НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра стоматології

Навчально-методична робота

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, наказу МОЗ України № 291 від 19.09.96 р. “Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних і фармацевтичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації” навчання в інтернатурі є обов’язковою формою післядипломної освіти лікарів з присвоєнням після закінчення кваліфікації “лікар-спеціаліст”.

Строк навчання в інтернатурі зі спеціальності «Стоматологія» – 22 місяці. Навчання на кафедрі (очна частина) триває на І році інтернатури – 5 місяців, на ІІ році інтернатури – 3 місяці. Навчання на клінічній базі (заочна частина) триває на І році інтернатури – 6 місяців, та 8 місяців – на ІІ році інтернатури.

Протягом 5 місяців першого року навчання (очна частина) на кафедрі стоматології інтерни проходять цикли загального розділу, терапевтичної, дитячої терапевтичної, хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії, відбуваються семінари та практичні заняття з клінічної фармакології, особливо небезпечним інфекціям, організації невідкладної допомоги у надзвичайних ситуаціях (суміжні та додаткові дисципліни).

Під час заочної частини інтернатури протягом 6 місяців першого року навчання лікарі-інтерни працюють у відділеннях терапевтичної, дитячої терапевтичної стоматології СМЦ НМУ імені О.О.Богомольця.

Протягом 3 місяців другого року навчання (очна частина) проходять цикли терапевтичної та дитячої терапевтичної стоматології. Під час заочної частини другого року інтернатури (8 місяців) лікарі-інтерни працюють у відділеннях хірургічної, ортопедичної стоматології, ортодонтії, терапевтичної, дитячої терапевтичної стоматології СМЦ НМУ імені О.О. Богомольця.

Тривалість робочого дня лікаря-інтерна-стоматолога – 6 годин 36 хвилин. Навчання відбувається відповідно до «Навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за фахом “Стоматологія”», затвердженого МОЗ України у 2013 році.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ СТОМАТОЛОГІЇ

Програма зі стоматології

 

 

Розклад лекційний, семінарських та практичних занять з розділу «Менеджмент охорони здоров’я»

Документація лікаря-інтерна-стоматолога:

  • посвідчення лікаря-інтерна;
  • залікова книжка лікаря-інтерна;
  • індивідуальний план підготовки лікаря-інтерна;
  • щоденник обліку роботи лікаря-інтерна.

Посвідчення засвідчує особу лікаря-інтерна, містить відомості про строки та спеціальність навчання, є пропуском до адміністративних та навчальних корпусів НМУ імені О.О.Богомольця.

Залікова книжка лікаря-інтерна відображає індивідуальний план підготовки лікаря-інтерна, облік самостійної роботи, комп’ютерний контроль знань, річні атестації та Державну атестацію з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста. Обов’язкові відмітки про заліки зі спеціальності, суміжних дисциплін – клінічної фармакології,  особливо небезпечних інфекцій, організації невідкладної допомоги у надзвичайних ситуаціях.

 

 

Зразок оформлення титульної сторінки залікової книжки:

Зразок заповнення сторінки з заліками очної частини І року навчання:

Зразок заповнення сторінки з заліками з суміжних та додаткових дисциплін:

 

Зразок заповнення сторінки залікової книжки під час річної атестації лікарів-інтернів І року навчання:

 

Зразок заповнення сторінки залікової книжки очної частини ІІ року навчання:

Індивідуальний план лікаря-інтерна-стоматолога – звітний документ, що свідчить про проходження інтернатури на робочому місці, тривалість та факт проходження циклів та розділів спеціальності в очній та заочній частині інтернатури, заліки з суміжних дисциплін, результати річних атестацій, ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Стоматологія». Зразок заповнення індивідуального плану міститься (ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ лікаря-інтерна стоматолога I року очно-заочної форми навчання 2017/2019 навчальні роки).

Облік практичної підготовки лікаря-інтерна-стоматолога проводиться відповідно до приказу МОЗ України №110 від 2012 р. Обліково-звітними документами лікаря-інтерна стоматолога є:

  • медична картка стоматологічного хворого;
  • листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога;
  • щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога.
  • Контроль знань та практичних навиків лікарів-інтернів відбувається згідно наказу ректора НМУ № 935 від 24.12.2015 р. «Про підсумковий піврічний контроль лікарів-інтернів». Обов’язкова піврічна атестація лікарів-інтернів проводиться не пізніше ніж за два тижні до завершення очної частини навчання на кафедрі. Обов’язкові складові підсумкового контролю: перевірка професійної практичної підготовки лікаря-інтерна; тестовий контроль рівня знань та умінь за тестовою базою ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3. Стоматологія» або буклетами минулих років – мінімальний відсоток правильних відповідей, що задовольняє критерію «склав» – 81%; співбесіда за питаннями з екзаменаційних білетів.

Восени та на весні другого року навчання лікарі-інтерни складають ліцензований інтегрований іспит «Крок 3. Стоматологія» та проходять Державну атестацію на визначення рівня знань та практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Стоматологія». Після закінчення підготовки у інтернатурі лікар-стоматолог-спеціаліст повинен відповідати вимогам «Кваліфікаційної характеристики»