НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра іноземних мов

Видавнича діяльність ДО 2013р.

Підручники та посібники

 1. Підручники та посібники:
  • Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., Яхно Т.В. та ін. Grammar in Medicine . – Київ, Фарм Арт, 2004. – 180 с.
  • Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., та ін. Англійська мова для студентів факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України. – Київ, НМУ, 2004 – 165 с.
  • Аврахова Л.Я., Яхно Т.В., Литовченко І.М. English for medical students. – Х.: ВПП Контраст, 2005 – 232 с.
  • Аврахова Л.Я. Англійська мова для студентів-медиків. – Київ: ЗАТ Атлант ЮЕмСі, 2005. – 329с.
  • Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., Яхно Т.В., Лимар Л.В. та ін.. English for pharmacists // за ред. Л.Я. Аврахової.- К.: Медицина, 2009. – 368 с.
  • Аврахова Л.Я. « Базовий словник студента-медика». – К.: Арт Віпол, 2005. – 196 с.
  • Аврахова Л.Я. «Україно-англійсько-латинсько-російська термінологія в педіатрії».
  • Аврахова Л.Я., Греділь М.І. Інформаційний довідник для студента з навчальної дисципліни « Англійська мова». – Київ: 2005. – 20 с.
  • Аврахова Л.Я., Возна І.В., Литовченко І.М., Лимар Л.В. Фармакологія (для студентів фармацевтичного факультету). – Київ, вид. НМУ(різограф), 2006. – 6 с.
  • Аврахова Л.Я., Яхно Т.В., Литовченко І.В. Pharmaceutical education. – Київ, 2007. – 75 с.
  • Аврахова Л.Я., Яхно Т.В., Литовченко І.В. Gastro-intestinal and infectious diseases. – Київ, 2007. – 80 с.
  • Аврахова Л.Я., Лавриш Ю.Е. English for dentists. – Київ, Видавничий дім Асканія, 2008. – 349 с.
  • Аврахова Л.Я., Лимар Л.В., Денисенко С.М. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів (для студентів стоматологічного факультету). – К.: НМУ, 2009. – 80 с.
  • Лимар Л.В., Моруга К.О., Іщенко Т.М. та ін.. Insurance. Insurance in medicine. Методичні розробки для студентів медичних та економічних спеціальностей. -К.: Поліграф Плюс, 2009. – 60 с.
  • Аврахова Л.Я., Лимар Л.В., Денисенко С.М. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів (для стоматологічного факультету). – К: НМУ, 2009. – 80 с.
  • Аврахова Л.Я., Казачкова В.І. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів (французька мова). – К: НМУ, 2009. – 51 с.
  • Аврахова Л.Я., Настаченко В.М. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів (німецька мова). – К: НМУ, 2009. – 80 с.
  • Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., Яхно Т.В., Лимар Л.В., Литовченко І.М., Возна І.В. Англійська мова для фармацевтів – English for Pharmacists : підручник
  • Аврахова Л.Я. English for medical students – Англійська мова для студентів-медиків: підручник / Аврахова Л.Я., Паламаренко І.О., Яхно Т.В.; за ред. доц. Л.Я. Аврахової. – К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 440 с.
  • Англійська мова для студентів-медиків: Підручник / Ісаєва О.С., Аврахова Л.Я., Прокоп І.А., Шумило М.Ю., Кучумова Н.В., Червінська Л.О., Рахлецька В.Я., Палишин Г.Я., Цебрук І.Ф., Венгринович Н.Р., Косило Н.В., Голік О.В., Лимар Л.В., Волкова Г.К., Неруш А.В., Гордієнко О.В., Корнейко І.В. – Львів, 2013. – 546 с.
  • Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів-медиків. “ Fachsprache Deutsch in der Heilkunde ” Гуцол М.І., Варецька Д.О., Вахнован М.М., Пузік А.А., Кияк Д.Р., Федорак Г.М., Бондаренко-Бринь В.В., Нестеренко М.М.. – Львів, ЛНМУ імені Данила Галицького, 2013. – 371 с.
  • Абрамович В.Є., Аврахова Л.Я. Fran ç ais pour les é tudiants en m é decine – Французька мова для студентів-медиків: навчальний посібник. – К.: «Книга-плюс», 2014. – 320 с.
  • Соловйова Н.М., Войткевич Н.І., Рак О.М., Шалаєва Г.В., Паламаренко І.О., Москаленко Л.К. Професійна англійська мова для медичних психологів: підручник для студентів другого курсу вищих навчальних закладів ІІІ- IV рівнів акредитації. – Чернівці, 2014. – 304 с.

