НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра інфекційних хвороб

Лікувально-консультативна робота

Лікувальні традиції кафедри тісно переплетені з її історією. У витоків кафедри стояв академік Феофіл Гаврилович Яновський, про лікувальну майстерність якого ходили легенди. Заслуженою славою відмічена лікувальна діяльність професорів М.М. Губергриця, А.М. Зюкова, Б.Я. Падалки, Г.І. Хоменко, В.А. Постовіта, О.С. Сокол, Ж.І. Возіанової, доцентів О.П. Матвєєва, Л.В. Нюренберга та інших співробітників кафедри тих років. Традиціями кафедри завжди була безкорисна допомога хворому, послідовна та наполеглива боротьба за його спасіння, постійне прагнення знайти правильне рішення в діагностичному процесі. Продовжує ці традиції колектив кафедри, клініки і в сучасних нелегких умовах існування всієї системи охорони здоров’я в країні і інфекційної служби зокрема. Так в 2009 р. під час карантину, пов’язаного з розповсюдженням пандемічного штаму вірусу грипу H1N1, співробітники кафедри надавали велику консультативну допомогу хворим не тільки в закріплених за кафедрою клінічних базах, але й в терапевтичних відділеннях лікарень № 2, № 6, № 8 м. Києва, де були відкриті провізорні госпіталі. Окрім того, в цей період, консультативна допомога надавалась відділенням пологових будинків № 3 та № 4.

Лікувально-діагностична робота кафедри в 2005-2011 рр. проводилась на 2-х клінічних базах: МКЛ №15 та МКЛ №9, з якими з 2005 року є угоди про співпрацю. В 2012 році до цих баз приєдналася МКЛ №5, з вересня 2012 року кафедра має угоду про співпрацю із нею, та Олександрівська клінічна лікарня м. Києва . Відповідальний за лікувально-діагностичну роботу кафедри – професор кафедри, д. мед. н. А. В. Шкурба. Зав. кафедри д. мед. н. О.А. Голубовська, професор кафедри А.В. Шкурба консультують хворих на всіх клінічних базах кафедри. Доценти кафедри консультують, а асистенти лікують хворих у відповідних відділеннях клінічних баз, де вони розподілені згідно графіку.

В МКЛ №15 клінічною базою є інфекційне відділення, на базі якого існує міський гепатологічний центр та консультативний центр інфекційних хвороб. Інфекційне відділення на 70 ліжок цілодобово надає всім районам міста ургентну допомогу хворим на вірусні гепатити різної етіології. За 2011 р. у інфекційному відділенні проліковано 791 хворий. Міський гепатологічний центр на 20 ліжок денного перебування на базі інфекційного відділення МКЛ №15 призначений для діагностики та лікування хворих на хронічні вірусні гепатити та компенсовані цирози печінки вірусної етіології. За 2011 рік госпіталізовано до центру 326 хворих, надана амбулаторна консультація 512 хворим. На даний час удосконалюється об’єм і характер лікарської допомоги хворим хронічними формами вірусними гепатитами. Вияснена лікувальна тактика при розвитку у хворих вірусними гепатитами внутрішньопечінкового або позапечінкового холестазу, при мікст-гепатитах. У МКЛ №15 співробітниками кафедри на ультразвуковому сканері «Voluson 730 Expert», що належить НМУ, оглянуто 26313 одиниць УЗД у хворих, які лікувались у відділенні та обстежувались в центрі інфекційних хвороб м. Києва. Кафедра та співробітники відділення надають амбулаторну консультативну допомогу мешканцям міста Києва та України стосовно різної інфекційної патології. Проконсультовано 306 осіб. Відповідальним за лікувально-діагностичну роботу на клінічній базі МКЛ №15 – доцент М.Ч. Корчинський.

Відділення інфекційної анестезіології та інтенсивної терапії МКЛ №9 на 6 ліжок призначене для лікування інфекційних хворих, що потребують реанімаційного забезпечення. За 2011 р. в ньому проліковано 216 хворих, біля половини з яких були непрофільні.
Така велика кількість непрофільних хворих обумовлює необхідність ранньої диференційної діагностики, що досягається високою кваліфікацією працюючих співробітників і максимально інтенсивним використанням лабораторно-інструментальних методик обстеження. В клініці уточнені об’єм, порядок застосування препаратів і характер інтенсивної терапії хворим генералізованими формами менінгококової інфекції, дифтерійним крупом, фульмінантною формою вірусних гепатитів, різноманітної етіології менінгітами, гострими кишковими інфекціями з розвитком дегідратаційного шоку, інфекційними захворюваннями, чий перебіг ускладнився розвитком інфекційно-токсичного шоку. Детальні рекомендації викладені в чисельних наукових статтях і інформаційних листах. На базі цього відділення за призначенням співробітників кафедри проведено за 2011 рік 287 сеансів дискретного плазмаферезу інфекційним хворим за допомогою апарату для плазмоферезу Baxter А-200, що належить НМУ.

