НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

РЕЗОЛЮЦІЇ КАФЕДР ТА ДЕКАНАТІВ (частина третя)

01.03.2014

КАФЕДРА ГІСТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

 

Резолюція

виробничих зборів кафедри гістології та ембріології

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

від 28 лютого 2014 року

 

 

На засіданні були присутні викладачі кафедри, студенти 1, 2 і 3 курсів медичних факультетів № 3 та № 4. Крім того, через мережу Інтернет надійшли письмові відгуки щодо роботи кафедри від студентів 1, 3 і 5 курсів медичних факультетів № 1 та № 2.

Студенти відзначили, що кафедра проводить навчальний процес на належному рівні. Студенти старших курсів згадують викладачів кафедри з вдячністю.

Проте, студенти 1 курсу, які на даний момент навчаються на кафедрі, не задоволені ремонтом трьох навчальних кімнат. Ремонт було розпочато не з ініціативи кафедри, а для майбутньої роботи приймальної комісії. Ремонтні роботи супроводжуються розповсюдженням шкідливих факторів виробничого середовища.

 

Резолюція засідання:

1. Діалог зі студентами зробити постійним: заохочувати їх до висловлювання власної думки, критичних зауважень, побажань у письмовій формі або через мережу Інтернет протягом всього навчального року.

2. Звернутися до адміністрації Університету з проханням якнайшвидше закінчити ремонт трьох навчальних кімнат та підготувати їх до педагогічного процесу. Ці кімнати повинні використовуватися приймальною комісією тільки у позанавчальний період.

Голова засідання,

завідувач кафедри гістології та ембріології,

член-кореспондент НАМН України,

професор Ю.Б. Чайковський

 

Секретар засідання,

старший лаборант Л.М. Островська

КАФЕДРА УКРАЇНІСТИКИ

 

Резолюція

засідання кафедри україністики

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

від 27.02.2014 року

 

На кафедрі україністики проведено виробничі збори з викладачами кафедри з обговорення та затвердження термінових заходів щодо відновлення довіри та налагодження партнерських стосунків між студентами, професорсько-викладацьким складом кафедри.

Ухвалено, що найближчим часом викладачі кафедри проведуть анкетування та тестування на знання ділової української мови, історії України та історії української культури студентів різних факультетів, які проходять навчання на кафедрі у весняно-літньому семестрі 2013-2014 н.р.

 

Голова засідання

завідувач кафедри

україністики

професор А.Б. Гуляк

 

          

 КАФЕДРИ ПЕДІАТРІЇ № 1

 

Рішення-звіт

кафедри педіатрії № 1 з приводу обговорення плану заходів відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між студентами та викладачами

 

На кафедрі педіатрії № 1 НМУ 27.02.2014 р. проведено виробничі збори-засідання за участю всього професорського-викладацького складу, аспірантів і клінічних ординаторів кафедри. Обговорені всі актуальні питання сьогодення стосовно роботи кафедри. Доведено до відома наступне:

·            Навчання студентів на кафедрі педіатрії медичного факультету № 1 відбувається впродовж 4 – 5 років; прецедентів хабарництва жодного разу зафіксовано не було.

·            Студенти щоденно в робочі години кафедри з будь-яких питань, що стосуються навчання, можуть звертатись до завідувача кафедри чи доцентів.

·            60% лекцій читаються завідувачем кафедри і доцентами і 40% лекцій читаються досвідченими доцентами.

·            Асистенти кафедри є кандидатами медичних наук. Більшість викладачів кафедри мають вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії.

·            Практичні заняття проводяться відповідно до методичної розробки теми; викладачі постійно працюють зі студентами, залишаючи їх лише підчас перерви.

·            Жодного «ліміту» на кількість відмінних оцінок для кожної групи студентів ніколи не було і немає, ніяких вказівок з цього приводу кафедра ніколи не отримувала.

·            На кафедрі створені надзвичайно сприятливі умови для відпрацювання пропущених студентами занять – відпрацювання проводяться щоденно в робочі дні

·            На кафедрі щоденно проводяться приймання підсумкових модулів у боржників.

 

Отже, доповідаємо про те, що кафедра працює в нормальному режимі.

 

За дорученням співробітників кафедри

Зав. каф. проф.Тяжка О.В.