  Науково-методичні публікації (2011 – 2014 рр..)

  Методичні рекомендації:

  Паламаренко І.О. Напрями модернізації вищої медичної освіти в Україні з урахуванням досвіду Великої Британії в підготовці сімейних лікарів. – Киів : КІМ, 2011.

  Паламаренко І.О. Зміст, організаційні форми та методи професійної підготовки майбутніх сімейних лікарів (на прикладі медичних шкіл Великої Британії) – Киів: КІМ, 2011.

  Статті:

  • Паламаренко І.О. The necessity of Ukrainian family doctor training improve with due account for foreign experience. – Edukacja-Technika-Informatyka: Rocznik naukowy, 2011.
  • Паламаренко І.О. Стандарти якості медичної освіти в Україні та Великій Британії. – Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы VІІ междунар. конф., г. Варна (Болгария), 2011.
  • Бура Х.В. Культура британських кельтів в контексті генези англійської мови. -Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку, 2012.
  • Лимар Л. В. Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземних мов у немовному ВНЗ. – Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова, за ред. проф. А.Й.Капської., випуск 95, 2011.
  • Лимар Л. В. Аналіз особливостей готовності студентів-медиків до безконфліктної взаємодії з пацієнтами. – Науково-практичний освітньо-методичний журнал «Практична психологія та соціальна робота», №1(154), 2012.
  • Лимар Л. В. Деякі особливості проведення спецкурсу «Попередження конфліктів з пацієнтами» у вищих медичних навчальних закладах. – Вісник післядипломної освіти, збірник праць, Ун. менеджменту освіти.- вип.. 4(17)., 2012.
  • Кушнір В.С. Іншомовна лінгвістична компетенція – необхідний компонент професійної підготовки майбутніх медичних працівників. – Науковий вісник Чернівецького університету, Випуск 571 «Педагогіка та психологія», 2011.
  • Кушнір В.С. Розвиток професійних навичок студентів-медиків при вивченні іноземної мови у рамках кредитно-модульної системи навчання. – Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору, ІІ (27) том, 2011.
  • Кощій Ю.П. особливості розмовної мови у драматичних творах Антоніо Буеро Вальєхо “В палаючій пітьмі” та “Нічні судді” й їх відтворення в українському перекладі. – Мовні і концептуальні картини світу, 2011.
  • Кощій Ю.П. Жанрово – стилістичні особливості українського перекладу діалогу в п’єсі Ф.Г. Лорки “Дім Бернарди Альби”. – Науковий збірник Острозької академії, 2012.
  • Кощій Ю.П. Особливості відтворення ремарок соціальної драми Ф.Г. Лорки «Криваве весілля» в українському перекладі. – Мовні і концептуальні країни світу, 2012.
  • Вахнован М.М. Шляхи формування лінгвістичної компетенції у майбутніх лікарів. – Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку, 2012.
  • Абрамович В.Є. Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків в професійній підготовці майбутніх медиків. – Педагогічна теорія і практика. Зб.наук.пр. – К.: КиМУ, Інститут педагогіки НАПН України. – Вип.3. – 2012. – С. 3 – 194 с., 2012.
  • Старченко М.В. Безпека життєдіяльності в тоталітарному суспільстві: політичні аспекти. Історіографія. – Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, Вип.23. – с.228-233, 2011.
  • Старченко М.В. Профспілки в політичній системі тоталітарного суспільства: історіографія 1920-х – 1980-х рр. – Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 26. – Переяслав-Хмельницький, – с.307 – 312, 2011.
  • Старченко М.В. Більшовицька партія в тоталітарній системі: історіографія 1920-х – першої половини 1930 – х рр.. – Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 27. – Переяслав-Хмельницький, – с.237 – 243, 2011.
  • Болобан М.А. Позамовні чинники історичного розвитку української лексики календарно-часової сфери. – Мова та історія: збірник наукових праць.- К., Умань: ПП Жовтий, 2012.- Вип.204. – 78с., 2012.
