НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РЕЗОЛЮЦІЇ КАФЕДР ТА ДЕКАНАТІВ (частина перша)

01.03.2014
У різних підрозділах Університету були проведені виробничі збори щодо  термінових заходів відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між студентами та професорсько-викладацьким складом НМУ.
Надійшли наступні резолюції:
 
КАФЕДРА ОРТОДОНТІЇ ТА ПРОПЕДЕВТИКИ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ  
 
За результатами виробничих зборів на кафедрі ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології  проведених 28.02.2014 була прийнята наступна резолюція:
 
·     кафедра ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології повністю підтримує призначення д.м.н., професора Амосової К.М. на посаду в.о. ректора НМУ імені О.О. Богомольця і вважає недоцільним в даний час призначення іншої кандидатури;
 
·     всі інші питання і пропозиції можуть бути обговорені лише після оприлюднення результатів роботи комісії з проведення комплексної комісійної перевірки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
 
КАФЕДРА ФАРМАКОГНОЗІЇ І БОТАНІКИ
 
Витяг з протоколу № 13
розширеного  засідання кафедри фармакогнозії і ботаніки
від 27. 02. 2014 р.
 
ПРИСУТНІ:  в.о. зав. каф., проф. Мінарченко В.М.,  доц. Ковальська Н.П., доц. Струменська О.М., доц. Ємельянова О.І., ас. Махиня Л.М, ас. Іщенко М.В., ас. Чолак І.С., ас. Ламазян Г.Р., ас. Бутко А.Ю., ас. Тимченко І.А., лаб. Баула Л.М., студент 2 курсу заочної форми навчання Ільїн С. Е., студент 4 курсу 1 групи денної форми навчання Киниця М. І.
 
ІІ. СЛУХАЛИ:  в.о. зав. каф., проф. Мінарченко В.М.  з  обговоренням пропозицій щодо усунення конфронтації між студентами та адміністрацією та професорсько-викладацьким складом НМУ імені О.О. Богомольця.
         В обговоренні брали участь в. о. зав. кафедри проф. Мінарченко В. М., доц. Ємельянова О. І., доц. Ковальська Н. П., ас. Чолак І. С., ас. Махиня Л. М., ас. Іщенко М. В., ас. Ламазян Г. Р., ас. Бутко А. Ю., лаб. Баула Л. М.,  студент 2 курсу Ільїн С. Е.
 
 
ІІ. ПОСТАНОВИЛИ:
1.     Для усунення «болючих питань» студентів фармацевтичного факультету просимо звертатися в письмовому вигляді на ім’я в.о. зав. кафедри, проф. Мінарченко В. М. з конкретними пропозиціями та повідомляти про випадки хабарництва, якщо такі матимуть місце.
2.     Обговоривши з присутніми проблемні питання, відзначили, що  випадків недостатньої кваліфікації та хабарництва викладачів на кафедрі не виявлено.
3.     На кафедрі всі питання вирішуються гласно і прозоро щодо роботи студентів і викладачів.
4.     На практичних заняттях  розподіл часу для контролю над знаннями студентів здійснюється у відповідності до методичних вимог.
5.     Інформація про ліміт, щодо кількості «відмінних» оцінок в групах на ПМК  відсутня.
Протокол підписано всіма присутніми.
 
КАФЕДРА АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
Витяг з протоколу засідання кафедри
анестезіології та інтенсивної терапії
№ 14 від 28 лютого 2014 р.
 
На думку співробітників кафедри корупційні прояви на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії відсутні.
Зважаючи на останні події та ситуацію в країні, колектив кафедри анестезіології та інтенсивної терапії висловлює цілковиту підтримку в.о. ректора НМУ імені О.О. Богомольця професору, члену-кореспонденту НАМН України Амосовій Катерині Миколаївні.
Одностайно вважаємо, що будь-які кадрові питання в університеті повинні прийматись в юридичному полі у відповідності до Статуту. Зокрема, кандидатура на посаду ректора повинна затверджуватись на Конференції Трудового Колективу.
Прийнято рішення про проведення на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії анонімного анкетного опитування серед студентів з метою збору пропозицій щодо покращення навчально-педагогічного процесу на кафедрі.
Завідувач кафедри
анестезіології та інтенсивної терапії,
професор Глумчер Ф.С.
Секретар асистент Гавриленко О.О.
 
КАФЕДРА ХІРУРГІЇ №2
 
1. Підтримати професора Амосову К.М. як виконуючу обов’язки ректора НМУ імені О.О. Богомольця
2. 28.02.2014 взяти участь в обговоренні причин протесту в НМУ і шляхів негайного відновлення взаємодовіри і партнерства
 
КАФЕДРА НЕВРОЛОГІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
РІШЕННЯ спільного засідання кафедри неврології та реабілітаційної медицини зі студентами 4 курсу стоматологічного факультету (академічні групи № 3, 4, 11, 12)
 
         В обговоренні стану навчально-методичного процесу та морально-психологічного клімату на кафедрі взяли участь співробітники та студенти вказаних навчальних груп. Зауважень та пропозицій щодо організації навчального процесу на кафедрі не виявлено.
         Окремі студенти пропонували вільне відвідування лекцій, на що їм було роз’яснено неможливість вирішення цього питання в межах теперішнього засідання.
         Студенти вважають, що морально-психологічний клімат під час проведення занять нормальний, проявів корупційних дій з боку викладачів і студентів не було.
ЗБОРИ ПОСТАНОВИЛИ:
1.     Вважати організацію навчального процесу на кафедрі задовільною.
2.     Підсилити роз’яснювальну роботу серед студентів та викладачів щодо системи “антихабар”.
3.     Створити на кафедрі сприятливі умови для відпрацювання студентами пропущених занять в період з 17.02.2014 по 25.02.2014.
 
КАФЕДРА ХІРУРГІЇ№3
ПОВІДОМЛЕННЯ
         На кафедрі хірургії №3 згідно з рекомендаціями Вченої ради ректорату, 28 лютого 2014 року відбулися кафедральні збори (протокол №13), на яких було обговорено проблемні питання спілкування між викладачами та студентами НМУ імені О.О.Богомольця, висунуті студентством у рамках вищого навчального закладу.
        
