НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Навчальна робота

На кафедрі ПВМ № 2 студенти вивчають ряд клінічних дисциплін впродовж двох років. На другому курсі для студентів медичних факультетів № 1 та № 4 викладаються «Догляд за хворими», саме розділ «догляд за терапевтичними хворими», програмою передбачено 3 лекції та 9 практичних занять у вигляді виробничої практики. Студенти вперше приходять у клініку, вчаться спілкуватися за хворими, опановують практичні навички з спостереження за пацієнтами та виконання найпростіших діагностичних і лікувальних процедур.

Підсумковий модульний контроль знань студентів ІІІ курсу І медичного факультету НМУ проводить доц. С.Г. Шевчук.

На третьому курсі студенти-медики вивчають клінічну дисципліну «Пропедевтика внутрішньої медицини», це 20 лекцій та 31 практичне заняття, метою є опанування методів діагностики хвороб (клінічних, лабораторно-інструментальних) і діагностика провідних синдромів внутрішніх хвороб.
На кафедрі викладається також дисципліна «Виробнича сестринська практика», студенти вдосконалюють майстерність спілкування з пацієнтами та практичні навички з окремих діагностичних та лікувальних процедур, з організації роботи підрозділів терапевтичного стаціонару. Програмою передбачено проведення 9 практичних занять.
Для студенті медичного факультету № 4 на ІУ семестрі проводиться елективний курс «Деонтологія в медицині» 7 лекцій, 8 занять та під час яких вони знайомляться та навчаються особливим нормам поведінки медичного працівника (лікаря) ( в процесі надання медичної допомоги, із змістом і структурою біомедичної етики, їх статусом та правовим забезпеченням у сучасному суспільстві.

Доцент Т.Г. Осташевська знайомить студентів із методами фізіотерапевтичного лікування.

Студенти під керівництвом асистента О.М. Кармазіної проводять
аналіз електрокардіограм.

На кафедрі ПВМ № 2 навчаються також студенти фармацевтичного факультету (очне і заочне відділення), які на ІІІ курсі вивчають курс «Перша долікарська допомога» (2 лекції та 10 практичних занять), отримані теоретичні знання підкріплюються під час ознайомчої медичної практики.  А на У курсі – дисципліна «Лабораторна діагностика», 3 лекції і  17 практичних занять.

Проводять навчання на кафедрі і іноземні студенти з різних країн світу: Росія, Білорусія, Туркменістан, Грузія, країн Азії та Африки, які навчаються в групах російсько-та англомовних. Навчання проводиться на всіх факультетах і курсах за кредитно-модульною системою, яка включає ще і самостійне вивчення окремих питань та самовдосконалення теоретичних і практичних знань.

Кафедра проводить велику методичну роботу, всі лекції і практичні заняття мають методичне забезпечення, застосовується мультимедійне забезпечення всіх лекцій та  частини практичних занять. Використовуються навчально-контрольні комп’ютерні програми, зокрема з аускультації легень та серця, електрокардіографії та відеоматеріали для опанування практичних навичок з догляду за хворим та сестринської виробничої практики. Використовуються також аудіо матеріали при вивченні тем з вислуховування легень та серця. Для поточного контролю та під час підсумкового модульного контролю використовується тестовий банк даних, які  створені співробітниками кафедри та атестація запланованих практичних навичок.
Є набори муляжів та фантом для засвоєння практичних навичок, таких як різні види інєкцій, зондування, серцево-легеневої реанімації. Студенти використовують клінічні практикуми та деякі навчальні посібники, що створені на кафедрі.