  • Паламаренко І.О. Організація післядипломної медичної освіти у Великій Британії. – Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. Збірник наукових праць., 2012.
  • Болобан М.А. “Сакрально-міфологічні уявлення про час і календар у різних мовно-культурних традиціях”. – Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки(мов-во) – Вип.4, 2012р.
  • Болобан М.А. “Українські іменники сфери часу і календаря в історичному й когнітивному висвітленні”. – Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. – Вип. 22, 2012р.
  • Болобан М.А. “Матеріальна й духовна культура архаїчних суспільств як позамовна основа формування і розвитку лексики сфери часу і календаря”. – Україна, Еллада і космос: міждисциплінарні студії. – Поінмата., 2012р.
  • Болобан М.А. “Календарно-часова лексика української мови в когнітивному висвітленні: попередні підсумки дослідження”. – Celestial Symbols in Indo-European Mythologies (Slavic and Celtic Traditions). – Bruxelles, Belgique, 2012р.
  • Болобан М.А. Les concepts temporels et calendaires dans la pensee mythologique / Часові й календарні поняття у міфологічному світогляді / Time and calendar concepts in mythological thought Etudes Ukrainiennes Transdisciplinaires. – Paris – France, 2012р.
  • Болобан М.А.”Мовні втілення природних ритмів часу: співвідношення позамовних і мовних аспектів дослідження календарно-часових номінацій в українській мові”. – Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: зб. наук. пр. – Вип. 19, 2012р.
  • Ляшенко Л.В. «Навчання молодших школярів говорінню з використанням методу “Total Physical Response” на уроках англійської мови в загальноосвітній школі». – Зб. наук. праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 2012.
  • Ляшенко Л.В. «Особливості розвитку мислення учнів молодшого шкільного віку на уроках англійської мови». – Зб. наук. праць “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”, 2012.
  • Ляшенко Л.В. «Використання зорової наочності в 3 класі загальноосвітньої школи». – Зб. наук. праць „Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць., 2012.
  • Лимар Л.В. Некоторые особенности конструктивного взаимодействия в рамках взаимоотношений «Врач-пациент». – «Актуальные вопросы педагогики и психологии», материалы международной заочной научно-практической конференции, ч.2.- Новосибирск, Сибак., 2013.
  • Лимар Л.В. The Basic Components of the “Doctor-Patient” Constructive Interaction. – Middle East Journal of Scientific Research., 2013.
  • Лимар Л.В. Зміст та структура спецкурсу «Психологічні засади попередження конфліктів з пацієнтами» як складової професійної підготовки студентів-медиків. – Вісник післядипломної освіти, збірник праць, Ун. менеджменту освіти.- вип.. 6 (19). – 2012.
  • Голік О.В. Формування медичного професіоналізму у сучасних умовах. – Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том ІІ (35): тематичний Випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис., 2012.
  • Голік О.В. Аналіз вимог до морально-етичного портрету сучасного лікаря. – Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. Збірник наукових праць., 2012.
  • Голік О.В. Порівняльний аналіз складових оцінювання професійної підготовки випускників медичних ВНЗ України, Великої Британії та США національними ліцензійними і сертифікаційними іспитами з урахуванням етико-деонтологічного компоненту. – Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. праць – К.: КиМУ, 2013.-Вип. 4., 2013.
  • Голік О.В. «Прихована навчальна програма» (“hidden curriculum”) як визначальний фактор формування у майбутніх лікарів предметних компетентностей з медичної деонтології. – Науковий часопис НПУ ім.. М.П. Драгоманова: збірник наукових праць. Серія 17 : Теорія і практика навчання та виховання., 2013.