Під час обговорення проблемних питань вирішено:
1.     Кваліфікація викладачів кафедри хірургії №3 відповідає стандартам Вищої школи і ніколи не викликала нарікання із боку студентів, що проходять навчання на кафедрі.
2.     Випадків хабарництва на кафедрі ніколи не було.
3.     Завідувач кафедри завжди доступний до конструктивної розмови із студентами, всі виникаючі запитання вирішуються в оперативному порядку.
4.     Під час проведення практичних занять викладачі кафедри приділяють велику увагу поясненню теми, опрацювання матеріалу на прикладі хворих, а контроль і оцінювання знань студентів проводиться на підставі роботи студента протягом всього заняття.
5.     Ніякого ліміту на отримання відмінних оцінок під час первинного модульного контролю ніколи не було і не буде.
6.     Пропущені студентами практичні заняття без поважної причини повинні відпрацьовуватись у час проведення відробок (графік відпрацювань вивішується на початку місяця на стенді кафедри). Відпрацювання пропущених занять із поважної причини (згідно рекомендацій навчального відділу ректорату) проводиться між практичними заняттями і ніхто із викладачів не вимагає від студентів приходити на відробку в позаурочний час.
Вважаємо, що на кафедрі створені всі умови для продуктивного навчання студентів під час практичних занять, заохочується допомога студентів під час чергувань. Колектив кафедри завжди доступний для конструктивної розмови і вирішення всіх наболілих питань.
 
Завідувач кафедри хірургії №3
академік НАМН України, професор П.Д.Фомін
 
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ
Резолюціявиробничих зборів кафедри
філософії та соціології НМУ ім. О.О.Богомольця
від   28.02.14
 
Колектив кафедри філософії та соціології вважає необхідним негайне вирішення таких проблем.
 
1.     Забезпечення кафедри аудиторним фондом, необхідним для проведення занять. 4 навчальні аудиторії, які знаходяться сьогодні у її розпорядженні (замість 10 аудиторій, які кафедра займала на 2 поверсі до переїзду на 4 поверх у січні 2013 року) унеможливлює повноцінне забезпечення викладання одинадцяти навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу, які закріплені за кафедрою. Просимо надати кафедрі потрібну кількість приміщень для навчання студентів.
2.     У співпраці з представниками студентства забезпечити проведення прозорих соціологічних досліджень з використанням анонімних анкет з актуальних питань сучасного життя НМУ.
3.     Вважати недоцільним кураторство викладачів соціально-гуманітарних кафедр у підготовці студентів до інтегрованого іспиту «Крок» у зв’язку із специфікою дисциплін.
4.     Вважати анахронізмом адміністративно-командної системи чергування викладачів у святкові дні у гуртожитках та інших закладах НМУ. Враховуючи зростання самосвідомості та активності студентів, передати цю функцію органам студентського самоврядування.
 
Завідувач кафедри філософії та соціології                                           ВАСИЛЬЄВА І.В.
докт. філос. наук
 
 КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ
 
Резолюція зборів кафедри мікробіології, вірусології та імунології НМУ імені О.О. Богомольця, проведених 28.02.2013.
1.     Підвищити трудову дисципліну і відповідальність викладачів.
2.     Забезпечити навчально-методичний процес (на практичних заняттях та самостійну роботу студентів) навчально-методичним матеріалом (методичними вказівками українською, російською, англійською мовами); створити російськомовний та англомовний підручники; створити новий практикум та буклети для практичних занять.
3.     Запропонувати керівництву НМУ і Вченій раді підтримати пропозиції кафедри щодо введення для студентів сесій і іспитів; збільшення лекційних годин, особливо для стоматологічного факультету.
4.     Просити фінансову підтримку для технічного забезпечення навчального процесу (ремонт в навчальних кімнатах, встановлення вікон-склопакетів, придбання нових мікроскопів, поживних середовищ, чашок Петрі та іншого лабораторного скла); обладнання кімнати-віварію для потреб наукової і навчальної діяльності.
5.     Поставити питання забезпечення викладачам НМУ можливість підвищення кваліфікації в інших медичних закладах України та інших країн.
6.     Підвищити технічне забезпечення педагогічного процесу шляхом широкого використання в ньому відеоматеріалів.
 
КАФЕДРА ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ
28.02.2014 року проведено виробничі збори кафедри дитячої хірургії зі студентами 1, 2, 3, 4 групи 5 курсу медико-психологічного факультету
НМУ імені О.О.Богомольця
 
Резолюція обговорення болючих питань студентів і заходів по їхньому усуненню
1.     Навчальний процес на кафедрі проводиться згідно чинних законів, постанов, наказів, положень та методичних рекомендацій;
2.     Використовувати форум кафедри на сайті університету для контролю викладання, хабарництва, тощо;
3.     Звернути увагу щодо виконання всіх положень «Закону України про вищу освіту» що стосуються студентів;
4.     Студенти медико-психологічного факультету стурбовані своєю невизначеністю щодо професійної орієнтації та працевлаштування за спеціальністю;
5.     Студенти та викладачі просять не політизувати навчальний процес;
6.     Студенти та викладачі просять не здійснювати тиск щодо участі в політичних акціях.
Завідувач кафедри дитячої хірургії,
доктор медичних наук, професорА.Ф. Левицький
 
КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ
Протокол № 14
засідання кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університетуімені О.О. Богомольця від 28 лютого 2014 року
 
Присутні: зав.каф., проф. Бур’янов О.А., проф. Скляренко Є.Т., проф. Волошин О.І., доц. Кваша В.П., доц. Задніченко М.О., доц. Омельченко Т.М., ас. Соболевський Ю.Л., ас. Самусенко І.В., ас. Грек В.П., ас. Лиходій В.В.
Слухали: обговорення та шляхи вирішення «болючих питань» студентів, що навчаються у Національному медидичному університеті імені О.О. Богомольця та на кафедрі травматології та ортопедії, зокрема:
·      хабарництво;
·      брак спілкування адміністрації і викладачів з студентами і уваги до їхньої думки;
·      брак гласності і прозорості у прийнятті рішень щодо студентів;
·      методику проведення практичних занять (переважання контролю над поясненнями на практичних заняттях);
·      ліміт на кількість відмінних оцінок в групі на підсумковому модульному контролі.
 
Обговорення та пропозиції.
    В обговорені поставлених питань прийняли активну участь усі присутні. Співробітниками кафедри травматології та ортопедії, як і студентами вкотре було зазначено про відсутність та рішуче засудження будь-яких проявів хабарництва на кафедрі, лімітованої кількості відмінних оцінок при ПМК. Запропоновано в межах факультетських вчених рад організувати відкриті слухання та круглі столи з залученням студентства до обговорення і вирішення нагальних питань з навчального процесу та побуту студентів. Крім того, запропоновано створення на офіційному сайті університету сторінки анонімного опитування студентів щодо якості роботи всіх кафедр та викладачів. Внесено пропозицію щодо загального поширення в університеті методики комісійного прийому ПМК професорсько-викладацьким складом кафедри у присутності студентського загалу з застосуванням комп’ютерного незалежного тестування та опитування, що вже застосовується на кафедрі травматології та ортопедії НМУ та позитивно оцінено з боку студентства.
 
