НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної та загальної хімії

Наукова робота

Науковий потенціал кафедри медичної та загальної хімії є потужним і складає 1 доктор наук та 13 кандидатів наук.

Наукова робота колективу кафедри медичної та загальної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця пов’язана з вивченням ряду сучасних проблем неорганічної, аналітичної, фізичної хімії та педагогіки. Серед них дослідження координаційних сполук металів з лігандами, закріпленими на поверхні високодисперсних оксидів, вивчення закономірностей реакції окиснення СО на поверхні змішаних оксидів феруму та мангану, вивчення фізико-хімічних властивості комплексів міді(ІІ) і нікелю(ІІ) з карбоксигідроксамовими кислотами, синтез та дослідження властивостей метилметакрилатвмісних наповнювачів фотополімерів на основі високодисперсного кремнезему, вивчення сорбції деяких токсичних та d- елементів на поверхні хімічно – модифікованих кремнеземів, синтез та дослідження властивостей високотемпературних та надпровідних матеріалів на основі рідкісноземельних металів в різних ступенях окиснення, актуальні проблеми професійної спрямованості навчання природничих дисциплін у медичному ліцеї, сучасні аспекти еволюції змісту медичної хімії при підготовці лікарів в період реформування медичної освіти тощо.

Активна наукова робота співробітників кафедри медичної та загальної хімії знайшла своє відображення в значній кількості монографії (“Галогениды и псевдогалогениды висмута “, “Светочувсвительные диазонафтолы”, “Печатные формы на основе светочувсвительных диазосоединений” та інші, опублікованих наукових статей (серед них огляди і статті в провідних вітчизняних і зарубіжних хімічних журналах, таких як ” Acta Cryst. “, ” Journal of Materials Science and Engineering “, ” Materials “, ” Сверхтвердые материалы “, ” Хімічна промисловість України “, ” Украинский химический журнал “, ” Український науково-медичний молодіжний журнал “, ” Катализ и нефтехимия “,” Методы и объекты химического анализа “, “Вісник Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка “, ” Analytical and Bioanalytical Chemistry” тощо ), а також в багатьох виступах на міжнародних та національних конференціях і симпозіумах.

Співробітники кафедри постійно представляють Результати наукових досліджень доповідалися на конференціях різного рівня в Україні та зарубіжжі. Проводилися наукові доповіді за кордоном: у Кореї, Естонії, Ісанії, Болгарії, Німеччині, Бельгії, Італії, США, Росії.

На кафедрі створено новий дезинфікуючий засіб “Дезоксон” , що пройшов випробування на багатьох добровольцях. Дезоксон використовується на лабораторних заняттях для дезинфекції лабораторного посуду індивідуального користування .

Наукова робота проводиться спільно з кафедрами аналітичної хімії та неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відділом Інституту хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України та кафедрою фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.