НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра іноземних мов

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2013-2016РР.

Тези вітчизняних форумів:

Абрамович В.Є.  Засоби оцінювання професійних компетенцій в медичній освіті: французький досвід. / В.Є. Абрамович // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2015 – С.161-163.

Абрамович В.Є. Сучасні методи навчання в професійній підготовці лікарів. / В.Є. Абрамович //  «Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії»: тези доповідей конференції молодих вчених та студентів КиМУ. – Київ. – 2015.

Вахнован М.М. Методи аналізу рівня іншомовної підготовки студентів-медиків. / М.М. Вахнован. // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. ­ – Київ. – 2015. – С.79-80.

Голік О.В. Моделювання проблемно-виробничих ситуацій у процесі викладання іноземної мови в медичних ВНЗ. / О.В. Голік //  Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», м. Київ. – 2016 – С.105-107.

Голік О.В. Організація деонтологічної підготовки майбутніх лікарів на додипломному етапі навчання. / О.В. Голік // Матеріали ХVІ Міжнародної наукової конференції «Новітні чинники впливу на формування особистості студента-майбутнього лікаря», м. Київ. – 2016 – С.43-45.

Голубочка І.С. Педагогічні аспекти соціального розвитку дітей у науковому доробку К. Ушинського. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Вип. 110, 2014, Чернігів. – С.34-36.

К.О. Моруга, Л.В. Лимар. Особливості розвитку іншомовної лінгвістичної компетенції студентів економічних спеціальностей в контексті студентоцентризму. / Моруга К.О., Лимар Л.В. // [Електронний ресурс]: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції за участю міжнародних представників на тему: «Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті», 2-3 березня 2016 року, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.  –  м. Київ. – 2016 – С.234-235.

Коломієць Т.В. Формування стратегій та тактик фахової комунікативної компетентності майбутніх провізорів на заняттях з гуманітарних дисциплін. / Т.В. Коломієць // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. V щорічної Всеукр. наук-практ. конф., 09 квітня 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ, ун-т ім. Б. Грінченка ; за заг. ред. Огнев’юка В.О.  – Київ. – 2015. – С.101-106.

Лимар Л.В. Реалізація соціально-психологічних умов розвитку готовності студентів-медиків до запобігання конфліктів на заняттях з іноземної мови.  // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Інституціональні перетворення в суспільстві», вересень 2014, Мелітополь. – С.108.

Лимар Л.В. Розвиток у студентів-медиків готовності до попередження конфліктів на заняттях з іноземної мови. // Сборник докладов Международной конференции «Наука как основа возрождения общества и экономики», 16 вересня 2014 р., м Харків. – С.92-94.

Лимар Л.В. Створення оптимальних соціально-психологічних умов розвитку готовності до попередження конфліктів у студентів-медиків на заняттях з іноземної мови. // Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції “Технології роботи психолога в організації”, 9-10 жовтня 2014 р., Запоріжжя.

Лимар Л.В., Старченко М.В. Methods of Increasing Medical Students’ Motivation for Studying Foreign Languages. / Л.В. Лимар, М.В. Старченко // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам 6 международной научно-практической концеренции «Развитие науки в 21 веке».-Д.: научно-информационный центр «Знание»», 2015. – м. Київ. – С.21-23.

Лимар Л.В., Старченко М.В. Methods of Іncreasing Medical students’ Motivation for Studying Foreign Languages. /  Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам VІ международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке». – г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). Д.: научно-информационный центр «Знание», 2015. – Харків. – С.21-23.

Паламаренко І.О. Формування комунікативної компетенції студентів-медиків на основі проектної методики навчання іноземної мови. /  І.О. Паламаренко // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції.  – Київ.  – 2015. – С.170-171.

Підмазіна О.М. Модель горизонталі в художньому творі. // Літературний процес: мова мистецтва і мистецтво мови. // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, 2014, Київ. – С.88-90.

 

Тези зарубіжних форумів

Holik O.V. Review of the findings on the initial level of the future doctors’ subject competencies in Medical deontology in terms of motivational component. 1ST Global Multidisciplinary Academic Meeting, GAM 2014, 27-30 March, Cape Verde. European Scientific Institute. 2014.  – С.29-37 http://gameeting.net/images/GAM2014-FINAL.pdf

Lymar L.V. Development of qualities necessary for interaction with patients in medical students. –International seintific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics {Text}: materials of proceedings of the Intenational Sceintific and Practical Congress. European Association of pedagogues and psychologists.- 2016.- pp.126-131.