  • Голік О.В. Медична деонтологія як один із регуляторів професійної діяльності лікаря. – Збірник наукових праць «ІІ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання»., 2013.
  • Старченко М.В. Використання банку тестових завдань для контролю умінь професійно орієнтованого письма студентів-медиків. – «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Гуманітарний вісник, Додаток 1 до Вип.27, том II(35), с.570-578., 2012р.
  • Старченко М.В. Карально-репресивні органи в системі партійно-державної диктатури радянської України 1920-1930-і рр..: історіографія. – «Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 30. – Переяслав-Хмельницький, – с.193-199., 2012.
  • Вахнован М.М. Теоретичний аналіз поняття взаємозв’язку мови та мислення при вивченні іноземної мови. – «Проблеми загальної та педагогічної психології», збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України., 2013.
  • Бура Х.В. (Сторожук Х.В.) Теорія субстрату. – Українські міждисциплінарні студії., 2012.
  • Бура Х.В. (Сторожук Х.В.) Колиба, халупа, халабуда і хлів: грецизми, індоєвропейські балканізми чи доіндоєвропейська субстратна лексика? – Україна, Еллада і космос: міждисциплінарні студії., 2012.
  • Бура Х.В. (Сторожук Х.В.) The problem of substrata and pseudo-substrata in Ukrainian. – Etudes Ukrainiennes De Philologie., 2012.
  • Дунаєвська О.В. «Методологічні засади проведення суміжних лінгвокогнітивних та лінгвокультурологічних досліджень». – Scientific Journal «Aspect», 2012.
  • Дунаєвська О.В. Концепт «Хрещення дитини в британській лінгвокультурі». – Наукові записки. Серія «Філологічна» Національний університет «Острозька академія»., 2012.
  • Дунаєвська О.В. «Теоретичні передумови дослідження мовної картини світу у лінгвокультурологічному та когнітивно-семантичному аспектах». – «Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету». Серія Філологічні науки. – 2013.
  • Дунаєвська О.В. «Теоретичні передумови дослідження ритуалу Хрещення дитини з позицій фреймової семантики (на матеріалі англомовних релігійних текстів)». – Наукові записки. Серія «Філологічна». Національний університет «Острозька академія»., 2013.
  • Дунаєвська О.В. «К проблеме исследования лингвокультурного концепта «Infant Baptism». – «Актуальные проблемы искуствоведения, филологии и культурологии»., 2013.
  • Дунаєвська О.В. «The ritual and language factor in world view formation». -“Science progress in European Countries: new concepts and modern solutions”., 2013.
  • Дунаєвська О.В. «Теоретичні передумови лінговкультурного аналізу ритуалу Хрещення дитини (на матеріалі британського релігійного дискурсу)». – «Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». Серія «Філологічні науки»., 2013.
  • Дунаєвська О.В. «Ритуал Хрещення дитини з позицій фреймової семантики». – Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки., 2013.
  • Камінська І.П. Психологічні особливості формування етичної культури майбутніх медиків. – Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип.27, Том V (38): Тематичний вісник « Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012.
  • Коваль С.С. Критерії оцінювання рівня сформованості навичок та вмінь продукувати презентацію англійською мовою. – Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського “МОВНА КОМУНІКАЦІЯ: НАУКА, КУЛЬТУРА, МЕДИЦИНА”, 2012.
  • Саєнко Л.О. Теоретико-методологічні підходи до подолання комунікативних бар’єрів у працівників організацій. – Вісник Чернігівського педагогічного університету., 2012.
  • Абрамович В.Є. Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків в професійній підготовці майбутніх медиків. – Педагогічна теорія та практика: Зб. наук. праць – К.: КиМУ., 2012.
  • Абрамович В.Є. Проблема розробки навчальної програми з англійської медичної мови. – Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія: Збірник наукових праць., 2012.