 

       Секретар, асистент Горобець А.О.

 

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 1

 

Пропозиції

кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1

щодо удосконалення організації навчального процесу та підвищення якості навчання студентів

 

(обговорені і затверджені на засіданні кафедри

28.02.2014 р.,  протокол № 17 )

 

 

1. З метою більш широкої поінформованості студентів про критерії оцінювання на практичних заняттях та під час підсумкових модульних контролів надавати студентам (під розписку) на першому занятті кожного семестру затверджені на методичній нараді кафедри «критерії оцінювання навчальної діяльності студента» у роздрукованому вигляді, окрім представлення даної інформації на стендах кафедри.

2. Посилити контроль за чітким дотриманням викладачами структури практичних занять з адекватним розподілом навчального часу між контролем підготовки студентів, теоретичною та практичною частинами відповідно до методичних розробок практичних занять.

3. При проведенні комісійного ІІ-ІІІ перескладання підсумкових модульних контролів обов’язково запрошувати представників студентського активу відповідних факультетів.

4. Збільшити кількість відпрацювань пропущених навчальних занять (практичних та лекційних), для чого щомісяця затверджувати додаткові графіки відробок за результатами аналізу на методнарадах кафедри академзаборгованості за минулий місяць.

5. З метою уніфікації викладання основних питань внутрішньої медицини, зокрема практичної підготовки студентів з методів обстеження хворого, доцільно проводити сумісні (щорічні) засідання викладачів кафедр пропедевтики внутрішньої медицини та внутрішньої медицини з обговоренням та спільним затвердженням основних алгоритмів виконання практичних навичок.

6. При формуванні кафедрами графіків складання підсумкових модульних контролів доцільне міжкафедральне узгодження проведення контрольних заходів (для уникнення ситуацій, при яких в один день студенти мають складати ПМК з двох та більше дисциплін).

7. Звернутись до деканатів та навчально-методичного відділу НМУ з проханням розглянути питання про створення технічної можливості надання кафедрами відомостей про складання/перескладання підсумкових модульних контролів в електронному вигляді в межах порталу НМУ. Особливо важливим це є для клінічних кафедр, розташованих на кількох віддалених клінічних базах (за цих умов заповнити відомості, затвердивши підписом завідувача кафедри, та відвезти до деканатів в день складання ПМК технічно неможливо). До деканату в такому випадку у паперовому вигляді надавати лише кінцеву відомість з дисципліни.

8. Звернутись до навчально-методичного відділу НМУ та деканату з виробничої практики для вирішення питання про перенесення сестринської практики на ІІІ курсі на літній час (в існуючому вигляді сестринська практика більше нагадує звичайні практичні заняття і не сприяє адекватному засвоєнню практичних навичок, розвитку самостійності та відповідальності студентів). Зважаючи на відсутність у переважної більшості студентів вихідних навичок медсестринської техніки, види робіт, пов’язані із маніпуляціями з пацієнтом, спочатку доцільно відпрацьовувати на фантомі (або манекені), у зв’язку з цим необхідне відповідне забезпечення кафедр, на базі яких проходить виробнича практика, достатньою кількістю муляжів.

9. Упродовж робочого навчального тижня 03.03–07.03.2014 р. провести анонімне анкетування студентів ІІ та ІІІ курсів, що проходять навчання на кафедрі, з метою виявлення основних недоліків (з точки зору студентів) організації навчального процесу на кафедрі та розробити порядок дій щодо їх усунення або корекції.

10. Посилити взаємодію між старостами груп та відповідальною за навчально-методичну роботу кафедри з метою своєчасного виявлення претензій та побажань студентів щодо роботи викладачів кафедри та організації навчання.

 

 

Завідувач кафедри

пропедевтики внутрішньої медицини № 1,

член–кор. НАМН України, д.мед.н., професор В.З.Нетяженко

 

Відповідальна за навчально-методичну

роботу кафедри, к.мед.н., доцент О.М.Плєнова

 

КАФЕДРА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

 

Витяг з протоколу №4 методичного засідання кафедри дитячих інфекційних хвороб від 28.02.2014

 

Обговорювали проблемні питання взаємодії зі студентами та шляхи їх вирішення.

 

У ході співбесід зі студентами викладачами кафедри були виявлені наступні проблемні питання:

1. Недостатній рівень підготовки з базових дисциплін.

