НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Факультет підготовки лікарів для Збройних сил України

vlasenkoДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ


ВЛАСЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

доктор медичних наук, професор,
полковник медичної служби
просп. Перемоги, 34, тел. 454-49-31

 

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА

СКИБІНСЬКА ТЕТЯНА РОСТИСЛАВІВНА
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри гістології та ембріології

КУРАТОР З УПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ

СКИБІНСЬКА ТЕТЯНА РОСТИСЛАВІВНА
кандидат біологічних наук,
доцент кафедри гістології та ембріології

 

З проголошенням 24 серпня 1991 року державної незалежності України і прийняттям 6 грудня 1991 року рішення про створення національних Збройних Сил виникло багато нових проблем, зокрема підготовка офіцерів медичної служби в Україні. В зв’язку з цим гостро постало питання створення в Україні власної системи військово-медичної освіти.

На виконання п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.1995 року № 820 “Про створення Української військово-медичної академії”, реалізації п. 10 рішення колегії МОЗ України від 20.11.1996 року № 14 “Про результати прийому до вищих медичних закладів освіти України в 1996 році” була розроблена Концепція створення факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, головною метою якої стало забезпечення введення з 1997 року підготовки фахівців за спеціальностями професійного спрямування “Медицина” і освітньо-кваліфікаційним рівним “спеціаліст” у кількості до 100 осіб для подальшого зарахування до Збройних Сил України та інших військових формувань.

Відповідно до Положення “Про державний вищий заклад освіти”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 року № 1074 та за наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.04.1997 року № 132 в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця був створений факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України.

Навчання студентів у кількості 100 осіб розпочалося з 1 вересня 1997 року. В основу підготовки лікарів на факультеті було покладено систему освіти в державних вищих медичних закладах освіти України за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Медико-профілактична справа” з терміном навчання 6 років та “Стоматологія”, “Фармація” з 5-річним терміном навчання.

Безпосередньо першим набором студентів на факультет та його розгортанням займалися тодішній декан факультету – полковник медичної служби В.В. Солярик, заступники декана професор (на той час асистент) О.М. Науменко, полковник медичної служби (на той час майор) О.І. Полєжаєв та диспетчер деканату Ю.С. Вакаренко.gerb_e8

Спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України і Міністра оборони України від 08.12.1997 року № 346/450 “Про цільову підготовку лікарів та помічників лікарів для Збройних Сил України у вищих медичних навчальних закладах” визначив організацію цільової підготовки лікарів для Збройних Сил України на факультеті, яка запроваджена з метою:

підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст для медичної служби збройних сил та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України;

забезпечення всебічного та гармонійного розвитку особистості, формування високих моральних, загальнолюдських та військово-професійних якостей, виховання почуття обов’язку і готовності до захисту Батьківщини;

проведення військово-патріотичного виховання.

Особливостями діяльності факультету та навчання студентів на факультеті є:

– особливі вимоги до абітурієнтів при відборі на факультет (стан здоров’я, рівень фізичної підготовленості, професійно-психологічний відбір);

– особливості навчання студентів факультету (концепція профілізації навчання);

– особливості розподілу (працевлаштування в системі МОЗ України та можливість вступу до Української військово-медичної академії, а для випускників факультету – відмінників навчання – без вступних фахових випробувань;

методичне керівництво декана факультету кафедрами Української військово-медичної академії, які здійснюють підготовку студентів Національного медичного університету імені О.О Богомольця за програмою офіцерів медичної служби запасу.

e8-2Факультет є єдиним професійно орієнтованим навчальним підрозділом в Україні, який заснований з метою цільової підготовки майбутніх військових лікарів. Керівництво факультетом здійснюють ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та начальник Української військово-медичної академії через свого заступника, який є деканом факультету.

З листопада 1999 року по лютий 2005 року факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України очолював полковник медичної служби, заслужений працівник охорони здоров’я України О.І. Щербак.

Під його керівництвом вихованням майбутніх військових лікарів займалися його заступники – доктор медичних наук, професор О.М. Науменко, кандидат медичних наук В.В. Москаленко, майор медичної служби, кандидат медичних наук, доцент О.М. Власенко, диспетчер деканату Ю. С. Вакаренко та інспектор деканату Т.Л. Третяк.

Підсумком діяльності деканату факультету за цей період було впровадження положень Концепції профілізації навчання на факультеті підготовки лікарів для Збройних Сил України. Це дозволило підняти на якісно новий рівень ефективність додипломної підготовки військово-медичних фахівців для потреб Збройних Сил та інших військових формувань України.

В даний час факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України очолює підполковник медичної служби, кандидат медичних наук, доцент О.М. Власенко. Під його керівництвом вихованням майбутніх військових лікарів займаються його заступники – асистент кафедри госпітальної терапії № 2 кандидат медичних наук В.В. Москаленко, доцент кафедри нормальної анатомії кандидат медичних наук М.А. Безштанько, диспетчер деканату Ю. С. Вакаренко та інспектор деканату Т.Л. Наконечна.e8-3

Відбір кандидатів на навчання здійснюється на конкурсній основі згідно з Правилами прийому на факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Конкурс при вступі на факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України Національного медичного університету імені О.О. Богомольця в середньому складає від 1,3 до 2,5 серед осіб чоловічої статі та від 2,1 до 3,4 серед осіб жіночої статі.

