НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра акушерства та гінекології післядипломної освіти

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота на кафедрі акушерства та гінекології післядипломної освіти регламентується наступними нормативними документами:

– законом України «Про вищу освіту», законом України «Про освіту»;

– наказами Міністерства освіти і науки України;

– наказами Міністерства охорони здоров’я України;

– положенням про вищий державний навчальний заклад;

– Статутом Університету;

– положенням про кафедру;

– рішеннями Вченої ради Університету;

– наказами Ректора Університету та розпорядженнями декана з інтернатури.

 

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", наказу МОЗ України від 19.09.1996 № 291 “Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних і фармацевтичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації” спеціалізація інтернів є обов’язковою формою післядипломної освіти з присвоєнням після закінчення кваліфікації “лікар-спеціаліст”.

Спеціалізація (інтернатура)  передбачає опанування лікарем однією з передбачених номенклатурою лікарських спеціальностей, затверджених наказом МОЗ України від 21.11.2005 № 621 «Про внесення змін до наказу № 81 від 23.02.2005 «Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів». Підготовка лікарів-інтернів акушерів-гінекологів на кафедрі проводиться за Навчальним планом та програмою спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за фахом “Акушерство та гінекологія”, які затверджені Міністерством охорони здоров’я України.

Провідна мета інтернатури  – підвищення рівня практичної підготовки випускників, їхньої професійної готовності до самостійної лікарської діяльності за базовим фахом “Акушерство та гінекологія”.

Відповідно до Положення про інтернатуру, інтернатура проводиться в очно-заочній формі: навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації (кафедрі акушерства та гінекології післядипломної освіти НМУ імені О.О.Богомольця) та стажування в базових установах лікувально-профілактичних закладів України.

Під час очної частини навчання на кафедрах вищих медичних закладів інтерни навчаються 12 місяців: 6 місяців – протягом першого року, 4 місяці – протягом другого року навчання, 2 місяці – протягом третього року навчання відповідно до типового плану. Передбачене читання комплексних лекцій, проведення семінарських занять, клінічних розглядів, клінічних конференцій з аналізом важливих питань діагностики і лікування, експертна оцінка історій хвороб та пологів. На практичних заняттях удосконалюються методи діагностики, засвоюються з використанням сучасних технологій, вивчаються та застосовуються нормативні документи з надання акушерсько-гінекологічної допомоги, державний реєстр лікарських засобів, дозволених для застосування в медичній практиці. Інтерни залучаються до науково-дослідної роботи з використанням особистого досвіду і спеціальної літератури; беруть участь у роботі науково-практичних конференцій, міських, обласних, міжнародних семінарів, працюють із сучасною медичною літературою, готують презентації.

Заочна підготовка лікарів-інтернів на базах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров`я здійснюється керівниками (лікарями першої та вищої категорії) протягом 21 місяця: перший рік – 5 місяців, другий рік – 7 місяців, третій рік – 9 місяців.