  Тези:

  • Паламаренко І.О. Структурні та змістові компоненти додипломного навчання у медичних школах Великої Британії. – Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентноспроможності майбутнього фахівця : тези міжнар. наук.-прак. конф. 2011 Ч. 2. – С. 118-121.
  • Бура Х.В. Питання періодизації історії та доісторії англійської мови. -Український науково-медичний молодіжний журнал, 2012.
  • Лимар Л.В. Application of MS Powerpoint Presentations in non-linguistic higher educational establishments. – 2 Міжнародна науково-методична конференція «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та світі» 18-19 листопада 2011. Програма та тези доповідей. – Львів, вид. центр Львівського нац.. універс. ім.. І. Франка, 2011.
  • Лимар Л.В. Застосування інтерактивних технологій викладання та контролю рівня сформованості навичок говоріння англійською мовою на професійно спрямовані теми на прикладі використання презентацій MS PowerPoint у медичному ВНЗ. – Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: матеріали науково-практичної конференції 22 лютого 2012р..
  • Лимар Л.В. Корекція мотиваційного компоненту готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами у медичному ВНЗ. -Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції 26-27 квітня 2012р. присвяченої 55 річчю Тернопільського державного мед університету «Впровадження нових технологій за кредитно модульної системи організації навчального процесу», 2012.
  • Лимар Л.В. Англомовний клуб як засіб підвищення успішності з іноземної мови студентів – медиків. – Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти 24 квітня 2012р..
  • Коломієць Т.В. Тестовий контроль рівня сформованості професійної комунікативної компетентності студентів-медиків на занятті іноземної мови. – Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогіки та психології» (7-8 жовтня 2011 р.): у 2-х частинах. – Л.: Львівська педагогічна спільнота, 2011. Ч. 2. 140с..
  • Коломієць Т.В. Комунікативний метод при формуванні професійної комунікативної компетентності спілкування студентів-фармацевтів на заняттях з іноземної мови. – Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Психологія і педагогіка: Актуальні питання ХХІ століття». 25-26 листопада 2011 р. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2011.
  • Коломієць Т.В. Організаційно-методичні умови реалізації формування професійної компетентності спілкування у студентів немовних ВНЗ при кредитно-модульній системі організації навчального процесу. – Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: збірник тез доповідей всеукраїнської наук.-метод. конф., 24 квітня 2012 р. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. – 195 с..
  • Коломієць Т.В. Язык специальности как фактор профессионального развития студентов-фармацевтов при изучении английского языка. -Теория и практика образования в современном мире: материалы заоч. науч. конф. (Санкт-Петербург, февраль 2012) / под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. – СПб: Реноме, 2012. – 448 с..
  • Вахнован М.М. Врахування індивідуальних особливостей студентів при поточному оцінюванні знань. – Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації, 2012 .
  • Абрамович В.Є. Зміст навчання медичного англомовного спілкування. -Україна в евроінтеграційних процесах, 2012.
  • Терпиловська В.М. Презентація у викладанні: технології навчання. -Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: технології навчання: Матеріали 4 Міжнародної науково-практичної конференції, 2012.
  • Терпиловська В.М. Мультимедійні технології викладання іноземної мови у ВНЗ України. – Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземниї мов: Матеріали 7 Міжнародної науково-практичної конференції, 2012.
  • Терпиловська В.М. Особливості іншомовної підготовки студентів вищих навчальних закладів. – Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі, 2012.
  • Левандовська Л.Б. Актуальність виховання патріотичних почуттів у студентів медичних спеціальностей. – Збірник матеріалів ХІІ ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків», 2012.
  • Старченко М.В. Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи. – Матеріали IІ Міжнародної науково-методичної конференції 18-19 листопада 2011р., м. Львів.
  • Старченко М.В. Говорiння англiйською мовоюна професiйно спрямованi теми на прикладi використання презентацiй WORD MICROSOFT POWERPOINT у медичному ВНЗ. – Сучаснi тенденції викладання іноземних мов у вищiй школi: технології навчання: Матеріали IV Mіжнародної науково-практичної конференції 17 сiчня 2012р. – К.:НТУУ, КПI.
  • Саєнко Л.О. Екологічному світогляду – немає альтернативи. – «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», 2011.
  • Паламаренко І.О. Організаційні засади професійної підготовки лікарів у Великій Британії. – Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: зб. матерілів міжнар. наук.-метод. конф., 29-31 жовтня 2012 р..
  • Лимар Л.В., Старченко М.В. Формування психологічної готовності студентів до інтерактивного викладання іноземних мов. – Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інтерактивні технології навчання. – Зб. матеріалів 6 міжнародної наук.-практ.конф. 15 січня 2013, К.:НТУУ КПІ.
  • Лимар Л.В., Старченко М.В. Індивідуальний підхід до оцінювання лексичних знань студентів-медиків та принцип об’єктивності. – Збірник матеріалів 8 Міжнародної науково-практичної конференції 1-2 березня 2013р. К.: НТУУ КПІ.
