НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №4

Навчально-методична робота

Навчання студентів є найважливішим напрямком діяльності кафедри. Лише за останні 5 років на кафедрі навчалося більше 3000 студентів 4, 5, 6 курсів.

До моменту відкриття нової кафедри та початку навчального її процесу було створено необхідний пакет методичних документів, якість яких та відповідність існуючим нормам була ретельно вивірена комісією навчально-методичного відділу університету, яка склала позитивний акт щодо організаційно-документальної відповідності кафедри вимогам навчального процес.

Навчальний процес на кафедрі проводиться зі студентами медичного факультету № 2 на 4, 5 та 6 курсах за дисципліною “Хірургія” у відповідності з типовою навчальною програмою МОЗ України, що розроблена співробітниками кафедри та наступними нормативними документами:

освітньо-кваліфікаційними характеристиками і освітньо-професійними програмами підготовки фахівців, затвердженими наказом Міністерства та освіти науки України від 16.04.03 за № 239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки “Медицина” – 1101;

наказом МОЗ України від 31.01.2005 р. № 52 „Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медико-профілактична справа”;

наказ МОЗ України № 414 від 23.07.07 р. “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 31.01.2005 № 52”, „Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медико-профілактична справа”;

рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 р. за № 152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 р. за № 492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

наказом МОЗ України від 31.01.03 р. за № 148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”.

За новим навчальним планом 2005 року в редакції 2007 року вивчення навчальної дисципліни „Хірургія”, як єдиної навчальної дисциплінина відміну від чотирьох навчальних дисциплін (факультетська, госпітальна хірургії, хірургічні хвороби, дитяча хірургія) забезпечує втілення принципу наскрізності викладання, що сприяє підвищенню якості підготовки студентів.

Зазначена програма базується на вивченні студентами морфологічних дисциплін – анатомії людини, гістології, цитології, та ембріології; фізіології, патоморфології; патофізіології; клінічних дисциплін – загальної хірургії (з оперативною хірургією та топографічною анатомією), пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, радіології фармакології й інтегрується з цими дисциплінами. Програма закладає масив знань студентами хірургії, у тому числі і дитячої хірургії, передбачає інтеграцію викладання з травматологією та ортопедією, нейрохірургією, анестезіологією та інтенсивною терапією, урологією, акушерством і гінекологією та іншими навчальними дисципліни, де застосовуються хірургічні методи лікування, а також іншими клінічними дисциплінами – терапією, ендокринологією, функціональною діагностикою тощо. та формує уміння застосовувати знання в процесі професійної діяльності на рівні лікаря загального профілю. Надає можливість отримати практичні навички та формувати професійні вміння для діагностики та надання медичної допомоги при певних патологічних станах в клініці хірургічних захворювань.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Кредитна-модульна система передбачає ротацію модулів клінічних дисциплін та поступове навчання на одній кафедрі на протязі 4, 5, 6 років навчання, що забезпечить індивідуальну відповідальність кафедри за якість підготовки студентів з дисципліни “Хірургія”.

Мета вивчення хірургії – засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, типових та атипових клінічних прояв, методів діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації хірургічної патології у межах, відповіднихпідготовці лікаря загального профілю з урахуванням особлівості його спеціальності.

Кінцеві цілі дисципліни:

 • Визначати найбільш поширені клінічні симптоми і синдроми в клініці хірургічних хвороб
 • Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб
 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії
 • Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених хірургічних захворюваннях
 • Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції
 • Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Надавати невідкладну медичну допомогу при найбільш поширених хірургічних захворюваннях
 • Проводити диференціальну діагностику, обгрунтовувати і формулювати попередній діагноз при найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії
 • Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях
 • Планувати обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях
 • Виявлятирізніклінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці хірургічних хвороб
 • Діагностувати ускладнені та атипові форми найбільш поширених хірургічних захворювань
 • Планувати схему обстеження конкретного хворого в залежності від особливостей клінічного перебігу захворювання
 • Надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб та виконувати невідкладні хірургічні маніпуляції та операції
 • Проводити диференційну діагностику найбільш поширених хірургічних захворювань в екстреній та плановій хірургії
 • Визначати план консервативного та оперативного лікування хірургічних захворювань в залежності від патогенетичних факторів та важкості стану хворого
 • Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургії і надати екстрену медичну допомогу дитині
 • Визначати тактику ведення дитини, хворої на основні хірургічні захворювання
 • Виявляти різні клінічні прояви ускладнення та встановлювати попереднійдіагноз хірургічних захворювань та травму дітей
 • Діагностувати і визначати лікувальну тактику при вадах розвитку
 • Ставити попереднійдіагноз хірургічних вад розвитку
 • Діагностувати і визначати тактику надання екстреної медичної допомоги при хірургічних вадах розвитку

Для якісного проведення занять кафедра має у повному обсязі матеріальне забезпечення – починаючі з навчальних приміщень (лекційна аудиторія, 12 навчальних кімнат), закінчуючи спеціалізованими (операційні, маніпуляційні, перев’язувальні, палати) та допоміжними (гардероби, лаборантські, кладові).