На клінічних базах навчання інтерни ведуть прийом хворих, удосконалюють професійну майстерність, упроваджують сучасні методи діагностики, лікування і профілактики в практичну лікарську діяльність, керуючись наказами від 13.04.2011 №204 «Про затвердження та впровадження Примірного переліку перинатальної допомоги на всіх етапах її надання» (наказ МОЗ від 25.10.2011 №690), наказ №514 від 15.08.2011 ««Про затвердження Примірного статуту Перинатального центру зі стаціонаром та Примірного положення про Перинатальний центр у складі закладу охорони здоров’я» (наказ МОЗ від 12.03.2012 №160 та наказ МОЗ від 01.10.2014 №763), наказ №783 від 14.11.2011 «Про затвердження Примірних табелів оснащення перинатальних центрів ІІІ рівня», наказ №726 від 31.10.2011 «Про удосконалення організації надання медичної допомоги матерям та новонародженим в перинатальних центрах» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.01.2012 за № 69/20381, наказ №641 від 25.07.2013 «Про затвердження Примірного положення про Перинатальний центр ІІ рівня», наказ №871 від 09.10.2013 «Про внесення змін до Примірного положення про Перинатальний центр ІІ рівня, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 липня 2013 року №641, наказ №640 від 25.07.2013 «Про затвердження Примірного табеля оснащення перинатального центру ІІ рівня», наказ №624 від 03.11.2008 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15 грудня 2003 року №582 «Про затвердження клінічних протоколів акушерської та гінекологічної допомоги», наказу МОЗ від 31.12.2004 року №676 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги (в частині «Ведення нормальних пологів», «Невиношування вагітності», «Передчасні пологи», наказ №1177 від 31.12.2010 «Про затвердження клінічного протоколу «Комплексна допомога під час небажаної вагітності», наказ №1141 від 21.12.2010 «Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ – інфекцію та забезпечення Порядку проведення порядку тестування на ВІЛ – інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ – інфекцію, інструкції щодо їх заповнення» наказ №977 від 27.12.2011 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15.12.2003 року №582 «Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги» (в частині Кесарів розтин), наказ №718 від 17.09.2012 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року №1141» зареєстровані в Міністерстві юстиції України за №1927/22239 від 16.11.2012. наказ №165 від 06.03.2014 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09 вересня 2013 року №787» зареєстровані в Міністерстві юстиції України за №/22239 від 16.11.2012, наказ №59 від 21.01.2014 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів із стандартизації медичної допомоги з питань планування сім’ї». На семінарських заняттях лікарі-інтерни на основі досвіду роботи і вивчення спеціальної літератури обговорюють актуальні питання діагностики, етіології та патогенезу, лікування, помилки й ускладнення, які виникають під час роботи. Вивчення розділу закінчується заліком. Залік приймають завідувач відділення, керівник лікаря-інтерна біля крісла хворого. При цьому інтерн демонструє свої професійні мануальні навички і знання.

Підставою для навчання в інтернатурі є диплом лікаря, посвідчення про призначення на роботу за персональним розподілом або довідка про самостійне працевлаштування, угода для лікарів, які будуть навчатися за контрактом.

Початок занять в інтернатурі – з 1 серпня поточного року.

Лікар-інтерн самостійно веде обов’язкову документацію: індивідуальний план підготовки, щоденник роботи лікаря-інтерна.

Індивідуальні плани інтерна  розробляє керівник лікарів-інтернів у закладі охорони здоров’я за участю відповідального за інтернатуру та завуч кафедри Акушерства та гінекології післядипломної підготовки (для лікарів-інтернів, які проходять навчання в НМУ імені О.О.Богомольця) на основі типового навчального плану та програми. Індивідуальні плани затверджуються головним лікарем базового закладу та завідувачем кафедри Акушерства та гінекології післядипломної підготовки НМУ, де буде навчатися інтерн. До індивідуального плану лікаря-інтерна, крім основної роботи за фахом, додатково вносяться заплановане виконання наукової роботи, самостійна робота з літературою, санітарно-освітня робота, піврічна й річна атестації.

Головні спеціалісти закладу охорони здоров’я, викладачі кафедри Акушерства та гінекології післядипломної освіти НМУ, відповідальні за підготовку лікарів-інтернів, надають необхідну методичну і консультативну допомогу керівникам лікарів-інтернів.

Адміністративно лікарі-інтерни підпорядковані керівництву базового закладу охорони здоров`я, до якого розподілені Державною комісією з працевлаштування (бюджетна форма навчання), або з яким уклали угоду на заочну форму навчання (для осіб, які навчаються на умовах контракту).

Під час проходження інтернатури молоді спеціалісти мають усі права і несуть відповідальність за свої дії відповідно до чинного законодавства. Тривалість робочого дня встановлюється відповідно до спеціальності лікаря і регламентується чинним законодавством. Нормативи прийому для лікарів-інтернів за фахом “Акушерство та гінекологія” плануються відповідно до навчального плану і програми.

Після закінчення навчання в інтернатурі лікарі-інтерни атестуються в Державних атестаційних комісіях для визначення знань і практичних навичок із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за фахом “Акушерство та гінекологія”. Голови атестаційних комісій затверджуються наказом МОЗ України, а склад комісії – ректором НМУ імені О.О.Богомольця.

