НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1

Співробітники

Нетяженко Василь Захарович

Член-кор еспондент НАМН України,

професор , завідувач кафедри

Закінчив з відзнакою медичний факультет Ужгородського державного університету в 1965 році. Після закінчення університету працював на практичній роботі – фтизіатром в лікувально-профілактичних установах Херсонщини. Далі впродовж наступних кількох років працював сільським лікарем та дільничним терапевтом в Закарпатті. З 1969 р. навчався в клінічній ординатурі та аспірантурі на базі клініки серцево-судинної хірургії Київського НДІ туберкульозу та грудної хірургії. Після захисту кандидатської дисертації з 1974р. по 1978 р. працював старшим науковим співробітником цієї клініки. З 1979 р. розпочинається педагогічний шлях В.З.Нетяженка – спочатку як асистента, а з 1980 року – доцента кафедри госпітальної терапії №1 Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця. У 1989 р. захистив докторську дисертацію за темою “Особенности патогенеза, диагностики, лечения и профилактики нестабильных форм острого крупноочагового инфаркта миокарда”. В 1988 р. В.З. Нетяженко очолив кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця. З 1990 р. – декан медичного факультету №2. Визначні здобутки професора В.З.Нетяженка в науковій, педагогічній, лікувально-консультативній роботі, а також в громадській діяльності були відзначені у 2001 році присудженням йому почесного звання «Заслужений діяч науки та техніки України». В 2002 році він був обраний членом-кореспондентом АМН України. Багатогранна діяльність В.З.Нетяженка охоплює також роботу на посаді голови спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій, експерта Республіканської проблемної комісії «Терапія», члена Вченої ради МОЗ України, а з 2011 року – головного терапевта МОЗ України. В.З.Нетяженко – дійсний член Європейського товариства кардіологів, член виконавчого комітету Міжнародного товариства внутрішньої медицини. Автор понад 650 наукових праць, серед них 25 монографій, винаходи, навчальні програми, підручники та методичні посібники для лікарів, інтернів та студентів. Під його керівництвом на кафедрі підготовлено 7 докторів, 25 кандидатів медичних наук, 26 магістрів, 18 аспірантів, 28 клінічних ординаторів. Лікар-кардіолог та лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії.

Шкала Любов Володимирівна  –  професор, д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

 

У 1978 році закінчила з відзнакою Ворошиловградський медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа”. Після інтернатури працювала дільничним, цеховим терапевтом, завідуючою відділенням в поліклініці. Під час роботи в практичній охороні здоров’я у 1990 році захистила кандидатську дисертацію. З 1990 року по 2014 рік Шкала Л.В. працювала в Луганському державному медичному університеті від асистента до завідуючої  кафедри внутрішньої медицини. У 2003 році захистила докторську дисертацію за темою: „Зміни мінерального балансу крові та імунні порушення при гастродуоденальних захворюваннях під впливом екологічно несприятливих факторів і спосіб їх корекції”. У 2004 році д.мед.н. Шкала Л.В. отримала вчене звання професора. Пройшла спеціалізацію з ендокринології в Донецькому національному медичному  університеті імені М. Горького. З 2010 року працювала професором кафедри внутрішньої медицини з ендокринологією в Луганському державному медичному університеті. Під її керівництвом підготовлені та захищені дві кандидатські дисертації за спеціальністю “внутрішні хвороби”.

З вересня 2014 року працює професором кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, з 2016 року є членом  спеціалізованої ради  Д 26.003.08.

Професор Шкала Л.В. – автор 333 наукових праць, в т.ч. 4 монографій, 14 патентів на винаходи, 6 навчально-методичних посібників, затверджених МОЗ і МОН України. Здійснює клінічну роботу. Має вищу кваліфікаційну категорію з двох клінічних спеціальностей: терапія і ендокринологія.

 

malchevska Мальчевська Тетяна Йосипівна

Професор кафедри, д.мед.н.

Закінчила Тернопільський медичний інститут у 1981 році, працювала в практичній охороні здоров’я. З 1990 по 1992 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З 1993 р. по 2001 р. асистент кафедри, з 2001 р. по теперішній час доцент кафедри. В 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „Зміни показників фібринолізу і глікопротеїнів крові у хворих на гострий інфаркт міокарда і нестабільну стенокардію”. З 2004 по 2007 рік навчалась в докторантурі. В 2008 р. захистила докторську дисертацію на тему «Клініко-патогенетична характеристика, діагностика і лікування різних форм ішемічної хвороби серця в поєднанні із супутніми захворюваннями». Автор понад 150 наукових праць. Здійснює консультативну роботу в кардіологічному відділенні та відділенні інтенсивної терапії ДЗ «ДКЛ №2 ст. Київ» ДТГО «Південно-Західна залізниця» та в кардіологічному відділенні центру радіаційного захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, а також відомчій лікарні «МедБуд». Є членом спеціалізованої вченої ради та секретарем апробаційної ради «Загальні питання внутрішніх хвороб» НМУ імені О.О. Богомольця. Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії.