Lymar L.V. The physician’s readiness for the future professional activity, components and peculiarities developed by the medical students/ Матеріали конференції  Miedzynarodowa Konferencja Naukowa (Kielce, Rzeczpospolita Polska) «Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук» м. Кєльце, Республіка Польща 28-30 червня 2016 р. – C.19-22.

Камінська І.П. Проблеми деонтологічного виховання і морального розвитку студентів медиків / І. П. Камінська // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів Міжнар. наук.- практ. конф., (Київ, 14 – 16 травня 2015 р.). – К.: Міленіум, 2015. – С. 92-93.

Паламаренко І.О. Применение проектной технологии в процессе обучения студентов-медиков. Управление в социальных и экономических системах: материалы XXIII междунар. науч.-прак. конф., 15 мая 2014 г. – Минск: МИУ. – С.156-159.

Пастухова М.О. Критичне мислення як засіб уникнення шаблонів мислення, які виникають у процесі професійної рефлексії.// Zbior raportow naukowych. “Nauka dzis: teoria, metodologia, praktyka, problematyka”. (30.07.2014 – 31.07.2014) – Warsawa: Sp.z o.o.”diamond trading tour”, 2014. – Str.37-40.

 

Видання монографії (указати гриф  ISBN)

О.І. Бондарчук, Л.В. Лимар. Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами: монографія / К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 160 с. ISBN 978-617-696-249-6

Паламаренко І.О. Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії [текст] монографія: / за заг. Ред. Я.В. Цехмістера. / І.О. Паламаренко. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 246 с. УДК 378: 614.2:316.362(410); ББК 74.58+51.1(4Вел); ISBN 978-617-673-356-0

 

Опубліковані наукові статті

 у зарубіжних виданнях

Holik O.V. Review of the findings on the initial level of the future doctors’ subject competencies in Medical deontology in terms of motivational component. // European Scientific Journal. European Scientific Institute. May, 2014. – P.29-37.

Iya Kaminska. Training as a means of forming deontological culture in future doctors /  I. Kaminska. // EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society (Państwo i Społeczeństwo) – 2014 – 2015. – Issue 1. – P.41-51.

Lymar L.V. Communicative mindset of medical students and its correction on Foreign language classes. European Review of Social Sciences, Чеська республіка: видавництво університету, 2016.- випуск 3, частина 2. – С.14-26.

Myroslava Vakhnovan.“The Methods of Diagnosis Language Training and Foreign Language Proficiency of Medical Students” – European Humanities Studies: State and Society, 4, 2014-2015. – P.101-116.

Omelchuk S., Lymar L. Gender and professional factors of medical students’ psychological readiness for performing professional duties. – The International Academy of Sciences, Education, Industry & Arts. Georgian Medical news, No 2(251), 2016, – P.45-50.

Камінська І.П. Теоретична модель формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови / І. П. Камінська // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, III (33), Issue: 66. – Budapest, 2015. – P.31-34.

Сторожук Х.В. Міфопоетична роль субстрати змів у мові поетичного тексту та матеріалі поезії Ліни Костенко і Анатолія Мойсієнка). / Х.В. Сторожук // Black Sea: Scientific Jornal of Academic Research. – Tbilisi: Gulustan, 2015. – Vol. 19. – Issue 1. – Pp. 4-8.

 

у виданнях країн СНД

Лимар Л.В. Психологическая модель конструктивного межличностного взаимодействия. // Зборник науковых прац акадэміі паслядыпломнай адукацыі, Мінск, 2013. – С.299-306.

 

у фахових виданнях ДАК України

Dunaievska O.V. “Godfather”, “godmother”, “godparent” – from lingual and cultural model of Infant Baptism to the interdiscursive realization / O. V. Dunaievska // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Хмельницький, 2016. – Вип.10. – Том 1. – С.303-309.

Абрамович В.Є Історія становлення медичної освіти у Франції / В.Є. Абрамович // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – № 6. – Одеса, грудень 2013. – С. 5-10.

