НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Матеріали до доповіді на Вченій Раді НМУ імені О.О.Богомольця (грудень 2012 р.)

Матеріали до доповіді

декана ФПК професора Ю.В.Марушка

та комісії у складі: член-кореспондент НАПН України, професор Чалий О.В. (голова), академік НАПН України, професор Максименко С.Д., професор Борисенко А.В., професор Гиріна О.М., професор Гнатко О.П., професор Казмірчук В.Г., Лизогуб В.Г., доцент Мілерян В.Є.

на Вченій Раді НМУ імені О.О.Богомольця 21.12.2012р

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НА ФПК ВИКЛАДАЧІВ НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ У КОНТЕКСТІ ЄВРООСВІТНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»

Факультет підвищення кваліфікації (ФПК) викладачів НМУ імені О.О.Богомольця є головним закладом у системі вищої медичної освіти України з організації та проведення підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів (ВМНЗ) І-ІV рівнів акредитації (р.а.).

МОЗ України листом №08.01-47/702 від 15.05.12р. підтвердив статус ФПК викладачів НМУ імені О.О.Богомольця в підвищенні кваліфікації викладачів ВМНЗ України І-ІІ та ІУ р.а. як головного в Україні.

Напрямки роботи ФПК НМУ у 2012р.: подальший розвиток модуля «Інноваційні технології вищої медичної освіти» із застосуванням інтерактивних, проблемно-орієнтованих, імітаційних, тренінгових методів навчання, особистісно-орієнтованого підходу; подальше впровадження в навчальний процес програми «Вища медична освіта і Болонський процес»; розробка програм та навчальних планів для циклів тематичного удосконалення та семінарів з актуальної наукової та медичної тематики; поліпшення науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. ФПК впроваджував різні форми підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ України, а саме: цикли тематичного удосконалення, участь у семінарах, стажування на робочому місці на кафедрах НМУ, провідних медичних установах та інститутах МОЗ України та НАМН України; продовжував реалізацію у навчальному процесі можливостей договорів про співпрацю між НМУ імені О.О.Богомольця та ВМНЗ м. Києва І-ІІ р.а.

З 29.09.2011р. НМУ імені О.О.Богомольця працює за Ліцензією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – серія АГ № 582056 (Рішення ДАК від 21.07.2011р., протокол №89; наказ МОНмолодьспорт України від 28.07.2011р. №2534Л) – про надання освітніх послуг, в т.ч. підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ І-ІV р.а. Ліцензований обсяг 2500 викладачів.

В 2012 році ФПК продовжував впроваджувати типову навчальну програму для асистентів, аспірантів первинних циклів підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти. Актуальні проблеми профільних клінічних дисциплін ВМНЗ України ІV р.а.» та «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти. Актуальні проблеми профільних фундаментальних дисциплін ВМНЗ України ІV р.а.». В них вперше інтегровані питання підвищення кваліфікації викладачів на кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки та на профільних кафедрах НМУ.

Підвищення педагогічної майстерності здійснюється на основі оволодіння наступними інноваційними технологіями (кожна з яких включає певну групу методів, засобів та відповідний процес): інтерактивні технології, технології проблемного навчання, міждисциплінарні технології (об‘єктивно-орієнтовані), тренінгові технології, технології фундаменталізації, технології ситуативного моделювання, технології алгоритмізації, стандартизації, технології організації та забезпечення самостійної роботи студентів (СРС), технології діагностики якості освіти, технології інформаційно-комп‘ютерні, технології візуалізації.

Основна форма навчання – цикл підвищення кваліфікації. Протягом звітного періоду проведені 13 циклів. Підвищення кваліфікації викладачів на повторних циклах передбачає виконання групових проектів по темі «Сучасні технології вищої медичної освіти». Важливим розділом удосконалення педагогічної майстерності є педагогічна практика.

Вперше у 2012р. проведений затверджений Вченою Радою НМУ цикл тематичного удосконалення «Сучасні аспекти організаційно-виховної роботи та гуманітарної освіти у ВМНЗ».

У 2012 році проведено 15 циклів тематичного удосконалення та семінарів. Серед них: «Біоінженерія та сучасні технології в медичній освіті» (вперше), «Основи доказової медицини. Організація і управління науковими дослідженнями», «Психолого-педагогічний семінар» для викладачів-сумісників, «Грип та ГВРІ, лікування і профілактика», «Інноваційний менеджмент в охороні здоров’я», інші. Відповідальні за роботу на ФПК прийня л и участь у програмі Tempus « Програма підвищення кваліфікації та стандарти для викладачів».

