НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

АДМІНІСТРУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2014-2018 РОКИ: ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИ АМОСОВОЇ

09.01.2019

Науково-дослідна робота в НМУ імені О.О. Богомольця у всі періоди життя Університету була невід’ємною частиною існування і успішного функціонування закладу, – завдяки кадровому складу, високому науковому потенціалу докторів та кандидатів наук, визнаному авторитету спільноти академіків та професорів і властивій професії лікаря допитливості та зацікавленості природознавця.

За європейським вектором, обраним країною, університетська наукова дослідницька робота разом з навчальним процесом мала набути нових рис та наблизитись до відповідного рівня. Після обрання ректором члена – кореспондента НАМН України, професора Катерини Миколаївни Амосової це завдання стало одним з пріоритетів для неї та її команди. Воно передбачало посилення вимогливості до вибору тематики дослідження а також наукового, методологічного, статистичного рівня та «рівня запозичень» при виконання НДР, а завдяки цьому і підвищення спроможності, та, відповідно, питомої ваги публікацій в журналах, що індексуються в наукометричній базі Scopus (адже на 2015 рік таких публікацій було лише 31(!); представництва з вагомими результатами на міжнародних форумах, що мало покращити науковий імідж НМУ та престиж Університету в цілому.

Сприяти цьому процесу мали оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення сучасним обладнанням, необхідним для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, програмним забезпеченням для статистичного аналізу, проведення високофахових навчальних наукових заходів, перманентних просвітницьких циклів для науковця-початківця, модифікація наукової складової в програмі підготовки здобувачів PhD. Важливе місце в зазначених стратегічних перетвореннях відводилось матеріальному заохоченню за якісну наукову продукцію, системі соціальної підтримки талановитої молоді різноманітними засобами.

Одним з перших кроків на запланованому шляху перетворень, якому передував аналіз організації науково-дослідної роботи в НМУ новою науковою адміністрацією (проректор з наукової роботи професор Черенько Т.М., начальники НДЧ – професор Копчак А.В. (2015-2016 рр.), доцент Дінець А.В. (2016-2018рр.), було проведення реорганізації наукових підрозділів та створення науково-дослідної частини (НДЧ) для об’єднання всіх наукових процесів в університеті на одній платформі.

Така централізація сприяла протягом 2015-2016 рр. приведенню схеми наукотворення в Університеті (до розробки алгоритму якої згідно ISO свого часу доклався професор, член-кореспондент НАМН України Ю.Б. Чайковський та професор М.В.Хайтович) у відповідність до міжнародних вимог якості освіти та отриманню зірки в глобальному рейтингу університетів QS, після сертифікації ISO.

До складу НДЧ з 2015 року входять відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій, відділ організації науково-дослідних робіт, відділ аспірантури та докторантури, відділ наукової роботи студентів. До структури НДЧ також увійшов Інститут експериментальної та клінічної медицини, (директор професор Натрус Л.В.), організований на базі центральної лабораторії, а також Інститут гігієни та екології (директор професор Омельчук С.Т.).

Якщо останній згаданий інститут вже існував, переконливо виправдовуючи своє призначення, набував обертів в експертній науково-дослідницькій діяльності, то інститут експериментальної та клінічної медицини (НДІ ЕКМ) тільки з’явився, і не просто через формальне перейменування структури, а після проведення новою адміністрацією дороговартісного капітального ремонту приміщень на великий площі та обладнанню відділу клінічної лабораторної діагностики та лабораторії молекулярної біології надсучасною апаратурою. Це створило надійне підґрунтя для подальшої методологічної модернізації наукових процесів в НМУ, полегшило можливість отримання гідних результатів, їх висвітлення у публікаціях за кордоном та у вітчизняних провідних фахових виданнях.

Протягом 2016-2018 рр. в лабораторії молекулярної біології за допомогою ПЛР-апарату в режимі реального часу (Applied Biosystems 7500RealTime PCR System, США) досліджуються десятки варіантів поліморфізмів генів, що асоційовані з ризиком виникнення певної патології та їх ускладнень, визначають чутливість до лікування. НДІ ЕКМ, активно долучались до виконання НДР за кошти державного бюджету, фрагментів близько 30 дисертацій, досліджень молодих вчених, студентів-гуртківців, виконання грантових проектів, інститут був активним учасником підготовки науково-педагогічних кадрів, зокрема на післядипломному рівні.