Абрамович В.Є. (V. Abramovych) National Ranking Examinationas Standardised Quality Assessment System of Higher Medical Education in France. // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. Праць – К.: КиМУ, 2014.  – C.53-73.

Абрамович В.Є. Застосування онлайн-навчання на першому курсі медичної підготовки: французький досвід / В.Є. Абрамович // Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 4 Вип. 31, Том IV (12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2014. – С.7-12.

Абрамович В.Є. Національні Класифікаційні Іспити як стандартизована система оцінювання якості вищої медичної освіти у Франції. // Педагогічна теорія та практика: Зб. наук. Праць, 2014. – С.30-53.

Абрамович В.Є. Особливості відбору кандидатів на медичне навчання в університетах Франції / В.Є. Абрамович // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер.: Псих.-пед. науки. – Н., 2014.

Абрамович В.Є. Специфіка тьюторства в системі базової медичної освіти у Франції. / В.Є. Абрамович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія : зб. наук. пр. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ: ВЦ НУБіП України, 2015. – C.11-17.

Абрамович В.Є. Сучасні тенденції розвитку системи вищої медичної освіти у Франції. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмільницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 31. Том І (43): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.Гнозис, 2013. – С.6-13.

Вахнован М.М. Взаємозв’язок мовлення та пізнавальної сфери студентів у контексті оволодіння іноземною мовою / М. М. Вахнован // Проблеми сучасної психології. – 2015. – Вип. 27. – С.91-102.

Вахнован М.М. Методи аналізу рівня іншомовної підготовки студентів-медиків / М.М. Вахнован // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія : зб. наук. пр. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ: ВЦ НУБіП України, 2015. – С.20-29.

Вахнован М.М. Особливості реалізації процесу мислення у мовленні. //   Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка, 2013. – С.71-79.

Вахнован М.М. Теоретико-методологічний аналіз понять «мислення» та «мовлення» у контексті оволодіння іноземною мовою. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка, 2013 – С.72-81.

Вахнован М.М. Теоретичний аналіз психолого-педагогічних підходів до формування іншомовної комунікативної компетентності / М. М. Вахнован // Психологія і особистість. – 2015. – № 1. –  С.131-142.

Віннікова Л.Ф. Система вищої освіти Великої Британії. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер.: Псих.-пед. науки. – Н., 2014.

Голік О.В. Аналіз найпоширеніших моделей кооперативного навчання та виділення домінуючої в процесі формування в майбутніх лікарів предметних компетентностей з медичної деонтології. // Науково-педагогічний журнал Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології». Суми, 2014. – C.94-105.

Голік О.В. Медична грамотність населення та роль медичної освіти в її формуванні. / О.В.  Голік // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Дод. 3 до Вип. 36, Т. 2(18): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2016. – С.269-277.

Голік О.В. Розвиток соціальної ідентичності студента-медика через формування предметних компетентностей з медичної деонтології засобами кооперативного навчання. // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць – К.: КиМУ, 2014.  – C.166-183.

Голік О.В. Сутність кооперативного навчання та історія пов’язаних з ним наукових досліджень. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 31, Том 1 (43): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – C.69-75.

Груша Л.О.  Особливості навчання іноземній мові студентів вищих медичних навчальних закладів.  //  Збірник до науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», 2014. – С.77-79.

Груша Л.О. Особистісно-орієнтована система навчання та виховання у вищих медичних навчальних закладах. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер.: Псих.-пед. науки. – Н., 2014.

Дунаєвська О.В. Інтердискурсивне втілення лексеми «godmother» як елемента номінативного простору «ХРЕЩЕННЯ ДИТИНИ» / О.В. Дунаєвська // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія «Філологічні науки». – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015.- Кн.  1. – С.208-213.

Дунаєвська О.В. Номінативні особливості фреймової організації ТС «Хрещення дитини» (на матеріалі британського англомовного дискурсу). // Науковий вісник Херсонського державного університету, Серія «Лінгвістика», Випуск 20, 2013 р. – С.102-107.

Дунаєвська О.В. Особливості номінації первинного агенса як агента ТС «Хрещення дитини» (на матеріалі англомовного релігійного дискурсу). // Наукові записки. Серія: Філологія, Випуск 18, 2013 р. – С.116-121.