 

2. Невстигаючі студенти бажають отримувати додаткові індивідуальні заняття в позаурочний час з дитячих інфекційних хвороб.

 

Постановили:

 

1.     Збільшити кількість консультацій та годин для індивідуальної роботи викладачів із студентами.

2.     Збільшити увагу на повторення матеріалу з базових дисциплін, які пов’язані з темою заняття.

 

Завідувач кафедри,

професор С.О.Крамарьов

 

 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ №3

 

Резолюція

виробничих зборів співробітників деканату та студентського активу медичного факультету №3 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця від 28.02.14.

На виконання рішення позапланової Вченої Ради НМУ від 27.02.14 «Обговорення та затвердження перших термінових заходів щодо відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між студентами, професорсько-викладацьким складом і адміністрацією НМУ імені О.О.Богомольця з метою скорішого виходу з кризи» співробітники деканату та студентський актив факультету обговорили гострі питання сьогодення та виступають з наступними пропозиціями:

1.     Проводити поглиблену роботу серед студентів та співробітників щодо попередження випадків хабарництва.

2.     Звернутись з проханням до ректора НМУ щодо можливості вирішення проблеми перенаселення гуртожитку №3 та завершення будівництва гуртожитку №8.

3.     Наполягати та контролювати проведення капітального ремонту гуртожитку №3.

4.     Схвалити рішення ініціативної групи студентів щодо запровадження зрізу знань для всіх студентів та викладачів, які мають найбільші зауваження з боку студентів стосовно викладання дисциплін.

5.     Призначити стипендії відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року №882 «Питання стипендіального забезпечення».

6.     Викладацькому складу сумісно з студентським активом відпрацювати єдину систему відрахування невстигаючих студентів та студентів, які мають велику кількість пропущених годин без поважних причин.

 

Декан медичного факультету №3

професор В.І. Петренко

 

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

 

Резолюція виробничих зборів на кафедрі медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання
щодо обговорення «болючих» питань студентів та заходів з їхнього усунення в університеті

 

від 28 лютого 2014 року

 

1.     Хабарництво:

a.            Регулярно здійснювати анонімне опитування студентів з проведенням подальшого аналізу інформації щодо фактів хабарництва в НМУ.

b.           Створити та забезпечити функціонування на кафедрах НМУ «Скриньки довіри», зміст яких розглядати у присутності студентів-незалежних спостерігачів. Розглядати та оприлюднювати подані за підписом факти вимагання хабара.

c.            Забезпечити перескладання ПМК, заліків та іспитів студентами комісійно.

 

2.     Брак спілкування адміністрації і викладачів зі студентами і уваги до їхньої думки:

a.           Проводити у деканатах виробничі збори зі студентами з метою обговорення та обрання студентів-незалежних спостерігачів.

b.           Регулярно проводити виховну роботу з усіма студентами, які мають академічну заборгованість або знаходяться в групі ризику щодо отримання негативних оцінок.

c.            Зобов’язати деканати регулярно інформувати Студентський парламент щодо студентів, які мають суттєву академічну заборгованість.

 

3.     Брак гласності і прозорості в прийнятті рішень щодо студентів:

a.           Вчасно висвітлювати на веб-сайті НМУ інформацію, що стосується студентів, які мають академічну заборгованість, знаходяться в групі ризику щодо отримання негативних оцінок або відрахування з університету.

b.           Оприлюднювати на веб-сайті НМУ рішення підрозділів, факультетів, кафедр, що стосуються студентів.

4.     Склад антикорупційної комісії:

a.           Розглянути питання щодо складу антикорупційної комісії на Конференції трудового колективу НМУ у присутності студентів-незалежних спостерігачів.

 

5.     Методика проведення практичних занять (переважання контролю над поясненнями на практичних заняттях):

a.           Проводити практичні заняття відповідно до європейських вимог, де визначено співвідношення між обсягом аудиторної (теоретичної і практичної) та самостійної роботи студентів-медиків.

 

6.     Ліміт на кількість відмінних оцінок в групі на ПМК:

a.           Забезпечити застосування об’єктивних стандартизованих засобів контролю знань студентів з однаковими критеріями оцінювання на всіх кафедрах. 

b.           У випадку введення ліміту на кількість відмінних оцінок у групіСтудентській раді ініціювати перед Адміністрацією університету з’ясування причин введення такого ліміту та здійснювати законні заходи щодо їх усунення – громадські обговорення, петиції тощо.

