НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної інформатики та комп’ютерних технологій

Співробітники кафедри

krivenko

Кривенко Інна Петрівна   –виконувач обов’язків завідувача кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання, доцент кафедри.

1986 року народження, закінчила з відзнакою магістратуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у 2008 році та здобула кваліфікацію викладача математики, інформатики та економіки.

З вересня 2007 року працювала лаборантом кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання, з вересня 2008 року – викладачем цієї ж кафедри. З вересня 2013 року працювала на посаді старшого викладача кафедри.
У 2015 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни) на тему «Формування у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі навчання медичної інформатики».
Кривенко І.П. проводить лекції та практичні заняття із дисциплін, що викладаються на кафедрі. Розробляє методичні матеріали до практичних занять та для самостійної роботи студентів. Бере участь в оновленні завдань для підсумкових модульних контролів, створює дидактичні матеріали для контролю навичок та вмінь студентів з дисциплін «Медична інформатика» та «Інформаційні технології у фармації».
Загальна кількість публікацій – 25. З них статей у фахових виданнях України – 11, у зарубіжних виданнях – 3, навчальних посібників у співавторстві – 4, зокрема практикум «Медична інформатика в модулях» (2012р., 2014р.) українською, російською та англійською мовами та навчальний посібник «Комп’ютерне моделювання у фармації» (2016р.), типових навчальних програм з дисциплін – 5, зокрема з дисциплін «Медична інформатика», «Інформаційні технології у психології та медицині», «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності». Стаж науково-педагогічної роботи 8 років.

kolomiychuk

Коломійчук Олег Петрович– доцент кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання.

Закінчив Запорізький державний університет у 2001 році та здобув кваліфікацію викладача математики.

З вересня 2002 року працював старшим викладачем кафедри вищої і прикладної математики Запорізької державної інженерної академії та був заступником начальника інформаційно обчислювального центру.

У 2006-2009 р.р. навчався в аспірантурі Інституту математики НАН України. У 2010 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Задачі спостереження у майже консервативних динамічних системах» та отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

З 2009 року і по теперішній час працює в Інституті математики НАН України на посаді наукового співробітника. Протягом останніх десяти років Коломійчук О.П. не полишав викладацької діяльності, працював на посаді викладача кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за зовнішнім сумісництвом, а також на посаді доцента кафедри вищої математики Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана.

Має 26 публікації у провідних вітчизняних і закордонних виданнях.

nigegorodcev

Ніжегородцев Владислав Олександрович – доцент кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання.

Закінчив Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова у 2004 році та здобув кваліфікацію викладача фізики та інформатики. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Закінчив курси підвищення кваліфікації для викладачів щодо застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні, зокрема курси комп’ютерної програми «М.Е.Doc IS» у 2015р.; підвищення кваліфікації з щорічного курсу консультацій для ВНЗ України: «Галактика ERP: Основи функціональності»; курси підвищення кваліфікації «Інформаційні технології у викладацькій діяльності» на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 2016р.

До сфери наукових інтересів належать такі напрями як розробка, впровадження та адміністрування навчальних курсів в системі модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle.

Є співавтором 1 методичного та 2 навчальних посібників, в співавторстві розроблено галузеві стандарти вищої освіти, автор 56 наукових праць, учасник 28-ми міжнародних і всеукраїнських конференцій, індекс цитувань в Google Академія: кількість цитувань – 17, h-індекс – 2.

sitnik

Ситник Дмитро Олексійович – доцент кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання.

У 2003 році закінчив Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю – „Математика та інформатика” та отримав кваліфікацію “спеціаліст”.

У 2004 році вступив до аспірантури Інституту математики НАН України. Під час навчання в аспірантурі неодноразово проходив стажування за кордоном, в ході якого отримав диплом магістра математики університету Вілфріда Лоріе (Wilfrid Laurier, Canada). У 2012 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.07 “Обчислювальна математика” та отримав науковий ступінь “Кандидат наук”.

У 2007-2008, 2013-2014 навчальних роках працював на посаді викладача кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (за зовнішнім сумісництвом).

Проводить практичні та лекційні заняття із дисциплін “Медична інформатика” для англомовних студентів медичних та стоматологічного факультетів, “Інформаційні технології у фармації” для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету. У 2016 році Ситник Д.О. пройшов тестування APTIS від Британської ради в Україні на визначення рівня знань англійської мови за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. За результатами тестування в перевірці знань з англійської мови отримав рівень В2.

solodun

Солодун Олександр Васильович– доцент кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання.

Закінчив з відзнакою Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка у 1998 році за спеціальністю «Математика і фізика». У 2001 році закінчив аспірантуру Інституту математики НАН України, де працює по теперішній час за основним місцем роботи на посаді старшого наукового співробітника відділу динаміки та стійкості багатовимірних процесів.

Солодун О.В. у 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Варіаційний метод дослідження нелінійних динамічних процесів в рухомих обмежених об’ємах рідини складної конфігурації» і отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. Має 33 публікації у провідних вітчизняних і закордонних виданнях.

kucherenko

Кучеренко Інна Іванівна – викладач кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання.