Коридор кафедри в ОКЛ

Комп’ютерний клас

Навчальні кімнати

 

Практичні заняття із студентами проводяться згідно навчальним планам не тільки в теоретично, але й, переважно, у ліжка хворого, в маніпуляційних, перев’язочних, операційних, відділеннях діагностики (практична частина).

Практичне заняття

Підсумковий модульний контроль

Заняття зі студентами в операційній, приймальному відділенні, кабінеті УЗД та в тора кальному центрі.

 

Особлива увага приділяється заняттям з іноземними студентами.

Практичне заняття з іноземцями

Робота в перев’язочній

 

Для навчального процесу, відпрацювання практичних навичок, проведення держіспитів та підсумкового модульного контролю кафедра забезпечена необхідними муляжами та тренажерами.

 mulyagi1  mulyagi2
Муляжі та тренажери для відпрацювання практичних навичок

Згідно з вимогами сучасної освіти, одними з перших в Україні на кафедрі її співробітниками було створено власний комп’ютерний клас, в якому студенти в обов’зковому порядку проходять тестування з програми “Крок- 2”, а інтерни – “Крок- 3”.

Письмовий тестовий контроль

Комп’ютерний тестовий контроль

Завдяки постійному вивченню питань формату А на протязі 5 та 6 курсах, у 2005-2007 роках на трьох складаннях інтегрованого ліцензованого іспиту “Крок-2” кафедра посідала 1 місце серед медичних ВНЗ України. Кожного року зростає середній бал складання іспиту “Крок-2”, що свідчить про позитивну динамику рівня знань студентів, які навчалися на нашій кафедрі.

Кафедра з 2002 року є опорною з “Хірургічних хвороб” згідно наказу МОЗ України № 86 від 26.02.2003 р. Відповідно, на кафедрі двічі на рік відбуваються методичні наради з завідуючими хірургічними кафедрами вищих державних медичних навчальних закладів України, розроблено дві типові навчальні програми з “Хірургічних хвороб”, а також, у зв’язку з введенням в освіту принципів Болонської системи та переходом до наскрізної системи викладання хірургії послідовно на 4, 5, 6 курсах на одній кафедрі, співробітниками кафедри у співдружності з фахівцями однопрофільних кафедр, було розроблено типову навчальну програму з дисципліни “Хірургія”, що базується на кредитно-модульних засадах. Крім того, згідно наказу методичного кабінету МОЗ України, фахівцями кафедри було розроблено типові навчальні програми з елективних курсів “Пластична та реконструктивна хірургія”, “Серцева хірургія”, “Судинна хірургія”. У зв’зку з перспективою викладання курсів та циклів післядипломної освіти, було розроблено навчальні програми з спеціалізації, передатестаційних, тематичних циклів “Пластичної та реконструктивної хіургії”, “Судинної хірургії”.

За час існування кафедри, її фахівцями було розроблено 20 робочих наскрізних навчальних програм з “Госпітальної хірургії”, “Хірургічних хвороб”, “Хірургії”, “Пластичної та реконструктивної хірургії”, “Гепатології”, “Ендоскопічної та малоінвазивної хірургії”, “Серцевої хірургії”, “Судинної хірургії”, “Трансплантології” які перевидаються згідно графіку.

Відповідно до робочих програм, фахівцями кафедри було розроблено та використовується у навчальному процесі методичні розробки у загальній кількості: з хірургії для викладачів – 124; для студентів – 136 (в паперовому та електронному виглядах); з хірургічних хвороб, відповідно – по 60.

Кафедрою було складено, видано та розповсюджено серед медичних ВНЗ України 12 підручників та посібників з актуальних питань сучасної хірургії як у паперовому, так і у електронному варіантах.  Спільно з кафедрами хірургії №1 Дніпропетровської медичної академії (проф. Березницький Я.С.) та хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця (проф. Захараш М.П.) було видано підручник «Хірургія» для студентів та інтернів, затверджений МОЗ України як базовий підручник для вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Підручник з хірургії в 3 томах та CD

Посібники для практичних занять

З 2005 року на базі кафедри успішно впроваджено (разом с кафедрою внутрішньої медицини № 2 – завідувач член-кореспондент АМН України професор Амосова К.М.) складання комплексного державного випускного практично-орієнтовного іспиту з внутрішніх, інфекційних, професійних та хірургічних хвороб з дитячою хірургією для студентів медичного факультету № 2, що підвищило якість контролю знань студентів-випускників. У процесі проведення іспитів неодноразово брав участь ректор Національного медичного університету, академік НАМН України, професор Москаленко В.Ф.

