НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Фармацевтичний факультет

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

 

РЕВА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА

кандидат хімічних наук, доктор педагогічних наук,

доцент кафедри медичної та загальної хімії

вул. Пушкінська, 22, тел. 235-90-65

e-mail: revatd@ukr.net, farmdekanat.nmu@ukr.net

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

 

 

ГЛУШАЧЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат хімічних наук,

доцент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

НАПРЯМОК РОБОТИ:

 • організаційно-виховна робота серед студентів;
 • підготовка наказів по I-IV курсах студентів заочної форми навчання;
 • здійснення прийому студентів;
 • контроль за своєчасним внесенням оплати за навчання студентами.

 

 

ЧХАЛО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

старший викладач кафедри медичної та загальної хімії

НАПРЯМОК РОБОТИ:

 • організаційно-виховна робота серед студентів денної форми навчання;
 • контроль організації навчання за кредитно-модульною системою;
 • контроль за своєчасним внесенням оплати за навчання студентами;
 • аналіз успішності і відвідування занять та кафедр з метою перевірки організації навчально-виховного процесу.

 

КУРАТОР З УПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ

 

КУЧЕРЕНКО ІННА ІВАНІВНА

викладач кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання

 

   

Історія розвитку в Україні фармації як науки невід’ємно пов’язана зі становленням та розвитком київської медичної та фармацевтичних шкіл. Наприклад, одними з перших прадавніх документальних історичних згадувань є хроніки Києво-Печерського монастиря, які свідчать про те, що вже в ХІ ст. серед його монахів були люди, які присвячували своє життя наданню медичної допомоги іншим. Більше того, згодом при монастирі було створено лікарню, в якій пацієнти могли безкоштовно отримати терапевтичну, хірургічну та психоневрологічну допомогу. Монастирські цілителі готували порошки, мазі, настоянки та відвари. Це може свідчити про те, що виготовлення простих форм лікарських засобів вже тоді мало системний та організований характер.e6-3

Якщо ж розглядати становлення та розвиток київської фармацевтичної школи в контексті історії НМУ, то умовною точкою відліку може бути заснування в 1834 р. Київського університету Святого Володимира. У 1840 р. російським імператором Миколою І був підписаний рескрипт про відкриття в його складі медичного факультету. Але перші студенти-медики змогли розпочати навчання лише через рік, коли було знайдене приміщення, пристосоване для навчального процесу.

Ним виявилася колишня садиба капітана Корфа, яка знаходилася в Маріїнському парку навпроти теперішнього Будинку офіцерів. Саме з моменту, коли медичний факультет отримав постійну “ прописку ” , розпочинаються власне становлення та розвиток київської фармацевтичної школи як самостійної галузі.

Згодом при медичному факультеті була відкрита спеціальна аптека, яка не тільки забезпечувала населення столиці лікарськими засобами, але й слугувала навчальною базою для підготовки фармацевтів за системою учнівства. Випускники цього своєрідного фармацевтичного навчального закладу могли працювати в аптеках та продовжити свою фармацевтичну кар’єру.

Після 3-5 років роботи помічниками аптекарів вони, згідно з “Постановою медичного департаменту Міністерства внутрішніх справ Російської імперії” від 1838 р., мали право скласти іспити для отримання вищої кваліфікації аптечних працівників – “аптекар”. Що цікаво, власники аптек повинні були якісно навчати своїх помічників, більше того, коли їх підопічним через встановлений термін за декілька спроб не вдавалося скласти іспит та отримати кваліфікаційний рівень аптекаря, цей факт міг стати причиною спеціального розслідування, ініційованого державними регуляторними органами. Якщо з’ясувалося, що причиною невдач майбутнього аптекаря є неякісний освітній процес, організований власником аптеки, то останнього могли оштрафувати або взагалі позбавити ліцензії на здійснення професійної діяльності. Окрім того, помічникам аптекарів дозволялося самостійно відкривати аптечні заклади в місцях, де був їх гострий дефіцит. Звичайно, їм дозволялося надавати дещо обмежений перелік фармацевтичних послуг.

Згодом на базі університетської аптеки при медичному факультеті було відкрито дві окремі лабораторії: хімічна та фармакологічна. Ну й звичайно, історичну картину розвитку київської фармацевтичної школи за часів Російської імперії можна більш точно уявити завдяки аптеці, яка не тільки збереглася до наших днів, але й продовжує функціонувати як діючий аптечний заклад. Мова йде про аптеку-музей на Подолі, історію діяльності якої розпочато в ХVIII ст. протягом багатьох років цей аптечний заклад залишався кращим у Києві. Загалом, кількість аптек у столиці наприкінці XVIII ст. становила 4, а на початку ХІХ ст. – вже 6.

e6-7

Наступний етап історії київської фармацевтичної школи датується початком 20-х років ХХ ст., коли було створено Київський медичний інститут. Він став правонаступником медичного факультету університету Святого Володимира. Згодом також був створений Київський фармацевтичний інститут, але як самостійний столичний науково-освітній заклад він проіснував до 1935 р., коли згідно з рішенням Верховної Ради УРСР його було переведено до Одеси, а у 1959 р. – до Запоріжжя, де на його базі був створений Запорізький фармацевтичний інститут. У складі цього закладу невдовзі був відкритий медичний факультет, який здійснював підготовку лікарів. Згодом Запорізький фармацевтичний інститут було перейменовано на Запорізький медичний інститут, у складі якого й до сьогодні функціонує фармацевтичний факультет. Київська фармацевтична школа зробила вагомий внесок у розвиток фармацевтичної науки та освіти в інших містах України.