 

 

В обговоренні взяли участь усі 25 співробітників кафедри. Резолюція прийнята одноголосно.

 

КАФЕДРИ ГІГІЄНИ ХАРЧУВАННЯ

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 17

 

засідання кафедри гігієни харчування

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

від 28.02.2014 року

 

На кафедрі гігієни харчування об 11.00 проведено виробничі збори зі студентами 2 курсу ФПЛЗСУ (1, 2 групи), 3 курсу медико-психологічного факультету (групи 1-5), 6 курсу медичного факультету № 4 (5 група), лікарями-інтернами та викладачами кафедри.

Ухвалено, що для більш об’єктивного аналізу студентських пропозицій і повноти представлених даних у найближчий час кафедрою буде проведено анкетування студентів різних факультетів і курсів, які проходять навчання на кафедрі у весняно-літньому семестрі 2013-2014 н.р.

 

Голова засідання

завідувач кафедри

гігієни харчування

професор С.Т. Омельчук

 

Секретар,

доцент О.В. Кузьмінська

 

КАФЕДРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

 

Рішення

виробничих зборів кафедри організації та економіки фармації

від 28.02.2014р.

1.     Завідувачу та завучу кафедри організувати дієвий контроль за якістю проведення практичних занять викладачами кафедри. Зобов’язати викладачів оголошувати результати оцінювання знань студентів в кінці кожного проведеного заняття.

2.     З метою негайної ліквідації пропусків за період 17-21.02.2014 створити сприятливі умови студентам для їх відпрацювання під час поточних практичних занять.

3.     Керівництво кафедри зобов’язується невідкладно реагувати на звернення студентів (усні та письмові) при виникненні питань недостатньої кваліфікації конкретного викладача.

4. З метою формування студентства Європейського зразка відповідальному за виховну роботу роз’яснити студентам їх права та необхідність дотримання чесної, принципової позиції при вирішенні виробничих питань та для попередження корупційних проявів.

5. З метою скорочення комунікаційної дистанції між студентами і викладачами провести на 1,3,4 та 5 курсах спільні заходи, в тому числі щодо відзначення 200-річчя     Т.Г. Шевченка.

 

 

Професор кафедри

організації та економіки фармації               

д.фарм.н., професор Д.С.Волох

 

КАФЕДРИ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ З СЕКЦІЄЮ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

РІШЕННЯ

кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики з приводу обговорення плану заходів відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між студентами та викладачами НМУ ім. О.О.Богомольця

(від 28.02 2014р.)

 

·         Підтримати кандидатуру професора Амосової К.М., як виконуючої обов’язки ректора мед університету на період до виборів ректора.

·         Створити умови на кафедрі клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики для ефективної роботи комісії МОЗ України. 

·         Звенути увагу на основні недоліки в роботі університету, а саме:

ü        Забезпечити необхідні умови для відпрацювання студентами пропущених занять

ü        Звернути увагу на скарги студентів з приводу поганого облаштування деяких лекційних аудиторій та навчальних кімнат на кафедрах університету

ü        Розлянути питання вільного відвідування лекцій студентами

ü        Створити належні умови для проведення викладачами занять зі студентами на старших курсах, зменшення кількості студентів в группах до 7 осіб

ü        Повідомляти керівництву кафедри та університету про випадки перевищення службових повноважень та хабарництва, що мають бути розглянуті відповідно до чинного законодавства

·         Для більш плідного і відкритого спілкування зі студентами пропонуємо членам ініціативної групи та всім бажаючим навади свої пропозиції та зауваження, що стосуються роботи кафедри за адресою kafedra-imun@mail.ru

Рішення кафедри прийнято одноголосно.

За дорученням кафедри – зав. кафедрою, д.мед.н, Курченко А.І.

 

КАФЕДРА ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ

 

Резолюція виробничих зборів

кафедри психіатрії та наркології НМУ 28.02.2014 р.

 

         На зборах були присутні усі співробітники кафедри, обговорено термінові заходи щодо віднови довіри і налагодження партнерських відносин між студентами, професорсько-викладацьким складом і адміністрацією НМУ імені О.О. Богомольця.

