НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патологічної анатомії №1

Навчально-методична робота кафедри

Кафедра патологічної анатомії забезпечує викладання навчальних дисциплін «Патоморфологія» та «Секційний курс» у форматі Болонського процесу для вітчизняних студентів 2 і 3 курсів стоматологічного факультету, 3 та 5 курсів медичних факультетів №1, 2; факультету підготовки лікарів Збройних Сил України (спеціальності – «Лікувальна справа», «Стоматологія»), а також для студентів-іноземців з російськомовною й англомовною формами навчання (спеціальності – «Лікувальна справа», «Стоматологія»).

Увесь методичний матеріал спрямований на освоєння освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Стоматологія».

З метою уніфікації контролю рівня теоретичних знань та застосування практичних умінь студентів кафедра розробила єдину методику проведення підсумкового модульного контролю з відповідних модулів: «Загальні патологічні процеси», «Спеціальна патоморфологія», «Секційний курс».

З часу впровадження ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» та «Крок-1. Стоматологія» колектив кафедри постійно залучається до роботи Центру тестування МОЗ України для створення і поповнення банку тестових завдань з навчальної дисципліни «Патоморфологія» та проводить первинну експертизу наданих тестових завдань.

На кафедрі здійснюється післядипломна підготовка фахівців: спеціалізація лікарів-інтернів за фахом «Патологічна анатомія».

Підготовлені методичні рекомендації, видані посібники, систематично проводяться навчально-методичні та науково-практичні конференції для лікарів-інтернів.

Кафедра забезпечує програму підвищення кваліфікації у межах відповідного факультету для викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ та І-ІІ рівнів акредитації з навчальних дисциплін «Патологічна анатомія» та «Патоморфологія».

Навчальний процес повністю забезпечений відповідною літературою.