НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

10-oslozhnenyya-zabolevanyj-v-hyrurgycheskoj-y-terapevtycheskoj-stomatology-detskogo-vozrasta