    Окремо співробітниками було наголошено, що ґрунтом до більшості вищезазначених «болючих питань» (незадовільні умови навчання на клінічних базах, відірваність теоретичних знань від практичних, складні (напружені) взаємовідносини співробітників НМУ зі співробітниками лікарні) є відсутність у власності університету загальної клінічної бази (аналога «університетської клініки»), яка б об`єднала «під однім дахом» більшість клінічних кафедр НМУ.
 
Завідувач кафедри травматології та ортопедії
д.мед.н., проф. О.А. Бур’янов
 
КАФЕДРА ФІЗІОЛОГІЇ
 
РЕЗОЛЮЦІЯ
виробничих зборів кафедри фізіології
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
28 лютого 2014 р.                                                                               м.Київ
Присутнів.о. зав. кафедри, доцент Карвацький І.М., доценти: Лагодич Т.С., Коник У.В., Тарасова К.В., Микула М.М., ст. викладач Строкіна І.Г., асистенти: Довгань І.М., Гуменюк А.В., Лещенко І.В., Скрипка О.В., Демидова К.Ю., Можеїтова О.А., Древицька Т.І., лаборанти: Серебреникова Г.О., Снєжкова Н.П., Дмитренко А., Андрусенко Н.П.
      студенти: Громадський Вадим (староста курсу, 3 мед., гр.3, 2 курс), Мельничук Віталій (заст. голови профкому, 2 мед., гр.3, 2 курс), Вітюк Арсеній (2 мед., гр.21, 3 курс), Грицько-Побережна Олеся (2 мед., гр.18, 2 курс), Боніт Ю.О. (2 мед., гр.18, 2 курс), Король В. (2 мед., гр.18, 2 курс), Онищенко (2 мед., гр.18, 2 курс), Сорока О. (2 мед., гр.18, 2 курс), Сидорина А. (2 мед., гр.18, 2 курс), Степаненко Д. (2 мед., гр.18, 2 курс), Фарина Л.У. (3 мед., гр.3, 2 курс), Мошкова Т. (4 мед., 2 курс).
Обговорення та затвердження термінових заходів щодо відновлення довіри та налагодження партнерських стосунків між студентами, професорсько-викладацьким складом кафедри фізіології і адміністрацією НМУ імені О.О.Богомольця.
Ухвалили:
1) Створити сприятливі умови для відпрацювання пропущених занять студентами під час поточних практичних занять на кафедрі фізіології.
2) Створити сприятливі умови для діалогу та забезпечити тісну співпрацю колективу кафедри та студентського активу з метою модернізації і вдосконалення діяльності НМУ імені О.О.Богомольця.
3) Враховуючи критичний санітарно-епідемічний стан кафедри фізіології внаслідок подій 26 серпня 2013 року вимагати від адміністрації НМУ імені О.О.Богомольця здійснення негайних відповідних санітарних та профілактичних заходів, передбачених ст. 7, 19, 20, 22 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ЗУ «Про охорону праці», відповідними відомчими спеціальними нормативними актами, та терміново надати кафедрі фізіології допомогу в створенні кошторису і проведенні ремонту навчальних приміщень, наукових лабораторій, кімнат викладачів тощо.
4) Порушити клопотання перед адміністрацією НМУ імені О.О.Богомольця про виділення коштів на придбання всього необхідного для повноцінного проведення навчального процесу та відновлення наукової діяльності кафедри фізіології.
 
 
Голова зборів:
в.о. зав. кафедри фізіології, доцент Карвацький І.М.
 
Секретар зборів:
ДоцентТарасова К.В.
 
КАФЕДРА ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
РЕЗОЛЮЦІЯ
виробничої наради №77 від 28.02.2014 кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету
щодо проблем взаємовідносин між викладачами і студентами та підвищення якості навчального процесу
 
             На виробничій нараді було проаналізовано та обговорено результати анонімного анкетування 83 студентів стоматологічного факультету, проведеного під час лекції 27.02.2014 р. та практичних занять на кафедрі 27.02 та 28.02.2014 р. Анкета містила 6 питань: 1. Чи вважаєте Ви, що на нашій кафедрі є ліміт на позитивні оцінки при складанні ПМК? 2. Що, на Вашу думку, слід змінити в методиці проведення практичних занять на нашій кафедрі для підвищення їх якості? 3. Чи відомі Вам факти хабарництва серед викладачів нашої кафедри (прізвище викладача, привід для хабаря, орієнтовна дата)? 4. Що Ви взагалі думаєте про протестну акцію студентів в НМУ? 5. Що необхідно зробити для покращення взаємовідносин/взаємодії між студентами та викладачами? 6. Як Ви ставитесь до адміністрації університету?
             Як засвідчила обробка даних анкетування, 54% опитаних вважають, що на кафедрі немає ліміту на позитивні оцінки при проведенні ПМК; 34% вважають, що є; 12% – не визначились. Серед 11 варіантів відповідей студентів щодо зміни методики проведення практичних занять на кафедрі з метою підвищення їх якості найбільш частими були: 35% – ніякі зміни не потрібні, 17% – відмінити тести, 17% – збільшити питому вагу роботи з хворими. 86% опитаних заперечили факти хабарництва серед викладачів кафедри, 8% – не відповіли, 6% (5 осіб) відповіли „так”, але було названо прізвище лише одного викладача, який „хотів отримати подарунок – фонендоскоп”. Позитивне ставлення до адміністрації університету висловили 51% опитаних (більшість студентів мали на увазі деканат стоматологічного факультету), негативне – 17%, решта – нейтральне (25%) або утримались (7%). Протестну акцію студентів НМУ підтримують 31% опитаних, засуджують – 18%, нейтральне ставлення – 36%, утримались від відповіді – 15%. Серед 15 варіантів пропозицій щодо взаємовідносин/взаємодії між студентами та викладачами найчастіше зустрічались побажання покращення порозуміння між студентами і викладачами (23%), збільшення поваги до студентів (11%), більш лояльне ставлення викладачів до студентів (11%) та тісніше неформальне спілкування (8%).
 
