НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра аптечної та промислової технології ліків

Співробітники кафедри

 

Полова Жанна Миколаївна, в.о завідувача кафедри, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

1973 року народження, закінчила Українську фармацевтичну академію (м.Харків) у 1996 році за спеціальністю «фармація» та отримала кваліфікацію «провізор». У 2001 році закінчила аспірантуру без відриву від виробництва при Українській фармацевтичній академії. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та промислова фармація на тему: «Розробка складу та технології лікувально-профілактичного стоматологічного лаку».

З 2006 року працювала на посаді асистента кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

З вересня 2010 року Полова Ж.М. – асистент кафедри аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З квітня 2013 року працює на посаді доцента кафедри аптечної та промислової технології ліків. Проводить викладання технологічних дисциплін для англомовних, російськомовних та україномовних студентів. З квітня до жовтня 2014 року виконувала обов’язки завідувача кафедри. У 2014 році отримала звання доцента. Науково-педагогічний стаж – 13 років. З 2014 року по 2017 відповідала за навчально-методичну роботу на кафедрі.

Є членом апробаціної ради “Фармація” Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Ж.М. Полова автор 90 друкованих праць, є співавтором монографії «Нанонаука, нанобіологія, нанофармація», автором 3 патентів на корисну модель. Результати наукових досліджень були представлені на наукових конференціях та конгресах, у тому числі міжнародного рівня. Основний напрямок наукових досліджень – розробка складу та технології лікарських засобів з різними активними фармацевтичними інгредієнтами та нанорозмірними частинками.

На даний час виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (протокол №5 від 28.10.2014 р. засідання Вченої ради ДВНЗ «Тернопiльського державного медичного університету iменi I.Я. Горбачeвського», на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології лікарських препаратів антимікробної дії для застосування у ветеринарії».

Глущенко Олена Миколаївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

1975 року народження, закінчила Криворізьке медичне училище №1 (фармацевтичне відділення) у 1994 р. та Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «фармація» у 1999 р. Пройшла однорічну інтернатуру в КМАПО імені П. Л. Шупика та отримала кваліфікацію «Провізор загального профілю» у 1999–2000 рр.

З квітня 1999 р. по березень 2002 р. − працювала на посаді старшого лаборанта на кафедрі аптечної та промислової технології ліків НМУ імені О. О. Богомольця. З березня 2002 року − асистент кафедри аптечної та промислової технології ліків.

У 2007 році закінчила аспірантуру без відриву від виробництва Національного фармацевтичного університету за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи.

Глущенко Олена Миколаївна – кандидат фармацевтичних наук. Захистила дисертацію за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи на тему «Науково-методичні підходи до удосконалення системи цін і тарифів на лікарські засоби, що виготовляються аптеками».

Після закінчення навчальних закладів працювала на різних посадах практичної фармації:

1994−1995 рр. − фармацевт міжлікарняної аптеки № 107 виробничого об’єднання «Фармація» м. Миколаїв.

1999−2001 рр. − провізор аптеки № 4 ТОВ «Панацея» м. Київ.

2001−2004 рр. − провізор ТОВ «Валєдус» м. Київ.

Загальна кількість наукових та методичних праць – 76, у т.ч. 4 методичні рекомендації («Визначення тарифів за індивідуальне виготовлення і фасування лікарських засобів та медичних виробів аптеками», Київ: Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи. “Прінт Квік”, 2013, 39 с.; «Визначення тарифів за серійне виготовлення і фасування лікарських засобів та медичних виробів аптеками», Київ: Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи. “Прінт Квік ”, 2013, 28 с. та навчальний посібник Технологія виготовлення порошків: навчальний посібник / Л.Л.Давтян, Р.С.Коритнюк, А.О.Дроздова та ін.; за редакцією Давтян, Р.С.Коритнюк. – К.: «Освіта України», 2016.- 141 с.

У 2008 році Глущенко О. М.  відзначена подякою Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм.

З квітня 2013 року працює на посаді доцента кафедри аптечної та промислової технології ліків. Науково-педагогічний стаж – 16 років.

Козіко Наталія Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

1977 року народження, закінчила Українську фармацевтичну академію у 2000 році. З 2000 по 2002 рр. працювала старшим лаборантом кафедри організації та економіки фармації, технології ліків та фармакогнозії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2003 по2016 рік Козіко Н.О. працювала асистентом кафедри аптечної та промислової технології ліків. З 2016 працює доцентом кафедри.