В умовах рекордної активності учасників конкурсу МОЗ України на виконання НДР за кошти Держбюджету в червні 2018 відібрано 9 найперспективніших заявок і в подальших планах НДІ ЕКМ – суттєве розширення переліку сучасних методик, з урахуванням зростаючих “апетитів” виконавців як держбюджетних, так і як ініціативно-пошукових НДР.

Аналіз завершених НДР (близько 30 щорічно серед 87 кафедр та інститутів НМУ) протягом останніх 3 років показав переконливі наукові досягнення та значний рівень їх впроваджень у більш ніж третині кафедральних колективів за 3-4 роки виконання пошукової НДР, які результуються, зокрема, неодноразовими виступами за кордоном та публікаціями в рейтингових міжнародних журналах.

Науковою адміністрацією, за згодою ректора Амосової, вирішено вважати обов’язковою для всіх ознакою завершеності ініціативно-пошукової і тим більш держбюджетної наукової тематики наявність підготовленої до друку або опублікованої на момент звітування щонайменше 1 статті в англомовних журналах бази Scopus або Web of Science, була запропонована та здійснювалась консультативна допомога в цьому питанні начальником НДЧ доцентом А. Дінцем. Це було непопулярним кроком, через зрозумілі обґрунтовані складнощі, але протягом 2-х останніх років більшості науковцям вдалось призвичаїтись до такої вимоги, і це позитивно позначилось на кількості статей в журналах, що індексуються в Scopus, їх кількість зросла (з 34 в 2014 році до більше ніж 100 статей в 2018році (!). Цьому певною мірою сприяла і низка мотивуючих заходів, зокрема підтриманий  ректором Амосовою К.М. «Конкурс на кращий заключний звіт», який запровадила проректор з наукової роботи професор ЧеренькоТ.М. (на власному майже 20-річному досвіді відповідального за наукову роботу на кафедрі неврології та усвідомивши ступінь творчого навантаження на відповідального виконавця НДР), а також оновлення наукового рейтингу кафедр з наданням високих балів за міжнародне визнання наукових результатів.

Вперше за довгі роки адміністрування науково-дослідної роботи оптимізовано звітування кафедр та інститутів шляхом розробки єдиної форми річного звіту «Звіт про наукову діяльність», який містив уніфіковану інформацію про всі аспекти наукової діяльності підрозділу протягом календарного року. Цей підхід дозволяє самим кафедрам мати оперативну інформацію стосовно своєї наукової діяльності та підготовки кадрів, а адміністрації швидко отримувати необхідні данні без постійних запитів на email до відповідальних за наукову роботу, спрощував рейтингування. Текстові варіанти перехідних звітів по НДР при цьому скорочувались за обсягом, зникала низка дублюючих документів. Ідея ця, на жаль, була спотворена тимчасовою адміністрацією Університету.