Дунаєвська О.В. Польова організація номінативного простору «Хрещення дитини»: функціонально-семантичний аспект. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Л. Українки . Серія «Філологічні науки. Мовознавство», 2014 р. – С.83-87.

Дунаєвська О.В. Функціонально-семантичні аспекти моделювання номінативного простору «Хрещення дитини». // Науковий вісник Чернівецького університету, Випуск 690 -691, Германська філологія, 2014 р. – С.191-195.

Дунаєвська О.В. Центральний компонент номінативного простору «Хрещення дитини» на матеріалі англомовного релігійного дискурсу. // Нова філологія. Серія: германські мови, 2014 р. – С.56-61.

Захарова В.О. Особливості використання відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах. / В.О. Захарова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія : зб. наук. пр. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ: ВЦ НУБіП України, 2015. – C.81-87.

Камінська І.П. Аналіз медичної етики та деонтологічної культури в психологічній науці / І. П. Камінська // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди ”. – Додаток 2 до вип. 35, т. III (15): Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. – К.: Гнозиз, 2015. – С.88-97.

Камінська І.П. Аналіз проблеми формування деонтологічної культури майбутніх лікарів у психолого-педагогічній літературі / І.П. Камінська / Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол.: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог: Вид. – Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип.1. – С.100-108.

Камінська І.П. Психолого-педагогічні умови формування деонтологічної культури майбутніх медиків в умовах англомовного навчання / І. П. Камінська // Технології розвитку інтелекту [Електронне наукове фахове видання]. – 2015. – Т.1. – № 10. –Режим доступу до збірника: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology _intellect_develop/issue/current

Камінська І.П. Якісні показники динаміки рівня сформованості деонтологічної культури в умовах англомовного навчання / І.П. Камінська // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015 – Вип. 30. – С.244-256.

Камінська І.П. Дослідження складових компонентів деонтологічної культури майбутніх медиків в умовах англомовного навчання / І. П. Камінська // Освіта та розвиток обдарованої особистості: Серія «Педагогіка» та «Психологія». – К., 2015. – № 9 (40). – С.21-25.

Коломієць Т.В. Використання ІКТ у процесі вивчення гуманітарних дисциплін підготовки майбутніх провізорів. // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць – К.: КиМУ, 2014.  –  С.231-247.

Кушнір В.С. Критерії оцінювання сформованості професійно-орієнтованої лінгвістичної компетентності майбутніх медиків при вивченні іноземної мови. // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць – К.: КиМУ, 2014.  –  С.248-265.

Кушнір В.С. Модель професійно-орієнтованої лінгвістичної компетентності  майбутніх медиків. / В.С. Кушнір // Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка.зб.наук.пр./ Київ. Ун-т м.. Б. Грінченка, 2015. –  №23. – С.71-76.

Кушнір В.С. Педагогічні умови застосування критеріально-орієнтованого оцінювання сформованості професійно-орієнтованої лінгвістичної компетентності майбутніх медиків. / В.С. Кушнір // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет м.. Г. Сковороди» – Дод.2 до Вип. 35, Том IV (16): Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. –К.:Гнозис, 2015. – С.91-98.

Кушнір В.С. Результати експериментального впровадження системи критеріально-орієнтованого оцінювання професійно-орієнтованої лінгвістичної компетентності майбутніх медиків. / В.С. Кушнір // Педагогічний дискурс:  зб. Наук. м.. / гол. м.. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – Вип.19. – С.116-120.

Лимар Л.В, Моруга К.О. Психологічні особливості формування мотиваційного компоненту психологічної готовності вивчення фахової іноземної мови студентами економічних спеціальностей. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка / [за ред. С. Д. Максименка]. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – Т. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 24. – С.743-754.

Лимар Л.В. Впровадження елементів деонтологічного тренінгу на заняттях іноземної мови як метод формування альтруїстичного ставлення студентів-медиків. Кам’янець –Подільський: «Аксіома», Проблеми сучасної психології, збірник праць Кам’янець – Подільського національного університету імені І. Огієнка,  випуск 31, 2016. – С.132-142.

Лимар Л.В. Впровадження елементів елективного курсу «Міжособистісна взаємодія лікаря з пацієнтом» на заняттях з іноземної мови у медичному ВНЗ.- Херсон: вид дім. Гельметика.- Науковий журнал «Молодий вчений», № 1(28) січень, 2016р., ч.2, – С.141-145.

