НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ

14.09.2016

13 вересня 2016 р. відбулося засідання Вченої ради Університету під головуванням ректора НМУ професора К.М. Амосової.

Перш ніж перейти до реалізації порядку денного, голова засідання проф. К.М. Амосова привітала співробітників університету з днем народження: академіка НАН та НАМН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Лауреата Державної премії України, завідувача кафедри хірургії №3, професора П. Д.Фоміна та завідувача кафедри ортопедичної стоматології, доктора медичних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України, професора В.П. Неспрядька.

Першим питанням порядку денного було розглянуто питання про підсумки 2015/2016 навчального року і завдання академічної спільноти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2016/2017 навчальний рік. (доповідач – ректор, член-кореспондент НАМН України, проф. К.М.Амосова).

В обговоренні доповіді взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи, доцент О.В. Стеченко, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор О.М. Науменко, завідувач кафедри хірургії №3, академік НАН і НАМН України, професор П.Д. Фомін, директор Інституту післядипломної освіти, професор Ю.Л. Кучін, голова профспілкового комітету співробітників М.М. Лук’янець, декан медичного факультету №1, професор В.С. Мельник, директор Інституту гігієни та екології, професор С.Т. Омельчук, голова студентського парламенту К.С. Ковалішин.
Вчена рада схвалила звіт про підсумки 2015/2016 навчального року і затвердила завдання академічної спільноти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2016/2017 навчальний рік.

Друге питання порядку денного доповідав відповідальний секретар Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доцент Ю.Л. Марущенко про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з набору студентів на 2016/2017 навчальний рік.
Вчена рада схвалила звіт про роботу Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця та затвердила результати прийому студентів до Університету на 2016/2017 навчальний рік.

Після розгляду особових справ та проведення таємного голосування Вчена рада прийняла рішення про обрання:
1. на посаду завідувача кафедри хірургії №3 – завідувача кафедри хірургії №3, академіка НАН та НАМН України, д. мед. н., професора Фоміна Петра Дмитровича.
2. на посаду завідувача кафедри педіатрії №4 – завідувача кафедри педіатрії №4, академіка НАМН України, д.мед.н., професора Майданника Віталія Григоровича.
3. на посаду завідувача кафедри педіатрії №1 старшого наукового співробітника ДУ Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, д.мед.н. Березенко Валентини Сергіївни.

Завідувач кафедри педіатрії №1, д.мед.н., професор О.В. Тяжка перед засіданням трудового колективу медичного факультету №1 звернулася із заявою щодо зняття своєї кандидатури з участі у конкурсі. Таким чином Вчена рада Університету обирала завідувача кафедри педіатрії №1 тільки з двох кандидатур: старшого наукового співробітника ДУ Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України, д.мед.н. Березенко Валентини Сергіївни; професора кафедри педіатрії №1, д.мед.н. Починок Тетяни Вікторівни.

4. на посаду завідувача кафедри внутрішньої медицини №1 – професора кафедри внутрішньої медицини №2, д.мед.н. Шипуліна Вадима Петровича.

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, д.мед.н., професор В.Г. Пєрєдєрій звернувся із заявою щодо зняття своєї кандидатури з участі у конкурсі. Тому у конкурсі брали участь тільки дві кандидатури: професора кафедри внутрішньої медицини №1, д.мед.н. Дорофєєва Андрія Едуардовича та професора кафедри внутрішньої медицини №2, д.мед.н. Шипуліна Вадима Петровича.

5. на посаду завідувача кафедри фармакології – завідувача кафедри клінічної фармакології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, д.мед.н., професора Зайченко Ганни Володимирівни.
6. на посаду завідувача кафедри внутрішньої медицини №4 – завідувача кафедри внутрішньої медицини №4, д.мед.н., професора Лизогуба Віктора Григоровича.
7. на посаду завідувача кафедри внутрішньої медицини №2 – від в.о.завідувача кафедри внутрішньої медицини №2, к.мед.н., доцента Мостбауер Галини Володимирівни.

У третьому питанні порядку денного йшла мова про підготовку та відзначення 175-річчя заснування НМУ імені О.О. Богомольця (доповідач – перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор Цехмістер Я.В.).

Останніми розглядалися поточні справи (доповідачі: проректор з наукової роботи професор Т.М. Черенько та проректор з науково-педагогічної роботи доцент О.В. Стеченко):

1. Про надання рекомендації на проведення у 2017 році конференцій на тему «Актуальні питання репродуктивного здоров’я молоді» – квітень 2017р. та ювілейну (5-річну) «Патологія слизових оболонок у жінок: сучасність та перспективи» – листопад 2017р. (організатори – кафедра акушерства та гінекології №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України) та включення її до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2017 рік.

2. Про сприяння проведенню науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання інфекційних та паразитарних хвороб. Медицина подорожей»-19 жовтня 2017 р., м. Київ.

3. Про надання рекомендації на проведення у 2017р.науково-практичних конференцій «Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я, «Інтегративна медицина: досягнення та перспективи» та включення їх до Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України на 2017 рік. Організатори-кафедра травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Управління охорони здоров’я Маріупольської міської ради, НМАПО ім. П.Л.Шупика МОЗ України, НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» МО України, Українська Військово-медична академія.

4. Про затвердження методичних рекомендацій «Методика викладання у вищій медичній школі на засадах компетентісного підходу» для викладачів та здобувачів наукового ступеню доктора філософії (PhD) ВМ(Ф)НЗ України. Автор: Філоненко М.М.

5. Про затвердження внесення змін до наказу №516 від 09.08.2016 р. («Про організацію вивчення курсів за вибором») та дозвіл проходження студентами 1 курсу за програмою підготовки магістрів спеціальності 226 «Фармація» чотирьох курсів за вибором упродовж навчального року обсягом по 3,25 кредиту (всього 13 кредитів) за поданням вченої ради фармацевичного факультету.

6. Про внесення елективного курсу «Основи надання невідкладної допомоги» для студентів 1 курсу медичних факультетів за поданням директора ІПО проф. Ю.Л.Кучіна.

7. Про внесення до переліку курсів за вибором дисципліни «Політологія», «Основи ісламознавства» за поданням завідувача кафедри філософії та соціології проф. І.В. Васильєвої.