Резолюція
 
1.    Викладачам кафедри докласти зусиль щодо підвищення рівня взаємоповаги, збільшення партнерської складової у відносинах між студентами і викладачами. Упродовж позааудиторної роботи зі студентами більше уваги приділяти морально-етичним аспектам спілкування.
2.    З метою покращення порозуміння та взаємодовіри між студентами та викладачами забезпечити функціонування на кафедрі «скриньки довіри».
3.    Для уникнення дискредитації вищої медичної освіти, здобутої в НМУ, розробити за неформальної участі студентів, що входять до складу органів студентського самоврядування, чіткий алгоритм відрахування чи направлення на повторне платне навчання студентів, які не можуть / не хочуть успішно виконувати навчальний план.
4.    Враховуючи, що мало реалістичним є оволодіння студентами в позааудиторний час практичними навичками, особливо на непрофільних клінічних кафедрах стоматологічного факультету, запропонувати ЦМК МОЗ України переглянути регламент проведення практичних занять на предмет скорочення формалізованої частини (тестовий контроль) та внесення до структури заняття оволодіння найважливішими практичними навичками.
5.    Основною причиною низької успішності студентів-стоматологів є відсутність адекватної мотивації. Оскільки переважна їх більшість є контрактниками, тобто стипендія та преференції при розподілі не є мотивуючими, пропонується за результатами рейтингової оцінки діяльності студентів пропорційно зменшувати плату за навчання (це зменшення має бути відчутним, і про таку можливість повинні знати ще абітурієнти).
6.    Враховуючи специфіку медичних вищих навчальних закладів (необхідність, крім викладацької та наукової, виконувати ще й лікувальну роботу), з метою підвищення якості викладання клінічних дисциплін поставити перед МОЗ України та МОН України питання про зменшення педагогічного навантаження на викладача.
 
 
Головуючий на засіданні
завідувач кафедри
професор О.Б.Яременко
Секретар
асистент І.П. Тарченко
28.02.2014 р.
КАФЕДРА ФТИЗІАТРІЇ ТА ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
 
РЕЗОЛЮЦІЯ
засідання кафедри фтизіатрії та пульмонології
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
від 27.02.2014р.
 
На виконання рішення засідання позапланової Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця відповідно до необхідності вжиття термінових заходів щодо відновлення довіри та налагодження партнерських відносин між студентами та професорсько-викладацьким складом НМУ імені О.О. Богомольця на кафедрі фтизіатрії та пульмонології було обговорено можливості покращення навчально-методичної роботи та умов навчання студентів.
Викладання на кафедрі фтизіатрії та пульмонології здійснюється згідно затверджених навчальних програм, що повністю адаптовані згідно вимог Болонської декларації та відповідають вимогам кредитно-модульної системи.
Навчальний процес на кафедрі повністю забезпечений навчально-методичними матеріалами трьома мовами (українська, російська та англійська), в тому числі й на електронних носіях, що доступні студентам на освітньому порталі НМУ та інших ресурсах, а саме забезпечено доступ через QR-код до повнотекстових електронних версій методичних розробок та підручників, який можна здійснити безпосередньо на кафедрі з мобільних пристроїв (смартфонів, планшетів). Поданий до друку Національний підручник «Фтизіатрія» українською та англійською мовами, співавторами якого є провідні фахівці західноєвропейських країн у галузі фтизіатрії: Pierpaolo de Colombani, Richard Zaleskis, Vaira Laimane, Girts Shkenders, Alberto Mattelli, Giovanni Battista Migliori. Лекційний матеріал постійно оновлюється і викладається на сучасному рівні з використанням демонстраційного матеріалу.
Робочі навчальні програми, методичні розробки, графіки відпрацювань, консультацій, розклад занять, тематики практичних занять та лекцій, види самостійної роботи представлені на стендах кафедри, сайті та освітньому порталі НМУ імені О.О. Богомольця.
Задля забезпечення якісного навчання студентів та контролю кваліфікації викладачів на кафедрі проводяться відкриті заняття за участі співробітників кафедри загальної і медичної психології і педагогіки, взаємне відвідування практичних занять та лекцій викладачами, результати яких обговорюються на навчально-методичних нарадах кафедри.
З метою об’єктивного оцінювання студентів на ПМК та недопущення корупції на кафедрі в процесі оцінки знань студентів використовується комп’ютерна автоматизована система тестування, а підсумки проведення ПМК обговорюються в присутності студентів та всього професорсько-викладацького складу кафедри на чолі з завідувачем кафедри. Забезпечується ротація науково-педагогічних працівників кафедри під час прийому ПМК. На кафедрі відсутня практика лімітування відмінних оцінок. Відомості з результатами ПМК подаються не пізніше наступного дня після його складання.
З метою постійного вдосконалення роботи кафедри після завершення та зарахування циклу занять з предмету проводиться спільне та відкрите обговорення оцінки якості роботи кафедри студентами, або їх анонімне анкетування.
Для оптимізації навчального процесу, створення умов для ліквідації академічної заборгованості відповідно до нормативних вимог на кафедрі проводяться щоденні консультації та щотижневі відпрацювання практичних занять та перескладання ПМК. За необхідності кількість днів, в які студенти мають змогу відпрацювань та перескладань ПМК, збільшується.
 
Проаналізувавши роботу кафедри, а також врахувавши зауваження та побажання з боку студентів прийнято рішення:
1.       Запровадити на постійній основі додатковий день відпрацювання практичних занять, що, таким чином, складатиме два дні на тиждень та дозволить студентам ліквідувати академічну заборгованість протягом поточного циклу занять на кафедрі, таким чином мінімізуючи кількість студентів, недопущених до ПМК.
2.       Посилити міждисциплінарну інтеграцію шляхом обов’язкового контролю вихідного рівня знань з базисних дисциплін та зворотного зв’язку з фундаментальними кафедрами щодо рівня виживання знань у студентів.
3.       Вжити заходи з метою покращення оволодіння практичними навичками студентами.
4.       Активізувати запровадження в навчальний процес інноваційних технологій.
5.       Посилити контроль за дотриманням вимог інфекційного контролю під час перебування студентів у клініці туберкульозу.
 
 
Завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології
професор Петренко В.І.
 