 

Дідківська Людмила Андріївна

доцент кафедри, к . мед . н.

 

У 1978 році з відзнакою закінчила І лікувальний факультет Київського медичного інституту. Вся трудова діяльність повязана з кафедрою пропедевтики внутрішніх хвороб №1 Національного медичного університету. Пройшла шлях від клінічного ординатора до доцента кафедри. В 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Внутрисосудистое свёртывание крови при неосложненном и осложненном течении гипертонической болезни”. Протягом останніх 14 років відповідальна за організацію і проведення педагогічного процесу в медичному ліцеї при Національному медичному університеті. Автор та співавтор 28 статтей та 3 патентів. Відповідальна за лікувальну роботу кафедри. Лікар вищої кваліфікаційної категорії.

 

Плєнова Ольга Миколаївна

доцент кафедри, к . мед . н.

Закінчила Український Державний медичний університет ім. О.О.Богомольця в 1994 році з відзнакою, була занесена до Золотої Книги університету. Продовжила наукову діяльність в магістратурі та аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, у 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Зміни активності тромбоцитарного гемостазу артеріальної та венозної крові в динаміці лікування хворих на гострий інфаркт міокарда». З 1998 року працювала на посаді асистента, а з 2003 року – доцента кафедри, в 2007 р. отримала вчене звання доцента. Плєнова О.М. автор та співавтор близько 120 друкованих праць, 3 патентів, 5 типових навчальних програм з дисциплін, що викладаються кафедрою. За час роботи на кафедрі виконувала обов’язки профорга, відповідальної за наукову роботу, з 2002 року є відповідальною за навчально-методичну роботу кафедри. Член апробаційної ради «Загальні питання терапії». Коло наукових інтересів: питання діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи, змін гемокоагуляційного гомеостазу. Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії.

 

Горач Наталія Василівна

доцент кафедри , к. мед . наук .

Закінчила з відзнакою у 2001 р. медичний факультет Дніпропетровської державн ої медичн ої академії . Продовжила н авча ння у магістратурі, після закінчення якої вступила до аспірантури на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб ДДМА. В 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за темою « Особливості перебігу та лікування гіпертонічної хвороби у жінок в період перименопаузи» за спеціальністю «кардіологія». З 2007 р. працювала на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ДДМА , з 20 12 р. – а систент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національн ого медичн ого університет у імені О.О. Богомольця. У 2014 роц і переведена на посаду доцента кафедри. Горач Н.В. є автором та співавтором більше 40 друкованих праць. Виконує обов’язки профорга та є відповідальною за англомовне навчання на кафедрі. Лікар-терапевт першої кваліфікаційної категорії.

Козьмик Тамара Вікторівна

асистент кафедри, к . мед . н .

 

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (в той час Київський медичний інститут) у 1988 році і працювала за розподілом лікарем-ординатором кардіологічного відділення Дорожньої клінічної лікарні №2 з 1988р. по 1996 рік. З 1996 року працює в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця на посаді асистента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1. У 2006 році році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості клінічного перебігу, структурно-функціональних параметрів серця та плазмового гемостазу при гіпертонічній хворобі у ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи (на основі віддаленого довготривалого спостереження). Автор та співавтор 22 статтей та 1 патента. Є відповідальною за наукову роботу кафедри та виховну роботу серед студентів Йорданії. Лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії.

 

Золотухіна Юлія Олександрівна

аспірант кафедри.

В 2003 році закінчила з відзнакою медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З 2003-2004 рр. продовжила навчання в інтернатурі за фахом «Внутрішні хвороби». В 2004-2006 рр. клінічний ординатор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №1. З 2006 року навчається в аспірантурі за спеціальністю „внутрішні хвороби” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1. Завершує роботу над написанням дисертаційної роботи на здобуття вченого звання кандидата медичних наук за темою «Стан антикоагулянтної, фібринолітичної активності крові та тромбоцитарного гемостазу у хворих на ІХС із супутнім ЦД типу 2». Золотухіна Ю.О. автор та співавтор 10 друкованих праць.