Академік Амосова К.М. приймає державний іспит у студента з Нігерії

 ispit1  ispit2
Проведення консультацій перед державним іспитом (2016 рік) Відпрацювання практичних навичок перед державним іспитом (2016 рік)
 ispit3  ispit4

Комплексний державний іспит з хірургії та внутрішньої медицини (2016 рік)

 

З 2009 року кафедра хірургії №4 є організатором міжнародних Брейн-рингів з хірургії, які були проведені в 2009, 2010, 2011 та 2013 роках. В них взяли участь команди з України, Росії, Білорусії.

Колектив кафедри хірургії №4 та команди-учасники Всеукраїнського брейн-рингу з хірургії в 2010 р

Колектив кафедри хірургії №4 та команди-учасники Всеукраїнського брейн-рингу з хірургії в 2013 р

Змагання на лапароскопічному тренажері

Сцена у виконанні команди НМУ.

Окрім інтелектуальних та творчих змагань для учасників Брейн-рингу були проведені оглядові екскурсії по столиці України. Студенти відвідали Михайлівський та Софіївський собори, Флорівський жіночий монастир та музей-аптеку на Подолі, ін.

Екскурсія по Києву для учасників Всеукраїнського Брейн-рингу з хірургії.

З перших днів існування кафедри, на її базі успішно працює студентський науковий гурток. Так, під час щомісячних засідань гуртка розглядається хід та результати наукових робіт студентів, засвоюються практичні хірургічні навички, заслуховуються наукові доповіді. Гуртківці беруть активну участь у наукових розробках кафедри, допомагають проводити експерименти на тваринах.

Студенти гуртківці проводять експериментальну операцію

Розвиток творчості студентства в кафедральному гуртку мають плідні результати. Так, кілька разів на рік гуртківці приймають участь в студентських олімпіадах, конференціях не тільки в Україні, але й за кордоном, зокрема в Росії ( 2000, 2003, 2006, 2008, 2012 роки), Білорусії (2005), де займають призові місця. Двічі на базі кафедри проводилися всеукраїнські студентські конференції – фото.

Міжнародна конференція «Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії».

Учасники студентської конференц та жюрі

Доброю традицією стало зустрічі студентів, зокрема гуртківців з видатними хірургами країни – академіком Шалімовим О.О., професором Саєнком В.Ф. та іншими, які не тільки читали оглядові лекції, але й спілкувалися з майбутніми лікарями у тісному колі

Академік Шалімов О.О. з членами гуртка кафедри в 2005 р.

Студенти-гуртківці нашої кафедри попередніх років вже закінчили університет, стали справжніми фахівцями, в своїй більшості продовжують займатися науковою діяльністю. Так,колишні старости гуртка Копчак Констянтин Володимирович – кандидат медичних наук, досвічений хірург; Рибінкина Ірина – працює лікарем у Великобританії, Донець Андрій – вчиться в Швеції; гуртовці Булатова Юлія – працює в сполучених Штатах Америки, Волошина Олена – кардіохірург, захищає кандидитську дисертацію, Унукович Дмитро – захистив дисертацію у Швеції та продовжує працювати в Каролінському університеті. Слід відзначити таку приємну особливість, що більшість гуртківців підтримують зв’язок з кафедрою і досі, вже після закінчення університету.

Одержання співробітником кафедри Унуковичем Д.В. сертифікату докторського наукового ступеня в Каролінському університеті (2013 р.)

Дінець Андрій, Стокгольм, Швеція

Співробітники приймають участь у післядипломному навчанні, зокрема лікарів-інтернів по фаху “хірургія”. Під керівництвом кураторів та самостійно майбутні фахівці отримують теоретічні та практичні навички, отримують навики роботи з хворим у маніпуляційній, операційній, беруть участь в обходах професорів, чергують по швидкій допомозі. За 15 років на кафедра випустила більше 100 лікарів-інтернів, 13 клінічних ординаторів, 6 аспірантів, 7 магістрів. Про якість підготовкі лікарів-інтернів свідчіть їх подальша доля (всі випускники складають іспити з першого разу, працюють на гідних посадах, у тому числі і за кордоном.

Заняття з інтернами

Інтерни на операції з проф. Мішаловим В.Г.

З 2014/2015 навчального року Міністерством охорони здоров’я України з метою організації вивчення студентами питань військової медицини та медицини надзвичайних ситуацій (лист МОЗ України № 08.01-47/14524 від 27.05.2014 р.) на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03 травня 2014 року № 15076/1/1-14 були внесені зміни до  діючих навчальних програм вищого навчального закладу, передбачивши теми з військової хірургії обсягом 45 годин. У цьому напрямку кафедрою проводяться заняття зі студентами, до яких залучаються інструктори та волонтери, які безпосередньо брали участь в бойових діях.

 zanattya1 zanattya2
 zanattya3
Заняття з тактичної медицини та військової хірургії (2015 рік)