 

         Заплановано наступні заходи, обов’язкові для виконання усіма співробітниками кафедри:

 

1) кожного другого вівторка місяця об 16.30 проводити спільну нараду працівників кафедри та студентів, що проходять навчання з медичної психології, психіатрії та наркології, на якій розглядати питання щодо вдосконалення навчальної та інших видів роботи;

 

2) запропонувати студентам розміщати на WEBсторінці кафедри погоджені посилання на WEB-ресурси студентських сайтів та форумів, на яких обговорюються питання студентства стосовно їх роботи на кафедрі психіатрії та наркології і інші актуальні проблеми;

 

3) розробити, узгодити з навчальною частиною НМУ та впровадити в педагогічний процес заходи з метою переходу на педагогічний процес з акцентом на проблемних лекціях і обговоренні на практичних заняттях дискусійних та незрозумілих питань з даних дисциплін та контролю викладачами знань студентів, отриманих ними при самостійній підготовці. Такий перехід має відбуватися поступово по мірі підвищення рівня результатів самостійної підготовки студентів до поточних занять;

 

4) на нараді наголошено щодо активної участі професорсько-викладацького та допоміжного персоналу кафедр НМУ в наданні різних видів медичної, медико-психологічної, психотерапевтичної та інших видів допомоги постраждалим під час протистояння на Майдані Незалежності та прилеглих вулицях м. Києва в останні місяці. Таким чином вказано на необґрунтованість огульних претензій до співробітників університету відносно їх негативної ролі протягом вищезазначених подій; 

 

5) співробітники кафедри категорично заперечують можливі звинувачення на їх адресу з приводу фактів хабарництва та будь-яких інших корупційних дій.

 

Головуючий на зборах

професор О.К. Напрєєнко

 

Секретар        

асистент А.І. Бурса

 

КАФЕДРИ РАДІОЛОГІЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

 

Резолюція виробничих зборів кафедри радіології та радіаційної медицини та представників студентського колективу від 28.02.2014 р.

 

         Кафедра радіології та радіаційної медицини провела виробничі збори спільно з представниками студентського колективу ІІІ і V курсів І медичного факультету, які навчаються на кафедрі, з метою обговорення кризової ситуації, що склалася в НМУ імені О.О. Богомольця, і заходів по її усуненню.

         Заслухали інформацію завідувача кафедри професора М.М. Ткаченка про результати засідання позапланової Вченої Ради 27.02.2014 р. Обговорили питання відновлення довіри і налагодження відносин між студентами, професорсько-викладацьким складом і адміністрацією НМУ імені О.О. Богомольця з метою виходу з кризи. Присутні студенти позитивно оцінили організацію навчального процесу на кафедрі, відмітили високу кваліфікацію викладачів та їх доброзичливе ставлення. При цьому студентами було запропоновано впровадження на одному із старших курсів поглибленого вивчення клінічної променевої діагностики. Доцільно відзначити, що представники студентського колективу недостатньо поінформовані з вимогами та позицією протестуючих активістів НМУ.

         Постановили, що з метою скорішого виходу з кризової ситуації ретельно вивчити підґрунтя протестних настроїв та ліквідувати їх причини в НМУ імені О.О. Богомольця.

 

 

Завідувач кафедри

професор М.М. Ткаченко

 

Секретар І.В. Гороть

 

 

КАФЕДРА ХІРУРГІЇ № 1

Резолюція

виробничих зборів кафедри хірургії № 1 від 27.02.14 року з метою обговорення «болючих питань» і заходів їх усунення.

         1.Підвищити рівень виробничої та навчальної дисципліни серед викладачів кафедри та студентів:

-обов’язкове проведення занять зі студентами відповідно до розкладу

-дотримання належного зовнішнього вигляду та форми одягу студентами

-вдосконалення системи відпрацювань пропущених лекцій та практичних занять

-обов’язкове ведення студентами конспектів лекцій та практичних занять

-вимагання використання студентами під час підготовки до практичних занять методичних розробок, матеріалів лекцій, та рекомендованої додаткової літератури, в тому числі класичних міжнародних підручників з дисципліни.

         2.Постійне підвищення професорсько-викладацьким складом педагогічного та фахового рівнів відповідно до плану НМУ, а також шляхом організації, проведення та прийняття участі в роботі конгресів, з’їздів, науково-практичних конференцій, засідань товариств відповідно до фаху.