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ЛІКАРІВ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ

Графік навчального процесу

Рік навчання

Місяці

YIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IY

Y

YI

YII

1-й

Б

К

К

К

К

К

К

Б

Б

Б

Б

В

2-й

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

К

К

К

К

В

3-й

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

К

К

 

К – кафедра; Б – база стажування; В – відпустка.

Всього: 33 місяці (5148 навчальних годин), В тому числі: заняття на кафедрі (К) – 12 міс. (1872 навч. год.) заняття на базі стажування (Б) – 21 міс. (3276 навч. год.).

 

Перший рік навчання:К – 6 міс. (936 год.), Б – 5 міс. (780 год.)

Другий рік навчання:К – 4 міс. (624 год.), Б – 7 міс. (1092 год.)

Третій рік навчання:К – 2 міс. (188 год.), Б – 9 міс. (1404 год.)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА ІНТЕРНАТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ" А. Перший очний цикл навчання Тривалість – 6 місяців (936 год.)

 

 

Код курсу

Код розділу

Назва курсу та розділу

Кількість учбових годин

всього

Лекції

 

Семінар

Практичзаняття

01

 

Організація акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні

6

14

34

54

 

1.1.

Основи охорони репродуктивного здоров’я та організація акушерсько-гінекологічної служби.

2

2

 

1.2.

Організація амбулаторної акушерсько- гінекологічної допомоги.

1

3

4

 

1.3.

Організація стаціонарної акушерсько – гінекологічної допомоги.

2

2

4

 

1.4.

Організація спеціалізованої акушерсько- гінекологічної допомоги. Регіоналізація акушерсько- гінекологічної допомоги.

1

3

4

 

1.5.

Роль сімейного лікаря в наданні акушерсько- гінекологічної допомоги населенню.

2

2

 

1.6.

Організація служби планування сім’ї: структура, мета, завдання. Актуальність ПС для збереження репродуктивного здоров’я. Нормативно – правове забезпечення послуг з планування сім’ї.

2

2

 

1.7.

Обліково – звітна документація та показники репродуктивного здоров’я.

2

6

8

 

1.8.

Втрата працездатності та реабілітація.

2

2

4

 

1.9.

Нормативно -правове забезпечення організації охорони репродуктивного здоров’я населення.

2

2

 

1.10.

Основи консультування. Етика та деонтологія лікаря.

2

4

14

20

 

1.11.

Просвітницька робота з населенням.

2

2

02

 

Клінічна анатомія та фізіологія органів малого таза

8

8

 

2.1.

Анатомія та фізіологія статевих органів.

4

4

 

2.2.

Анатомо -фізіологічні зміни в статевих органах жінок у зв’язку з вагітністю .

4

4

03

 

Основні методи обстеження в акушерстві і гінекології

16

30

46

 

3.1.

Клінічні та лабораторні методи обстеження.

2

2

4

 

3.2.

Методи визначення стану плода (КТГ, біофізичний профіль, доплерометрія тощо)

4

6

10

 

3.3.

Рентгенологічні методи дослідження.

2

2

 

3.4.

Ультразвукові методи дослідження.

4

4

8

 

3.5.

Кольпоскопія .

8

8

 

3.6.

Ендоскопічні методи дослідження .

4

4

 

3.7.

Функціональні методи дослідження в гінекологі ї .

4

4

8

 

3.1-7

Контрольне заняття: Основні методи обстеження в акушерстві і гінекології .

2

2

05

 

Фізіологічне акушерство

2

12

40

54

 

5.1.

Фізіологія вагітності

 

 

 

 

 

5.1.1.

Фізіологічні зміни в організмі жінки при вагітності.

2

2

4

 

5.1.2.

Розвиток плідного яйця в залежності від терміну вагітності. Ендокринологія ембріонального та фетального періодів.

2

2

2

6

 

5.1.3.

Діагностика вагітності в різні терміни.

2

2

 

5.1.4.

Клінічний перебіг вагітності по триместра х.

4

4

 

5.1.5.

Пренатальна діагностика в різні терміни гестації.

2

4

6

 

5.1.6.

Ведення фізіологічної вагітності по триместрах.

4

4

 

5.1.

