НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ПІДСТАВ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ НАКАЗІВ

30.11.2018

При виконанні своїх посадових обов’язків перший проректор  з науково-педагогічної роботи Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, проректор  з науково-педагогічної роботи НМУ діють на підставі Закону України «Про вищу освіту», контракту та Посадових інструкцій.

Згідно п.2.1. Посадової інструкції першого проректора з науково-педагогічної роботи, основним його завданням, як першого проректора, є заміщення ректора Університету у випадках його відсутності і вирішення питань, що належать до його компетенції (за виключенням кадрових питань професорсько-викладацького складу).

Відповідно до п. 1 роз’яснення Держкомпраці та Секретаріату ВЦРПС від 29.12.65 р. № 30/39 (із змінами, внесеними постановою Держкомпраці та Секретаріату ВЦРПС від 11.12.86 р. N 521/30-18), яке залишається чинним в Україні, у випадках, коли у керівника є декілька помічників, то штатним заступником вважається перший, старший помічник.

Отже, перший проректор є штатним заступником ректора, тобто особою, яка автоматично, в силу своїх посадових обов’язків, виконує обов’язки ректора в разі його відсутності.

Згідно п. 3.2. контракту між першим проректором та НМУ ім. О.О.Богомольця, він зобов’язаний виконувати посадові обов’язки, визначені затвердженою посадовою інструкцією першого проректора з науково-педагогічної роботи.

Відповідно до п. 2 Посадової інструкції проректора з науково-педагогічної роботи, затвердженої 18.06.15р., основним її завданням та обов’язком є заміщення першого проректора з науково-педагогічної роботи у разі його відсутності, і вирішення питань, що належать до його компетенції.

Отже, проректор  з науково-педагогічної роботи є штатним заступником першого проректора з науково-педагогічної роботи та, в разі одночасної відсутності ректора та першого проректора з науково-педагогічної роботи, автоматично за посадою виконує їх обов’язки.

02.10.18р. на сайті НМУ ім. О.О.Богомольця nmu.ua за посиланням http://nmu.ua/news/moz-ukrayiny-vdruge-zvilnylo-katerynu-amosovu-z-posady-rektora-natsionalnogo-medychnogo-universytetu-im-o-o-bogomoltsya/ з’явився скан наказу № 25-з від 02.10.18р., роздруківка якого додається, яким звільнений раніше проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти «приступив до виконання обов’язків ректора у зв’язку із звільненням ректора Амосової К.М.». Підставою для цього визначено «Порядок взаємозаміщення керівного складу Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця» від 04.09.18р.

Наказ в.о. ректора НМУ ім. О.О.Богомольця від 04.09.18р. про затвердження «Порядку взаємозаміщення керівного складу Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця» є незаконним, він порушує трудові права та посадові обов’язки співпробітників, визначені їх посадовими інструкціями. Фіктивність, незаконність та підписання заднім числом «Порядку взаємозаміщення керівного складу Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця» є очевидними, однак, незважаючи на відверте підроблення цього наказу та на те, що його навіть не оприлюднено, хоча з дати його «затвердження» спливло понад півтора місяці, Науменко О.М., який «поклав на себе» виконання обов’язків ректора саме на підставі Порядку, продовжував  видавати численні незаконні накази та розпорядження, зокрема, про звільнення працівників Університету.

Наказ від 02.10.18р. № 25-з є незаконним, оскільки його видано на виконання незаконного Порядку взаємозаміщення керівного складу Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця та всупереч встановленій посадовими інструкціями процедурі заміщення ректора.

В зв’язку з цим, обидва накази підлягають визнанню недійсними, зважаючи на таке.

 1. Щодо наказу в.о. ректора НМУ ім. О.О.Богомольця від 04.09.18р. про затвердження «Порядку взаємозаміщення керівного складу Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця».

1.1. Цим наказом зменшено обсяг трудових прав штатних заступників ректора та змінено істотні умови їх праці, визначені посадовими інструкціями.

Відповідно до ч. 4 ст. 32 КЗпП України, виключно у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Ст. 9 КЗпП України закріплено імперативну основоположну норму, згідно якої умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними. Аналогічні приписи містить ст. 16 КЗпП України щодо недійсності відповідних умов колективного договору.

