НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра аптечної та промислової технології ліків

Наукова робота

На 2014-2018 рр. кафедрою аптечної та промислової технології ліків запланована науково-дослідна робота за темою «Організаційно-технологічні дослідження лікарських та косметичних засобів» № держреєстрації 0114U001826.

 

Відповідальна за наукову роботу кафедри – к.фарм.н., доцент Козіко Н.О

Керівник науково-дослідної роботи – к.фарм.н., доцент Полова Ж.М.

 

За темою науково-дослідної роботи опрацьований методичний підхід до створення фармацевтичного формуляру для надання медикаментозної допомоги пацієнтам із захворюваннями різної етіології з використанням готових і екстемпорально виготовлених лікарських та косметичних засобів. За останні роки в комплексі робіт, вивчених з метою зниження захворюваності та покращення якості лікарської допомоги, особливу увагу приділялось проблемі раціонального використання лікарських ресурсів та доступності медичної допомоги різним категоріям хворих. Проведені дослідження свідчать про специфічність розповсюдження серцево-судинних захворювань, регіональних та територіальних стандартів їх лікування і використання при цьому різних лікарських препаратів для обгрунтування раціональних і ефективних методів застосування лікарських препаратів рослинного походження (ЛП РП) та розробки концепції маркетингових досліджень ринку ЛП РП, що сприяють вдосконаленню лікарського забезпечення хворих, які страждають ССЗ.

Одним з важливих завдань сучасної фармацевтичної технології є створення ефективних і безпечних лікарських засобів (ЛЗ), у тому числі для потреб ветеринарної фармації. Ветеринарна фармація – область фармацевтичної науки, що займається питаннями синтезу нових лікарських субстанцій, пошуком нових лікарських форм (ЛФ), розробкою нових лікарських препаратів (ЛП), їхньою технологією, усебічним дослідженням, контролем якості, реєстрацією, виробництвом, зберіганням і відпуском ветеринарних препаратів, менеджментом і маркетингом у ветеринарній галузі.

Найбільш практичний інтерес представляє глибинний спосіб культивування як новий напрямок у біотехнологічній науці і являє собою штучне вирощування їстівних грибів у замкнутій системі в зануреній культурі на рідких живильних середовищах. Він має ряд переваг перед іншими способами: процес вирощування ведеться цілий рік; урожайність більш висока та стабільна, завдяки створенню оптимальних умов, що необхідні для отримання біомаси; використовується широке коло рослинних субстратів із целюлозо- та лігніновмісних відходів сільського господарства й промисловості; більш короткий виробничий цикл 8-10 тижнів; можливість застосування механізації й автоматизації технологічних процесів. Цей метод інтенсивно розвивається в багатьох країнах як самостійна галузь біотехнологічної промисловості. Глибинне культивування спрямоване на одержання великої кількості доброякісного посівного матеріалу при переході від промислового виробництва плодових тіл грибів на виробництво грибної біомаси для отримання біологічно активних речовин, лікарських препаратів та виділення окремих хімічних речовин.

 

Завдання дослідження:

  • вивчити світовий досвід та визначити особливості вітчизняних шляхів і методів організаційно-технологічних досліджень лікарських та косметичних засобів;
  • провести аналіз номенклатури готових лікарських та косметичних засобів і їх аналогів в екстемпоральному виготовленні та дослідити існуючу практику їх призначення;
  • опрацювати методику прогнозування потреби в лікарських препаратах, що застосовуються при наданні медикаментозної допомоги пацієнтам з різними патологіями захворювань;
  • обґрунтувати та апробувати програму і методологічні підходи стосовно удосконалення лікарського забезпечення та розробити заходи по створенню запасів лікарських і косметичних засобів та компонентів для екстемпорального виготовлення їх аналогів, необхідних для надання повноцінної допомоги населенню.