Лимар Л.В. Ефективність проведення тренінгових вправ з розвитку готовності студентів-медиків до попередження конфліктів на заняттях з іноземної мови / Л. В. Лимар // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки. – 2014. – Вип. 121. –  С.203-207.

Лимар. Л.В. Корекція розвитку мотиваційного компоненту готовності медиків до продуктивної взаємодії на заняттях англійської мови. / Л.В. Лимар // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. –  Вип. 29. – С.363-376.

Лимар. Л.В. Корекція соціально-психологічних проблем розвитку готовності медиків до продуктивної взаємодії на заняттях з професійної іноземної мови. / Л.В. Лимар // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015.  – Вип. 28. – С.295-306.

Моруга К.О., Лимар Л.В. Особливості розвитку іншомовної лінгвістичної компетенції студентів економічних спеціальностей в контексті студентоцеризму. у вип. 24 (34) фахового збірника з педагогічних наук “Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова“. – Сер.16. – “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики”. – С.110-113.

Пiдмазiна О.М. Роль когнітивно-комунікативного підходу в оптимізації процесу викладання іноземної мови у немовних ВНЗ. / О.М. Підмазіна // Збірник матеріалів до міжнародної конференції «V Міжнародні психолого-педагогічні Челпанівські читання» – С.390-395.

Паламаренко І.О. Вимоги до підготовки лікарів загальної практики у Великій Британії. / І.О. Паламаренко // Вісник національного університету оборони України: зб. наук. пр. – К.: НУОУ, 2014. – Вип. 4 (41). – С.120-125.

Паламаренко І.О. Модель сучасного медичного працівника. / І.О. Паламаренко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – Ч., 2014. – Вип. 120. – С.158-161.

Паламаренко І.О. Теоретико-методологічні аспекти професійної підготовки майбутніх лікарів у Великій Британії. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер.: Псих.-пед. науки. – Н., 2014.

Паламаренко І.О. Урахування досвіду Великої Британії при підготовці сімейних лікарів в Україні. // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2014. Вип. 4(41). – С.80-86.

Паламаренко І.О. Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів-медиків на заняттях з англійської мови. / І.О. Паламаренко //  Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія : зб. наук. пр. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ: ВЦ НУБіП України, 2015. – C.229-236

Паламаренко І.О., Тверезовська Н.Т. Роль інформаційних технологій при підготовці викладачів медичних дисциплін. // Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. Праць – К.: КиМУ, 2014.  – C.411-429.

Підмазіна О.М. Деякi особливостi впливу впровадження інтерактивних методів навчання іноземних мов у медичному ВНЗ як засобу покращення результативності навчання. / О.М. Підмазіна // Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2, Вип. 35, Том 2(14); Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. – С.390-396.

Старченко М.В. Оптимізація навчальної діяльності студентів з використанням групової роботи на заняттях з іноземної мови у медичних ВНЗ. / М.В. Старченко // Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2, Вип. 35, Том 2(14); Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. – С.390-396.

Сторожук Х.В. Субстратологічні дослідження української неетимологізованої лексики / Х.В. Сторожук // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур [гол. ред. О.Л. Паламарчук]. – К.: Логос, 2014. – Вип. 26. – С.98-104.

Сторожук Х.В. Адстратні слова як сакральні найменування в складі української мови / Х.В. Сторожук // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [ред. Н.М. Корбозерова]. – К.: Освіта України, 2014. – Вип. 26. – С.247-256.

Сторожук Х.В. Українські сакральні найменування неіндоєвро-пейського походження (освоєна та неосвоєна природа) / Х.В. Сторожук // Українське мовознавство [гол. ред. А.К. Мойсієнко]. – К.; Х.: Монограф, 2014. – Вип. 44/1. – С.287-294.

Сторожук Х.В. Функціонування субстратної лексики в мові українських казок та замовлянь / Х.В. Сторожук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова [гол. ред. С.В. Шевчук]. – К.: Вид-во Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – Вип. 6. – С.186-200.

 

Інші опубліковані наукові статті

Kushnir V. The teaching techniques of professional linguistic competence formation of future physicians by means of criterion-referenced assessment. / V. Kushnir. // Science and Education a New Dimension – PEDAGOGY and PSYCHOLOGY 2016. – IV(42), Issue 87. – P. 38-41.