КАФЕДРА АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ
 
Резолюція
спільного засідання 28.02.2014 року
співробітників кафедри анатомії людини НМУ імені О.О. Богомольця
та представників студентства медичних і стоматологічного факультетів
 
         У відповідності до рішення Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця від 27.02.2014 року на спільному засіданні співробітників кафедри анатомії людини і студентів університету розглянуті і обговорені питання щодо недостатньої кваліфікації частини викладачів, хабарництва, методики проведення практичних занять (переважання контролю над поясненнями на практичних заняттях), ліміту на кількість відмінних оцінок в групі на ПМК.
         Висловлені студентами претензії та побажання свідчать про необхідність суттєвих змін навчання, оцінювання педагогічної роботи викладача та оцінювання знань студентів.
         Якість навчання нерозривно пов’язана з якістю викладацького складу. На кафедрі анатомії людини є давній хронічний дефіцит викладачів, багато сумісників, велике педагогічне навантаження (щонайменше 180 годин за місяць). За розповсюдженою точкою зору робота на кафедрі є важкою, не престижною та низько оплачуваною. Вважаємо необхідним підвищити заробітну плату викладачів, саме на кафедрі анатомії людини, щонайменше на 30%. Пропонуємо одночасно посилити вимоги до педагогічних кадрів (за наявними професійними та морально-етичними людськими якостями), а також підвищити індивідуальну відповідальність викладачів за якість наданих освітніх послуг.
         З метою підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів пропонуємо поновити державний іспит з анатомії людини. Опитування студентів здійснювати тільки комісією у одному заздалегідь визначеному і обладнаному web-камерами загальному приміщенні. До складу екзаменаційної комісії мають бути введені: завідувач, професори та провідні доценти кафедри, з обов’язковим залученням представників студентського самоврядування (студентський парламент та профком).
         Критерієм допуску до іспиту має бути тільки відсутність невідпрацьованих пропусків занять. Наявність у студентів невідпрацьованої оцінки «2» пропонуємо вважати свідченням не тільки поганого знання предмету студентом, але й ознакою низької професійної кваліфікації викладача групи.
         При проведенні практичних занять наголос повинен бути поставлений на пояснення матеріалу, а не на виснажливий тестовий контроль і опитування. Завдання викладача не є «виявлення» і «покарання двійкою» студента, який погано підготувався або чогось не зрозумів. Основна задача викладача – виявлення і підтримка обдарованого студента, надання усім студентам можливості отримати глибші та грунтовнішні знання, розкрити свій талант та здібності. У зв’язку з цим ніякого «ліміту на кількість відмінних оцінок» бути не може, як не може бути встановлений «ліміт на кількість обдарованих людей».
 
 
Головуючий на спільному засіданні,
завідувач кафедри анатомії людини,
професор В.Г. Черкасов
 
КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ № 5
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦІЇ
виробничих зборів співробітників кафедри педіатрії № 5
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
щодо обговорення «болючих питань» студентів та заходів по їхньому усуненню
 
28 лютого 2014 р.
Заслухавши та обговоривши два блоки «болючих питань» (1-й – які не модифікуються та 2-й – які можуть бути негайно модифікованими) за участю співробітників кафедри та студентів 3 курсу ФПЛ ЗСУ, виробничі збори співробітників кафедри та студентів ухвалили резолюцію:
1.     Удосконалювати механізми відбору студентів до органів самоврядування.
2.     Забезпечити умови для підвищення кваліфікації викладачів.
3.     Забезпечити оптимальні умови спілкування викладачів та студентів з адміністрацією.
4.     Сформувати антикорупційну комісію у новому складі з пропорційним співвідношенням студентів з викладачами та розробити програму роботи.
5.     Дотримуватися об’єктивності в оцінюванні знань студентів в групі на ПМК.
 
Завідувач кафедри педіатрії № 5        
професорЛукашук В.Д.
         Секретар, доцент Ходаківська С.П.
 
КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ
ВИТЯГ
 
з протоколу № 15
засідання кафедри медичної та загальної хімії
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
від 28 лютого 2014 року
 
ПРИСУТНІ: Завідувач кафедри, професор Калібабчук В.О., доц. Галинська В.І., доц. Гождзінський С.М., доц. Самарський В.А., доц. Зайцева Г.М., доц. Філіппова Л.В., доц. Костирко О.О., доц. Рева Т.Д., доц. Сліпчук В.Л., ст.викл. Овсяннікова Т.О., ас. Ратушна В.Ж., ас. Лисенко Т.А., ас. Чхало О.М., ас. Токменко І.І., ас. Пушкарьова Я.М., ас. Овчаренко В.Ю., ас. Радько В.Ю., ст. лаб. Григораш Н.С., лаб. Випірайленко В.О., лаб. Дичка Н.О., лаб. Бойко С.Б.
 
СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри, професора Калібабчук В.О. з питань щодо обговорення та затвердження перших термінових заходів відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між студентами, професорсько-викладацьким складом і адміністрацією НМУ імені О.О. Богомольця з метою скорішого виходу з кризи.
 
ВИСТУПИЛИ: Завідувач кафедри, професор Калібабчук В.О., доцент Галинська В.І., доцент Зайцева Г.М., доцент Рева Т., доцент Сліпчук В.Л., доцент Костирко О.О.
УХВАЛИЛИ: надіслати в редакцію газети «Медичні кадри»запропоновані колективом кафедри заходи по усуненню «болючих питань» висунутих студентами, а саме:
1. Недостатня кваліфікація частини викладачів:
         − проводити відвідування відкритих лекцій та практичних занять з дисциплін, які викладаються на кафедрі, у присутності студентського активу та представників деканатів.
2. Хабарництво та ліміт на кількість відмінних оцінок в групі на ПМК.
         − провести анонімне анкетування щодо фактів хабарництва на кожному потоці кожного факультету;
         − студентів, які претендують при складанні ПМК або іспиту на оцінку «відмінно», оцінювати комісійно;
         − студенти, які складають ПМК або іспити на оцінку «незадовільно», оцінювати комісійно в присутності представника студентського активу.
2. Брак спілкування адміністрації і викладачів зі студентами та уваги до їхньої думки:
         − призначити години прийому студентів з особистих питань завідувачем кафедри та ознайомити з цим студентів.
3. Проект резолюції п. 2. Створити сприятливі умови для відпрацювання пропущених занять підчас поточних практичних занять:
         − пропущені заняття мають бути відпрацьовані у позааудиторний час або викладачу своєї групи, або черговому викладачеві.
 
Головуюча,
завідувач кафедри медичної та загальної хімії
доктор хімічних наук, професор Калібабчук В.О.
 