Наказ про зарахування студентів, які прийняті для проходження підготовки на посади лікарів для Збройних Сил України та інших військових формувань створених відповідно до чинного законодавства, підписують ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця і начальник Української військово-медичної академії.

Студенти факультету відраховуються з навчального закладу за неуспішність, недисциплінованість, небажання навчатися, за станом здоров’я (на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії), а також через неможливість проводження навчання з незалежних від них причин.

Особи, які зараховуються на факультет утримуються на положенні цивільних студентів. Протягом всього терміну навчання вони забезпечуються навчальними посібниками і літературою, житлом та стипендією згідно з чинним законодавством. Підготовка студентів проводиться за навчальними планами і програмами, які передбачають на 2 – 6 курсах навчання профілізацію викладання ряду дисциплін, шляхом розширення обсягу викладання дисциплін військово-медичного спрямування та введенням військово-спеціальних елементів до інших дисциплін. Це дозволяє підняти на якісно новий рівень ефективність додипломної підготовки військово-медичних фахівців.

e8-4Студенти факультету проходять навчання на 80 кафедрах університету. Навчально-виховний процес здійснюють: академіків, член-кореспондентів НАН, АМН, АПН – 63, лауреатів державних та інших премій – 55, заслужених діячів науки і техніки – 37, професорів – 193, докторів медичних наук – 182, доцентів – 275, кандидатів медичних наук – 632.

З 2005/2006 навчального року студенти 1 курсу факультету розпочали заняття за кредитно-модульною системою організації навчального процесу відповідно до вимог Болонського процесу.

На факультеті навчається 297 студентів, з них за спеціальністю “лікувальна справа” – 280 студентів, “стоматологія” – 5 студентів, “фармація” – 12 студентів.

26 % студентів факультету є членами наукового товариства студентів, які приймають участь у науковій роботі кафедр університету. За високі успіхи у навчанні найкращі студенти факультету отримують іменні стипендії (Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Вченої ради університету).

Студенти факультету приймають активну участь у суспільно-масовій роботі, спортивному житті факультету і університету. 12,9 % студентів факультету приймають участь у художньо-самодіяльних колективах університету, а 22,6% студентів – у спортивно-масовій роботі.

Підсумком такої діяльності факультету стало прийняття участі у VII Міжнародному Середземноморському молодіжному фестивалі в м. Анталья (2004 рік) студентів Абраменка Артема (6 курс), Крикуна Юрія (4 курс), Пчелінцева Макара (5 курс), Хоменко Тетяну (5 курс), Бакая Івана (4 курс). Гордістю факультету є член збірної команди України з гирьового спорту, майстер спорту, чемпіонка світу з гирьового спорту студентка 5 курсу Рай Ольга.

З метою військово-патріотичного виховання студентів факультету, привиття їм почуття національної гордості керівництво факультету постійно залучає їх до заходів військово-патріотичного напрямку, які проводяться в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Для практичного ознайомлення студентів факультету з умовами та специфікою військово-професійної діяльності в лікувальних і профілактичних установах студенти факультету проходять всі види виробничої практики (догляд за хворими – на 2 курсі, медсестринська – на 3 курсі, лікарська – на 4 і 5 курсах) в лікувально-профілактичних закладах Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України, що дає можливість набути необхідні практичні навички майбутнім військовим лікарям.

Іногородні студенти факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України для проживання на навчання поселяються в гуртожиток № 3 університету.

На факультеті підготовки лікарів для Збройних Сил України за весь період його діяльності здійснено п’ять випусків. Перший випуск 5 лікарів-стоматологів відбувся у 2002 році. У 2003 році закінчили навчання 88 студентів, із них за спеціальністю “Лікувальна справа” – 81 випускник, “Медико-профілактична справа” – 3 випускники, “Стоматологія” – 4 випускники. У 2004 році закінчили навчання 84 студента, із них за спеціальністю “Лікувальна справа” – 78 випускник, “Медико-профілактична справа” – 3 випускники, “Стоматологія” – 3 випускники. У 2005 році закінчили навчання 87 студентів, із них за спеціальністю “Лікувальна справа” – 78 випускників, “Медико-профілактична справа” – 5 випускників, “Стоматологія” – 4 випускника. У 2006 році закінчили навчання 85 студентів, із них за спеціальністю “Лікувальна справа” – 78 випускників, “Медико-профілактична справа” – 4 випускників, “Фармація” – 3 випускника.

Після закінчення навчання на факультеті та отримання диплому, випускники факультету 100 % отримують розподіл та працевлаштування в системі Міністерства охорони здоров’я України.

Випускники факультету, які виявили бажання проходити військову службу на посадах офіцерського складу медичної служби Збройних Сил України, мають можливість вступу до Української військово-медичної академії. З урахуванням реформування та скорочення збройних сил питома вага зарахованих слухачів на навчання в Українській військово-медичній академії з числа випускників факультету складає до 30 %.

Факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України здійснює свою діяльність на користь зміцнення обороноздатності України, готує для Збройних Сил України надійний резерв грамотних, професійно підготовлених, відданих народу України медичних кадрів!

 

Інтегровані рейтингові показники випускників 2014р.