Контрольне заняття: Діагностика та ведення фізіологічної вагітності.

2

2

 

5.2.

Фізіологія пологів

 

 

 

 

 

5.2.1.

Фізіологічні зміни в організмі жінки у зв’язку з пологами.

2

2

 

5.2.2.

Жіночий таз в акушерському відношенні. Плід як об’єкт пологів.

4

4

 

5.2.3.

Фізіологія скоротливої функції матки в пологах. –

2

2

 

5.2.4.

Клінічний перебіг фізіологічних пологів.

2

2

 

5.2.5.

Ведення фізіологічних пологів

4

4

 

5.3.

Фізіологія післяпологового періоду

 

 

 

 

 

5.3.1.

Перебіг та ведення нормального післяпологового періоду. Консультування щодо методів контрацепції в післяпологовому періоді. Принципи грудного вигодовування

2

8

10

 

5.2 -3.

Контрольне заняття: Ведення фізіологічних, пологів, післяпологового періоду. Методи контрацепції після пологів.

2

2

06

 

Антенатальна охорона плода і перинатальна патологія

8

22

4 2

72

 

6.1.

Антенатальна охорона плода та імунологічні взаємини матері і плода. Імуноконфліктна вагітність.

2

2

4

8

 

6.2.

Невиношування вагітності у різні терміни гестації. Профілактика передчасних пологів

2

2

8

12

 

6.3.

Діагностика і ведення передчасних пологів.

2

6

8

 

6.2-3.

Контрольне заняття: Невиношування вагітності та ведення передчасних пологів.

4

4

 

6.4.

Переношування вагітності.

2

4

6

 

6.5.

Дистрес плода та затримка розвитку плода.

2

4

6

12

 

6.6.

Пологова травма плода та новонародженого.

4

4

 

6.7.

Реанімація та інтенсивна терапія новонародженого

4

4

 

6.8.

Антенатальні шкідливі фактори (споживання наркотиків, алкоголю, куріння тощо). Фармопіка та медикаментозна терапія під час вагітності .

2

4

6

12

 

6.1., 6.4-8.

Контрольне заняття: Антенатальна охорона плода і перинатальна патологія.

2

2

07

 

Патологічне і оперативне акушерство

2

5 2

54

 

7.1

Фантомний курс

 

 

 

 

 

7.1.1.

Біомеханізм пологів при передньому та задньому видах потиличного передлежання.

8

8

 

7.1.2.

Неправильні передлежання та вставлення голівки плод а (розгинальні, асинклітичні, високе пряме, середнє та низьке поперечне).

10

10

 

7.1.3.

Неправильні положення плода: діагностика, ведення пологів, ускладнення.

12

12

 

7.1.4.

Тазові передлежання плода: класифікація, біомеханізм пологів, акушерська допомога, ведення пологів, ускладнення для матері і плода.

10

10

 

7.1.5.

Вузькі тази та особливості біомеханізмів пологів. Класифікація, діагностика. Клінічний перебіг та ведення пологів при функціонально та анатомічно звужених тазах .

12

12

 

7.1.

Контрольне заняття: "Фантомний курс".

2

2

 

7.2 .

Патологічне акушерство

2

6

10

18

 

7.2.1.

Багатоплідна вагітність. Ведення вагітності та пологів.

4

4

8

 

7.2.2.

Аномалії пологової діяльності.

2

2

6

10

 

7.3 .

Оперативне акушерство

2

8

26

36

 

7.3.1.

Акушерський поворот. Зовнішній поворот плода на голівку

4

4

 

7.3.2.

Екстракція плода за тазовий кінець.

4

4

 

7.3.3.

Вакуум -екстракція плода

4

4

 

7.3.4 .

Акушерські щипці.

4

4

 

7.3.5.

Кесарський розтин у сучасному акушерстві.

2

4

6

12

 

7.2.7 .

Плодоруйнуючі операції (ембріотомія, краніотомія).

4

4

 

7.2-3

Контрольне заняття: Патологічне і оперативне

4

4

09

 

Кровотечі в акушерстві. Шок і невідкладні стани в акушерстві та гінекології

6

12

36

54

 

9.1.

Кровотечі під час вагітності.

