основні обов’язки і функції покладені на старост груп, і на старосту курсу, зокрема, відвідування студентами практичних і лекційних занять; навчальні вказівки щодо заповнення відомостей обліку успішності та відвідувань занять студентами; про правила поведінки на заняттях та в гуртожитку.
 
ВИСТУПИЛИ:
Студентка 4-го курсу стоматологічного факультету Єрмаловська Л.: про можливість відміни проведення ліцензійних іспитів «Крок1» та «Крок 2» або зменшення мінімального відсотку правильних відповідей на відповідних іспитах до 50,5%.
Студентка 6-го курсу медичного факультету Зара Андалані Салехе: про відмову деяких викладачів вносити результат складання дисципліни до індивідуального плану студента.
Студент 1-го курсу медичного факультету Мамедіеров Г.: про можливість зміни викладачів груп з дисциплін.
 
УХВАЛИЛИ:
           Поліпшити механізми самоврядування студентів НМУ імені О.О.Богомольця.
           Запобігати корупційним діям і всі факти про зловживання зі сторони викладачів і студентів повідомляти керівництву деканату і університету.
           Створити сприятливі умови для відпрацювання пропущених занять під час поточних практичних занять.
           Посилити контроль щодо відвідування практичних і лекційних занять.
           Внести пропозицію щодо побудови нового гуртожитку для студентів з метою поліпшення умов проживання іноземних студентів в гуртожитках НМУ.
 
 
Проректор з науково-педагогічної
роботи з іноземними громадянами О.О. Закордонець
 
Декан по РІСО.В. Савичук
 
Секретар, куратор по РІС С.І. Лехніцька
 
 
 
КАФЕДРА ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ
 
Протокол № 5
від 28 лютого 2014 року
 Засідання кафедри та виробничі збори трудового колективу кафедри латинської мови.
 
ПРИСУТНІ: зав. кафедри Кісельова О.Г., ст.викл. Лехніцька С.І., ст.викл.   Дяченко Т.І., ст.викл. Воскобойник-Шпинта Г.М., ст.викл. Бражук Ю.Б., викл. Мелещенко К.С., викл. Бойцун Л.М., викл. Андрусь С.А., викл. Черненко Н.А., викл. Ніколаєнко О.І., викл. Ластовець М.Ю., викл. Михайлець В.О., викл. Галамага О.В., ст.лаб. Негребецька І.В., лаб. Ляшко З.Б., лаб. Думенко М.В., лаб. Нежурбіда І.А., лаб. Денисюк В.М., лаб. Негребецький В.В., лаб. Суботенко Д.Б.
 
ВІДСУТНІ: ст.викл. Заболотня Р.В. (хворіє).
 
Порядок денний: обговорення “болючих питань” студентів і заходів щодо їхнього усунення в конкретному підрозділі:
– недостатньої кваліфікації частини викладачів;
– хабарництво;
– брак спілкування адміністрації і викладачів зі студентами та увага до їхньої думки;
– брак прозорості у прийнятті рішень стосовно студентів;
– методика проведення практичних занять (переважання контролю над поясненнями на практичних заняттях);
– так званий ліміт на кількість відмінних оцінок у групі на ПМК тощо.
 
СЛУХАЛИ
зав.кафедри Кісельову О.Г. про призначення в.о. ректора НМУ імені О.О.Богомольця член-кор. НАМН України , д.м.н., заслуженого діяча науки і техніки України, заслуженого лікаря України професора Амосової К.М.,
– про недостатню кваліфікацію частини викладачів;
– про  методику проведення практичних занять (переважання контролю над поясненнями на практичних заняттях);
– про так званий ліміт на кількість відмінних оцінок у групі на ПМК;
– про запобігання хабарництва;
– про брак спілкування адміністрації і викладачів зі студентами та увагу до їхньої думки;
– про брак прозорості у прийнятті рішень стосовно студентів;
 
 
ВИСТУПИЛИ:
 
Ст.викл. Лехніцька С.І.
Про поліпшення методики проведення практичних занять та удосконалення кваліфікації викладачів з досвідом роботи до 5 років на курсах ФПК.
 
Ст. викл. Дяченко Т.І.
Про превентивні заходи щодо запобігання корупції та хабарництва.
 
Ст. викл. Бражук Ю.Б.
Про дотримування професійної етики та відкритості у спілкуванні зі студентами.
 
Ст. викл. Воскобойник-Шпинту Г.М.
Про критерії оцінювання студентів.
 
Викл. Ніколаєнко О.І.
Про так званий ліміт на кількість відмінних оцінок у групі на ПМК.
 
УХВАЛИЛИ:
– регулярно поліпшувати методику проведення практичних занять, удосконалювати кваліфікацію з дисципліни викладачів з досвідом роботи до 5 років на курсах ФПК;
– проводити превентивні заходи щодо запобігання корупції та хабарництва;
– повідомляти керівництво університету про факти хабарницьких пропозицій з боку студентів;
– дотримуватись професійної етики у спілкуванні зі студентами. Залишатися на позиції відкритості щодо професійного спілкування зі студентами;
– звертати увагу студентів на критерії оцінювання поточного та підсумкового контролю знань;
– з огляду на недостатню гуманітарну довузівську підготовку певної частини студентів питання ліміту на кількість відмінних оцінок не виникало.
 