Що стосується необхідності поновлення роботи в Києві вищих фармацевтичних освітніх закладів, то перші спроби відновити історичну справедливість були здійснені столичними освітянами та науковцями у 80-х роках минулого століття. На жаль, з багатьох причин тоді реалізувати задумане не вдалося.

Відкрити фармацевтичний факультет у складі Національного медичного університету ім. О.О.   Богомольця вдалося вже лише після набуття Україною незалежності – в 1997 р.

Першим деканом його став видатний організатор фармацевтичної справи, талановитий педагог, професор Волох Дмитро Степанович, який працював деканом у 1997-2003   рр.

В 2006   р. фармацевтичний факультет отримав вищий – IV рівень акредитації.

Сьогодні на факультеті працює 9 кафедр, з них 5 опорних та 5 випускні. Професорсько-викладацький склад налічує 1 80 осіб, з них 1 8 докторів та 98 кандидатів наук. Серед викладачів факультету працює 1 2 професорів, 41 доцент, 69 асистентів.

На факультеті плідно працюють 9 академік ів та член ів -кореспондент ів академії наук, 4 Лауреатів державних та іменних премій, 4 Заслужених діячів науки і техніки.

 

Завдання факультету передбачають практичну реалізацію поставленої мети , а саме інтеграція факультету в світовий освітній та науковий фармацевтичний простір.

Стратегією факультету на сучасному етапі є підготовка фармацевтичних кадрів для аптечної мережі і медичних закладів, для виробництва, науки, контрольно-аналітичних лабораторій, здійснення якісної підготовки спеціалістів та магістрів фармації.

Основними напрямами стратегічного розвитку є:

забезпечення якісного менеджменту, тобто створення та затвердження нової редакції Статуту університету відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014   р. № 1556- VII , запровадження системи менеджменту якості у відповідності до ISO 9001 (2008; 2015), забезпечення колегіальності і відкритості прийняття управлінських рішень, створення єдиної мережі електронного документообігу, збільшення повноваження факультету з відповідним збільшенням відповідальності, введення критерію володіння англійською мовою як обов’язковий для науково-педагогічних працівників факультету молодшого віку, забезпечення умов для незалежної оцінки і моніторингу діяльності та менеджменту університету Наглядовою радою, забезпечення входження університету та факультету до незалежних світових рейтингів ВНЗ, зокрема, QS , систематично контролювати можливі прояви корупції в цій сфері, у т.ч. шляхом анонімного анкетування, приймання участі у створенні Інституту післядипломної світи з відповідними профільними кафедрами на сучасних клінічних базах з метою розширення підготовки інтернів і участі в підготовці резидентів, підвищення якості практичної підготовки осіб, що навчаються, шляхом створення і реалізації відповідної комплексної інтегрованої програми з належним методичним і ресурсним забезпеченням, приведення якості освітянської діяльності до міжнародних стандартів, посилення інноваційності наукової діяльності, розширення міжнародної інтеграції, удосконалення консультативної роботи, подальший духовний та корпоративний розвиток,підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності.

Факультет і надалі буде зміцнювати свою науково – методичну та матеріально – технічну базу, спираючись на традиції університету, що склалися за 175 років його діяльності, використовуючи багатий досвід викладання та творення науки, розвиваючи зв’язки з факультетами Національного університету та з іншими навчальними закладами фармацевтичного спрямування.

Виходячи з головної мети якісної підготовки спеціалістів фармації відповідно до вимог суспільства програма навчальної діяльності факультету передбачає виконання таких завдань:

 • завершення роботи, щодо створення Державних стандартів освітніх рівнів (кваліфікаційної характеристики та освітньо – професійних програм) написання та видання навчально – методичної літератури, практикумів, підручників, навчальних посібників;
 • реалізацію програм комп’ютерної підготовки спеціалістів;
 • здійснення пошуку нових методичних підходів до викладання, забезпечення унаочнення навчального процесу та застосування комп’ютерної техніки, наближення змісту навчання до практичної діяльності випускників.

Концепція розвитку спеціальності передбачає різноманітну систему дій, спрямовану на зміцнення вітчизняної фармацевтичної галузі забезпечення високого рівня лікарської допомоги населенню на основі формування відповідних знань та загального гуманістичного виховання випускників фармацевтичного факультету.