КАФЕДРА УРОЛОГІЇ
Резолюція
виробничих зборів співробітників кафедри урології НМУ ім. О.О. Богомольця, проведених 28.02.2014р. з метою обговорення “болючих питань” студентів і заходів щодо їхнього усунення.
1.     В межах компетенції співробітників кафедри забезпечити всіляке сприяння роботі комісії МОЗ України та адміністрації НМУ ім. О.О. Богомольця щодо комплексної перевірки за всіма напрямками діяльності .
2.     Створити сприятливі умови студентам для відпрацювання пропущених занять під час поточних занять.
3.     За результатами співбесід завідувача і доцентів кафедри зі студентами VIII семестру 11 і 12 груп 4-го медичного, а також 17, 18 та 46а груп 1-го медичного факультетів констатовано відсутність будь-яких скарг від студентів, в тому числі щодо методики проведення практичних занять і читання лекцій з урології, на хабарництво викладачів кафедри, недостатню їхню кваліфікацію, на зневагу до студентів з боку викладачів або на брак спілкування з ними.
 
Зав.кафедри урології,
професор С.П. Пасєчніков
          Секретар, асистент Я.Л. Тарнавський
КАФЕДРА БІОХІМІЇ
Рішення кафедри щодо умов поліпшення взаємодії між викладачами та студентами
Протокол №13 від 28.01.2014р
 
1. Недостатня кваліфікація частини викладачів
1. Завідувачу кафедри проводити постійний дієвий контроль за якістю проведення практичних та лекційних занять.
2. Завучам кафедри систематично контролювати проведення практичних занять викладачами кафедри
3. При переобранні на посаду викладачі мають звітувати про підвищення кваліфікації
4. Завідувачу кафедри та відповідальному за наукову роботу стимулювати участь викладачів та студентів у наукових конференціях
 
2. Хабарництво
1. Завідувачу кафедри та завучам кафедри постійно контролювати ведення викладачами лекційних та академічних журналів.
2. Запровадити на кафедрі комісійний прийом ПМК (не менше ніж 2 екзаменатори на одну групу)
3. Викладачам кафедри проводити роз’яснювальну роботу зі студентами щодо їх громадської позиції, персональної відповідальності за хабарництво.
 
3. Брак спілкування адміністрації і викладачів зі студентами і уваги до їхньої думки
 
1. Запровадити анонімне анкетування студентів щодо якості проведення лекцій та практичних занять з дисциплін, що викладаються на кафедрі
2. Для обговорення результатів анкетування проводити відкриті бесіди за участю завідувача кафедри, викладачів та студентів
3. Запрошувати представників студентського самоврядування на наради кафедри
4. З метою покращення комунікаційного контакту викладачів зі студентами більше уваги приділяти різним культурним заходам
 
4. Методика проведення практичних занять (переважання контролю над поясненнями на практичних заняттях)
 
1.Більше уваги приділяти обговоренню теми заняття та аналізувати результати всіх видів контролю на лабораторно-практичних заняттях
 
Колектив кафедри
 
КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ`Я
 
ВИТЯГ
З протоколу виробничих зборів кафедри фізичного виховання та здоров`я
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
від 28 лютого 2014р.
 
Присутні:  Зав. кафедрою доцент Гусєв Т.П., доценти: Дяченко А.П., Тимошкіна Н.Л., ст. викладачі: Гребініченко Ю.Я., Бойко О.М., Задорожний М.С., викладачі: Болгар М.А., Васько В.М., Гичак К.В., Макаєва Н.А., Павліченко С.В., Ткачук О.Г., Ткаченко М.В., Омельченко О.В., Пустолякова Л.М., Марков В.Д., Тимошкін В.М.
Слухали:
1. Про створення сприятливих умов для відпрацювання пропущених занять студентами Університету.
2. Про сприяння роботі комісії МОЗ України щодо комплексної перевірки Університету.
3. Про запобігання проявам корупції серед співробітників кафедри.
4. Про методику проведення практичних занять з дисципліни «фізичне виховання», та критерії оцінювання успішності студентів.
В обговоренні брали участь доц. Гусєв Т.П.,. доц. Дяченко А.П., доц. Тимошкіна Н.Л., ст. викладач Задорожний М.С., викладач Макаєва Н.А., викладач Ткачук О.Г.
Ухвалили – прийняти резолюцію наступного змісту:
1. Створити сприятливі умови для відпрацювання пропущених занять студентами під час поточних практичних занять.
2. Всіляко сприяти з боку співробітників кафедри роботі комісії МОЗ України щодо комплексної перевірки Університету за всіма напрямами діяльності.
3. Співробітникам кафедри у своїй поточній діяльності суворо дотримуватись чинних вимог законодавства України. Посилити контроль за виставленням поточних та підсумкових балів та відпрацювань пропущених занять з дисципліни «фізичне виховання», який обов’язково проводити комісійно з наступним обговоренням результатів на кафедральних нарадах.
4. Ретельно дотримуватись встановлених нормативних вимог щодо проведення занять з дисципліни «фізичне виховання», обов’язково з урахуванням функціонального стану організму кожного студента та висновку лікарів за результатами медичного огляду. Під час поточного оцінювання студентів з дисципліни виставляти бали обов’язково з урахуванням, не тільки результатів виконання контрольних нормативів, а й поточної учбової діяльності на кожному окремому занятті.
 
Підстава: рішення кафедри від 28 лютого 2014 року.
Присутніх працівників кафедри – 17
Результати голосування:
«За» – 17
«Проти» – немає
«Утримались» – немає
Голова засідання,
завідувач кафедри фізичного виховання
та здоров’я, доцент Т.П. Гусєв
 
Секретар,                                                      
Старший викладач кафедри Ю.Я. Гребініченко
 
МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ №1
в.о. Ректора
Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця
член-кор НАМН України
професору К.М. Амосовій
 
Вельмишановна Катерино Миколаївно!
Деканатом медичного факультету №1 28.02.2014 р. проведено виробничі збори на яких були запропоновані та обговорені наступні пропозиції та заходи щодо відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між студентами, професорсько-викладацьким складом та адміністрацією НМУ імені О.О.Богомольця:
1.     З метою покращення довіри студентів до професорсько-викладацького складу та адміністрації університету                  декану факультету необхідно регулярно проводити виробничі збори студентів кожного курсу за участі представників від кафедр на яких обговорювати проблемні питання, як з боку студентів так і викладачів.
2.     Для уникнення непорозумінь в майбутньому, студентів факультету необхідно ще раз ознайомити з їх правами та обов’язками.
3.      Враховуючи значну роль представників студентського самоврядування у організації та проведенні навчальної, виховної та наукової роботи, голові Студентського парламенту та головам Студентських рад факультетів необхідно ще раз ознайомити всіх студентів НМУ з “Положенням про студентське самоврядування”.
4.     Декану та завідувачам кафедр факультету необхідно посилити контроль за якістю проведення практичних та лекційних занять.
 