Суттєвих зусиль докладено науковою адміністрацією ректора Амосової для створення та повноцінного функціонування відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій згідно Положення, затвердженого  наказом ректора, на платформі раніше діючого патентного відділу. Крім амбітного перспективного завдання – комерціалізації ефекту (трансферу технології) від наукових розробок, закладеного в назві, передбачалось проведення копіткої рутинної роботи по налагодженню продуктивного контакту з заявниками патентів, прозорості відстеження стану створення патентної заявки, прискоренню оформлення цих заявок. Цьому посприяло з 2016 року покращення кадрового складу (відділ очолила Селіна В.І. з більш ніж 20-річним досвідом роботи в Укрпатенті), залучення фахівців з інтелектуальної власності. Вперше в історії Університету налагоджено подання заявок електронною поштою (!), що дозволило значно оптимізувати роботу з документами і активізувати заявників, відкрито через сайт НМУ з необхідними взірцями та розробленими методичними рекомендаціями щодо алгоритму підготовки патентної заявки. Крім того, регулярно відбувались консультації з завідувачкою відділу. Розпочато створення власного реєстру патентів НМУ та проведення регулярного моніторингу заявок на винаходи, який проводиться вже протягом 3-х років. Це важливий і корисний крок, який показав що тільки 3-5% мають перспективу щодо подовження, а підтримка малоцінних патентів супроводжується значними сумарними витратами НМУ. Деяке зменшення кількості корисних моделей, патентів на винахід можна вважати наслідком посилення відповідального ставлення до оформлення заявки на патент на корисну модель, термін дії якої дуже обмежений, а цінність для впровадження мінімальна. Водночас, як засвідчив аналіз заключних звітів, співробітники НМУ мають значний потенціал для створення патентів на винахід, які перспективні також щодо трансферу технологій. Таких в 2017 році було відібрано 18, дослідні зразки демонструвались на щорічній міжнародній виставці у м. Києві. Чинність патентів, що мають такі перспективні винаходи, підтримується за рахунок НМУ. Визначене науковим керівництвом завдання відділу інтелектуальної власності та трансферу технологій – максимальне заохочення до розробки патентів на винахід, роз’яснення переваг паралельної роботи над заявкою на корисну модель та винахід, всіляке сприяння реалізації цього, проведення маркетингових заходів для трансферу, нагадування про зазначення НМУ як власника патентної розробки.

Принциповим питанням, так би мовити, викликом для команди ректора була боротьба за прищеплення навичок грамотної, академічної наукової роботи починаючи зі студентської лави. Такий модус можна було закласти з одного боку прискіпливим фільтруванням неякісних наукових матеріалів до студентських, особливо вітчизняних позауніверситетських конференцій, які нерідко «випадали з ока» наукового керівника НМУ і потрапляли до друку без належного рецензування. З перших місяців роботи такий підхід був запроваджений проректором з наукової роботи професором Черенько Т.М. за особистої участі та разом з керівниками НДЧ і супроводжувався неодноразовими заходами наочної демонстрації, аналізу студентських наукових презентацій під девізом «Что такое хорошо, и что такое плохо», приурочених початку подання робіт (тез) на студентські конференції. Значною мірою завдяки цьому вже з 2016 року значно покращилась якість тез, оскільки неоригінальні дослідження не приймались (огляди літератури, аналіз джерел мережі Інтернет, окремі клінічні випадки без адекватних висновків, тощо). Це мало виховне значення для власних дійсних та потенційних учасників наукових молодіжних заходів, збільшувало цінність участі в них гостей з інших медичних ЗВО України, сприяло покращенню науковому іміджу НМУ імені О.О.Богомольця серед студентів та абітурієнтів.

Ще одним шляхом було збільшення внеску студентського наукового гуртка в формування навичок академічної наукової роботи через створення «Положення про СНГ» та закріплення в функціях гуртка обов’язкових регулярних навчань щодо закладання базового рівня знань, вмінь та навичок самостійної наукової роботи. Свого роду методичні рекомендації для здійснення такого проекту можна було отримати керівнику та старості гуртка на «Циклах безперервної наукової освіти» в рамках школи молодих науковців, які у 2016-18 роках стали регулярно проводитись, тривали майже півроку, та тематичні цикли з 20 лекцій з найважливіших для науковця-початківця питань. Ці цикли лекцій були запроваджені завідувачем відділу наукової роботи студентів НДЧ професором Пінським Л.Л.

Фіналізувати наукові успіхи в роботі СНГ протягом року мало проведення конкурсу на «Кращий студентський науковий гурток», Положення про який було розроблено за безпосередньої участі проректора з наукової роботи професора Черенько Т.М. та затверджені Вченою Радою. Дебют цього конкурсу, який справедливо враховував збільшення внеску керівника гуртка і його заслуги у отриманні студентами якісного наукового підґрунтя для самостійної дослідницької роботи, мав відбутись в кінці 2018 року.

