НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАКІНЧИВСЯ ПРИЙОМ ЗВІТІВ ЗАВЕРШЕНИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ТЕМ НДР КАФЕДР ТА ІНСТИТУТІВ НМУ

05.12.2016

В університеті закінчився прийом звітів завершених та перехідних тем науково-дослідних робіт (НДР) кафедр та інститутів університету.

Щорічний прийом звітів проходив відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», рішення Вченої ради університету (протокол №11 від 21.03.2016) та наказу ректора з метою якісної та своєчасної підготовки звіту про науково-практичну діяльність в НМУ імені О.О. Богомольця за 2016 рік, планування НДР на 2017, що буде подаватись для затвердження в МОЗ України.

До складу Комісії входили проректор з наукової роботи, професор, д.мед.н. Тетяна Черенько (голова), начальник науково-дослідної частини Андрій Дінець (заступник голови), інженер 1 категорії відділу організації науково-дослідної роботи Л.І. Чередниченко (технічний секретар), завідувач відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій В.І. Селіна, начальник планово-фінансового відділу М.В. Максименко, заступник головного бухгалтера з наукової роботи Л.В. Якубчук, старший інспектор відділу наукової роботи студентів Л.Ф. Воловик, фахівець медико-технічного відділу О.Н. Якубець.

За період з 3 жовтня по 30 листопада 2016 року Комісією прийняті перехідні звіти у 50 кафедр та заключні звіти у 36 кафедр університету. Під час цьогорічного прийому звітів слід зазначити, що практично всі завершені НДР показали значні результати 4-річної роботи, що оброблені з використанням сучасних методів статистичного аналізу за допомогою ліцензійних статистичних інструментів, зокрема SPSS, що доступна для вільного використання всіма науковцями НМУ на базі університетської бібліотеки.

Наукові розробки, що винайдені під час виконання НДР були захищені патентами на корисну модель та патентами на винахід України. Результати більшості НДР були опубліковані в інформаційних листах про нововведення Укрмедпатентінформом за поданням НМУ імені О.О. Богомольця. В рамках виконання НДР за звітний період захищено >20 кандидатських дисертацій, переважна кількість яких виконана аспірантами кафедр. Слід також зазначити, що в 2016 році особливу увага Комісія приділяла науковим публікаціям в рецензованих журналах, що індексуються в Scopus та Thomson Reuters, cтатті в яких надають можливість вченим підвищувати індивідуальний індекс цитування Гірша, а також індекс Гірша для НМУ імені О.О. Богомольця. Більшість кафедр представили такі публікації або манускрипти англійською мовою, що плануються до подачі в журнали, що індексуються в Scopus та Thomson Reuters.

Проректором з наукової роботи професором Тетяною Черенько та Науково-дослідною частиною університету проводиться подальший аналіз перехідних та заключних звітів НДР, визначаються шляхи покращення проведення наукової роботи, заохочення відповідальних за наукову роботу кафедр та визначення кращих НДР.

Відділ організації науково-дослідної роботи
науково-дослідної частини