У 2010 захистила дисертаційну роботу на тему «Розробка складу та технології лікувально-профілактичного засобу у формі капсул на основі грибів Шиїтаке» і отримала науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи.

Основний напрямок наукових досліджень – розробка складу та технології лікарських засобів з різними активними фармацевтичними інгредієнтами природного походження на основі біотехнології.

У 2015 році пройшла курс  підвищення кваліфікації з англійської мови на кафедрі іноземних мов Національного медичного університету та отримала сертифікат для підтвердження викладання дисциплін у англомовних студентів. У 2016 пройшла курси в Українській військово-медичній академії та отримала 1 категорію провізора. У 2017 році отримала сертифікат володіння англійською мовою рівня В2 (176UA0070003).

Козіко Н.О.  відповідальна за наукову роботу та науковий гурток кафедри. Є керівником 29 дипломних робіт студентів, в тому числі англійською мовою.

Н.О. Козіко автор понад 69 друкованих праць, серед яких 14 статей у фахових наукових виданнях (2 Scopus  Web of Science), 5 патентів, 6 технічних умов.

Негода Тетяна Степанівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

1982 року народження, закінчила Національний медичний університет імені О.О.Богомольця у 2010 році, за спеціальністю «Фармація» та отримала кваліфікацію «провізор».

З 2006 р. працювала асистентом кафедри аптечної та промислової технології ліків НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» на тему: «Маркетингові дослідження ринку антигіпертензивних лікарських препаратів».

З 2014 року переведена на посаду доцента цієї ж кафедри.

Науково-педагогічний стаж – 11 років.

Є співавтором друкованих праць, у тому числі методичних розробок і навчального посібника англійською мовою «Вступ у фармацію» для студентів денної та заочної форм навчання фармацевтичного факультету.

Тетяна Степанівна є автором понад 60 друкованих праць, учасником 13 наукових міжнародних та всеукраїнських конференцій.

З вересня 2015 року займає посаду заступника начальника навчально-методичного відділу НМУ імені О.О. Богомольця. Проводить планування та організацію навчального процесу за ЄКТС для студентів 3 курсу всіх факультетів, та 1-5 курсів фармацевтичного факультету.

 

  Савченко Дмитро Сергійович, кандидат фармацевтичних наук, асистент.

1987 року народження, у 2009 році закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та здобув кваліфікацію провізора-спеціаліста за спеціальністю «Фармація», а у 2010 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Фармація».

З грудня 2010 року навчався в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Кандидат фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 «фармакологія».

У 2015 році пройшов підвищення кваліфікації на базі Української військово-медичної академії – провізор-спеціаліст, фах «Організація і управління фармацією».

Савченко Дмитро Сергійович є автором понад 40 друкованих праць, серед яких 1 монографія, 12 статей, 3 патенти на корисну модель.

Шумейко Микола Володимирович, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

1980 року народження, у 2002 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація», кваліфікація – провізор.

З 2002 по 2003 рік працював на посаді старшого лаборанта кафедри аптечної та промислової технології ліків.

На посаді асистента кафедри аптечної та промислової технології ліків НМУ імені О.О. Богомольця  працює з 2003 року.

У 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності технологія ліків та організація фармацевтичної справи.

Профорг, матеріально-відповідальний кафедри.

Роїк Олена Миколаївна,  кандидат фармацевтичних наук, асистент.

1975 року народження, у 1998 році закінчила Запорізький державний медичний університет  за спеціальністю «фармація» та отримала кваліфікацію провізора. У 1999 році закінчила інтернатуру в Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика за спеціальністю «Фармація» та отримала кваліфікацію спеціаліст.

З 1999 по 2001 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2002 по 2013 роки працювала в Інституті екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя в лабораторії токсикології і гігієни парфумерно-косметичних, антисептичних та дезінфекційних засобів на посадах від молодшого наукового співробітника до наукового співробітника.

В 2007 році отримала другу вищу освіту у Національному фармацевтичному університеті на медико-фармацевтичному факультеті, спеціальність технологія парфумерно-косметичних засобів.

В 2012 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою: «Розробка складу та технології детоксикуючого гелю». Є автором понад 30 наукових праць, має патент на винахід, є співавтором 24 галузевих Стандартів Мінагрополітики України рганізація фармацевтичної справи та судова фармація).

