НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ

14.03.2017

13 березня 2017 року в конференц-залі фізико-хімічного корпусу відбулося позачергове засідання Вченої ради Університету під головуванням ректора, професора Амосової К.М.

До реалізації порядку денного було присвоєно Вчене звання «доцент» Костюк Т.М. – к.мед.н., доцент кафедри ортопедичної стоматології та Ємельяновій О.І. – к.мед.н., доцент кафедри фармакогнозії та ботаніки.

Відповідно до порядку денного було розглянуто наступні питання:

1. Академічна чесність як основа розвитку Національного медичного університету імені О.О. Богомольця: досягнення та перспективи розвитку» (доповідачі: проректор з науково-педагогічної роботи доцент Стеченко О.В., начальник науково-дослідної частини Дінець А.В., голова Студентського парламенту Ковалішин К.)

Рішення:
1) Підтримувати політику академічної чесності в своїй діяльності (термін – постійно, відповідальні – НПП кафедр, студенти Університету)
2) Розглянути результати анонімного анкетування на засіданнях вчених рад факультетів та визначити подальші шляхи розвитку політики академічної чесності серед НПП кафедр та студентів факультету (термін – до 31.03.2017, відповідальні – НПП кафедр, студенти, декани факультетів, представники студентського самоврядування)
3) Розглянути питання дотримання політики академічної чесності на навчально-методичних нарадах кафедр (термін – до 31.03.2017, відповідальні – завідувачі кафедр)
4) Запровадити анонімне опитування НПП кафедр з 30 березня 2017 року.

2. Про затвердження ліцензійних справ підготовки фахівців за спеціальностями «Педіатрія», «Громадське здоров’я», «Медична психологія» (доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи доцент Стеченко О.В., декан медичного факультету № 3, професор Виговська О.В., декан медичного факультету №4, професор Пельо І.М.)

3. Фахова підготовка на стоматологічному факультеті: проблеми і заходи з підвищення якості (доповідач – декан стоматологічного факультету, професор Біденко Н.В.)

Рішення:
1) Проаналізувати результати анкетного опитування студентів на методичних нарадах кафедр факультету та представити результати аналізу на засіданні Вченої ради факультету в квітні (термін – до 31.03, відповідальні – завідувачі кафедр)
2) За потреби провести внутрішнє анкетне опитування студентів кафедрами (відповідальні – завідувачі кафедр)
3) Ініціювати залучення антикорупційного комітету НМУ до перевірки кафедр (термін – березень, відповідальні – декан, голова Студентського парламенту)
4) Надати до навчального відділу рекомендації стосовно вдосконалення змісту анкети (термін – 31.04, відповідальні – завідувачі кафедр, декан)
5) Відновити роботу «скриньки довіри» у стоматологічному корпусі (термін – березень, відповідальні – декан, голова Студентського парламенту)
6) Постійно контролювати дотримання регламенту проведення практичних занять та складання ПМК на кафедрах, підсилити особисту відповідальність завідувачами кафедр за навчальну дисципліну та дотримання принципів академічної чесності (відповідальні – декан, заступник декана, завідувачі  кафедр)

4. Ініціатива щодо проекту з «PROMETHEUS» (доповідач: студент 4 курсу медичного факультету №2 Мисинчук Н.)

5. Про роботу щодо збереження майна Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (проректор з науково-педагогічної роботи та перспективного розвитку, професор Никитюк О.А.)

6. Щодо іменних стипендій Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (доповідач – перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор Цехмістер Я.В.)

Рішення:

Розробити Положення про іменні та персональні стипендії для студентів НМУ імені О.О. Богомольця та винести на затвердження Вченою радою Університету (термін – до 27.04.2017, відповідальні: перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор Цехмістер Я.В.; проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко О.В.; голова Студентського парламенту Ковалішин К.С; голова профкому студентів Пилипко В.М.)

7. Щодо затвердження кандидатур іменних стипендій (доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко О.В.)

8. Щодо підтримки роботи «Хірургічне лікування патології грудної аорти» (Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України). Автори: Ситар Л.Л., Кравченко І.М., Попов В.В., Кравченко В.І., Ємець І.М., Руденко Н.М., Фуркало С.М., Романюк О.М., яка висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

9. Щодо підтримання роботи «Біологічні технології створення пробіотиків нового покоління і їх використання в мікробіології та медицині» (ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології» НАМН України) на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік та висунення кандидатури завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб, професора Крамарьова С. О. до складу творчого колективу роботи.

10. Щодо підтримання роботи “Наукове обґрунтування та практичне впровадження системи прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень у населення України” (ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України) на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік та висунення кандидатури завідувача кафедри ендокринології, доцента Комісаренко Ю.І. до складу творчого колективу роботи.

Поточні справи:

11.1. Щодо розгляду звіту стипендіата Кабінету Міністрів України Дінця А.В.

11.2. Щодо рекомендації для вступу до клінічної ординатури за спеціальністю «Педіатрія» лікарю-інтерну кафедри педіатрії №4 Ковальчуку І.В. на бюджетній основі.

11.3. Щодо рекомендації для вступу до клінічної ординатури за спеціальністю «Педіатрія» лікарю-інтерну кафедри педіатрії №4 Альюсеф М.Х. на бюджетній основі.

11.4. Щодо рекомендації для вступу до клінічної ординатури за спеціальністю «Педіатрія» лікарю-інтерну кафедри педіатрії №4 Походило О.В. на бюджетній основі.

11.5 Щодо рекомендації для вступу до клінічної ординатури за спеціальністю «Педіатрія» лікарю-інтерну кафедри педіатрії №1 Жалдак В.К.

11.6. Про рекомендацію до друку навчальних посібників для студентів ВМНЗ IV рівня акредитації, лікарів сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, соціальних працівників, побудовано згідно з Робочою програмою з фтизіатрії для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації.