НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології та реабілітаційної медицини

Історія кафедри

Наприкінці ХХ ст. серед широкого загалу значно зросла зацікавленість у лікувальних підходах, що розцінюють людину як цілісний феномен. Багато з таких систем довший час сприймалися як нетрадиційні для офіційної державної медицини, але зараз вони все в більшій мірі залучаються до комплексного лікування хворого і розцінюються, як комплементарні – доповнюючі та підсилюючі. Доведено, що ці методи дозволяють підвищити ефективність традиційного лікування і зменшити кількість його сторонніх впливів, а це є надто важливим в нинішніх умовах погіршення загального екологічного стану.

Основними методами комплементарної медицини, які вже заслужили визнання фахівців і пацієнтів є різні види рефлексотерапії, мануальна терапія, фітотерапія, гомеопатія, нутриціологія, еферентна та психосоматична терапії.

Немедикаментозні методи є також базисом в системі медичної реабілітації, мета якої полягає у досягненні у відповідні строки стійкого, оптимального саногенетичним можливостям організму відновлення порушених функцій індивідуума.

Тому тоді назріла нагальна необхідність на систематичній основі донести ці знання до носіїв нашого майбутнього прогресу – сьогоднішніх студентів. На початку 90-х років було прийнято рішення про заснування ще одного підрозділу в Університеті. Підготовчу роботу проводили відомі фахівці у галузі немедикаментозних методів – професор П.М.Боднар, професор І.З.Самосюк, доктор медичний наук В.П.Лисенюк. 27 квітня 1993 року за наказом № 51 ректора Університету кафедра була відкрита. Її очолив професор П.М.Боднар, який у 1961р. закінчив Пекінський медичний інститут і блискуче володів різноманітними методами рефлексотерапії, фітотерапії, еферентної терапії. До діяльності кафедри був залучений також відомий фахівець з фітотерапії професор Ю.М.Войтенко та доктор медичних наук І.М.Щуліпенко.

Вже у вересні цього ж року кафедра у складі трьох професорів (П.М.Боднар, Ю.М.Войтенко, І.З.Самосюк), чотирьох доцентів (В.П.Лисенюк, Л.Д.Оконська, І.А.Позмогова, І.М.Щуліпенко ) та двох асистентів (М.І.Наумова, Г.Г.Симоненко) почала викладання рефлексотерапії, фітотерапії та основ сучасної гомеопатії для студентів Університету [кафедральне фото 1993р.].

http://nmu.ua/img/kaferd/k40/history/_page_clip_image002.jpg
Перший ряд зліва-направо: Л.Д.Оконська, П.М.Боднар, В.П.Лисенюк, М.І.Наумова, І.А.Позмогова. Другий ряд: Ю.М.Войтенко, І.З.Самосюк, О.М.Головчанський, Г.Г.Симоненко.

На початку 1994 року завідувачем кафедри був обраний доктор медичних наук В.П.Лисенюк, який до цього обіймав посаду доцента. Він є випускником Київського медичного інституту (1972), учнем професора Н.Б.Маньківського, під керівництвом якого у 1979р. захистив кандидатську дисертацію. З 1980 по 1992рр. працював спочатку асистентом, а потім доцентом кафедри невропатології та рефлексотерапії Київського державного інституту удосконалення лікарів. У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему „Клініко-електрофізіологічне обґрунтування та застосування методів рефлексотерапії в комплексному лікуванні захворювань периферичного відділу нервової системи”. На той час опублікував біля 100 наукових праць, у тому числі 7 монографій, які присвячені питанням нейрогеронтології, діагностиці та лікуванню патології периферичної нервової системи, методам рефлексотерапії, медичній реабілітації хворих різного профілю.

Протягом наступних 1994-1996рр. були створені та затверджені МОЗ України навчальні програми курсів за вибором для студентів вищих медичних закладів освіти :”Рефлексотерапія”, „Фітотерапія”, „Основи сучасної гомеопатії”. Обсяг кожного курсу – 36 год., з них 30 год. практичних занять. Фітотерапія вивчається на IV курсі (всі факультети), основи сучасної гомеопатії – на IV курсі (всі факультети, крім стоматологічного), рефлексотерапія – на V курсі (всі факультети, крім фармацевтичного). Для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів силами викладачів кафедри читаються цикли поглиблених знань з рефлексотерапії, мануальної терапії, фітотерапії, гомеопатії.

Основною клінічною базою кафедри стає Центр еферентної та немедикаментозної терапії лікарні „Медмістечко”. На кафедрі тоді працювали: завідувач (В.П.Лисенюк), три професори (П.М.Боднар, Ю.М.Войтенко, І.М.Щуліпенко), три доценти (Л.Д.Оконська, І.А.Позмогова, В.О.Фадєєв) і три асистенти (О.В.Артеменко, М.І.Наумова, Г.Г.Симоненко).

В 1994 році вийшло у світ фундаментальне керівництво з рефлексотерапії (автори проф. І.З.Самосюк, проф. В.П.Лисенюк). „Акупунктурна Енциклопедія”, яке послужило потужним стимулом для вивчення, викладання та застосування рефлексотерапії в Україні.

У 1995 році була створена Проблемна Комісія МОЗ та АМН України „Нетрадиційні методи діагностики, лікування та реабілітації”, головним завданням якої стала координація наукових розробок у цій галузі в масштабах України, а також експертна діяльність і підготовка резерву науково-педагогічних кадрів. Її очолив проф.В.П.Лисенюк. До складу цієї Комісії входять відомі фахівці з немедикаментозних методів проф.Є.Л.Мачерет, проф.І.З.Самосюк, проф.Ю.М.Войтенко та інші. Від кафедри активну участь в її роботі приймають доцент І.А.Позмогова (вчений секретар Проблемної комісії), асистент М.І.Наумова (член координаційної ради напрямку „Фітотерапія”, а згодом вчений секретар Комісії), доктор медичних наук В.В.Гонгальський (куратор напрямку „Мануальна терапія”).

Значний внесок у наукове обґрунтування та впровадження у лікарську практику немедикаментозних методів дали наукові дослідження, які проводилися на кафедрі з перших днів її заснування. Виконані експериментальні та клінічні роботи показали ефективність і перспективність застосування методів комплементарної медицини в лікуванні та реабілітації хворих неврологічного, терапевтичного та хірургічного профілю.

Результатом науково-дослідних робіт у цій галузі стали монографії з проблем лазеротерапії, які були видані в Україні та Польщі.

Упродовж того початкового періоду на кафедрі виконано чотири кандидатські дисертації, присвячені діагностиці, лікуванню та реабілітації хворих різного профілю з використанням немедикаментозних методів:

1994р. – Г.Г.Симоненко „Ефективність гомеопатичних препаратів у комплексному лікуванні хворих на хронічний обструктивний бронхіт”;

1997р. – М.І.Наумова „Роль лазеротерапії в реабілітації хворих на цукровий діабет”;

1998р. – С.Г.Ганієв „Застосування електропунктури та лазеротерапії в комплексному лікуванні рефлекторних синдромів шийного остеохондрозу”;

1999р. – О.М.Головчанський „Клініко-функціональна характеристика післяампутаційного больового синдрому та обгрунтування методів лікування хворих”.

У 1998 році кафедрі було надано статус опорної з дисциплін комплементарної медицини. У 1999 році створені, затверджені МОЗ України та розповсюджені серед вищих медичних закладів освіти нові редакції навчальних програм курсів за вибором: „Рефлексотерапія”, „Фітотерапія”, „Основи сучасної гомеопатії”. В цей же час для випускників медичних факультетів Університету починається викладання нової вибіркової дисципліни „Немедикаментозні методи лікування та реабілітації”

Для забезпечення педагогічного процесу на належному рівні у той же період випущені друком відповідні навчальні посібники: „Немедикаментозні методи лікування та реабілітації”; „Сучасні фітотерапевтичні , гомеопатичні та антигомотоксичні препарати”.

Починаючи з 1999р., реабілітаційний напрямок діяльності кафедри поступово концентрується в площині практичної діяльності. Мається на увазі організаційно-методична робота з органами охорони здоров’я в межах міського медичного простору. Стимулом до цього слугувала та обставина, що професор В.П.Лисенюк був призначений головним реабілітологом м.Києва.

Вже до кінця 1999р. силами кафедри була створена концепція розвитку міської служби медичної реабілітації. В ній враховані сучасні вимоги до організації реабілітаційної допомоги.

В подальшому підготовлені та затверджені накази ГУОЗ та МЗ м.Києва з різних аспектів реабілітації. Важливу роль для міського медичного простору відіграв наказ 2000-го року „Про вдосконалення організації реабілітаційної допомоги хворим з високим ризиком інвалідизації”.

В цей же час співробітниками кафедри були розроблені, затверджені та впроваджені в практику «Стандарти обсягу та якості надання реабілітаційної допомоги хворим кардіологічного, неврологічного та ортопедо-травматологічного профілю», затверджені статистичні показники діяльності в галузі медичної реабілітації (повнота охоплення хворих реабілітаційною допомогою, своєчасність направлення на реабілітацію, результативність реабілітаційної допомоги).

Спільно з Київською медичною академією післядипломної освіти (кафедра медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології) була створена постійно діюча система підвищення кваліфікації з медичної реабілітації, яка включала щомісячні семінари та щорічні цикли тематичного удосконалення з актуальних питань реабілітаційної медицини.

В результаті зусиль кафедри були створені умови для організації міського центру нейрореабілітації, перша черга якого увійшла в дію в 2002р. У 2004р. була затверджена наукова спеціальність з медичної реабілітації

У зв’язку із збільшенням кількості факультетів в Університеті та відповідно до рішення Вченої Ради, з 2001 року кафедра починає викладати курс нервових хвороб для студентів стоматологічного факультету. На цей час формується досить потужний науково-педагогічний потенціал кафедри. В колективі працюють висококваліфіковані викладачі в галузі неврології та реабілітаційної медицини: професори – В.П.Лисенюк, П.М.Боднар, Г.М.Войтенко, В.В.Гонгальський; доценти – В.О.Засуха, М.І.Наумова, В.О.Фадєєв; асистенти – О.М.Головчанський, Г.Г.Симоненко, В.М.Шаповал.

Структура та тематика занять будується таким чином, щоб студент усвідомив місце та роль немедикаментозних методів в системі сучасного лікувального та реабілітаційного процесу. На практичних заняттях звертається велика увага на значимість профілактики та сучасної реабілітації хворих з різною патологією, проводяться клінічні розбори хворих, традиційна та нетрадиційна діагностика, а такуож призначення комплементарних методів лікування з урахуванням показань і протипоказань для кожного з методів. Студенти приймають активну участь у веденні хворих, розбирають причини неефективності лікування, особливості та види вторинної профілактики.

Для потреб навчального процесу в 2002р. видано навчальний посібник „Рефлексотерапія”, в 2003р. „Основи сучасної гомеопатії”, в 2004р. – „Немедикаментозні методи лікування і реабілітації хворих терапевтичного та неврологічного профілю”.

Нове видання „Акупунктурної Енциклопедії” 2004 року.

В 2004р. було здійснене перевидання „Акупунктурної Енциклопедії”. Фундаментальне керівництво з пунктурної рефлексотерапії оновлено і оформлено із застосуванням сучасних поліграфічних можливостей. Промовисто звучить початок анотації до цієї праці: “Вы держите в руках наиболее полное и точное издание энциклопедии «Акупунктура», подготовленное лучшими специалистами в этой области…”.

У 2008–14 рр. розроблені та затверджені МОЗ України нові навчальні програми за кредитно-модульною системою: „Основи рефлексотерапії”, „Фітотерапія”, „Основи гомеопатії”.

Кафедра має договори про співробітництво та сумісно проводить дослідження в галузі реабілітаційної медицини з Українським державним НДІ медичної реабілітації та курортології й Українським державним НДІ медико-соціальних проблем інвалідності. В 2006 році на виконання доручення Кабінету Міністрів України щодо розроблення Державної типової програми реабілітації інвалідів були створені «Стандарти обсягу та якості реабілітаційної допомоги хворим з неврологічними проявами остеохондрозу хребта (вертеброгенними синдромами)». В 2009 році за дорученням МОЗ України розроблений проект Концепції щодо розвитку медичної реабілітації в Україні.

У 2010 р. вийшов з друку кафедральний підручник “Основи рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії”.

.Н арада кафедри до 170-річчя НМУ , зліва-направо: В.М.Шаповал, В.О.Засуха, В.О.Фадєєв, О.П.Балицький, М.І.Наумова, В.П.Лисенюк, О.М.Головчанський, Г.Г.Симоненко