Абрамович В.Є. Історія становлення медичної освіти у Франції / В.Є. Абрамович // Південноукраїнський медичний науковий журнал – № 6. – Одеса, грудень 2013. – С. 5 – 10.

Дунаєвська О.В. “Godfather” – Interdiscursive Actualization of “Infant Babtism” Space of Nomination / О.В. Дунаєвська // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – київ – Вінниця: ДонНУ, 2015. – Випуск30. – С. 99-102. / Linguistic Studies: International Collection of Scientific Papers / Donetsk National University; Ed. By A.P. Zahnitko. – Kyiv – Vinnytsia: DonNu, 2015. – Vol. 30. – P. 99-102.

Паламаренко І.О. «2016 – рік англійської мови в Україні. I live English» / І.О. Паламаренко // Газета НМУ «Медичні кадри». – №1-2 – Київ, 2016.  – С.5

Паламаренко І.О. Симуляційні методи – необхідна складова у навчанні практичних вмінь з невідкладних станів студентів медичних вузів. / Паламаренко І.О. // Матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука. – Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Т.: ТДМУ, 2015.

Пастухова М.О. Критичне мислення: поняття, характеристики, структура. // Київський науково-педагогічний журнал.  –  №2(02). – Київ. – 2014. – С.64-68.

Савка А.І. Особливості розробки системи контрольних завдань для визначення рівня комунікативної компетенції студентів-медиків. // Сучасна педагогіка та психологія: вимоги сьогодення, 2013. – С.46-48.

Сторожук Х. Діахронічне дослідження мови в аспекті теорії субстрату: Досвід вивчення германських мов / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 320. – С. 7-22.

Сторожук Х. Матеріальна та духовна культура кельтів як позамовний аспект дослідження кельтського адстрату в українській мові  / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 325. – С.11-29

Сторожук Х. Перспективи дослідження і викладання сучасної української мови. Кафедра сучасної української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка – передовий педагогічний і науковий колектив із високою міжнародною репутацією / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 324. – С.4-13.

Сторожук Х. Питання дослідження кельтського адстрату в українській мові: теоретико-методологічні засади, мовні та позамовні аспекти / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 319. – С.22-26.

Сторожук Х. Позамовні аспекти субстратологічного дослідження української мови / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 326. – С.12-27.

Сторожук Х. Теоретико-методологічні питання міждисциплінарного дослідженя мови в аспекті теорії субстрату / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 321. – С.15-22.

Сторожук Х. Типологізація субстратів як інструмент субстратологічного дослідження української мови   / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 327. – С.12-18.

Сторожук Х. Функціонування субстратної лексики в мові українського фольклору / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 323. – С. 4-61.

Сторожук Х.В. Гіпотетичний трипільський субстрат  в українській мові / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 322. – С.4-60.

Сторожук Х.В. Питання інтерпретації лексики невідомого походження як субстратної: досвід вивчення англійської мови/ Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ, 2014. – Випуск 303. – С.8-40.

Сторожук Х.В. Питання методології міждисциплінарного дослідження мовного субстрату / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 301. – С.28-45.

Сторожук Х.В. Питання синтезу лінгвістичних, літературних, міфологічних та інших джерел дослідження мовного субстрату:  досвід вивчення кельтських мов / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ, 2014. – Випуск 302. – С.10-32.

Сторожук Х.В. Проблеми лексикографічного опису та дальшої етимологізації української неетимологізованої лексики. / Сторожук Х.В. // Мова та історія. – Київ, 2014. – Випуск , – С.9-39.

Сторожук Х.В. Структурування тексту фольклорної оповіді за допомогою субстрат них вербалізаторів міфологічних опозицій. Сторожук Х.В. //  Мова та історія. – Київ, 2014. – Випуск , – С.4-12.

Сторожук Х.В. Українська мова в аспекті теорії субстрату: питання вибору напрямків та матеріалів дослідження / Х.В. Сторожук  // Мова та історія. – Київ,2014. – Випуск 306. – С.13-21.

Сусловець С.О.  Формування психологічних основ мотивації навчання студентів іноземної мови засобами лінгвокраїнознавства. / С.О. Сусловець // Мова та історія. – Київ, 2015. – Випуск 358, – С. 4-8.