Прискока Андрій Олегович, кандидат фармацевтичних наук, асистент.

1989 року народження, у 2010 році з відзнакою закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація» та отримав кваліфікацію провізора-спеціаліста.

2010 рік – старший лаборант кафедри фармакології та клінічної фармакології НМУ імені О.О. Богомольця. У 2011 році був прийнятий до аспірантури на кафедру фармакології та клінічної фармакології.

2014 рік – асистент кафедри фармакології НМУ імені О.О. Богомольця, проводив практичні заняття, тематичні консультації зі студентами медичних, стоматологічних, медико-психологічних факультетів. В 2016 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою: «Експериментальне обґрунтування фармакологічних властивостей наночастинок срібла”.

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації на базі Української військово-медичної академії – провізор-спеціаліст, фах «Організація і управління фармацією». Сертифікат №30807 від 23/06/2017 р.

З 2017 року працює на посаді асистента кафедри аптечної та промислової технології ліків.

Є автором понад 30 наукових та методичних праць, співавтором 1 монографії. Вільно володіє англійською мовою, проводить заняття іноземним студентам англомовної форми навчання.

Буткевич Тетяна Анатоліївна, асистент, магістр.

1989 року народження, закінчила у 2012 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація», кваліфікація – провізор.

З 2012 по 2013 рр. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри аптечної та промислової технології ліків, навчалася в магістратурі.

З 2013 року працює на посаді асистента кафедри.

Саханда Іванна Василівна, асистент, магістр фармації.

1991 року народження, у 2013 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю 7.110201. Фармація, отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію «Провізор». Являлася членом студради фармацевтичного факультету та студентського наукового товариства імені О.А. Киселя.

За рекомендацією Вченої Ради НМУ імені О.О. Богомольця була зарахована до кадрової програми Університету «Старший лаборант». З серпня 2013 року по серпень 2014 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри аптечної та промислової технології ліків, проходила інтернатуру за спеціальністю «Провізор загального профілю».

У 2014 році захистила магістерську роботу на тему «Дослідження умов культивування та біотехнологія вирощування біомаси базидіального гриба Hericium erinaceus» і отримала оцінку «відмінно з відзнакою».

З 1 вересня 2014 року працює на посаді асистента кафедри аптечної та промислової технології ліків НМУ імені О.О. Богомольця. Загальний науково-педагогiчний стаж – 3 роки.

У період листопада-грудня 2013 року та травня-червня 2014 року була технічним секретарем та з 2015 року по теперішній час – вiдповiдальним секретарем Державної екзаменаційної комісії №6 фармацевтичного факультету денної та заочної форм навчання.

З 2013 р. – секретар Приймальної комісії НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2014 р. – Член Ради Товариства молодих вчених і спеціалістів НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2015-2016 рр. пройшла курси підвищення рівня знань англійської мови на кафедрi iноземних мов НМУ iменi О.О. Богомольця для англомовного викладання.

З 2016 р. – відповідальна за міжнародну діяльність на фармацевтичному факультеті.

З 2017 р. – куратор ECTS фармацевтичного факультету денної форми навчання; заступник начальника навчально-методичного відділу НМУ імені О.О. Богомольця.

На даний час виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація». Є автором понад 50 друкованих праць.

Секретар методичних засідань, голова студентського наукового гуртка  кафедри. Відповідальна за інформаційні ресурси офіційного веб-сайту сторінки кафедри Університету, англомовну форму навчання студентів та АСУ «Електронний деканат».

Алейник Світлана Леонідівна (1992 р.н.), старший лаборант.
Закінчила у 2014 році Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «фармація», кваліфікація – провізор.
Відповідальна за використання Освітнього порталу, розробку та впровадження електронного навчального контенту.

Кривоцюк Марія Юріївна, лаборант.

1978 року народження, у 1997 р. закінчила Хмельницьке педагогічне училище (диплом з відзнакою молодшого спеціаліста за спеціальністю учитель молодших класів).

У 2005 р. закінчила Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію (факультет заочної та дистанційної освіти).

З 2009 р. лаборант кафедри. Відповідальна за технічний супровід документації кафедри,  лекцій та практичних занять, підготовка матеріалів та технічна допомога у звітах кафедри, підготовка матеріалів для доповідей на конференціях.

Глущенко Роман Васильович, лаборант.