 

Самойлова Світлана Олегівна,

асистент

В 2006 році закінчила з відзнакою медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. В 2006-2008 рр. продовжила навчання в магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1, де була виконана наукова робота на тему „Стан антикоагулянтної та фібринолітичної системи крові у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень”. В 2008-2010 рр. навчання у клінічній ординатурі. Протягом 2010-2016 років навчалася в аспірантурі за спеціальністю „внутрішні хвороби” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1. Працює над написанням наукової роботи на здобуття вченого звання кандидата медичних наук за темою «Стан антикоагулянтної, фібринолітичної активності крові та тромбоцитарного гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії в поєднанні з ХОЗЛ різного ступеня важкості». Самойлова С.О. автор та співавтор близько 20 друкованих праць. Має звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю „Кардіологія”.  Атестована на першу лікарську кваліфікаційну категорію. З 2008 року працює асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 за сумісництвом, проводить заняття зі студентами англомовної форми навчання.

 

stepanova Богдан Ірина Степанівна,

аспірант кафедри, асистент.

У 2006 році закінчила з відзнакою медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. У 2006-2008 рр. продовжила навчання в магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1, де була виконана наукова робота на тему „Стан коагуляційної ланки гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень”. В 2008-2010 рр. навчання у клінічній ординатурі. З грудня 2010 року навчається в аспірантурі за спеціальністю „внутрішні хвороби” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1. Працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття вченого звання кандидата медичних наук за темою «Динаміка коагуляційної активності крові у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень під впливом комплексного лікування». Богдан І.С. автор та співавтор 19 друкованих праць. З 2008 до 2012 року працювала асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 за сумісництвом, проводила заняття з учнями Українського медичного ліцею.

Баженова Наталія Михайлівна,

аспірант кафедри

З 1997 до 2000 р. навчалася у Хмельницькому базовому медичному училищі, яке закінчила з відзнакою. З 2000 року – навчання у НМУ імені О.О.Богомольця, який закінчила у 2006 році з відзнакою. З 2006 до 2008 року навчалась у магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб №1, після закінчення якої вступила до клінічної ординатури. Захистила магістерську роботу на тему: „Стан згортувальної системи крові у пацієнтів з гіпертонічною хворобою на фоні неалкогольної жирової хвороби печінки”. В 2015 році закінчила клінічну ординатору за спеціальністю загальна практика – сімейна медицина. З 2015 року навчається в аспірантурі за спецільністю „внутрішні хвороби” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1. Працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття вченого звання кандидата медичних наук за темою «Стан тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки». Баженова Н.М. автор та співавтор 6 друкованих праць.

 

Ковбаснюк Юрій Васильович,

аспірант кафедри, асистент.

З 2002 по 2008 рік навчався на медичному факультеті Ужгородського Національного Університету. За час навчання приймав активну участь в студентському житті, будучи в оргкомітеті факультетської студентської ради, а потім профкомі університету. З 2005 по 2008 рр. працював в реанімаційному відділенні Обласного Центру Нейрохірургії та Неврології м. Ужгород. З 2008 по 2010 рік навчався в магістратурі на базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, по закінченні якої захистив з відзнакою магістерську роботу на тему «Зміни структурно-функціонального стану міокарда та системної гемодинаміки у пацієнтів з фібриляцією передсердь та супутнім ожирінням». З 2010 року та по сьогодні навчається у клінічній ординатурі та працює на посаді асистента кафедри. Автор та співавтор 6 друкованих праць та 11 патентів. Бере активну участь в міжнародних клінічних дослідженнях пацієнтів з фібриляцією передсердь, гострим коронарним синдромом, цукровим діабетом. Є відповідальним за роботу лабораторії функціональних методів дослідження кафедри. Працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття вченого звання кандидата медичних наук.

Таранчук Валентин Валентинович,

к.мед.н., ассистент кафедры

Окончил Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца в 2007 году с отличием. Продолжил научную деятельность в магистратуре на кафедре пропедевтики внутренней медицины № 1, в 2009 году защитил магистерскую диссертацию на тему «Когнитивные нарушения у больных гипертонической болезнью и сопутствующей сахарный диабет 2 типа». С 2009 года учится в клинической ординатуре и работает в должности ассистента кафедры, проводит занятия со студентами англоязычной формы обучения. В 2011 году поступил в аспирантуру (очная форма) на кафедре пропедевтики внутренней медицины № 1. В.В. Таранчук автор и соавтор около 35 печатных работ и 2 патентов. Защитил диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме «Когнитивная функция и структурно-функциональные изменения миокарда у больных гипертонической болезнью с различными факторами риска на фоне антигипертензивного лечения» в 2015 году. Ответственный за работу лаборатории функциональных методов исследования кафедры. Профорг кафедры. Ответственный за научную работу на кафедре.
Круг научных интересов: вопросы диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, циркадных особенностей артериального давления и ритма у разных групп больных и когнитивная функция.