         3.Чітко дотримуватися правил підбору викладачів, які забезпечать відповідність для читання лекцій і проведення практичних занять відповідно до їх досвіду та фахового рівня.

         4.Покращити якість навчання студентів шляхом проведення відповідних організаційних заходів, зміцнення матеріально-технічної бази кафедри, заохочення студентів до проведення наукової та лікувальної роботи.

         5.Покращувати атмосферу взаємовідносин між викладачами кафедри та студентами шляхом широкого використання заходів заохочення до вивчення дисципліни (історія, пріоритети та перспективи розвитку дисципліни, її значення в становленні майбутнього лікаря).

         6.Щомісяця проводити загальні збори колективу кафедри та студентів, які навчаються на базі кафедри в даний час, з метою обговорення проблемних питань пов’язаних з навчанням студентів та визначення заходів для їх усунення.

         7.Патріотичне виховання студентів шляхом ознайомлення з історією України, НМУ імені О.О. Богомольця, кафедри хірургії №1.

         8.Пропаганда серед студентів та заохочення їх до підвищення ними власного загального культурного рівня шляхом вивчення культурної спадщини українського народу, класичних літературних творів, відвідування театрів, музеїв, місць де відбувалися важливі історичні події. 

         9.Пріорітеним у вирішенні кадрових питань кафедри повинно бути обґрунтоване рішення колективу кафедри.

 

 

В.о. завідувача кафедри хірургії № 1

професор Пойда О.І.

 

КАФЕДРА ХІРУРГІЇ №4

УКРАЇНА 01023    м. КИЇВ

Вул. Шовковична,39/1

Тел/факс.255-15-60

В.о. ректора

НМУ ім.О.О.Богомольця

Член-кор.НАМН України, д.м.н.,

професору Амосовій К.М.

 

 

 

 Доводимо до Вашого відома, що 28.02.14 о 10:00 було проведено збори колективу кафедри зі студентами четвертого та шостого курсів, які проходять навчання на кафедрі в даний час.

Колектив кафедри обговорив зі студентами проблемні питання наявні в Університеті та, зокрема, на кафедрі хірургії №4.

Студенти не задоволені умовами, що наявні в роздягальнях на більшості клінічних баз кафедри (тісні приміщення, незадовільний стан приміщення на базі кафедри у Військовому шпиталі).

Студенти пропонують дозволити вільне відвідування лекцій (можливо за попереднім записом), та проводити лекційні курси під час відповідних навчальних циклів.

 

КАФЕДРА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

 

У зв'язку із виникненням кризисної ситуації в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця, обумовленою втратою довіри між частиною студентів і адміністрацією та деякими навчально-педагогічними колективами кафедр, з метою налагодження партнерських відносин між всіма учасниками навчального процесу кафедра судової медицини на своєму засіданні 27лютого 2014 р. ухвалила:

1.     Під час викладання судової медицини керуватися виключно нормативними документами стосовно організації та проведення навчального процесу, а саме, відповідними нормативно-правовими актами, Статутом університету, наказами ректора. Суворо дотримуватися графіку навчального процесу, плану проведення навчальних занять, лекцій та відробок.

2.     Проводити, як і раніше, оцінювання знань студентів під час складання ними ПМК виключно за результатами їх знань за об'єктивними критеріями.

3.     Не допускати випадків корупційних намірів та дій викладачами кафедри, дотримуючись моральних норм і вимог відповідного наказу по університету.

4.     З метою оперативного реагування на зауваження студентів стосовно організації навчального процесу на кафедрі проводити вибіркове анкетування студенів після складання ними ПМК. Результати анкетування обговорювати на навчально-методичній нараді кафедри перед початком нового навчального циклу. 

 

Протокол № 13 навчально-методичної наради

кафедри від 27 лютого 2014 р.

 

     КАФЕДРА КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ З СЕКЦІЄЮ ГІГІЄНИ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

            Засвідчуючи Вам глибоку повагу повідомляємо, що кафедра комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків на методичній нараді 28 лютого 2014 року обговорила рішення позапланового засідання Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця від 27 лютого 2014 року та одностайно вирішила всі обговорені положення схвалити, прийняти до відому та неухильного виконання у повсякденній діяльності колективу кафедри.