  • К.О. Моруга, Л.В. Лимар Порівняльний аналіз ефективності використання традиційних та інноваційних методів викладання іноземних мов у нелінгвістичних ВНЗ . – Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвитку педагогічної майстерності: зб. матеріалів наук.-метод. конф., Київ, 31 січня 2013 р. : у 2 т. / ДВНЗ «Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013
  • Голік О.В. Визначальна роль навичок ефективного спілкування лікаря з пацієнтом і необхідність їх своєчасного розвитку в медичних ВНЗ. -Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 3 «Проблеми гуманітарної та мовної підготовки студентів». – Харків: Вид-во «Форт», 2012.
  • Старченко М.В. Формування психологічної готовності студентів до інтерактивного викладання іноземних мов. – «Сучаснi тенденції викладання іноземних мов у вищiй школi: інтерактивні технології навчання: Матеріали IV Mіжнародної науково-практичної конференції.
  • Старченко М.В. Індивідуальний підхід до оцінювання лексичних знань студентів-медиків та принцип об’єктивності. – «Сучаснi підходи та тенденції у викладання іноземних мов: Матеріали VІІІ Mіжнародної науково-практичної конференції.
  • Вахнован М.М. Психологічні особливості оволодіння іншомовними навичками студентами першого курсу. – Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до європейського освітнього середовища. Проблеми гуманітарної та мовної підготовки студентів.
  • Вахнован М.М. Роль мислення в оволодінні іноземною мовою. – Наука України. Перспективи та потенціал.
  • Коваль С.С. Шляхи оптимізації навчання і розвитку усного мовлення з використанням інтерактивної технології “навчання в малих групах”. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6 жовтня 2012 року). – Київ: ГО ”Київська наукова організація педагогіки та психології”.
  • Коваль С.С. Ефективність тестового контролю при вивченні іноземних мов у немовних ВНЗ. – Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Наука України: Перспективи та потенціал”.
  • Пастухова М.О. Рефлексивна педагогічна компетентність. Психологічні труднощі та шаблони мислення у період адаптації молодого викладача. – Перспективні напрями педагогічних наук: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (1-2 березня 2013 року, м. Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки». Секція 2. Педагогіка та корекційна психологія.
  • Пастухова М.О. Рефлексивна компетентність педагога. Структура та організаційно-професійні умови формування. – Управлінські компетенції викладача вищої школи: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня 2013 року). м. Київ.
  • Пастухова М.О. Труднощі у формуванні рефлексивної педагогічної компетентності та їх мінімізація. – Перспетивы развития научных исследований в ХХІ веке: сборник научных работ участников международной научно-практической конференции. (27.02.13 – 28.02.13 г.) Щецен, Польша. Секция 15. Психологические науки.
  • Камінська І.П. Ефективність застосування технології Cooperative learning при формуванні усного мовлення студентів у ВНЗ. – Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища : Збірник матеріалів Міжнародної науково – методичної конференції . Том 3 «Проблеми гуманітарної та мовної підготовки студентів». – Харків: Вид-во «Форт».
  • Камінська І.П. Формування психологічної готовності студентів до виконання тестових завдань з іноземної мови. – Сучасна наука: теорія і практика [Текст]: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково – практичної заочної конференції « Сучасна наука: теорія і практика» (м. Дніпропетровськ, 29 – 31 серпня 2012р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта».
  • Коломієць Т.В. Формування професійної комунікативної компетентності у майбутніх фармацевтів засобами інформаційно-комп’ютерних технологій. – «Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі». Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 13-15 листопада, Луганськ. – Луганськ, 2012.
  • Коломієць Т.В. Технічне забезпечення комунікацій у фармації. – Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, 9-10 жовтня 2012 р. – Тернопіль: ТДМУ, 2012.
  • Коломієць Т.В. Сучасні проблеми формування фахової комунікативної компетентності. – Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 1 «Проблеми взаємної адаптації систем вищої освіти». – Харків: Вид-во «Форт», 2012.
  • Кушнір В.С. «Роль іноземної мови на етапі до дипломної підготовки лікарів в умовах Болонської системи навчання». – Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища.
  • Підмазіна О.М. Контроль і оцінювання лінгвістичної компетенції студентів на занятті іноземної мови. – Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до європейського освітнього середовища//Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції.
  • Москаленко Л.К. Оцінювання комунікативної компетентності лікарів при вивченні іноземних мов професійного спрямування. – «Сучаснi тенденції викладання іноземних мов у вищiй школi: інтерактивні технології навчання: Матеріали IV Mіжнародної науково-практичної конференції.
  • Абрамович В.Є. Формування професійної спрямованості майбутніх медичних працівників в процесі навчання мовам. – Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції. Том 3 «Проблеми гуманітарної та мовної підготовки студентів».
  • Абрамович В.Є. Реформування системи вищої медичної освіти у Франції (XX – XXI ст..). – Європейський шлях розвитку України: плани і реалії: Збірник ХVІІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції.
  • Гальченко Я.В. Стимулююча функція контролю знань, умінь і навичок студентів при вивченні професійно-орієнтовної іноземної мови. -Проблеми інтеграції національних закладів вищої освіти до європейського освітнього середовища. Проблеми гуманітарної та мовної підготовки студентів.