Діяльність факультету здійснюється на підставі Статуту Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Законодавчу основу при формуванні мети, стратегічних та практичних завдань факультету, розробці програми з різних напрямків роботи складають: Закон України “Про освіту”, концепція фармацевтичної освіти затверджена МОЗ України, Кодекс законів про працю (зі змінами та доповненнями), закони України постанови Кабінету міністрів України ті що стосуються вищих навчальних закладів, рішення та накази Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я, місцевих рад та виконавчих органів влади.

Передбачається, що діяльність факультету у наступні десятиліття базуватиметься на основі використання кращих традицій з підготовки фахівців, постійного зв’язку з практичною фармацією, проведення актуальних наукових досліджень. Фармацевтичний факультет – складова Національного медичного університету, який визначає напрямки розвитку діяльності професорсько – викладацького складу відповідно до загальних вимог вищої освіти в Україні.

На зміни у виробничому процесі аптечних установ активно впливають економічні, технологічні, соціальні фактори, що відбуваються у суспільстві. Звідси – широке використання комп’ютерів в практичній фармації, комерціалізації, роздержавлення підприємств, внесення змін до організаційної структури фармацевтичної системи в цілому, що потребує нових сучасних знань.

Професорсько – викладацький колектив факультету працює над методичним забезпеченням навчального – процесу, спрямовуючи зусилля постійне цього вдосконалення.

Фармацевтичний факультет активно запроваджує такі технології навчання як ділові ігри, ситуаційні задачі, розробляються автоматизовані навчальні та контролюючі системи.

Значна увага приділяється виконанню закону України про державну мову, викладачі провадять заняття на факультеті українською мовою та вимагають знання української мови від студентів.

Значне місце при підготовці фахівців відводиться навчальній та виробничій практиці на базі аптек, фармацевтичних заводів, фірм, контрольно – аналітичних лабораторій, де студенти набувають практичних навичок для їх подальшої роботи.

Діяльність факультету ґрунтується на історичних традиціях, що склалися в університеті та в державній системі фармацевтичної освіти, а також з урахуванням загальних змін у суспільстві. Серед загальних змін у суспільстві, що випливають на діяльність Університету та складової його частини – фармацевтичного факультету, слід виділити:

 • розбудову незалежної Української Держави;
 • демократизацію політичного життя;
 • перехід до ринково – економічних відносин;
 • відродження української національної культури і культури інших національностей;
 • розвиток нових міждержавних стосунків;
 • необхідність екологічного оздоровлення суспільства.

У реалізації державної освітньої програми науковці та співробітники університету та факультету орієнтуються на соціально – гуманітарні дисципліни та національне спрямування студентської молоді. Оволодіння студентами досягненнями світової та вітчизняної культури, загально – людськими соціально – моральними та естетичними цінностями. У досягненні основної мети факультету, пов’язаної з підготовкою фармацевтичних кадрів, головне місце посідає комплекс сучасних методів управління: демократична основа, колегіальне прийняття рішень, прямування діяльності кафедр та підрозділів на виконання стратегічних планів факультету. В управлінні факультетом як ефективні форми зарекомендували себе наради з обговоренням навчально – методичних, наукових, господарсько – економічних та інших питань, що виникають під впливом зовнішніх обставин та вимог суспільства.

Честь, Милосердя, Слава – такі слова викарбовано на Гербі Університету, і саме до цих високих морально-етичних категорій колектив Університету та факультету спрямовує своїх вихованців.

Студенти та викладачі факультету разом з усією країною постали до борців за ідею «революції гідності», у щоденній боротьбі пройшли «очищення» від корупції та негідних проявів тоталітарної влади керівництва закладу. В університеті відбулися демократичні вибори нового ректора – К.М.Амосової в умовах абсолютної гласності, прозорості та доступності.

Напрями духовного та корпоративного розвитку:

 • збільшити участь студентів факультету в проектах українських та міжнародних студентських організацій (з відповідною ресурсною підтримкою);
 • підтримувати досвідчених викладачів факультету шляхом максимального використання їх науково-педагогічного та клінічного потенціалу;
 • прийняти участь у створенні музею історії Університету;
 • гідно підготуватися до 175-річчя НМУ імені О.О. Богомольця, забезпечити здійснення урочистих заходів, у т.ч. наукових конференцій, ювілейних науково-історичних видань тощо.

Розвитку «духовного» вектора у виховній діяльності слугують відтворення унікальної портретної галереї видатних вчених і вихованців Університету, започаткування наукових читань, присвячених пам’яті корифеїв наукових шкіл, видання численної кількості публікацій, виступів авторитетних особистостей перед студентством, студентів і молодих вчених на наукових форумах різних рівнів, створення і змістовне наповнення сайту Університету та факультету тощо.

e6-2

e6-8

 

Адреса деканату фармацевтичного факультету:

 м. Київ, вул. Пушкінська, 22, 5-й поверх

 телефон деканату денної форми навчання: (044) 235-90-65 

телефон деканату заочної форми навчання: (044) 235-44-29