НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Завідувач кафедри

svintsitskyy-1

Свінціцький Анатолій Станіславович відомий лікар-терапевт, доктор медичних наук (1991), професор (1995), лауреат Премії імені Ф.Г. Яновського НАН України (1997), почесний член Польської академії медицини (1998), дійсний член Всесвітньої академії медицини імені Альберта Швейцера (1999) та Академії наук вищої школи України (2007), завідувач кафедри госпітальної терапії № 2 (1990-2008), внутрішньої медицини № 3 (2008-2017), внутрішніх хвороб стоматологічного факультету (з 2017 р.), декан з інтернатури та підвищення кваліфікації лікарів (2005-2008), проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти (2008-2013), позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства (20032006). Учень професора А.П. Пелещука.

 

Свій шлях лікаря і науковця Анатолій Станіславович розпочав у 1975 р., коли з відзнакою закінчив Київський медичний інститут (нині – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця), був занесений до Золотої книги пошани та рекомендований на наукову роботу на кафедру госпітальної терапії №2 (нині – кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету). У стінах цього закладу понад 40 років він успішно займається науковою, навчально-методичною, лікувально-консультативною, виховною та громадською роботою.

Професор А.С. Свінціцький є відомим в Україні та за її межами вченим у низці галузей внутрішньої медицини (ревматології, гастроентерології, пульмонології) та педагогіки вищої медичної освіти. Він проявив себе як здібний, цілеспрямований вчений-клініцист, який є гідним продовжувачем славетних традицій київської терапевтичної школи.

В 1981 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему: “Функциональное состояние миокарда и его изменения в процессе лечения у больных инфекционно-аллергической формой бронхиальной астмы”, в 1991 р. – докторську дисертацію на тему: “Состояние гастродуоденальной системы при основных ревматических заболеваниях”.

Основні наукові дослідження професора А.С. Свінціцького стосуються вивчення особливостей виникнення та перебігу патології органів шлунково-кишкового тракту в умовах супутнього ураження опорно-рухового апарату, а також розробки сучасних алгоритмів діагностики та лікування цих коморбідних станів. Він першим описав особливості ураження слизової оболонки шлунка у хворих на ревматоїдний артрит. Анатолій Станіславович одним із перших у вітчизняній медичній науці та практиці започаткував вивчення гастропатій, асоційованих із застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів, й донині продовжує цей напрям.

Він виконав фундаментальні дослідження щодо вивчення функціонального стану міокарда та його змін у процесі лікування хворих на інфекційно-алергічну форму бронхіальної астми.

Під його керівництвом проведено науково-дослідні роботи прикладного значення, результати яких дали можливість підвищити ефективність лікування ерозивно-виразкових уражень верхніх відділів травного тракту, зменшити частоту ускладнень фармакотерапії ревматичних захворювань у хворих з супутньою гастродуоденальною патологією, удосконалити діагностику та здійснювати диференційоване лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та патологічного гастроезофагеального рефлюксу, модифікувати морфологічний метод виявлення хелікобактерної інфекції, оптимізувати діагностику та терапію ерозій шлунка при захворюваннях жовчних шляхів, розробити ефективні стратегії ведення пацієнтів з різними варіантами функціональної диспепсії та синдрому подразненої кишки, покращити результати лікування осіб з артеріальною гіпертензією в поєднанні з хронічною ішемією мозку, патогенетично обгрунтувати систему відновного лікування та реабілітації хворих на остеоартрит тощо.

У доробку Анатолія Станіславовича понад 830 наукових праць, зокрема 64 підручники, монографії, навчальні посібники, довідники, 35 патентів. Основними з них є підручники “Внутрішня медицина” (українською (2008, 2009) і російською (2008, 2010) мовами), “Фармакотерапія” (2012), “Сімейна медицина” (українською (2013), російською (2015), англійською (2016) мовами), “Внутрішня медицина: порадник лікарю загальної практики” (2014), посібники “Госпітальна терапія. Частина I (пульмонологія, кардіологія, ревматологія)” (1993), “Госпітальна терапія. Частина II (гастроентерологія, нефрологія, гематологія)” (1994), “Энциклопедия семейного врача” (1995), “Гастроентерологія” (1995), “Нефрологія” (1995), “Ревматологія” (1996), “Фармакотерапевтический справочник гастроэнтеролога” (2000), “Рецептурный справочник врача” (2003), “Внутрішні хвороби: навчальний посібник у 10 частинах” (2004), “Діагностика та лікування поширених захворювань органів травлення” (2004, 2007), “Ревматичні хвороби та синдроми” (2006), “Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания” (2007, 2013), “Діагностика та лікування захворювань системи крові” (2010), “Пороки серця в практиці сімейного лікаря” (2010), “Практикум з внутрішньої медицини” (2010), “Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба” (2011), “Жовчний рефлюкс у клінічній практиці” (2012), “Діагностика та лікування хвороб нирок” (2014),“Діагностика та лікування ревматичних захворювань” (2017),  монографії “Кардиопротекторы” (2005), “Феномен академічної школи Вадима Миколайовича Іванова” (2009), “Остеоартроз: генезис, діагностика, лікування” (2009), “Псориатический артрит (вопросы генезиса, диагностика и лечение)” (2009), “Нестероїдні протизапальні препарати: ефективність, доступність і прийнятність для пацієнта” (2011), “Патріарх київської школи внутрішньої медицини Анатолій Петрович Пелещук (до 100-річчя від дня народження)” (2013), “Лікар світлої мудрості (до 100-річчя від дня народження Анатолія Петровича Пелещука): біобібліографічний покажчик” (2013), “Синдром раздраженного кишечника: от патогенеза к лечению” (2014) тощо. Крім того, професор А.С. Свінціцький брав участь у розробці української версії бази знань “eMPendium: внутрішні хвороби” (http://empendium.mp.pl/ua), українськомовного адаптованого видання довідника “Внутрішні хвороби Щекліка: компендіум” (“Interna Szczeklika: kompendium”), Державного формуляру лікарських засобів і низки медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги (адаптованих клінічних настанов й уніфікованих клінічних протоколів) за темами: “Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба”, “Хронічний панкреатит”, “Пептична виразка шлунка і дванадцятипалої кишки”, “Неалкогольна жирова хвороба печінка”, “Алкогольна хвороба печінки”, “Аутоімунний гепатит”, “Цирози печінки”, “Ревматоїдний артрит”, “Ювенільний ревматоїдний артрит” тощо.

Професор А.С. Свінціцький створив відому терапевтичну школу. Під його безпосереднім керівництвом підготовлено та захищено 4 докторські й 27 кандидатських дисертаційних робіт, нині виконуються 2 докторські та 4 кандидатські дисертації.

Анатолій Станіславович бере активну участь у громадській роботі. Він є головою Українського товариства лікарів польського походження при Спілці поляків України,  членом Президії Асоціації ревматологів України, Правління Українського товариства терапевтів, проблемної комісії МОЗ та НАМН України “Гастроентерологія”, консультативно-експертної групи з розробки розділу “Ревматологія. Лікарські засоби” Державного формуляру лікарських засобів, спеціалізованих вчених рад Д 26.616.01 з кардіології та ревматології при ДУ “Національний науковий центр “Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска” НАМН України” і Д 26.003.08 з внутрішніх хвороб, гастроентерології, кардіології та ревматології при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця тощо.

З 1999 р. професор А.С. Свінціцький є координатором навчальної програми спільного проекту Міністерства охорони здоров’я України та благодійного фонду “Діти Чорнобиля” землі Нижня Саксонія (Федеративна Республіка Німеччина). За роки співпраці Україна безкоштовно отримала 115 апаратів ультразвукової діагностики, у межах проекту під його керівництвом спільно з німецькою стороною здійснено підготовку понад 1250 фахівців з ультразвукової діагностики.

На посаді позаштатного консультанта Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства протягом 2003-2006 рр. він брав участь в розробці низки законопроектів з питань медицини, організував поїздку делегації Верховної Ради України до Варшави для ознайомлення з досвідом роботи лікарського самоврядування в системі лікарських палат Республіки Польща. Нині підтримує тісні наукові та творчі зв’язки з навчальними, науковими і лікувальними закладами багатьох країн світу.

Професор А.С. Свінціцький є головним редактором науково-практичного видання “Практикуючий лікар”, а також членом редакційних рад та колегій багатьох інших медичних журналів: “Medycyna Praktyczna” (Республіка Польща), “Reumatologia/Rheumatology” (Республіка Польща), “Developmental Period Medicine (Medycyna Wieku Rozwojowego)” (Республіка Польща), “Ginekologia i Poloznictwo” (Республіка Польща), “Український ревматологічний журнал”, “Український пульмонологічний журнал”, “Сучасна гастроентерологія”, “Гастроентерологія”, “Запорізький медичний журнал”, “Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини”, “Актуальні проблеми нефрології”, “Клінічна фармація”, “Сучасні інфекції”, “Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція”, “Клиническая инфектология и паразитология”, “Літопис травматології та ортопедії”, “Сучасні аспекти військової медицини”, “Львівський клінічний вісник”, “Український науково-медичний молодіжний журнал” тощо.

Анатолія Станіславовича нагороджено почесними грамотами Київського міського голови (2002), Міністерства охорони здоров’я України (2004, 2007, 2009), голови Житомирської обласної державної адміністрації (2005), відзнаками Київського міського голови “Знак Пошани” (2004), “Fellow Royal Scientist” Міжнародної колегії кардіологів (2010), “Гордість медицини України” Українського медичного клубу (2016), медалями “В честь 1500-летия г. Киева” (1981), імені Альберта Швейцера (1998), імені М.Д. Стражеска “За заслуги в охороні здоров’я” НАМН України (2001), “Миру в пам’ять про Нагасакі” Всесвітньої академії медицини імені Альберта Швейцера (2005), імені Є. Москви Варшавської лікарської палати (2011), імені д-ра В. Бєганьського Ченстоховського лікарського товариства (2011), “Laudabilis” Варшавської лікарської палати (2013), “Gloria Medicinae” Польського лікарського товариства (2013), “Gratiarum Actio” Польського ревматологічного товариства, Інституту ревматології у Варшаві, журналу “Reumatologia/Rheumatology” (2013), почесним знаком “За особливий внесок” Російського університету дружби народів (2011), Премією імені Ф.Г. Яновського НАН України (1997), Міжнародною премією суспільної довіри “Golden OTIS” (2013), Кавалерським хрестом ордену “За заслуги перед Республікою Польща” (2014) та ін. У 1998 р. професору А.С. Свінціцькому присвоєно почесне звання “Відмінник освіти України”.