НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної і медичної психології

Студентський науковий гурток

Завданням студентської науки є пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї; забезпечення спадковості наукових шкіл та безперервності наукового пошуку; формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв’язків; розширення світогляду молодої людини; забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу вузу. Ці завдання повністю реалізуються у студентських наукових гуртках кафедри.Завданням студентської науки є пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї; забезпечення спадковості наукових шкіл та безперервності наукового пошуку; формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв’язків; розширення світогляду молодої людини; забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу вузу. Ці завдання повністю реалізуються у студентських наукових гуртках кафедри.

Специфічними чинниками розвитку особистості студента у вищому медичному навчальному закладі є набуття вищої освіти, а також професійне становлення майбутнього лікаря. Професіоналізм лікаря визначає співвідношення, з одного боку, його професійних знань, вмінь та навичок, а, з іншого – психологічних властивостей. Висококваліфікований лікар, який постійно взаємодіє, контактує з іншими, складне і динамічне життя якого накладає високі вимоги до його особистості, має бути освіченою людиною не лише в галузі загальних і спеціальних здібностей, а й бути психологічно обізнаним, і, щоб не деградувати як професіонал, лікар має володіти психологічною компетентністю – особистісно-професійною якістю, тією важливою складовою професійної діяльності, яка виражає певний рівень особистісної зрілості фахівця.

На кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки успішно працює науковий гурток «Професійна психологічна компетентність лікаря».

Основні напрямки роботи студентського наукового гуртка:

• Психологічні проблеми мотивації студентів-медиків.
• Психологічні особливості адаптації студентів-медиків до навчання.
• Психологічна готовність майбутнього лікаря до професійної діяльності.
• Самоменеджмент майбутнього лікаря.
• Клінічна психодіагностика.
• Гендерні проблеми в медицині.
• Комунікативна компетентність майбутнього лікаря.
• Емоційна компетентність майбутнього лікаря.
• Проблеми «емоційного вигорання» медичних працівників.
• Психологія здоров‘я.
• Методологія наукового психологічного дослідження та багато інших.

Періодичність проведення засідань гуртка – 1 раз на місяць.Під керівництвом кваліфікованих викладачів студентів залучають до наукових досліджень, результатами яких є виступи на конференціях і семінарах, публікації у наукових виданнях. Члени студентського наукового гуртка беруть активну участь у науковому житті кафедри, разом з викладачами проводять круглі столи, наукові семінари. Про це свідчить той факт, що лише за останні роки на щорічних студентських наукових конференціях нашими гуртківцями було зроблено понад 40 доповідей.

Результатами такої плідної наукової роботи кафедри є те, що студенти щорічно отримують високі нагороди за свої досягнення: перемагають на Всеукраїнських олімпіадах, виборюють призові місця на міжнародних науково-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт. Багаторічний досвід показує, що робота студентів у науковому гуртку є суттєвою можливістю як для покращення знань студентів, розвитку творчого мислення, так і для сприяння до науково-дослідницької роботи у подальшому становленні фахівця – майбутнього лікаря.З метою поступового формування емоційної компетентності майбутнього лікаря, а також адекватного розуміння ролі і значення емоцій в житті та діяльності людини, розуміння своїх емоційних можливостей, прагнення до саморозвитку і моделювання власного емоційного саморозвитку студентам-медикам пропонується спеціально розроблений навчально-науковий семінар «Емоції в житті та діяльності людини».

Основними проблемами для обговорення є наступні: емоційна ідентичність особистості; емоційний світ людини; спілкування та емоції; прийоми емоційної саморегуляції; емоції і здоров’я; емоціогенні ситуації у професійній діяльності лікаря; емоційний клімат як складова лікувальної взаємодії; емоційна компетентність; емоційне вигорання фахівця, культура емоцій, психологічна професійна компетентність лікаря у сфері емоцій. Семінари відбуваються з періодичністю один раз на місяць протягом року.