Закінчила з відзнакою Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова у 2013р. за спеціальністю – „ Фізика, інформатика, астрономія”. У 2014р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Освітні вимірювання. Керівник закладу з оцінювання якості освіти».

З 01.09.11р по 30.06.13р працювала лаборантом кафедри, а з вересня 2013р. працює викладачем кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання.

Проводить лекційні та практичні заняття із дисциплін кафедри.

З 2014р. відповідальна за впровадження платформи дистанційного навчання Moodle при вивченні дисциплін кафедри.

З 2015р. профорг кафедри.

З вересня 2016р. завуч кафедри та відповідальна за АСУ «Електронний деканат» на кафедрі.

shilo

Шило Ірина Михайлівна – старший викладач кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання.

Працює в НМУ з березня 1978 р.

Шило І.М читає лекції і проводить практичні заняття, поточні і передмодульні консультації, здійснює модульні контролі з усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі,

Співавтор підручника “Інформаційні технології у фармації”, практикума “Медична інформатика в модулях”. Співавтор  типових навчальних програм з дисциплін «Медична інформатика», «Інформаційні технології у психології та медицині», «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності».

Секретар кафедри.

Шило І.М. є куратором по роботі зі слухачами ФПК по кафедрі.

andriychuk

Андрійчук Марія Дмитрівна – викладач кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання.

Закінчила Українську інженерно-педагогічну академію (м. Харків) за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

На кафедрі займається викладацькою діяльністю з дисциплін «Медична інформатика», «Інформаційні технології у психології та медицині», «Інформаційні технології у фармації». Приймає активну участь в навчально-методичній роботі кафедри.

glinyana

Глиняна Катерина Валеріївна- викладач кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання.

Закінчила магістратуру Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у 2009 році та здобула кваліфікацію магістра математики.

У 2012 році закінчила аспірантуру Інституту математики НАН України. З листопада 2012 року працює молодшим науковим співробітником відділу теорії випадкових процесів Інституту математики.

У жовтні 2016 р. захищено дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика. Стаж науково-педагогічної роботи 7 років. Загальна кількість публікацій  – 11.

desatnuk

Десятнюк Лілія Борисівна – викладач кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання.

Закінчила Криворізький педагогічний університет у 1995 році .

З 01.09.09 по 30.06.11 працювала старшим лаборантом кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

З вересня 2011 року працює викладачем кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання. Проводить практичні заняття із дисципліни «Медична інформатика» для студентів медичних та стоматологічного факультетів ІІ курсу та з дисципліни «Інформаційні технології у фармації» для студентів І і ІІ курсів фармацевтичного факультету.

Приймала участь в перекладі підручників «Медична інформатика» та практикуму «Медична інформатика в модулях» для іноземних студентів ІІ курсу медичних та стоматологічного факультетів . Розробляє методичні матеріали до самостійної роботи студентів, створює дидактичні матеріали для контролю навичок та вмінь з дисциплін «Медична інформатика» та «Інформаційні технології у фармації».

 

krishtopa

Криштопа Альбіна Олександрівна – викладач кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання.

У 1991 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Математика».

З жовтня 2014 року працює викладачем кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Проводить практичні заняття з дисципліни «Медична інформатика» для студентів медичних та стоматологічного факультетів з дисциплін «Інформаційні технології у фармації», «Комп’ютерне моделювання у фармації» для студентів  фармацевтичного факультету. Розробляє методичні матеріали до самостійної роботи студентів, створює дидактичні матеріали для контролю навичок та вмінь з дисциплін «Медична інформатика», «Інформаційні технології у фармації», «Комп’ютерне моделювання у фармації».

mikitenko

Микитенко Павло Васильович викладач кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання.

 У 2012 р. закінчив магістратуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та здобув кваліфікацію викладача фізики та інформатики.

У 2016 р. закінчив аспірантуру Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова та успішно захистив кандидатську дисертацію за темою «Комп’ютерно орієнтовані технології освітніх вимірювань як засіб удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів технологій» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

З жовтня 2016 року працює викладачем кафедри.

Загальна кількість публікацій – 33.

Основні напрямки наукових інтересів пов’язані з визначенням шляхів інтенсифікації навчального процесу; використання новітніх комп’ютерно-орієнтованих технологій, зокрема розробка дистанційних курсів навчання, пакетів контрольних завдань для online тестування; адміністрування систем управління електронними курсами та рейтингових системи оцінювання діяльності.

shabatska

Шабацька Свiтлана Ананiївна ― викладач кафедри медичної інформатики та комп’ ютерних технологій навчання.

У 2002 р. з відзнакою закінчила магістратуру Чернівецького національного універсетету імені Ю. Федьковича за спеціальністю «Математика» . З 2001 до 2011р. працювала на посаді провідного спеціаліста відділення супроводу комп’ютерних систем та баз даних Відділу інформаційних технологій УМВС України.

З 2011р. працює на посаді викладача кафедри медичної інформатики та комп’ ютерних технологій навчання.

Проводить практичні заняття з дисципліни «Медична інформатика», «Інформаційні технології у фармації» для студентів 1, 2 курсів медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, проводить практичні заняття англійською мовою для іноземних студентів медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів НМУ.

Розробляє методичні матеріали до практичних занять та для самостійної роботи студентів.