Інфекційне відділення на базі МКЛ №9 на 85 ліжок призначене для лікування хворих на всі нозологічні одиниці, крім вірусних гепатитів та лептоспірозу. За 2011 р. у відділенні проліковано 3376 хворих. В клініці проводиться лікування хворих на інфекційний мононуклеоз, «дитячі інфекції» у дорослих, грип та ГРВІ та інші.

Доцент А. М. Печінка є відповідальним за лікувально-діагностичну роботу на клінічній базі в МКЛ №9, він також є відповідальним за надання лікувальної допомоги студентам та співробітникам НМУ.

В ОКЛ клінічною базою кафедри є 2 інфекційне відділення (І інфекційне відділення розраховане на 50 ліжок, зав. відділенням – Т.І. Гайнутдинова, ІІ інфекційне відділення розраховане на 32 ліжка, зав. відділенням – Л.В. Мінова) та відділення інфекційної анестезіології та інтенсивної терапії (розраховане на 6 ліжок, зав. відділенням – О.В. Куценко). Доцент І.В. Шестакова є відповідальною за лікувально-діагностичну роботу на клінічній базі в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва.

Зав. кафедри інфекційних хвороб д. мед. н. О.А. Голубовська виконує значну діагностично-лікувальну роботу в лікувальних закладах України та Києва, вона з 2011 року є Головним позаштатним спеціалістом МОЗ України по спеціальності «Інфекційні хвороби», консультантом Головної поліклініки МС МВС України, Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, лікарні для вчених НАН України.

За 2011 р. співробітниками кафедри проконсультовано близько 3000 хворих, проліковано більше 400 хворих. За цей період співробітники кафедри дали 19 інтерв’ю в пресі, 12 виступів на телебаченні та радіо стосовно діагностичної, лікувально-консультативної роботи. Створено 4 експертні висновки стосовно запропонованих методів лікування інфекційних хворих, виданий 1 патент на корисну модель в медицині. Співробітники кафедри у 2011 році брали участь у роботі 8 робочих груп МОЗ України, ГУОЗ м. Києва та інших медичних установ держави.

Звіт кафедри інфекційних хвороб про виконання лікувально-консультативної роботи
за 2014-2015 навчальний рік

Прізвище та ініціали

Посада

Кура-
ція
хво-
рих

(годи-
ни)

Обхід
із
профе-
сором/
доцен-
том

(годи-
ни)

Кон-
суль-
тації

в клініці
(годи-
ни)

Кон-
суль-
тації
в ін-
ших
ЛПЗ

(годи-
ни)

Чергу-
вання

(в т.ч.
сан авіація)

(годи-
ни)

Опе-
рації/
асис-
тенції

(годи-
ни)

Веден-
ня  по-
логів

(годи-
ни)

Веден-
ня нар-
козів

(годи-
ни)

Клініко-лабо-
раторні
та інст-
румен-
тальні дослід-
ження

(годи-
ни)

Участь у патан конфе-
ренціях

(годи-
ни)

Участь у конф (в т.ч. ран-
кових)

лекціях для мед персо-
налу

(годи-
ни)

Інші види робіт
(годи-
ни)

Всьо-
го

годин

Голубовська О.А. зав. каф

118

84

70

20

44

418

754

Шкурба А.В. професор

84

24

4

228

340

Зайцев І.А. * професор (0,5 ст.)

86

4

6

83

179

Анастасій І.А. доцент

14

192

6

2

6

151

371

Гарницька Л.А. доцент

8

213

10

137

368

Гудзенко О.А. доцент (1,5 ст.)

60

394

14

4

22

139

633

Заплотна Г. О. доцент

22

238

2

4

32

78

376

Корчинський М.Ч. доцент

14

194

20

32

24

104

388

Митус Н.В. доцент (1,5 ст.)

26

328

24

192

570

Печінка А.М. доцент

12

238

50

10

48

76

434

Шестакова І.В. доцент

38

236

40

14

46

34

408

Вінницька О.В.** асистент  

80

30

12

4

24

56

206

Глей А.І. асистент 176

144

256

2

22

51

651

Климанська Л.А. асистент 162

30

20

50

220

482

Подолюк О.А. асистент (1,5 ст.) 576

52

20

2

46

330

1026

Чепілко К.І. асистент (1,5 ст.) 615

56

2

50

270

993

Скицюк А.С. асистент 462

58

56

2

22

145

745

Пронюк Х.О.*** асистент  

Безродна О.В.**** асистент 263

74

12

26

142

517

ВСЬОГО    

2254

688

2351

264

170

98

506

2854

9441