Матеріали та методи: для виконання роботи проводиться вивчення законодавчих та нормативних актів, закордонних та вітчизняних наукових джерел, офіційні статистичні матеріали про поточний попит на лікарські та косметичні засоби, основні показники статистичної звітності МОЗ України за період виконання науково-дослідної роботи. Використовуються фармацевтичні, фармакологічні, соціологічні та методи економіко-статистичного аналізу, у тому числі: варіаційна статистика, анкетування, експертна оцінка маркетингового та економіко-статистичного аналізу, контент-аналіз, формалізація і моделювання, фармакоекономічний аналіз та побудова комп’ютерних баз даних.

Практична значимість. Розроблені склади ветеринарнарних препаратів доводять перспективність застосування сполук срібла та міді, як лікарської субстанції та доцільність подальшого дослідження різних ветеринарних ЛФ з метою створення якісних, ефективних та безпечних препаратів.

Запропонований методичний підхід до визначення потреби в лікарських препаратах рослинного походження дозволяє розрахувати необхідну їх мінімальну кількість з урахуванням віку населення і тяжкості перебігу захворювань серцево-судинної системи.

 

В рамках науково-дослідної роботи кафедри аптечної та промислової технології ліків за темою «Організаційно-технологічні дослідження лікарських та косметичних засобів» № держреєстрації 0114U001826 активно розвивається співпраця з науковими установами України за такими напрямками:В рамках науково-дослідної роботи кафедри аптечної та промислової технології ліків за темою «Організаційно-технологічні дослідження лікарських та косметичних засобів» № держреєстрації 0114U001826 активно розвивається співпраця з науковими установами України за такими напрямками:
• З Інститутом мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України (відділом проблем інтерферону та імуномодуляторів) в розробці складу та технології лікарських, ветеринарних препаратів  та біологічно-активних добавок у вигляді різних лікарських форм з цитратами металів; лактобактеріями; нанорозмірним діоксидом церію; а також проведення мікробіологічних досліджень;
• З Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (відділом мікології) у розробці науково обгрунтованого складу і раціональної технології капсульованого лікарського засобу лікувально-профілактичної дії та комплексної терапії імунологічних захворювань на основі грибів Шиїтаке, одержаних біотехнологічним методом – глибинним способом культивування;
• З Інститутом біології тварин НААН України (лабораторією екологічної фізіології та якості продукції) в розробці складу ветеринарних препаратів  у вигляді різних лікарських форм з цитратами срібла та міді, а також проведення необхідних доклінічних досліджень;
• З ДВНЗ «Харківська державна зооветеринарна академія» (кафедра фармакології і токсикології, факультет ветеринарної медицини) в проведенні необхідних доклінічних та клінічних досліджень, зазначених у вимогах до реєстраційного досьє на ветеринарні препарати;
• З Національним фармацевтичним університетом (кафедра заводської технології ліків, кафедра промислової фармації, кафедра фармацевтичної хімії, кафедра організації та економіки фармації, науково-дослідної лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських засобів) в розробці складу та технології ветеринарних препаратів антимікробної дії у м’яких та рідких лікарських формах;

  • З ТОВ «БРОВАФАРМА», виробником ветеринарних препаратів №1 в Україні, в розробці ветеринарних препаратів у вигляді різних лікарських форм, проведення необхідних досліджень для подальшого впровадження у виробництво.
    • З Інститутом бiоенергетичних культур цукрових буряків НААН (відділом технології вирощування біоенергетичних культур) в розробці лікарських препаратів у вигляді рідких форм (сиропів) та косметичних засобів з фітоенергетичними культурами;
  • З ТОВ «ВТФ «Екмі» в розробці складу та технології косметичних засобів для волосся (для фарбування волосся, а також лінійок засобів для догляду за волоссям), дослідження параметрів якості сировини та готових косметичних форм у відповідності з європейською системою управління якістю ISO 9001:2008.

 

Під керівництвом в.о. завідувача кафедри, к.фарм.н., доц. Полової Ж.М. за темою «Організаційно-технологічні дослідження лікарських та косметичних засобів» опубліковано 23 статті у фахових виданнях України, 42 тезиси-доповіді і отримано 3 патенти на корисну модель. Результати досліджень висвітлені на Міжнародних конференціях. Наукові роботи мають практичне значення для технології ліків, косметології та фармацевтичної біотехнології.

Публікації за результатами наукової діяльності співробітників кафедри представлені та цитуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science.