1

2

4

7

 

9.2.

Кровотечі під час пологів.

1

2

4

7

 

9.3.

Кровотечі в ранньому та пізньому післяпологовому періоді.

8

8

 

9.4.

Шок і невідкладні стани в акушерстві та гінекології .

2

2

 

9.4.1.

Геморагічний шок

8

8

 

9.4.2.

ДВЗ синдром

2

2

6

10

 

9.4.3.

Емболія навколоплідними водами.

2

6

8

 

9.1-4.

Контрольне заняття: Кровотечі в акушерстві та гінекології .

4

4

10

 

Гестози

2

6

28

36

 

10.1.

Ранні гестози: етіологія, класифікація, клініка, діагностика. Лікування, тактика ведення вагітності

4

4

 

10.2.

Гіпертензівні розлади. Прееклампсія. Еклампсія.

1

2

4

7

 

10.2.1.

Етіологія, класифікація, клініка, діагностика.

1

2

4

7

 

10.2.2.

Лікування прееклампсії. Тактика ведення вагітності та пологів.

8

8

 

10.2.3.

Інтенсивна терапія тяжких форм прееклампсії, еклампсії.

8

8

 

10.2.

Контрольне заняття: Гіпертензівні розлади, пре еклампсія, еклампсія.

2

2

11

 

Травматизм в акушерстві та гінекології

2

4

30

36

 

11.1.

Травматизм в акушерстві

2

2

 

11.1.1.

Розриви зовнішніх статевих органів, піхви, шийки матки в пологах

6

6

 

11.1.2.

Розриви матки під час вагітності та в пологах.

2

10

12

 

11.1.3.

Гематоми в акушерстві та гінекології.

8

8

 

11.2.

Травматизм при акушерських та гінекологічних операціях.

6

6

 

11.1-2.

Контрольне заняття: Травматизм в акушерстві та гінекології .

2

2

13

 

Ендокринологія в акушерстві та гінекології

6

10

20

36

 

13.1.

Нейрогуморальна регуляція репродуктивної функції.

2

2

 

13.2.

Розлади менструальної функції.

4

4

8

 

13.2.1.

Аменорея: класифікація, діагностика, лікування

2

2

8

12

 

13.2..2

Дисфункціональні маткові кровотечі: овуляторна, ановуляторна. Дисменорея.

2

2

8

12

 

13.1-2.

Контрольне заняття: Розлади менструальної функції.

2

2

14

 

Запальні захворювання в акушерстві та гінекології

6

1 2

18

 

14.1.

Біоценоз піхви. Етіологія, патогенез, класифікація запальних захворювань жіночих статевих органів. Біоциноз піхви

2

6

8

 

14.2.

Запальні захворювання органів малого тазу: діагностика та лікування. Профілактика ІПСШ.

2

6

8

 

14.1-2.

Контрольне заняття: Запальні захворювання жіночих статевих органів .

2

2

15

 

Оперативна гінекологія

6

30

36

 

15.1.

Передопераційна підготовка.

2

2

 

15.2.

Діагностичні та лікувальні операції

4

4

 

15.3

Переривання вагітності в ранні терміни (методи та ускладнення). Показання до переривання вагітності від 12 до 22 тижнів, методи, ускладнення. Консультування щодо методів контрацепції після аборту

2

6

8

 

15.4.

Техніка оперативних втручань на матці.

2

6

8

 

15.5.

Техніка оперативних втручань на придатках матки

6

6

 

15.6.

Інтенсивна терапія та профілактика ускладнень в післяопераційному періоді.

6

6

 

15.1-6.

Контрольне заняття: Оперативна гінекологія.

2

2

16

 

Передракові захворювання та пухлини репродуктивних органів

4

8

24

36

 

16.1.

Фонові та передракові захворювання зовнішніх жіночих статевих органів і шийки матки.

2

8

10

 

16.2.

Гіперпластичні процеси ендометрія.

2

2

8

12

 

16.3.

Дисгормональні захворювання молочних залоз.

2

2

8

12

 

16.1-3.

Контрольне заняття: Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів .

2

2

19

 

Планування сім’ї.

4

6

26

36

 

19.1.

