НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

МІЖКАФЕДРАЛЬНА НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ ОДНОПРОФІЛЬНИХ КАФЕДР З ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

16.06.2017

9 червня 2017 року на кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулася міжкафедральна нарада завідувачів однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України з психолого-педагогічних дисциплін під головуванням доктора психологічних наук, професора С.Д. Максименка.

Завідувач опорної кафедри академік НАПН України С.Д. Максименко привітав учасників наради, присвяченої 40-річчю заснування кафедри. У вітальному слові він підкреслив важливість психологічної готовності до професійної діяльності, а також значущість психологічних фахових компетентностей у професіогенезі майбутнього лікаря.
Учасники розглянули питання про результати діяльності однопрофільних кафедр у 2016-2017 н.р.; впровадження нових навчальних планів підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 225 «Медична психологія»; про організацію навчального процесу у 2017-2018 н.р. та викладання курсу «Основи психології. Основи педагогіки» та інших вибіркових психолого-педагогічних дисциплін у системі підготовки майбутнього лікаря. Під час наради було обговорено ряд важливих питань змісту та організації навчального процесу, особливостей та проблем викладання психолого-педагогічних дисциплін, окрім того було проаналізовано методи та форми роботи зі студентами у розвитку психологічних компетенцій, педагогічної культури, які б сприяли професійному розвитку майбутнього лікаря. Також відбулося обговорення та затвердження примірних програм навчальних дисциплін 1-2 року навчання («Історія психології та сучасні напрями психології», «Медична психологія. Вступ до спеціальності», «Порівняльна психологія», «Психологія особистості та диференційна психологія», «Психологія спілкування», «Вікова та педагогічна психологія»), відповідно до навчального плану (2017 р.) підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 225 «Медична психологія», підготовлених фахівцями опорної кафедри загальної і медичної психології та педагогіки (проф. С.Д. Максименко, проф. Табачніков О.Ю., доц. Тертична Н.А., доц. Городнова Н.М., доц. Божук Б.С.).

Учасники міжкафедральної наради приділили особливу увагу питанню викладання дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки», оскільки необхідність психологічних знань у підготовці кваліфікованих, професійно компетентних та психологічно грамотних медичних фахівців передбачає вивчення психологічних характеристик особистості та її психічних станів як в нормі, так і при патології, які суттєво впливають на виникнення та перебіг соматичних захворювань. Після обговорення було вирішено підняти питання щодо доцільності впровадження у навчальний процес підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» у ВМ(Ф)НЗ дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» як нормативної. Дискусію викликала проблема формування професійних компетентностей майбутнього лікаря. Зокрема, доцент Н.А. Тертична зупинилась на розгляді психолого-педагогічних особливостей розвитку медичного фахівця у вищій школі. Доцент Н.М. Городнова акцентувала увагу на важливості формування професійно-педагогічних навичок та вмінь в процесі підготовки лікарів як майбутніх науково-педагогічних працівників. Доцент кафедри В.Є. Луньов представив учасникам заходу результати узагальнення досвіду підготовки фахівців медичного профілю університетів США, Канади та Європейського Союзу (Польща, Італія). Він наголосив, що у цій підготовці питома вага компетенцій стосується здатності студентів опанувати розумінням ролі S-S взаємодії у професійній діяльності, що реалізується у вивченні дисциплін психолого-педагогічного профілю з метою підготовки лікарів до викладання. Старший викладач кафедри О.О. Лазуренко презентувала загальну концепцію та програму формування емоційної компетентності майбутнього лікаря в процесі професійної підготовки фахівця у вищому медичному навчальному закладі. Про професійну ідентичність лікаря як інтегрального конструкту особистості фахівця нагадала викладач кафедри Т.А. Тамакова. Про особливості викладання вибіркових дисциплін (Психологія спілкування, Основи соціальної психології та ін. ) на кафедрах ВМНЗ розповіли доц. Любіна Л.А. (БДМУ), доц. Ганошенко Ю.А. (ЗДМУ), ас. Потоцька І.С. (ВНМУ), ас. Шорніков А.В. (ДДМА). Було розглянуто доцільність розробки та запровадження положення про вибіркові дисципліни. Представники однопрофільних кафедр мали можливість обмінятись досвідом викладання психології та педагогіки іноземним студентам, в тому числі англомовної форми навчання та висловили пропозиції щодо покращення навчального процесу в цьому аспекті. Матеріали методичного забезпечення, які активно впроваджуються у навчальному процесі кафедри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ імені О.О. Богомольця презентувала завуч, старший викладач О.О. Лазуренко. Учасники наради ознайомилися з новими виданнями навчальної літератури співробітників кафедри загальної і медичної психології та педагогіки та підтримали ініціативу створення спільних навчально-методичних видань. Була прийнята загальна резолюція засідання наради завідувачів однопрофільних кафедр з психолого-педагогічних дисциплін вищих медичних навчальних закладів.

Кафедра загальної і медичної психології та педагогіки