Сусловець С.О. Питання підвищення мотивації навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах  негуманітарного профілю. / С.О. Сусловець // Мова та історія. – Київ, 2014. – Випуск 347, – С.4-9.

Сусловець С.О. Пропозиції щодо оптимізації психологічних основ сучасного навчання англійської мови. / С.О. Сусловець // Мова та історія. – Київ, 2016. – Випуск 415. – С.12-14.

Сусловець С.О. Формування психологічних основ мотивації навчання студентів іноземної мови засобами лінгвокраїнознаства.. / С.О. Сусловець // Мова та історія. – Київ, 2016. – Випуск 358. – С.4-8.

Чорна А.І. Питання підвищення лінгвокраїнознавчої компетенції студентів та викладачів у процесі викладання англійської мови. / А.І. Чорна // Мова та історія. – Київ, 2015.

 

Список виданих підручників та навчальних посібників:

Англійська мова для студентів-медиків: Підручник / Ісаєва О.С., Аврахова Л.Я., Прокоп І.А., Шумило М.Ю., Кучумова Н.В., Червінська Л.О., Рахлецька В.Я., Палишин Г.Я., Цебрук І.Ф., Венгринович Н.Р., Косило Н.В., Голік О.В., Лимар Л.В., Волкова Г.К., Неруш А.В., Гордієнко О.В., Корнейко І.В. – Львів, 2013. – 546 с.

Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків. «Fachsprache Deutsch in der Heilkunde»: Підручник / Гуцол М.І., Варецька Д.О., Вахнован М.М., Пузік А.А., Кияк Д.Р., Федорак Г.М., Бондаренко-Бринь В.В., Нестеренко М.М.. – Львів, ЛНМУ імені Данила Галицького, 2013. – 371 с.

Абрамович В.Є., Аврахова Л.Я. Fran ç ais pour les é tudiants en m é decine – Французька мова для студентів-медиків: навчальний посібник. – К.: «Книга-плюс», 2014. – 320 с.

Соловйова Н.М., Войткевич Н.І., Рак О.М., Шалаєва Г.В., Паламаренко І.О., Москаленко Л.К. Професійна англійська мова для медичних психологів: підручник для студентів другого курсу вищих навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації. – Чернівці, 2014. – 304 с.

Вахнован М.М., Аврахова Л.Я. Deutsch für Mediziner. Німецька мова. – К.: Книга-плюс, 2015. – 272 с. ISBN 978-966-460-068-9

Аврахова Л. Я. Структури кооперативного навчання для етикодеонтологічного мислення студентів-медиків [текст]: навч.-метод. посібник для викладачів медичних ВНЗіВ / [Л. Я. Аврахова, І. Є. Булах, О. В. Голік]. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 72 с.

 

Навчально-методична література:

Вахнован М.М., Дунаєвська О.В., Сусловець С.О. Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Німецька мова за професійним спрямуванням» – Київ «Книга-плюс», 2016. – 106 с.

Голік О.В., Груша Л.О., Старченко М.В. Практикум для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів фармацевтичного – Київ «Книга-плюс», 2016.– 83 с.

Камінська І. П. Методичні рекомендації «Clinical examination and treatment of widespread diseases of the modern society» для студентів 1 курсу ВМНЗ України / І.П.Камінська. – К.: Вид-во НМУ імені О.О. Богомольця, 2015. – 55 с.

Лимар Л.В., Голубочка І.С.,Саєнко Л.О., Робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» – Київ «Книга-плюс», 2016. – 120 с.

Паламаренко І.О., Захарова В.О. Практикум для самостійної роботи з дисципліни  «Іноземна мова для студентів медичних факультетів1-го курсу» (Київ, 2016) – Київ «Книга-плюс», 2016. – 87 с.

Сторожук Х.В., Яхно Т.В.,Підмазіна О.М. Практикум для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів стоматологічного факультету 1-го курсу. – Київ «Книга-плюс», 2016. – 80 с.

Розроблена робоча програма :  

Т.М. Черенько, Л.Я. Аврахова, І.О. Паламаренко, О.В. Голік «Робоча навчальна програма з дисципліни «Іноземна мова Upper Intemediate» для підготовки докторів філософії за спеціальністю «Медицина»