Консультування з питань ПС та вибору методу контрацепції: види, переваги, процес консультування, етапи консультування

6

6

 

19.2.

Методи контрацепції: класифікація, механізм дії, переваги, недоліки, необхідне обстеження перед початком використання, початок використання, режим використання, побічні ефекти, інструкції для пацієнтки.

4

6

10

 

19.3.

Медичні критерії прийнятності методів контрацепції (ВООЗ).

4

4

 

19.4.

Методи контрацепції відповідно до періодів життя, консультування цільових груп.

2

2

 

19.5.

Методи контрацепції для окремих груп (екстрагенітальна патологія, підлітки тощо.).

2

4

6

 

19.6.

Профілактика ІПСШ у системі ПС

2

4

6

 

19.1-6.

Контрольне заняття: Планування сім’ї.

2

2

 

 

Базовий контроль знань

2

2

 

 

Підсумковий контроль знань за 1 рік навчання

4

4

 

 

Всього за 1 -й рік навчання

44

144

448

636

 

 

Суміжні дисципліни

 

 

 

 

 

 

Невідкладні стани (КРОК -3)

 

 

 

156

 

 

Клінічна фармакологія

 

 

 

12

 

 

Анестезіологія і реаніматологія.

 

 

 

12

 

 

Онкогинекология

 

 

 

6

 

 

Медична генетика.

 

 

 

12

 

 

Оперативна хірургія.

 

 

 

18

 

 

Неонатологія.

 

 

 

18

 

 

Трансплантологія

 

 

 

6

 

 

Протидія насильству в сім’ї

 

 

 

6

 

 

 

Разом

246

 

 

 

Додаткові програми

 

 

 

 

 

 

Організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях.

 

 

 

6

 

 

ВІЛ і вірусні гепатити

 

 

 

6

 

 

Радіаційна медицина.

 

 

 

6

 

 

Особливо небезпечні інфекції.

 

 

 

12

 

 

Клінічна імунологія.

 

 

 

12

 

 

Туберкульоз

 

 

 

6

 

 

Медична інформатика.

 

 

 

6

 

 

 

Разом

54

 

 

Всього

 

 

 

936

 

Б. Другий очний курс навчання

Тривалість – 4 місяці (624 год.)

Код курсу

Код розділу

Назва курсу та розділу

Кількість учбових годин

всього

Лекції

 

Семінар

Практичзаняття

03

 

Основні методи обстеження в акушерстві і гінекології

2

16

18

 

3.8 .

Основні методи обстеження в акушерстві і гінекології

12

12

 

3.9.

Сучасні ендоскопічні діагностично – лікувальні методи (гістеро -, лапароскопічні).

2

4

6

04

 

Знеболення в акушерстві і гінекології

2

4

12

18

 

4.1.

Знеболення в акушерстві (знеболення пологів, малих акушерських операцій, кесарева розтину тощо).

2

10

12

 

4.2 .

Знеболення в гінекології (при виконанні діагностичних операцій та абортів, лапароскопії, лапаротомії тощо).

2

2

 

4.3 .

Післяопераційне знеболювання.

2

2

 

4.1-3.

Контрольне заняття: Знеболення в акушерстві і гінекології.

2

2

07

 

Патологічне і оперативне акушерство

2

14

56

72

 

7.2.

Патологічне акушерство

 

 

 

 

 

7.2.2

Аномалії пологової діяльності

6

6

 

7.2.3.

Передчасний розрив навколоплідних оболонок. Діагностика, лікування, акушерська тактика, ускладнення.

4

6

10

 

7.2.4.

Неправильні передлежання та вставлення голівки плода

6

6

 

7.2.5.

Клінічний перебіг вагітності, діагностика та ведення пологів при звужених тазах

6

6

 

7.2.6.

Перебіг та ведення пологів при тазових передлежаннях плода.

6

6

 

7.3.

Оперативне акушерство

 

 

 

 

 

7.3.1.

Неправильні положення плода. Акушерський поворот

6

6

 

7.3.4

Акушерські щипці.

6

6

 

7.3.5.

Кесарів розтин в сучасному акушерстві.

2

6

8

 

 

Пологи у жінок з рубцем на матці.