Пастушина Анна Ігорівна

старший лаборант кафедри.

 Закінчила з відзнакою медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця в 2011 р., середній бал 4,75. Була старостою курсу. Протягом навчання була Президентським стипендіатом. В 2013 роц і захистила з відзнакою магістерську роботу на тему « Стан системи згортання крові у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію з супутньою мікроальбумінурією». З 2013 року і по теперішній час навчається в аспірантурі. Тема роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук « Стан тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою та мікроальбумінурією».

 

 

Гаврилюк Олександр Петрович,

Клінічний ординатор кафедри.

 

Закінчив з відзнакою медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця в 2010 р., середній бал 5,0. Протягом навчання був Президентським стипендіатом. Був старостою курсу. З 2010 року по теперішній час навчається в інтернатурі за фахом “Терапія” на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З 2012 року планує до вступу в клінічну ординатуру за спеціальністю «Терапія» на базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

Валігура Марія Слав’янівна

Аспірант

Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця в 2011 році. 2011-2013рр. навчалася в інтернатурі, після закінчення якої була рекомендована для вступу в клінічну ординатуру.  2013-2015 роки – клінічний ординатор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1. З 2015 року навчається в аспірантурі, працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Особливості тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу з супутньою гіперурикемією». Працює в лабораторії дослідження системи гемостазу. Відповідальна за роботу лабораторії функціональних методів дослідження кафедри. Автор і співавтор 5 друкованих робіт.

liakhotska Ляхоцька Ада Володимирівна

аспірант кафедри, асистент

З 2004 по 2006 рік навчалась в Українському медичному ліцеї НМУ імені О.О. Богомольця та нагороджена золотою медаллю за високі досягнення в навчанні. В 2012 році закінчила з відзнакою медичний факультет №2 НМУ імені О.О. Богомольця та занесена до Золотої книги пошани університету. В 2012 – 2014 рр. продовжила навчання в магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1, де і була виконана наукова робота на тему: «Регіональні особливості в реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб хворих на гіпертонічну хворобу», отримала диплом магістра з відзнакою. З 2014 року навчається в аспірантурі, працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття вченого звання кандидат медичних наук за темою: «Зміни агрегаційної активності тромбоцитів у хворих на гіпертонічну хворобу з супутньою ішемічною хворобою серця та генетичною схильністю до тромботичних ускладнень». Автор та співавтор 34 друкованих робіт. Має сертифікат Британської ради (Україна) British counsil Aptis. Викладає в Українському медичному ліцеї та англомовним студентам.

 

Карпенко Олена Олександрівна

Аспірант кафедри

Закінчила з відзнакою медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця в 2014 р., занесена до Золотої книги пошани. З 2014 по 2016 рік навчалася в інтернатурі за фахом «Внутрішні хвороби» на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1. У 2016 році захистила з відзнакою магістерську роботу на тему «Фармакогенетичне тестування на поліморфізм G681А гену Cyp2c19 для оптимізації використання антитромбоцитарної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця». У 2016 році вступила до аспірантури на здобуття наукового ступеню доктора філософії. Приймає участь в науково-практичних конференціях як в Україні, так і поза її межами. Автор 34 друкованих робіт.

tkachishin Ткачишин Олександр Володимирович

Аспірант

Ткачишин О.В. закінчив НМУ імені О.О. Богомольця у 2013 році з дипломом з відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа» та згідно розподілу був зарахований на проходження інтернатури за спеціальністю «загальна практика-сімейна медицина». У 2013 році був зарахований в магістратуру при кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №1 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2015 році успішно захистив магістерську роботу на тему «Структурно-функціональні зміни серцево-судинної системи у працівників локомотивних бригад в залежності від стажу роботи».

За студентські роки здобув призові місця у ІІ-их етапах 5-и Всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт.

У 2016 році затвердив тему дисертаційної роботи: «Особливості перебігу гіпертонічної хвороби, ускладненої геморагічним інсультом, та зміни системи гемостазу у процесі лікування».

 

 

Гірченко Наталія Віталіївна

Старший лаборант

Закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця в 2008 році. З 2013року навчається в інтернатурі. Працює в лабораторії дослідження системи гемостазу. Відповідальна за роботу лабораторії функціональних методів дослідження кафедри.