Значною мірою підвищенні якості, результативності наукової роботи студентів асоціюється з утворенням відділу наукової роботи студентів. Відділ наукової роботи студентів вперше в Україні створено в НМУ. Ідея організації такого підрозділу з розробленим та затвердженим наказом ректора «Положенням  про відділ» – координація наукової та науково-освітньої роботи студентської молоді, активна підтримка проведення конференцій, конкурсів наукових студентських робіт та олімпіад адміністрацією університету. Цей відділ очолив професор Пінський Л.Л. з більш ніж 30-річним досвідом роботи зі студентською наукової молоддю. Плідна робота відділу незабаром позначилась на позиціях університету на національному рівні. Так у 2017 ми стали найкращими серед медичних ЗВО за результатами Всеукраїнської Олімпіади (33 призових місця), найбільша кількість робіт (n=21) була подана в 2017 році на Всеукраїнській конкурс наукових робіт, в результаті – 2 місце у Всеукраїнському рейтингу та перемога за кількістю перших місць.

Також підвищився рівень та розширився спектр молодіжних наукових конференцій. В 2017 році вперше традиційна щорічна студентська конференція СНТ імені О.А.Киселя було проведена виключно англійською мовою, відповідно до міжнародних стандартів такого роду заходів. Урочисто відкрита Aymsconf була ректором К.М. Амосовою при значній кількості учасників, у тому числі іноземних студентів. Фінальне рецензування тез доповідей, що надійшли до участі в конференції та її координація відбувалась проректором з наукової роботи професором Черенько Т.М., начальником НДЧ доцентом Дінцем А.В., завідувачем відділу професором Пінським Л.Л. Також, в 2016 році започаткована вперше серед українських медичних вишів науково-практична конференція «Цікаві клінічні випадки в медицині», яка відразу привернула увагу молодих науковців – студентів, інтернів, бажаючих продемонструвати рівень вже набутого досвіду клініциста, вміння логічного мислення при постановці діагнозу та наукового аналізу наукових медичних джерел у багатьох її дисциплінах, та набула резонансу.

Завдяки роботі відділу протягом 2015-2018 рр. організовано проведення більш ніж 100 різноманітних наукових та науково-освітніх заходів. Це дозволило значно покращити імідж НМУ серед вищих медичних ЗВО України щодо проведення студентських конференцій.

Суттєвий прогрес відбувся в роботі відділу аспірантури і докторантури (завідувач відділу доцент Регурецька Р.А). Це стосувалось не тільки успішно проведеного ліцензування МОН України програм підготовки PhD за основними спеціальностями у стислий термін (до речі, обсяг ліцензування найбільший серед медичних ЗВО України), але й переходу на електронне спілкування з аспірантами та здобувачами шляхом розміщення значною кількості інформації на веб-сторінці університету: Положення про здобуття ступеня PhD в аспірантурі, Положення про здобуття ступеня PhD поза аспірантурою та іншої. Було заплановано та зроблені перші кроки до переходу на Європейську студент-центровану систему підготовки аспірантів.

Слід зазначити, що адміністрація університету не тільки прагнула досягати 100% своєчасного виконання плану підготовки аспірантів. В рамках запланованого масштабного поліпшення рейтингу наукової продукції, збільшення зарубіжної її частки та індексу Гірша, pектором К.М. Амосовою була підтримана пропозиція молодих вчених про відзначення кращих захищених кандидатських робіт. Положення про «Кращу кандидатську дисертацію року» було розроблено та затверджено Вченою Радою та передбачало отримання фіналістами конкурсу грамоти Вченої ради, а переможцем конкурсу, асистентом  кафедри – премії в розмірі 3-х окладів. Конкурс було впроваджено вже декілька разів поспіль. За всі роки існування Університету подібна підтримка талановитих новоспечених кандидатів наук – молодих викладачів була реалізована вперше. Позитивна динаміка кількості учасників, рівня завзятості змагання довела перспективність цього мотивуючого наукового заходу, хоча він і потребує певного удосконалення.

До числа ноу-хау належить і «Грантова конференція студентів», яка реалізується силами наукової адміністрації разом з СНТ імені О.А. Киселя. Ідея проекту – фінансова підтримка університетом найперспективніших науково-дослідних робіт студентських колективів. Щороку, починаючи з 2015-го, проводяться конкурси таких робіт, результати затверджуються Вченою радою та вводяться в дію наказом ректора. Це дозволило реалізувати за 3 роки 7 наукових студентських проектів на суму 180 тис грн. (90 тис. грн. щорічно), чого взагалі не існує в жодному університеті України.