 

 

 

 

 

7.3.6.

Пологи у жінок з рубцем на матці

2

4

8

14

 

7.2 -3.

Контрольне заняття: Патологічне і оперативне акушерство.

4

4

08

 

Екстрагенітальні захворювання в акушерстві

8

32

68

108

 

8.1.

Вагітність та захворювання серцево-судинної системи/вади серця

2

4

10

16

 

8.2.

Вагітність та захворювання органів дихання.

2

6

8

 

8.3.

Вагітність та захворювання органів травної системи, печінки та жовчного міхура

2

6

8

 

8.4.

Вагітність та хвороби сечовивідних шляхів

4

6

10

 

8.5.

Ендокринна патологія та вагітність.

2

4

10

16

 

8.6.

Вагітність та захворювання крові

4

10

14

 

8.7.

Інфекційні захворювання у матері і вагітність. Перинатальні інфекції. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ

4

4

12

20

 

8.8.

Вагітність та захворювання інших органів

4

8

12

 

8.1-8.

Контрольне заняття: Вагітність і екстрагенітальна патологія.

4

4

12.

 

Гінекологія дитячого віку

4

8

32

54

 

12.1 .

Фізіологічні особливості розвитку репродуктивної системи .

2

4

4

10

 

12.2.

Розлади менструальної функції

2

6

8

 

12.3.

Затримка та передчасне статеве дозрівання.

2

4

6

12

 

12.4.

Аномалії розвитку статевих органів.

2

4

6

 

12.5.

Запальні захворювання статевих органів.

2

6

8

 

12.6.

Статеве виховання та особливості контрацепції у підлітків

2

6

8

 

12.1-6.

Контрольне заняття: Гінекологія дитячого віку

2

2

13.

 

Ендокринологія в акушерстві та гінекології

4

8

42

54

 

13.2. 1

Аменорея.

2

8

10

 

13.2.2.

ДМК: овуляторні та ановуляторні

2

10

12

 

13.3 .

Нейроендокринні синдроми: передменструальний, менопаузальний, синдром полікістозних яєчників, синдром Шихана, синдром Сімонса, гіперпролактінемія.

4

24

28

 

13.2- 3.

Контрольне заняття: Ендокринологія в акушерстві та гінекології.

4

4

14.

 

Септичні захворювання в акушерстві та гінекології

6

6

42

54

 

14.3 .

Гнійно-септичні післяпологові ускладнення.

2

10

12

 

14.4.

Перитоніт після кесарева розтину.

2

10

12

 

14.5.

Септичний шок

2

12

14

 

14.6.

Гнійно-септичні захворювання в гінекології.

2

8

10

 

14.7.

Лактаційний мастит

2

2

4

 

14.3-7.

Контрольне заняття: Гнійно-септичні захворювання в акушерстві та гінекології

2

2

15

 

Оперативна гінекологія

2

10

96

108

 

15.1.

Передопераційна підготовка хворих з екстрагенітальною патологіє ю .

2

6

8

 

15.2.

Діагностичні операції.

10

10

 

15.3.

Операції при доброякісних пухлинах матки.

14

14

 

15.4.

Операції при доброякісних пухлинах яєчників.

10

10

 

15.5.

Позаматкова вагітність (консервативне та оперативне лікування)

12

12

 

15.6.

Операції при злоякісних пухлинах статевих органів.

10

10

 

15.7.

Методи оперативного лікування при ретродевіаціях матки, опущенн і стінок вагіни і шийк и матки, випадінні матки. Операції на шийці матки.

12

12

 

15.8.

Оперативні втручання при аномаліях розвитку жіночих статевих органів.

10

10

 

15.9.

Діагностика ускладнень при гінекологічних операціях .

2

2

4

8

 

15.10.

Інтенсивна терапія та профілактика ускладнень в післяопераційному періоді

2

8

10

 

15.1. – 10.

Контрольне заняття: Оперативна гінекологія.

4

4

16.

 

Передракові захворювання та пухлини репродуктивних органів

22

44

66

 

16.4.

Рак шийки матки

4

8

12

 

16.5.

Рак ендометрія

4

8

12

 

16.6.