Відповідно до ч. 4 ст. 97 КЗпП України, власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. Згідно ст. 103 КЗпП України про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.

Як роз’яснив Верховний Суд України в п. 8 Висновків Верховного Суду України, викладених в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за I півріччя 2015 р., «У ст. 9 КЗпП України закріплено норму, якою забороняється підприємству, установі, організації вводити до своїх внутрішніх нормативних актів умови, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством про працю, в тому числі щодо оплати праці окремих категорій працівників, які визначаються відповідним законодавством і статутами підприємств, установ, організацій.

… Питання про наслідки відступу від положень трудового законодавства при укладенні договорів про працю вичерпно вирішено у ст. 9 КЗпП України, яка імперативно кваліфікує такі умови недійсними без необхідності визнання їх такими в судовому порядку».

Відтак, наказ про затвердження «Порядку взаємозаміщення керівного складу Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця», так само, як і сам цей Порядок є недійсними, оскільки вони незаконно змінюють черговість заміщення ректора, визначену посадовими інструкціями, погіршують істотні умови праці, про таке погіршення співробітників не було повідомлено за 2 місяці, як вимагає КЗпП України.

1.2. Наказ видано з перевищенням повноважень. Ні Закон України «Про вищу освіту», ні Статут НМУ ім. О.О.Богомольця, ні будь-який інший нормативний чи внутрішньо-розпорядчий акт не надають особі, що тимчасово виконує обов’язки ректора, змінювати істотні умови праці проректорів, змінювати черговість заміщення ректора, змінювати штатного заступника ректора або затверджувати порядок заміщення, який прямо суперечить посадовим інструкціям.

1.3. Наказ є фіктивним, його видано заднім числом. Наказ датовано саме 04.09.18р., оскільки ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.09.18р. було зупинено дію наказу МОЗ України про покладення на Кучина Ю.Л. обов’язків ректора.

Те, що цей наказ підписано Кучиним Ю.Л. значно пізніше 05.09.18р., коли він не мав права підписувати документи, підтверджується не тільки тим, що його е було оприлюднено ні 04.09.18р., ні пізніше, тим, що з ним не було ознайомлено ні Позивачів, яких він стосується, ні інших працівників, а також тим, що 05.09.18р., тобто після «затвердження» Порядку, в.о. ректора Кучин Ю.Л. видав наказ № 3-з «Про призначення виконуючого обов’язки ректора НМУ ім. О.О.Богомольця»,  яким «призначив» Науменка О.М. в.о. ректора замість себе, при цьому, навіть не згадавши про Порядок, який він «затвердив» напередодні. До речі, наказ № 3-з було підписано так само заднім числом, він так само до сьогодні не оприлюднений.

1.4. Оскільки наказ було видано заднім числом, він не пройшов обов’язкову процедуру візування та попереднього погодження, передбачену законодавством та правилами діловодства, а також процедуру реєстрації.

Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015р. № 1000/5 було затверджено Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (далі – Правила). Згідно п. 1 Правил, вони встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності (далі – установи). Ці Правила є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання всіма установами.

Згідно п. 2 глави 1 Розділу ІІ Правил, управлінські документи установи за їх назвою, формою та складом реквізитів повинні відповідати уніфікованим формам, які встановлюються національними стандартами, нормативно-правовими актами. Перелік класів управлінських документів визначається Державним класифікатором управлінської документації ДК 010-98, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 31 грудня 1998 року N 1024 (із змінами) (далі – ДКУД).

Згідно п. 1 глави 4 цього ж Розділу, датою документа є відповідно дата його підписання, затвердження, прийняття, реєстрації або складення (для актів), засідання колегіального органу (для протоколів).

Дату оформляють відповідно до ДСТУ 4163-2003 цифровим або словесно-цифровим способом.

Усі реквізити на документі, пов’язані з його проходженням і виконанням, датуються і підписуються. Дата документа проставляється посадовою особою, яка його візує, погоджує або затверджує. Дата зазначається нижче підпису ліворуч.

Під час реєстрації документа його дата проставляється працівником служби діловодства в лівій верхній частині документа на спеціально відведеному місці на бланку.

