НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

В НМУ ВИЗНАЧИЛИ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ СНТ ІМЕНІ О.А. КИСЕЛЯ

21.09.2016

В середині вересня 2016 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбулась нарада науково-дослідної частини університету за участю проректора з наукової роботи професора Тетяни Черенько; начальника науково-дослідної частини Андрія Дінця з відповідальними на кафедрах за науку та студентські наукові гуртки.

На нараді обговорювались питання розвитку студентського наукового товариства імені О.А. Киселя, а також правила підготовки кафедральних звітів з наукової роботи, проміжних та заключних звітів з наукових тем. З доповіддю виступили завідувач відділу наукової роботи студентів, професор Леонід Пінський та Голова ради СНТ імені О.А Киселя Софія Ніколаєнко.

На нараді також були визначені пріоритети роботи СНТ імені О.А. Киселя на 2016-2017 роки.

Всеукраїнські заходи:
• Організувати Всеукраїнський конкурс-захист студентських наукових робіт з клінічної та фундаментальної медицини, фармакології, стоматології (англійською мовою) на базі НМУ імені О.О. Богомольця.
• Організувати Всеукраїнські науково-практичні конференції студентів та молодих вчених (англійською мовою) з клінічної та фундаментальної медицини на базі НМУ імені О.О. Богомольця.
• Організувати Всеукраїнські олімпіади (2 – 3 англійською мовою) з клінічної та фундаментальної медицини на базі НМУ імені О.О. Богомольця.
• Щорічно організовувати «Міжнародну конференцію молодих науковців», в тому числі із секціями англійською мовою.

Університетські конференції:
• Університетська науково-практична конференція аспірантів, клінічних ординаторів, магістрантів (з відділом докторантури та аспірантури);
• Університетська науково-практична конференція інтернів (спільно з Інсти-тутом післядипломної освіти);
• Університетська науково-практична конференція за підсумками виробни-чої практики (з Інститутом післядипломної освіти)
• Щорічно проводити Місячник студентської науки (квітень, 25 – 28 засі-дань протягом одного місяця), які визначать переможців та призерів секцій, які отримають додаткові бали до рейтингу за підсумками засідань.

Одним з новаторських кроків була пропозиція організувати логістику базових кафедр студентського наукового товариства імені О.А. Киселя НМУ імені О.О. Богомольця (25–28 кафедр).

Права базових кафедр СНТ:
• Визначати членів журі базових секційних засідань Місячника студентської науки «СНТ-2017» (квітень 2017 року), які визначають переможців та призерів секцій, які отримають додаткові бали до рейтингу за підсумками конференцій.
• Проводити рецензування студентських наукових робіт з інших ВНЗ Ук-раїни, які представлені на Всеукраїнський конкурс-захист студентських наукових робіт, який проводить НМУ імені О.О. Богомольця.
• Визначати членів журі для проведення Всеукраїнських олімпіад, які проводяться на базі НМУ імені О.О. Богомольця.
• Рецензувати (за своїм напрямком) статті та тези студентів та молодих вчених, які плануються до включення до програми наукових конференцій та наукових журналів НМУ імені О.О. Богомольця.
• Визначати пріоритети студентських наукових досліджень університету та розвитку СНТ за своїм напрямком.

Обов’язки базових кафедр СНТ:
• Щорічно проводити секційні засідання Місячника студентської науки, які визначають переможців та призерів секцій, які отримають додаткові бали до рейтингу за підсумками конференцій.
• Щонайменше 1 раз на 5 років проводити Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених або Всеукраїнську олімпіаду на базі НМУ імені О.О. Богомольця.

Запропоновано та висунуто на розгляд товариства низку заходів щодо підготовки наукових університетських кадрів, зокрема:
• Організувати щомісячні навчальні семінари з бібліографії, підготовки наукових обзорів літератури, роботи MEDLINE на базі університетської бібліотеки.
• Організувати спільно з кафедрою медичної і біологічної фізики щомісяч-ні лекції з основ доказової медицини, статистичних технологій обробки медико-біологічної інформації.
• Організувати участь найкращих членів СНТ у навчальних семінарах для поглибленого вивчення англійської мови на базі кафедри іноземних мов.
• Організувати щомісячні навчальні семінари з патентоведення на базі відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій.
• Організувати цикл академічних мотиваційних лекцій провідних вчених – патріархів університету для членів студентського наукового товариства.

Висловлені пропозиції також відносно довузівської підготовки наукових кадрів:
• Створення Малої медичної академії наук.
• Створення та співпраця СНТ імені О.А. Киселя із науковими товариствами Українського медичного ліцею НМУ імені О.О. Богомольця, гімназій, медичних училищ, медичних класів спеціалізованих шкіл Київської облас-ті.

До невідкладних заходів, що ініціює Відділ наукової роботи відносяться наступні:

• Надання звітів СНГ за минулий рік згідно запропонованої форми.
• Підготовка загального плану роботу гуртків на 2016-2017 навчальний рік з урахуванням пріоритетів роботи СНТ.
• Щонайменше 30% членів СНТ має буди авторами/співавторами доповідей та наукових публікацій наприкінці навчального року.
• Надання клопотання про організацію базової кафедри, проведення Всеукраїнських конференцій, олімпіад, конкурсів – захистів.
• Надання клопотання про присудження звання співробітникам кафедри “Почесний керівник студентського наукового гуртка СНТ імені О.А. Кисе-ля НМУ імені О.О. Богомольця”.
• Надання в СНТ детального плану засідань гуртків на 4 місяці із зазначенням конкретної дати, часу, місця проведення, ПІБ викладача, який буде проводити засідання, його мобільного телефону, e-mail. Вся інформація буде викладатися на університетський сайт.
• Надання до СНТ повної електронної інформації про СНГ для розміщен-ня на сайтах НМУ імені О.О. Богомольця та СНТ імені О.А. Киселя.

Розроблено інформаційний лист для завідувачів кафедр для оцінки результатів роботи студентського наукового гуртку за 2015–2016 навчаль-ний рік, який передбачав отримання наступної інформації:

1. Список членів студентського наукового гуртка (СНГ), із зазначенням факультету, курсу, групи.
2. Звіт про роботу СНГ за 2015 – 2016 навчальний рік, який включає:
а) основні напрями наукових досліджень СНГ;
б) наукові лабораторії на базі СНГ;
в) проведення кафедрою Всеукраїнських, регіональних, міжкафедральних студентських наукових конференцій, олімпіад (додати програмки конференцій);
г) участь СНГ в міжнародних, Всеукраїнських, регіональних наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах (їх результати);
д) підготовка робіт до Всеукраїнського конкурсу-захисту студентських наукових робіт;
ж) список друкованих наукових робіт студентів з їх ксерокопіями і детальною інформацією про авторів (повністю прізвище, ім’я, по-батькові, курс, група, факультет);
з) патенти, раціоналізаторські пропозиції з участю студентів;
и) участь іноземних студентів в роботі СНГ;
к) робота студентського наукового гуртка з Малою академією наук;
л) друк матеріалів про роботу гуртка в університетській газеті та університетському інтернет-сайті;
м) інші форми роботи студентського наукового гуртка.

3. План роботи СНГ на 2016 – 2017 навчальний рік із розкладом засідань гуртків на 4 місяці (до 31 грудня 2016 року) з вказанням конкретної дати, часу, місця проведення, ПІБ викладача, який буде проводити засідання, його мобільний телефон та електронну адресу.
6. Надання до СНТ електронної сторінки СНГ для розміщення на сайті університету.
7. Клопотання (за бажанням) завідувача кафедри про включення кафе-дри до списку базових для СНТ.
8. Клопотання (за бажанням) завідувача кафедри про організацію на його базі Всеукраїнських науково-практичних конференцій, конкурсів-захистів та олімпіад (в тому числі англійською мовою) у 2016 – 2017 навчальному році.

Цікавою пропозицією кафедрам було запровадити присудження звання “Почесний керівник студентського наукового гуртка СНТ імені О.А. Киселя НМУ імені О.О. Богомольця” співробітникам зі стажем роботи в СНТ не менше 10 років (через клопотання на ім’я ректора)

За участі проректора з наукової роботи професора Тетяни Черенько було розроблено та роздано керівникам студентських наукових гуртків анкети для проведення аналізу ролі СНГ в формуванні наукового молодіжного середовища в університеті та для посилення його функції в вихованні академічних навичок, необхідних для починаючих науковців.

Завідувач відділу наукової роботи студентів, професор Леонід Леонідович Пінський, тел.: (095) 211-26-81, (068) 867-25-32
Голова ради СНТ Софія Ігорівна Ніколаєнко, тел. (066) 267-01-58

Науково-дослідна частина