Діяльність ФПК НМУ здійснюється згідно з планом роботи. Звіт про роботу було заслухано на ректораті НМУ (6.11.2012 р.).

Вперше ФПК НМУ імені О.О.Богомольця прийняв участь у ХУ ювілейній міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012», на якій НМУ імені О.О.Богомольця отримав Золоту медаль.

План прийому слухачів на ФПК складається щорічно, затверджується керівництвом університету і МОЗ України. На час навчання слухачі забезпечуються гуртожитком (20 місць в профілакторії НМУ та 28 місць у гуртожитку №4 – НМАПО імені П.Л.Шупика).

Базами ФПК викладачів є кафедра загальної і медичної психології та педагогіки і 58 профільних кафедр НМУ.

Навчальний процес зі слухачами ФПК забезпечується професорсько-викладацьким складом кафедри загальної і медичної психології та педагогіки НМУ – академік НАПН України С.Д.Максименко, доценти В.Є.Мілерян, В.А.Киричок, М.М.Філоненко, В.В.Турбан. До читання лекцій залучалися заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України, член-кореспондент НАМН України, проф. Волосовець О.П., член-кореспондент НАМН та НАН України, проф. Чекман І.С., член-кореспондент НАМН України, проф. Нетяженко В.З., член-кореспондент НАПН України, проф. Чалий О.В., проф. Чалий К.О., проф.. Дранник Г.М., проф. Казмірчук В.Є., проф.. Марушко Ю.В., проф. Процюк Р.Г., проф.. Парій В.Д., проф. Курченко А.І. та інші.

До роботи на ФПК викладачів деканатом було залучено провідних фахівців МОН та МОЗ України, НМУ, НАМН та НАН України. У 2012р. слухачам було запропоновано вперше лекцію Грищука В.П. координатора центру високих технологій університету «Україна», Позаштатного консультанта Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти «Вода: екологія, економіка, здоров’я», лекцію наукового співробітника Інституту молекулярної біології та генетики НАНУ с.н.с. Гордіюка В.В. «Молекулярно-біологічні основи канцерогенезу».

МОЗ України листом №08.01-48/376 від 20.03.12р. дозволив викладачам ВМНЗ України І-ІІ р.а., які підвищують кваліфікацію з педагогіки, інноваційних технологій навчання та з основної спеціальності на ФПК НМУ проходити додатково стажування з різних предметів, які вони викладають у навчальних закладах.

Деканату ФПК (лист МОЗ України №№08.01-47/702 від 17.05.2012р.) дозволено зараховувати навчання на циклах підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ в частині їх навчання на клінічних кафедрах, як підвищення кваліфікації з певної лікарської спеціальності.

Кількісні показники підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ України І-ІУ р.а. на ФПК НМУ імені О.О. Богомольця у 2012 році наведено в табл. №1, №2 та на рис 1. Протягом 2012 року підвищили кваліфікацію 1864 викладачів ВМНЗ України I – IV рівнів акредитації.

Таблиця №1. Кількісні показники підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ України І-ІУ р.а. на ФПК НМУ імені О.О. Богомольця у 2012 році.

Місце та форми підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ України І-ІУ р.а. ВМНЗ

ІІІ-ІУ р.а

НМУ

імені О.О. Богомольця

Разом ВМНЗ

ІІІ-ІУр.а.

та НМУ

ВМНЗ

І-ІІр.а.

 

 

 

Всього

На циклах ФПК НМУ імені О.О.Богомольця  

238

 

197

 

435

 

446

 

881

 

 

Стажування

 

1

 

 

1

 

144

 

145

 

Тематичне удосконалення

 

5

 

246

 

251

 

 

251

 

Участь в роботі семінарів

 

 

587

 

587

 

 

587

 

Всього

 

 

244

 

1030

 

1274

 

590

 

1864

 

 

Таблиця №2. Кількісні показники підвищення кваліфікації викладачів НМУ імені О.О.Богомольця у 2008 – 2012 р.р.

Форми підвищення кваліфікації  

2008р.

 

2009р.

 

2010р.

 

2011р.

 

2012р

 

Всього:

 

 

241

 

729

 

1056

 

963

 

1030

 

Серед них:          
Цикли підвищення кваліфікації  

22

 

122

 

104

 

104

 

197

 

Семінари

 

 

219

 

480

 

554

 

543

 

587

Тематичне удосконалення

 

 

 

127

 

398

 

307

 

246

shema1

Рис. 1. Динаміка обсягів підготовки викладачів на ФПК НМУ протягом 2008-20 12 р.р.