Згідно п. 3 Глави 5 цього Розділу Правил внутрішнє погодження оформляють шляхом проставляння візи, яка оформляється відповідно до ДСТУ 4163-2003 і включає: особистий підпис, ініціали (ініціал імені) і прізвище посадової особи, яка візує документ, дату візування. У разі потреби може бути зазначена посада особи, яка візує документ. Проекти розпорядчих документів візуються на першому примірнику. Зауваження і пропозиції до проекту документа викладаються на окремому аркуші, про що на проекті робиться відповідна відмітка. Внутрішнє погодження проекту документа залежно від його змісту проводиться в такій послідовності: працівником, який підготував документ, керівником структурного підрозділу, в якому його створено, функціональними, територіальними підрозділами (за необхідності), посадовими особами, які зазначені в проекті документа як виконавці, фінансовим підрозділом або головним бухгалтером (бухгалтером) (якщо проект документа стосується фінансових питань), керівником юридичної служби (юристом) (у разі погодження проектів нормативно-правових актів, організаційних та розпорядчих документів установи), заступником керівника установи, який відповідає за питання, що містяться в проекті документа.

Відтак, проект наказу про затвердження Порядку мав бути завізований не тільки зазначеними посадовими особами, але й безпосередньо першим проректором. Проте, наказ не тільки надали йому на попереднє погодження, але й не ознайомили з ним після підписання.

Згідно п.п. 1,2 Глави 6 цього ж Розділу Правил, затвердження управлінських документів здійснюється особисто посадовою особою (посадовими особами) відповідно до її (їх) повноважень або розпорядчим документом установи із зазначенням на документі грифа затвердження, оформленого відповідним чином. Розпорядчим документом установи затверджуються положення про структурні підрозділи, інструкції, правила, порядки та інші документи нормативно-правового або нормативного характеру. 

Отже, в даному випадку затверджувати Порядок мала не посадова особа особисто, він мав затверджуватись розпорядчим документом НМУ ім О.О.Богомольця.

Згідно п.п. 1,2 Глави 3 Розділу ІІІ Правил, службовий документ, отриманий установою або створений нею, у тому числі для внутрішнього користування, вважається внесеним до документаційного фонду установи з моменту його реєстрації.

Реєстрація документів проводиться з метою забезпечення їх обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації і полягає у веденні запису облікових даних про документ за встановленою установою реєстраційною формою, яким фіксується факт створення, відправлення або одержання документа, шляхом проставлення на ньому реєстраційного індексу з подальшим записом у зазначених формах необхідних відомостей про документ.

Документи реєструються лише один раз (вхідні – у день надходження або не пізніше наступного робочого дня (якщо документ надійшов у неробочий час), створювані – у день підписання або затвердження).

Отже, наказ, датований 04.09.18р., мав бути зареєстрований та оприлюднений 04.09.18р., проте, він не був зареєстрований ні 04.09.18р., ні 05.09.18р., ні пізніше, а не оприлюднений він до сьогодні.

1.5. Порядок та наказ про його затвердження не було погоджено з МОЗ України, як з органом управління, незважаючи на те, що МОЗ України неодноразово публічно наголошував на тому, що призначення в.о. ректора є його виключною компетенцією і посадові особи НМУ ім. О.О.Богомольця не вправі самостійно приступати до виконання обов’язків ректора.

 1. Щодо наказу Науменка О.М. від 02.10.18р. № 25-з.
  • Цей наказ є незаконним, оскільки його видано на підставі незаконного Порядку.
  • Цей наказ є незаконним, оскільки він суперечить посадовим інструкціям, утому числі самого Науменка О.М., як проректора.
  • Цей наказ було видано всупереч черговості заміщення посади ректора, встановленій посадовими інструкціями, згідно якої, в разі відсутності ректора, його обов’язки виконує перший проректор, а в разі його відсутності – проректор з науково-педагогічної роботи.
  • Цей наказ підписано Науменком О.В., якого було звільнено з посади проректора наказом від 10.09.18р.
  • Цей наказ не пройшов процедуру візування та реєстрації у визначеному законодавством порядку, про який зазначено вище.
  • МОЗ України не погоджувало кандидатуру Науменка О.М. на посаді в.о. ректора.

Таким чином, обидва накази підлягають визнанню недійсними.