 

З повагою,

 

Завідувач кафедри,

професор С.І. Гаркавий

 

 

КАФЕДРИ ДИТЯЧОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

 

Пропозиції кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань щодо відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між студентами, професорсько-викладацьким складом і адміністрацією НМУ імені О.О. Богомольця

 

1. Підвищити вимоги до об’єктивної оцінки знать студентів та враховувати їх за академічну заборгованість незалежно від курсу.

2. Створити належні умови для якісної підготовки науково-педагогічних кадрів (зменшення обсягу річного педнавантаження, покращення якості наукових розробок, підвищення вимог до якості наукових робіт).

3. Залучати талановитих студентів до виконання НДР кафедри, публікування спільних наукових праць (статей, тез).

4. Відповідальність за проведення і результат ЛТІ «Крок 1. Стоматологія» покласти на викладачів кафедр, що викладають відповідні дисципліни.

5. Вимагати від кожного викладача постійного самовдосконалення, оволодіння новими методиками і технологіями навчання.

Зав.кафедри дитячої терапевтичної стоматології та

профілактики стоматологічних захворювань, професор Хоменко Л.О.

        

КАФЕДРА ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

 

На виконання рішення позапланової Вченої Ради НМУ від 27.02.2014 року на кафедрі гігієни та екології 27.02.2014 р. о 12.00 були проведені виробничі збори з метою обговорення “болючих питань” студентів і заходів по їхньому усуненню в конкретному підрозділі.

Завідувач кафедри професор Бардов В.Г.ознайомив співробітників з питаннями, які розглядались на позаплановій Вченій Раді НМУ. Колектив кафедри розглянув і широко обговорив всі відомі на сьогодні “болючі питання” та шляхи виконання заходів по модифікації проблем, що можна усунути. Після обговорення колективом кафедри було ухвалено відповідну резолюцію:

         кафедра створює всі умови для відпрацювань пропущених практичних занять, лекцій;

         на практичних заняттях контроль займає лише 10 хв (тривалість занять з дисципліни “Гігієна та екологія” – 3 академічні години), інший час розбирається теоретичний матеріал, вирішуються ситуаційні задачі та виконуються практичні роботи;

         ліміту на кількість відмінних оцінок в групі на ПМК на кафедрі гігієни та екології немає, оцінювання проводиться прозоро, з виставленням об’єктивної оцінки студенту з врахуванням всіх додаткових обставин (участь у конференціях, олімпіадах і т.п.);

         вся інформація про успішність студентів та рейтинг успішності студентів (студенти, які мають високий рейтинг та студенти, які мають низький рейтинг) представлена на інформаційному стенді, стенд оновлюється кожного місяця;

         з метою протидії хабарництву на кожній навчально-виробничій нараді завідувач проводить виховну роботу зі співробітниками, екзаменатори дізнаються про групу, в якій вони будуть приймати ПМК лише перед початком заняття;

         всі ПМК та їх перескладання приймає комісія на чолі з завідувачем;

         колектив кафедри просить студентів відповідально ставитися до навчання, готувати домашні завдання, вчасно відпрацьовувати пропущені практичні заняття, приходити підготовленими на складання та перескладання ПМК.

         Викладачі кафедри завжди пам’ятають девіз: “ми для студентів, а не студенти для нас.”

 

З повагою, колектив кафедри гігієни та екології.

 

 

КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

 

ВИТЯГ з протоколу №

засідання кафедри терапевтичної стоматології

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

від 28 лютого 2014 року

 

Головуючий: проф. А.В.Борисенко

Секретар: к.м.н., ас. Н.А.Дземан

 

Присутні: Зав. каф. професор А. В. Борисенко, доц. Л. Ф. Сідельникова,

доц. О. Ф., Несін, доц. А. М. Хоцяновський, доц. Т. А. Мельничук

доц.. І. Г. Дікова, доц. Ю.Г.Коленко, доц. О.О. Шекера, доц. М.Б.Мєдвєдєва, доц. О.Д.Головчанська, асистенти, В.В.Білогур,