 
 
Зав. кафедри   Кісельова О.Г.                                         
Секретар Негребецька І.В.
 
 
КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
 
Протокол виробничих зборів кафедри інфекційних хвороб
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
від 28 лютого 2014 року
 
Були присутні: голова – завідувач кафедри інфекційних хвороб, д.мед.н. Голубовська О. А., секретар – асистент Чепілко К.І.,
професор – Шкурба А. В., доценти: Гудзенко О. А., Корчинський М. Ч., Печінка А. М., Митус Н. В., Гарницька Л. А., Анастасій І. А., Шестакова І. В., асистенти: Овчаренко П.А., Глей А.І, Золоєва Н.І., Климанська Л. А., Подолюк О. О., Скицюк А. С., Пронюк Х. О., аспіранти: Кулєш О. В., Безродна О. В., Азаренко І. С., Сукач М. М.
 
Згідно рішення Вченої ради НМУ від 27.02.2014 року проведено виробничі збори кафедри інфекційних з метою обговорення болючих питань, сформульованих студентами, та заходів щодо їх усунення.  
Ухвалили:
         максимально сприяти спілкуванню викладачів і керівництва кафедри зі студентами та враховувати думки студентів стосовно педагогічного процесу;
          внести зміни в методику проведення практичних занять з вимогою до викладачів збільшити час на пояснення незрозумілих питань інфекційних хвороб в разі належного рівня підготовки студентів за результатами вхідного контролю знань;
         кафедра заперечує наявність хабарництва стосовно педагогічного процесу, Наказ №310 від 03.06.13 року «Про затвердження плану заходів НМУ імені О.О. Богомольця, спрямованих на запобігання злочинних проявам на 2013 рік» неодноразово розглядався колективом на засіданнях кафедри (Протокол № 2 від 10.09.13 р., Протокол №11 від 13.12.13 р.).
         рішення відносно студентів приймаються максимально прозоро. Кафедра не використовує в своїй роботі ліміт на кількість відмінних оцінок в групі на ПМК, але зі свого боку, вимагаємо від студентів розуміння того, що оцінка виставляється за наявні знання, не за суспільну діяльність та попередні успіхи в навчанні, що надають перспективу «червоного диплому»;
 
         створити максимально сприятливі умови для якнайшвидшого відпрацювання студентами пропущених занять та ПМК в межах діючих наказів НМУ імені О.О.Богомольця та урахуванням існуючого педагогічного навантаження;
         кафедра делегує на «відкриту площадку» для обговорення причин протесту в НМУ і шляхів відновлення взаємодовіри та партнерства між викладачами та студентами в.о. завідувача кафедри інфекційних хвороб професора Шкурбу А.В. та доцента кафедри Анастасія І.А.
   
Голова виробничих зборів –
зав. кафедри інфекційних хвороб Голубовська О. А.
д.мед.н. 
 
Секретар Чепілко К. І.
асистент кафедри інфекційних хвороб,
к.мед.н. 
МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ №4
Доводимо до Вашого відома, що деканатом медичного факультету №4 28.02.2014 року проведені збори зі студентським активом з питань роботи деканату. Зауважень та пропозицій немає.
 
       З повагою, декан медичного факультету №4, професор Омельчук С.Т.
 
 
 
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ
 
Витяг
з протоколу виробничої наради кафедри іноземних мов від 28.02.2014 р.
 
Слухали:
про призначення професора Амосової Катерини Миколаївни виконуючою обов’язки ректора НМУ імені О.О. Богомольця і про причини протесту студентів НМУ.
Ухвалили:
1) з метою підвищення кваліфікації викладацького складу кафедри:
 – регулярно проводити демонстраційні заняття викладачами з подальшим детальним їх аналізом;
– брати участь у навчально-методичних семінарах, що проводяться представниками світових мовних шкіл (Великої Британії, США, Франції, Німеччини тощо);
2) у відповідь на претензії щодо хабарництва, вважаємо за необхідне відмітити, що ми свідомі відповідальності за вчинення корупційних дій, які є несумісні із світоглядом викладача вищої школи;
3) щодо гласності і прозорості у прийнятті рішень відносно поточного оцінювання знань студентів і проведення ПМК, кафедра керується критеріями оцінювання знань, які доведені до відома студентів (доступні на дошці оголошень кафедри);
4) щодо методики проведення практичних знань, ми як лінгвістична кафедра
– приділяємо більшу частку роботи на занятті активній мовленнєвій діяльності, а письмові тести мають місце по завершенню змістових модулів;
– вважаємо за потрібне відмітити, що відпрацювання заборгованості студентів на контрактних засадах є неефективним і не спонукає студентів до успішного вивчення іноземної мови.
 
Зав. каф. ін. мов,
доцент Аврахова Л.Я.
 
КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ
 
Про виконання рішення позапланової Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця від 25.02.2014 року та 27.02.2014 року на кафедрі фармакології та клінічної фармакології.
Викладачі кафедри зустрілися зі студентами і вислухали їх вимоги та пропозиції. На методичній нараді 25.02.2014 року та 28.02.2014 року обговорено стан навчально-методичної, наукової та виховної роботи на кафедри фармакології та клінічної фармакології й прийнято наступне рішення:
1.     Унеможливити прояви хабарництва і корупції на кафедрі фармакології та клінічної фармакології.
2.     Підвищити рівень викладання дисципліни: читання лекцій та проведення  практичних занять.
3.     Вважати за доцільне на практичних заняттях приділяти увагу поясненням студентам сучасних досягнень фармакології та доповнення в програму нових лікарських засобів.
4.     Сприяти студентам у своєчасній відробці академічної заборгованості.
5.     Прозоро проводити контроль отриманих студентами знань та об’єктивно оцінювати їх рівень.
6.     Вважати за доцільне в подальшому запрошувати студентів на методичні наради кафедри з метою обговорення організаційних питань.
7.     Рекомендувати МОЗ України створити відкритий доступ до баз тестів для підготовки студентів до «Крок-1», «Крок-2», «Крок-3».
 
Колектив кафедри фармакології підтримує демократичні зміни в університеті.
 
 
КАФЕДРА ГІГІЄНИ ПРАЦІ І ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ
 
На виконання рішення позапланової Вченої Ради НМУ від 27.02.2014 р.
 
27.02.2014 р. о 14.00 на кафедрі гігієни праці і професійних хвороб були проведені виробничі збори з метою обговорення “болючих питань” студентів і розробки заходів щодо їхнього усунення.
 
Завідувач кафедри член-кореспондент НАМН України, професор Яворовський О.П. ознайомив співробітників з питаннями, які розглядалися на позаплановій Вченій Раді НМУ.
 
Колектив кафедри обговорив всі відомі на сьогодні “болючі питання” студентів та ухвалив такі шляхи виконання заходів по їх усуненню:
 
1) більше 90% викладачів кафедри мають науковий ступінь і вчене звання, великий науково-педагогічний стаж роботи (15-40 років), вищу лікарську категорію, постійно проходять курси підвищення кваліфікації з дисциплін, що викладаються на кафедрі; молоді викладачі повинні відвідувати практичні заняття і лекції більш досвідчених колег; з метою підвищення рівня викладання на кафедрі відновити процес взаємовідвідування занять;
2) колектив кафедри засуджує прояви хабарництва, як ганебне явище в суспільстві і вважає його недопустимим серед співробітників НМУ і студентів;
3) викладачі кафедри повинні прислухатися до думки студентів та брати до уваги їх конструктивні пропозиції, які не суперечать вимогам вищої школи;
4) на кафедрі відпрацювання пропущених практичних занять здійснюються згідно вимог навчально-методичного відділу НМУ за графіком, погодженим з деканатами; створені всі умови для їх успішного проведення;
5) на кафедрі ліміту на кількість відмінних оцінок в групі на ПМК немає, оцінювання проводиться прозоро, з виставленням об’єктивної оцінки студенту за виявлені знання і вміння;
6) викладачам кафедри при проведенні практичних занять більше уваги приділяти поясненням незрозумілих питань студентів;
7) в той же час, колектив кафедри звертається до студентів більш відповідально ставитися до навчального процесу, постійно готувати домашні завдання, вчасно відпрацьовувати пропущені практичні заняття, приходити підготовленими на складання та перескладання ПМК.
 
Колектив кафедри  гігієни праці і професійних хвороб прийняв рішення п ідтримати кандидатуру професора Амосової К.М. як виконувача обов’язків ректора НМУімені О.О. Богомольця на період до виборів ректора.
Завідувач кафедри,
член-кор. НАМН України
проф. О.П. Яворовський
 
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ №2
РЕЗОЛЮЦІЯ
засідання кафедри загальної хірургії №2 НМУ імені О.О. Богомольця
від 28 лютого 2014 року, а також зустрічі завідувача та професорсько- викладацького складу кафедри із студентами 3-го курсу медичного факультету №4, яка проходила цього ж дня після прочитання на останній – 3 пари планової лекції, щодо рішень позапланової Вченої Ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця від 27.02.2014року, присвячених терміновим заходам по відновленню довіри і налагодження партнерських відносин між студентами та професорсько-викладацьким складом з метою скорішого виходу з кризи.  
         З метою врахування думки студентів, про якість навчального процесу, на кафедрі періодично проводяться письмові опитування. Останнє анонімне добровільне анкетування відбулося з 3 по 8 лютого 2014 року. В ньому прийняли участь 202 студента з 561, які за планом навчаються на кафедрі. Анкета охоплювала 17 питань стосовно усіх сторін викладання загальної хірургії. Аналіз результатів анкетування враховується під час проведення навчального процесу. Як головне слід зазначити, що 81% опитаних задоволені якістю викладання дисципліни на кафедрі, 17,5% не визначились і лише 1,5% мають деякі претензії.
         На кафедрі не було і не має підстав для конфліктів студентів і викладачів. 
 
Зав. кафедрою
загальної хірургії №2
професор
 
О.Ю.Іоффе