НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАКАЗ №448 від 21.08.2014 року

21.08.2014

НАКАЗ №448
від 21.08.2014 року

Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції  у  
НМУ імені  О.О. Богомольця

 
З метою запобігання, виявлення та протидії корупції у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу», «Про правила етичної поведінки», Указу Президента України від 21 жовтня 2011 р. №1001 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 липня 2014 р. №531 «Про затвердження плану заходів  МОЗ  України, спрямованого на запобігання та виявлення корупції», Статутом Університету
 
НАКАЗУЮ:
 
1.     Затвердити план заходів Національного медичного університету імені       О.О. Богомольця, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції (далі – План заходів), що додається.
2.     Проректорам, деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів:
         забезпечити своєчасне виконання Плану заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції;
         щоквартально та відповідно до передбачених планом заходів термінів подавати до Антикорупційного комітету Університету інформацію про хід виконання.
 
 
3.     Деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам структурних підрозділів довести зміст цього наказу до кожного співробітника протокольно за його особистим підписом.
4.     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 
 
Ректор
        член-кореспондент НАМН України,
        професорК.М. Амосова

ПЛАН ЗАХОДІВ
 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,
спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції
 
1.           Продовжити реалізацію заходів, спрямованих на виявлення, запобігання та протидії корупції у Національному медичному університеті імені      О.О. Богомольця, відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу», «Про правила етичної поведінки», Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року №1001 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», Наказу Міністерства охорони здоров’я від 31 липня 2014 року №531 «Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованого на запобігання та виявлення корупції», Статутом Університету.
Проректори за відповідними напрямками діяльності, декани факультетів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів.
Термін: постійно.
2.           Голові та співголові Антикорупційного комітету Університету забезпечити:
         підготовку та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
         надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
         участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;
         інформування ректора Університету у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень співробітниками та студентами, а також за результатами відповідних перевірок;
         забезпечити контроль за виконанням звернень громадян, вживати заходів щодо недопущення порушення Закону України «Про звернення громадян» та неухильно дотримуватись прав і свобод людини і громадян.
 Термін: постійно.
3.           Забезпечити об’єктивний, стандартизований контроль на кафедрах Університету за успішністю студентів з навчальних дисциплін.
Проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін: постійно.
4.           Посилити спільну роботу викладачів та студентів щодо подолання негативних явищ під час проведення підсумкових модульних контролів, заліків та іспитів екзаменаційної сесії, а саме:
         запровадити безперешкодну можливість присутності уповноважених представників студентського самоврядування, профспілкового комітету, громадських студентських організацій на ПМК, відпрацюваннях та всіх формах контролю, в якості незалежних спостерігачів, для забезпечення правомірності, прозорості та відкритості;
         проводити виробничі збори з усіма студентами-боржниками та тими, які знаходяться в групі ризику щодо отримання негативних оцінок за результатами навчання в семестрі.
Проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр, начальник навчально-методичного відділу.
Термін: постійно.
5.     Перескладання ПМК, заліків та іспитів здійснювати лише комісійно, під безпосереднім керівництвом завідувача кафедри та за участю представників студентського самоврядування, профспілкового комітету, громадських студентських організацій.
Проректори за відповідними напрямками діяльності, декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін – постійно.
6.     Здійснювати анонімне опитування студентів з проведенням подальшого аналізу інформації щодо фактів корупції.
Проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, декани факультетів, завідувачі кафедр, студентське самоврядування, профспілковий комітет, громадські студентські організації, парламент іноземних студентів.
Термін: постійно.
7.     Вживати заходів з метою запобігання корупції, зокрема, збільшити питому вагу екзаменів та модульних контролів знань у письмовому вигляді.
Проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін – постійно.
 