З повагою, декан медичного факультету №1
доцент В.С. Мельник
КАФЕДРА ПАТОФІЗІОЛОГІЇ
РЕЗОЛЮЦІЯ
 
виробничих зборів кафедри патофізіології, присвячених обговоренню "болючих питань", що висуваються студентами, і пропонуванню заходів по їх усуненню
 
 
 
     Обговоривши "болючі питання", які стосуються діяльності кафедри патофізіології, збори постановили:
 
1.     Довести до відома кожного з викладачів кафедри про недопущення випадків вимагання і отримання хабарів та сувору відповідальність в разі виявлення такого факту.
2.     Пропонуємо допускати до обрання в органи студентського самоврядування та у склад антикорупційної комісії лише студентів з доброю та відмінною академічною успішністю.
3.     Вважати питання про лімітування кількості відмінних оцінок в академічній групі при проведенні ПМК на кафедрі патофізіології надуманим і таким, що не відповідає дійсності.
4.     На кафедрі патофізіології при проведенні практичних занять дисбаланс між контролем і поясненням матеріалу відсутній.
5.     Пропонуємо розглянути питання про повернення екзаменів з предмету "патофізіологія".
 
 
Завідувач кафедри патофізіології,
професор М.В.Кришталь
 
КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ
 
Протокол № 13
засідання кафедри медичної та біологічної фізики
від “28” лютого 2014 року
 
Присутні:
професори Чалий О.В., Чалий К.О., Стучинська Н.В.; доценти: Олійник О.І., Говоруха О.В., Марголич І.Ф., Єгоренков А.І., Пащенко В.В, Лесько Л.Г., Руднєва В.М., Чайка О.М., Лукомський Д.В.; ст. викладач Зайцева О.В.; викладачі: Гриценко Н.Л., Денисенко Л.М., Безкрила С.І., Ващишин В.П., Узунова В.О., Завгородня О.А.;
студенти: Джума А.А. (1 курс 3 медичний 15 група, староста групи), Заброцька Ю.Л. (1 курс 1 медичний 20 група, староста потоку), Кириченко Н.В. (1 курс 2 медичний 24 група, староста потоку англомовних студентів), Комлик Д.І. (1 курс 2 медичний 18 група, староста групи), Мазіхін А.В. (1 курс 1 медичний 18 група, староста групи), Мороз М.Д. (1 курс 1 медичний 2 група, староста курсу), Якімов Н.Д. (1 курс 1 медичний 18 група).
ВІДСУТНі: доценти: Мурашко Н.І., Скляров Ю.П. – на лікарняному.
 
Порядок денний:
СЛУХАЛИ: професора Чалого О.В. щодо вшанування пам’яті загиблих під час масових акцій протестів у м. Києві.
УХВАЛИЛИ: вшанувати пам’ять загиблих під час масових акцій протестів у м. Києві хвилиною мовчання.
СЛУХАЛИ: професора Чалого О.В. щодо  наказу МОЗ України про проведення комплексної комісійної перевірки діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.
СЛУХАЛИ: професора Чалого К.О. щодо засідання Вченої Ради 27 лютого 2014 року, про доповідь в.о. ректора НМУ імені О.О. Богомольця член-кореспондента НАМН України професора К.М. Амосової, і зокрема про зауваження, які були висунуті студентською ініціативною групою:
       щодо відбору студентів до органів самоврядування;
       щодо критеріїв розподілу студентів;
       щодо недостатньої кваліфікації частини викладачів;
       щодо проявів хабарництва;
       щодо браку спілкування викладачів зі студентами;
       щодо браку гласності;
       щодо методики проведення практичних занять;
       щодо ліміту на відмінні оцінки на підсумкових модульних контролях.
УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.
 
Виступи студентів:
СЛУХАЛИ: студента Мазіхіна А.В. (1 курс 1 медичний 18 група, староста групи), якій повідомив що задоволений навчанням на кафедрі, зауважень щодо проведення практичних занять у нього немає. Висловив пропозицію використовувати нові технології, електронні дошки, модернізувати навчальні прилади на кафедрі.
УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.
СЛУХАЛИ: студента Джуму А.А. (1 курс 3 медичний 15 група, староста групи, закінчив навчання на кафедрі в першому семестрі), якій повідомив що вважає фізику базовою і досить цікавою для студентів-медиків наукою. Навчання на кафедрі дуже сподобалось. Висловив зауваження, що на кафедрі немає гуртка СНТ (репліка проф. Чалого О.В. – на кафедрі функціонує школа-семінар «Проблеми біофізики живого та біоетики») та висловив побажання використовувати більше новітніх технологій. В окремій репліці додав, що підтримує вільне відвідування лекцій, оскільки частина студентів, які не хочуть вчитися, заважають решті слухати лекції.
УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.
СЛУХАЛИ: студента Комлика Д.І. (1 курс 2 медичний 18 група, староста групи), якій повідомив що матеріал, пояснення, приклади розв’язання задач подобаються і на лекціях, і на практичних заняттях. Зазначив, що мінусів в роботі кафедри не бачить.
УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.
СЛУХАЛИ: студента Якімова Н.Д. (1 курс 1 медичний 18 група), якій повідомив, що є зауваження на деяке застаріле навчальне обладнання. Зазначив, що склав перший модуль з першого разу і був приємно здивований тому, що матеріал виявився не дуже складним для нього.
УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.
СЛУХАЛИ: студента Кириченко Н. (1 курс 2 медичний 24 група, староста потоку англомовних студентів, закінчив навчання на кафедрі в першому семестрі), якій повідомив, що у викладачів кафедри найвищий рівень володіння англійською мовою і матеріалом, лекції і практичні проводяться на дуже високому рівні. Подякував колективу кафедри. Зазначив, що дивується студентам, які прийшли здобувати медичну освіту і очікують, що це буде легко.
УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.
СЛУХАЛИ: студента Мороза М.Д. (1 курс 1 медичний 2 група, староста курсу), якій повідомив, що повністю не погоджується з тими, хто все критикує, оскільки ті просто не хочуть вчитися. Зробив зауваження щодо дещо застарілого навчального обладнання та зникнення методичних посібників до підготовки до ПМК, які були минулого року. Зазначив, що був на багатьох кафедрах і може сказати, що кафедра фізики найкраща. Додав, що студентам, які не можуть скласти модуль з першого разу, надають і другий, і третій шанс, і вони успішно здають. Подякував за можливість висловити враження.
УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.
СЛУХАЛИ: студентку Заброцьку Ю.Л. (1 курс 1 медичний 20 група, староста потоку), яка повідомила, що дуже задоволена викладачами кафедри, не згодна з зауваженням ініціативної групи щодо неможливості отримання високих оцінок, вважає оцінки на кафедрі дуже об’єктивними і дякує за навчання.
УХВАЛИЛИ: прийняти інформацію до відома.
 