І. Є. Вороніна, Н.І.Гріг, Н.А.Гужевська, Н. А. Дземан,

А.Г.Дімітрова, С. М. Захарова, Н. А. Зелінська, Т.М.Кананович,

Н.В.Колесова, Н. І. Коваль, Г.Л.Леснухіна, О.І.Мариніна,

К. Є. Печковський, М.Ф.Протівень, Ж. І. Рахній, Р.А.Регурецька,

Б.А.Ревенок,, І.Є.Сергеєва, О.О.Скібіцька, Л.І.Тівоненко,

Н.М.Ткачук, Т.О.Тімохіна, І.М.Федянович, Е. А. Чумак, .В.Черкасова, О.Г.Шкредь,

Загальна кількість осіб: 37

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

СЛУХАЛИ

Обговорення термінових заходів щодо відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між студентами та професорсько-викладацьким складом

 

 

УХВАЛИЛИ

Забезпечити повну гласність та прозорість прийняття рішень співробітниками кафедри стосовно оцінки діяльності студентів. Не допускати жодних проявів корупційної діяльності співробітниками кафедри. Підвищити вимогливість викладачів до проведення практичних занять та лікування на них пацієнтів з використанням сучасних педагогічних методик (метод кейсів, метод проектів, інтерактивне навчання, проблемні лекції тощо). Створити сприятливі умови для відпрацювання практичних занять під час поточних практичних занять. Створити всі умови для надання студентам всієї наявної на кафедрі навчальної літератури (зокрема і в електронному вигляді). Для підвищення кваліфікації молодих викладачів закріпити кожного за більш досвідченими з метою правильної методичної підготовки до занять. Забезпечити об’єктивні умови під час проведення підсумково-модульного контролю студентів на всіх курсах.

 

Голосування:

"за" – 37; "проти" – немає; " утримались" – немає

Рішення прийняте одноголосно.

 

 

Завідувач кафедри

Професор А.В. Борисенко

 

Секретар

к. м. н., ассистент Н.А.Дземан

 

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 2

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

виробничих зборів кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2

Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

від 28.02.14р. (протокол № 2)

 

1.       Створити сприятливі умови для прискорення відпрацювання студентами пропущених занять. Додатково до існуючого (затвердженого учбовою частиною) графіку відробок пропущених занять дозволити студентам відпрацювання пропущених занять своєму викладачу до та після практичного заняття у зручний (при відсутності в цей день клінічних обходів, оглядів тяжкохворих, консультацій, операцій тощо) для викладача та студентів час.

2.       Довести до відома студентів інформацію про готовність кафедри провести повноцінні практичні заняття за пропущені студентами 19, 20 та 21 лютого 2014 року, взявши за основу наявний розклад занять та можливість проведення IV-х пар за бажанням студентів.

3.       Для іноземних студентів посилити наочний матеріал пропущених 19, 20 та 21 лютого 2014 року практичних занять та лекцій. При наданні студентом електронної адреси – надіслати цю інформацію кожному іноземному студенту.

4.       Впродовж навчального року проводити співбесіди зі студентами (в т.ч. іноземними), прислухатися до думки студентів, враховувати їх пропозиції та побажання щодо покращення педагогічного процесу. Результати співбесід регулярно заносити до протоколів засідань кафедри.

 

 

В.о. завідувача кафедри

пропедевтики внутрішньої

медицини № 2, д.м.н.. проф.В.О. Мойсеєнко

 

Секретар к.м.н., доц.І.В. Красюк                                              

 

 

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ №1

РІШЕННЯ

кафедри акушерства і гінекології №1 з приводу обговорення плану заходів відновлення довіри і налагодження партнерських відносин між студентами та викладачами НМУ ім. О.О.Богомольця

(від 27.02 2014р.)

 

1.     Підтримати кандидатуру професора Амосової К.М., як виконуючої обов’язки ректора мед університету на період до виборів ректора.

2.     Створити умови на кафедрі акушерства і гінекології №1 для ефективної роботи комісії МОЗ України.

3.     Створити сприятливі умови щодо відпрацювання студентами пропущених занять.

4.     Для більш плідного і відкритого спілкування зі студентами пропонуємо членам ініціативної групи та всім бажаючим надавати свої зауваження і пропозиції за електронної адресою akgin1@i.ua

Рішення кафедри прийнято одноголосно.

За дорученням кафедри – зав. кафедрою, член–кореспондент НАМН України, професор Венцківський Б.М.