8.     Підсилити контроль за виконанням деканатами і кафедрами наказів Університету з організації і проведення державної атестації, випускних і семестрових іспитів, підсумкових модульних контролів, заліків, проходження практик, перескладань і відпрацювань академічної заборгованості  відповідно до нормативно-правових вимог.
Проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, сектор моніторингу якості освіти.
Термін: постійно.
9.     Забезпечувати вжиття заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів. Невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів та Антикорупційний комітет.
Проректори за відповідними напрямками діяльності, декани факультетів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів.
Термін: постійно.
10.       Голові тендерного комітету, проректору з науково-педагогічної роботи та адміністративно-господарських питань, начальнику планово-фінансового відділу забезпечити оприлюднення результатів діяльності тендерного комітету на офіційному сайті Університету.
 Термін: постійно.
11.      Начальнику відділу гуманітарної освіти та виховання, Студентському парламенту, профспілковому комітету студентів, студентській громадській організації «Студдовіра», парламенту іноземних студентів контролювати роботу «Телефону довіри» (т. 235-31-45), «Пошту студентської довіри», аналізувати їх роботу.
Термін – постійно.
12.        Деканам факультетів:
         систематично розглядати на Вчених радах факультетів питання запобігання, виявлення та протидії корупції. Забезпечити функціонування на факультетах «Скриньки довіри»;
         попередити завідувачів кафедр, співробітників деканатів та кафедр про їх персональну відповідальність за дотримання вимог антикорупційного законодавства. Інформувати Антикорупційний комітет Університету при виявленні таких фактів.
 Термін: постійно.
13.      Головам Студентського парламенту, профспілкового комітету студентів, громадської студентської організації «Студдовіра», парламенту іноземних студентів активізувати роботу органів студентського самоврядування з профілактики, виявлення, запобігання та протидії корупції. Систематично проводити збори на факультетах з метою інформування Антикорупційного комітету Університету про випадки корупції.
 Термін: постійно. 
14.      Головному бухгалтеру, проректору з науково-педагогічної роботи та адміністративно-господарських питань, проректору з економічних питань і начальнику планово-фінансового відділу:
          при розробці кошторису доходів і видатків Університету здійснювати фінансовий аналіз порушень та зауважень, встановлених контрольно-ревізійними органами стосовно цільового використання бюджетних коштів;
         з метою цільового та економного використання бюджетних коштів затвердити у Ректора Університету ліміти на користування міжміським телефонним зв’язком експлуатаційного пробігу для автотранспорту тощо.
         забезпечувати вжиття заходів щодо запобігання можливим фінансовим правопорушенням та контроль за збереженням державного майна;
    Термін: постійно.
15.      Головному бухгалтеру забезпечити контроль за:
         правильним веденням бухгалтерського обліку і звітності;
         отриманням та використанням благодійних (добровільних) внесків, пожертвувань від юридичних та фізичних осіб.
               Термін: постійно.
16.      Забезпечувати ефективну роботу Приймальної ректора з метою своєчасного та належного реагування на обґрунтовані факти корупції, вживати заходи щодо недопущення порушення Закону України «Про звернення громадян».
Проректори за відповідними напрямками діяльності, декани факультетів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів.
Термін – постійно.
17.      У разі виявлення при проведенні внутрішніх аудитів у діях підконтрольних об’єктів ознак шахрайства, фактів нецільового використання коштів, розкрадання державного майна, матеріали аудитів передавати до Антикорупційного комітету.
Проректори за відповідними напрямками діяльності, декани факультетів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів.
Термін – постійно.
18.      Забезпечувати дотримання положень Закону України «Про правила етичної поведінки».
Проректори за відповідними напрямками діяльності, декани факультетів, завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів.
Термін: постійно.
 
19.      Проректорам за відповідними напрямками діяльності, керівникам структурних підрозділів, начальнику юридичного відділу систематично аналізувати виконання даного наказу, про що інформувати ректора Університету та Антикорупційний комітет.
              Термін: постійно.
20.      Забезпечувати своєчасне подання до МОЗ України інформації про здійснення заходів з реалізації державних антикорупційної політики.
   Термін: постійно.
21.      Керівникам структурних підрозділів, деканам факультетів, завідувачам кафедр, головам Студентського парламенту, профспілковому комітету студентів, громадської студентської організації «Студдовіра», парламенту іноземних студентів довести до відома зміст цього наказу на зборах колективів співробітників та студентів.
Термін: до 01.09.2014 р.
22.      Начальнику відділу гуманітарної освіти та виховання, головному редактору газети «Медичні кадри» висвітлювати заходи щодо виявлення, запобігання та протидії корупції на офіційному сайті Університету: www.nmu.ua та в газеті «Медичні кадри».
Термін: постійно.