На завершення засідання професор Чалий О.В. подякував студентам за конструктивну критику, зазначивши, що доброзичливе ставлення до студентів і відповідальне відношення до роботи є незмінною багаторічною традицією кафедри медичної і біологічної фізики.
 
 
Завідувач кафедрою, 
член-кореспондент НАПН України, професор Чалий О.В.
 
Вчений секретар, доцент доцент Чайка О.М.  
 
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ №3
 
Резолюція виробничих зборів
кафедри акушерства і гінекології №3
НМУ імені О.О.Богомольця
від 28.02.2014 р.
1.     З метою створення сприятливих умов для відпрацювання пропущених практичних навчальних занять та лекцій організувати відробки в робочі дні щоденно з 1300 до 1800.
2.     На кафедрі організовано щоденно консультування студентів з дисципліни «акушерство і гінекологія» та нагальних питань викладачами кафедри з 900 до 1700 в робочі дні.
3.     Методика проведення практичних занять базується на принципах дискусії і ділової гри з коментаріями і поясненнями викладача, в поєднанні з застосуванням фантом-курсу, наглядних посібників, фото- та відеоматеріалів за темою заняття. 
4.     Особливу увагу надавати повторюванню попередньо вивченого матеріалу та базових суміжних дисциплін з метою покращення засвоєння і викладання навчального матеріалу.
5.     З метою підвищення ефективності навчального процесу використовувати залучення студентів до проведення клінічних обходів, операцій, маніпуляцій у базовій клініці кафедри.
6.     Прийняття рішень викладачем-екзаменатором щодо оцінювання кожного студента на поточних практичних заняттях, відпрацюваннях та модульних іспитах проводиться відповідно до вимог оцінювання, гласно і прозоро у присутності студентів всієї групи.
7.     З метою уникнення договірних відносин між викладачем та студентом розподіл викладачів для проведення модульного контролю проводиться за 5 хвилин до початку модульного іспиту
8.     Критерій оцінювання студента не має лімітування та проводиться відповідно до вимог, затверджених навчальним відділом НМУ.
9.     Кількість відмінних та незадовільних оцінок коливається у межах від 0 до 40% та не залежить від екзаменатора та курсу на якому навчається студент.
10.                       Зобов’язати представників «студентського самоврядування» визначити відповідального, який особисто щотижня буде власноручно отримувати на кожній кафедрі інформацію про студентів, які мають академічну заборгованість по предмету.
11.                       Зобов’язати «студентську раду» контролювати ліквідацію заборгованості студентами-боржниками.
12.                       Відповідальність за своєчасну ліквідацію заборгованості студентами-боржниками покласти на «студентську раду».
 
МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ №2 
РЕЗОЛЮЦІЯ
Засідання співробітників деканату медичного факультету №2 від 27.02.2014 р. щодо обговорення нагальних болючих питань про взаємовідносини , які склалися в НМУ між студентами та керівництвом і викладацьким складом університету.
 
Взяти до відома інформацію про події, що відбулися протягом останніх днів в університеті, а також вислухавши побажання студентів, які навчаються на факультеті, співробітники деканату обговорили ситуацію, яка склалася, та ухвалили низку заходів для її урегулювання.
1. Співробітники деканату будуть і надалі у своїй діяльності керуватися принципами, що викладачі та студенти є однаково важливими суб’єктами навчального процесу, а також є однаково відповідальними за його результативність.
2. З метою підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів кафедр активізувати взаємовідвідування проблемних ними практичних занять кваліфікованими професорами та доцентами кафедр, та направляти молодих асистентів на педагогічні курси підвищення кваліфікації в НМУ.
3. Для підвищення знань студентів з теоретичних базових дисциплін, відновити роботу циклових методичних комісій за вертикаллю від базових теоретичних дисциплін, необхідних для здобуття подальших знань, а також розробки шляхів більш тісної міждисциплінарної інтеграції.
4. Створити науково-координаційну раду з залученням професорсько-викладацького складу, студентів та батьківського комітету з метою контролю за діяльністю деканату, студентського самоврядування та професорсько-викладацького складу.
5. Передати всі повноваження з організації заходів по виховній роботі в гуртожитку центру самоврядування студентів, з обов’язковим виконанням всіх організаційних заходів щодо поселення, навчальної роботи, виховної роботи та самопідготовки з дорадчим контролем з боку співробітників деканату та активістів батьківського комітету.
6. Створити спеціалізований комітет із студентів самоврядування по контролю за навчанням серед пільгових груп (сироти, інваліди).
7. Створити серед органів самоврядування комітет з контролю за академічною успішністю включаючи складання та перескладання іспитів та заліків.
8. Розробити систему заходів щодо контролю рівня підготовки до ліцензійних іспитів Крок-1 та Крок-2.
9. Створити рейтингову систему серед студентів з урахуванням результатів складання ліцензійних іспитів Крок-1 та Крок-2
10. Залучити до роботи зі студентами провідних випускників факультету з засвоєнням особливостей деонтології лікаря невідкладної допомоги та практикуючого лікаря первинної ланки.
11. Створити на факультеті реєстр випускників, які успішно працюють в Україні та за кордоном з метою залучення їх серед студентів по виховній роботі.
12. Створити на факультеті групу викладачів відповідальних за читання спеціалізованих лекцій про життя та діяльність провідних українських вчених та лікарів та розповсюджувати їх через мережу інтернет.
13. Порушити клопотання про відновлення інституту курації в університеті з обов’язковим відвідуванням студентами театрів, історичних музеїв тощо.
14. Поширити можливість проведення літньої практики у Рівненській та Волинській обласних лікарнях серед високо спеціалізованих відділень для студентів НМУ.
Декан медичного факультету №2
член – кор. НАМН України
професор В. З. Нетяженко