НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра іноземних мов

Історія кафедри

Кафедра іноземних мов заснована у 1933 р. Першим керівником кафедри був М.Ф.Книпович (1933 – 1955 рр.). Досвідчений педагог і методист Г.В. Казьєр керувала кафедрою у 1955 – 1962 pp., доцент О.М.Асоєв у 1963 – 1966 рр.

Кафедра здійснює навчання англійської, німецької і французької мов.

Кафедра розробляла нові напрямки комплексного навчання іноземним мовам у медичному вузі. Результатом пошуку нових методів викладання було видрукування підручника «Розмовна англійська для студентів-медиків» Л.Ю.Куліш, Н.М.Павлова (1962 р.).

Об’єктом дослідження кафедри у період 1967 – 1970 pp ., коли її очолю вала О.В.Хилькевич, був фонетично-лексико-граматичний кореляційний курс, який базувався на дослідженні оригінальних медичних текстів. Дослідження спрямовувалось на розкриття способів адекватного пере кладу медичного тексту з урахуванням лінгвістичних особливостей мови медицини. На основі глибокого аналізу лінгвістичної природи терміну співробітниками кафедри були сформульовані методичні рекомендації, що сприяло розширенню потенційного словника студента-медика. Були видані посібник «Німецька мова» О.В.Хилькевич (1968 р.) і «Німецько- російський словник» М.К.Селін (1970 р.).

У період 1971 – 1981 pp. кафедру очолювала В.Ф. Ящук.

Основною метою вивчення іноземних мов у вузі у цей період було от римання необхідної інформації з іноземного джерела. На кафедрі досліджувалась проблема функціонального стилю медичного наукового тексту.

Системний підхід до вивчення структури медичного тексту дав мож ливість студентам-медикам і аспірантам виявити особливості науково го тексту і діалектичну взаємодію двох основних функціональних стилів: функціонального стилю повідомлення і функціонального стилю впливу.

Даний підхід дав змогу студентам виробити вміння виявляти особ ливості наукових медичних текстів, розглядати їх з точки зору співвідношення і діалектичної взаємодії загального і окремого в науковому мов ленні. Були розроблені сучасні методики, спрямовані на розвиток вмінь студентів, аспірантів, наукових співробітників здійснювати пошук медичної інформації, а також навчання різним видам читання і перекладу наукового медичного тексту.

З урахуванням проведених досліджень були опубліковані підручник «Англійська мова для медиків» І.В.Рубан, Н.М.Павлова (1977 р.) та посібники «Англійська мова для студентів-медиків» О.Я.Швець, І.М.Шалковська, В.Ф.Ящук (1978 р.), «Англійська мова для студентів-сто матологів» Н.С.Майорова, Л.М.Калінічева (1978 р.), «Короткий іспансько-російський словник медичних термінів» В.М.Криштопа (1981 р.).

З 1982 по 1991 pp. кафедру очолювала доцент Н.Ф.Шмирьова.

Основним науковим спрямуванням кафедри в ці роки є дослідження функціональностилістичних особливостей наукового тексту і адекват ності перекладу наукових термінів із стоматології. Чільне місце в дослідженнях співробітників кафедри займав і мовленнєвий аспект, що бу ло обумовлено ступенем мотивації і наявним рівнем медичної інформації. На кафедрі проводились ґрунтовні лінгвістичні дослідження стійких сло восполучень і фразеології в медичній термінології, вивчення смислової структури суфіксальних мовленнєвих неологізмів. Була запропонована методика визначення лексичного значення слова і вивчалась проблема розширення потенційного словникового запасу студентів як одного із способів інтенсифікації навчального процесу в медичному вузі. Був опублікований цикл навчальних посібників з урахуванням профілізації і аспекту самостійної роботи студентів. «Лабораторні роботи з французької мови» Т.Є. Гончарова (1978 р.), «Посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів лікувального факультету» Л.Я. Аврахова (1987 р.), «Спеціальний курс для аспірантів і пошукувачів» Л.Є. Романюк (1988 р.) та ін..

З 1991 р. кафедру очолює доцент Л.Я. Аврахова.

Наукові інтереси кафедри спрямовані на дослідження медичних текстів як проблеми перекладу. З використанням порівняльного методу, виявлення розбіжностей в граматичних категоріях англійської, німецької та французької мов порівняно з українською мовою і створення системи вправ з комунікативною та операційною спрямованістю з метою адекватного перекладу спеціальних медичних текстів та інтенсифікації мовної і комунікативної компетенції. Проведений комплексний різнорівнений аналіз лінгвістичних одиниць мови медицини, вивчені окремі елементи стилістики медичного тексту.

Зміна цільової установки діючої програми з іноземної мови для нефілологічних вищих навчальних закладів спонукала співробітників ка федри розробити методику, спрямовану на оптимізацію навчального процесу з акцентуацією на усне мовлення. За останні роки на кафедрі опубліковані підручники «Англійська мова для студентів-ме диків» Л.Я. Аврахова (1997 р.), «Німецька мова для студентів медичних вузів» В.М. Настаченко (2000 р.), «Англо-український словник медичних термінів» Л.Я. Аврахова (2000 р.), “ English for Dentists ” Л.Я. Аврахова, Ю.Е. Лавриш (2008 р.), “ English for Pharmacists ” Л.Я. Аврахова, І.О. Паламаренко, Т.В. Яхно та Л.В. Лимар (2009 р.), “ English for Medical Students ” Л.Я. Аврахова, І.О. Паламаренко, Т.В. Яхно (2011) , “ Fran ç ais pour les é tudiants en m é decine ” В.Є. Абрамович, Л.Я. Аврахова (2014). Викладачі кафедри прийняли участь у написанні національних підручників: «Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків» Л.Я. Аврахова, О.В. Голік, Л.В. Лимар (2013), «Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків» М.М. Вахнован (2013), «Професійна англійська мова для медичних психологів» І.О. Паламаренко, Л.К. Москаленко (2014).

З 2000 року під керівництвом Л.Я.Аврахової на кафедрі видано 16 підручників та навчальних посібників, 4 словники, 8 методичних рекомендацій, 5 монографій, більше ніж 100 статтей та тез. Викладачі кафедри прийняли активну участь в понад 70 національних та міжнародних конференціях.

Результатом наполегливої та ефективної роботи колективу є високе визнання досягнень кафедри керівництвом університету й в рейтингу результатів діяльності кафедр та факультетів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця кафедра іноземних мов останні 5 років виборює перші місця.