Слід зазначити важливу роль Наукової Координаційної Ради (НКР) з розширеними повноваженнями у втіленні нових планів розвитку науки та підготовки науково-педагогічних кадрів НМУ у 2015-18 рр. Регулярні засідання колективу високоавторитетних професорів, членів-кореспондентів та академіків (голова – проректор з наукової роботи), дозволили презентуючому тему своєї докторської дисертації отримати високофахові поради, подекуди – принципові зауваження, обов’язкові для врахування, зокрема щодо зміни назви роботи. Таким чином, було відрецензовано близько 30 презентацій тем докторських дисертацій перед затвердженням на Вченій Раді НМУ, що безперечно підвищило їх якість при плануванні. НКР приймала участь у попередньому розгляді та затвердженні низки Положень, виступала в ролі високофахового та відповідального журі в усіх наукових конкурсах, пов’язаних з отриманням преміальних чи грантів; це сприяло ствердженню принципів прозорості та академічної доброчесності, провідниками якої НМУ одним з перших серед медичних ЗВО України виступив в освітніх та наукових процесах.

Важливим кроком щодо покращення адміністрування науки в Університеті стала оптимізація роботи Комісії з питань біоетики та Антиплагіатної комісії. Ці комісії було об’єднано в одну, оскільки вбачалось дублювання деяких функцій. Значно змінено Положення та порядок проведення біоетичної експертизи з метою приведення до міжнародних стандартів та дебюрократизації цього процесу. Комісію очолив член-кореспондент НАМН, професор Чайковський Ю.Б., секретарем обрано доцента Єгоренкова А.І. – професіонали своєї справи, які мають більше 10 років досвіду роботи з питаннями біоетики. Рутинна антиплагіатна перевірка організована протягом 2016-2017 рр. В НДЧ проведені заходи щодо визначення оптимального антиплагіатного програмного забезпечення, проведено тендер через систему Prozorro, що дозволило зекономити близько 70 тис. грн на закупівлю антиплагіатного програмного забезпечення, яким за результатами торгів стало ПЗ StrikePlagiarism. Обов’язки щодо проведення антиплагіатної перевірки було покладено на члена Комісії з питань біоетики (а не начальника НДЧ), з достатнім досвідом роботи в цій сфері.

В 2016 році проведено заходи щодо створення електронного репозитарію академічних текстів науково-педагогічних кадрів університету, відповідно до наказу № 101. Це закрита база даних з лімітованим доступом – основа для роботи антиплагіатного програмного забезпечення.

Як красномовно свідчать наведені факти та цифри, діяльність за 2014-18 рр. характеризувалась чималими якісними та кількісними позитивними зрушеннями в наукових процесах (хоча вони штучно гальмувались ззовні, особливо протягом останнього півріччя, і наслідки цього передбачувані). Нині в «ТОП-200 Україна» НМУ займає 1 місце в категорії «кращі медичні університети України», та 7 місце у загальному рейтингу університетів, де він лише один серед медичних.

Позитив стосувався і динаміки наукового просування НМУ за публікаціями в Scopus (з 34 статей в 2014 році до 96 в 2017 році – майже втричі), зростання Індексу Гірша (з 24 до 31), хоча при цьому НМУ посідає 19 місце серед усіх 321 наукових установ України, які індексуються в Scopus (за місцем у рейтингу цитованості статей у системі Scopus). За даними веб-порталу osvita.ua – це перша 20-ка університетів, в якій такі авторитетні і потужні ВНЗ країни, як КПІ імені Сікорського, Національний університет імені Т.Шевченка. За цим показником НМУ залишається також в першій трійці серед медичних ЗВО – це суттєвий результат!

Зрозуміло, що не все, що планувалось, вдалось втілити, але головним здобутком за часи адміністрування ректора Амосової К.М, на наш погляд, є одностайність команди в своєму твердому намірі забезпечувати можливості та всіляко підтримувати бажання створення якісного наукового продукту в НМУ імені ОО Богомольця на зразок сучасного Європейського.

Т.М. Черенько, професор