Пухлинні захворювання яєчників

4

14

18

 

16.7.

Стромальні пухлини матки

4

10

14

 

16.8.

Рак молочних залоз

4

4

8

 

16.4.-8.

Контрольне заняття: Передракові захворювання та пухлини репродуктивних органів .

2

2

19.

 

Неплідність

4

12

38

54

 

19.1.

Принципи обстеження подружньої пари при неплідності .

2

2

10

14

 

19.2.

Ендокринна неплідність

2

2

10

14

 

19.3.

Трубно-перитонеальний фактор неплідності.

2

8

10

 

19.4.

Матковий фактор неплідності.

4

6

10

 

19.5.

Імунологічні фактори неплідності .

2

6

8

 

19.1- 5.

Контрольне заняття: Неплідність

2

2

 

 

Підсумковий контроль знань та практичних навичок за 2 -й рік

16

16

 

 

Всього за 2 -й рік навчання

32

146

446

624

 

 

В. Третій очний цикл навчання

Тривалість – 2 місяці (188 год.)

Код курсу

Код розділу

Назва курсу та розділу

Кількість учбових годин

всього

Лекції

 

Семінар

Практичзаняття

09

 

Кровотечі в акушерстві. Шок і невідкладні стани в акушерстві та гінекології

6

12

18

 

9.4.1

Геморагічний шок

2

4

6

 

9.4.2

ДВЗ синдром.

2

4

6

 

9.4.3

Емболія навколоплідними водами

2

4

6

10

 

Гестози

8

10

18

 

10.2.

Гіпертензивні розлади. Прееклампсія. Еклампсія.

2

2

 

10.2.1

Етіологія, класифікація, клініка, діагностика.

2

2

4

 

10.2.2

Лікування прееклампсії. Тактика ведення вагітності та пологів

2

2

4

 

10.2.3

Інтенсивна терапія тяжких форм прееклампсії, еклампсії

2

4

6

 

10.2.

Контрольне заняття: Кровотечі в акушерстві. Гіпертензивні розлади.

2

2

16.

 

Передракові захворювання і пухлини репродуктивних органів

2

6

10

18

 

16.1.

Передракові захворювання жіночих статевих органів.

2

2

 

16.9.

Дисгормональні захворювання та рак молочних залоз

2

2

4

 

16.10.

Трофобластична хвороба

2

2

6

10

 

16.1, 16.9

Контрольне заняття: Передракові захворювання репродуктивних органів.

2

2

17.

 

„Гострий” живіт в акушерстві і гінекології

4

6

20

30

 

17.1.

Гострий” живіт в акушерстві.

2

2

12

16

 

17.2

„Гострий” живіт в гінекології

2

2

8

12

 

17.1-2

Контрольне заняття: „Гострий” живіт в акушерстві і гінекології

2

2

18.

 

Ендометріоз

4

8

6

18

 

18.1.

Внутрішній ендометріоз.

2

2

2

6

 

18.2.

Зовнішній ендометріоз

2

2

4

8

 

18.3.

Екстрагенітальний ендометріоз.

2

2

 

18.1-18.3

Контрольне заняття: Ендометріоз

2

2

19.

 

Неплідність та планування сім’ї

10

26

36

 

19.1-5.

Неплідність: класифікація, діагностика, лікування

4

4

 

19.6.

Сучасні допоміжні репродуктивні технології в лікуванні неплідності

4

4

8

 

19.1.

Консультування з питань ПС та вибору методу контрацепції: види, переваги, процес консультування, етапи консультування. Методи контрацепції відповідно до періодів життя, консультування цільових груп.

8

8

 

19.3.

Методи контрацепції: КОК, вагінальне кільце, контрацептивний пластир, ПТП, ін’єкційні, ВМК, бар’єрні методи та сперміциди, методи розпізнавання фертильності, добровільна хірургічна стерилізація, невідкладна контрацепція.

4

4

 

19.5.

Вибір методів контрацепції для жінок з медичними проблемами

2

6

8

 

19.1-6

Контрольне заняття: Неплідність.

2

2

 

19.1, 3, 5

Контрольне заняття: Планування сім’ї.

2

2

20.

 

Військово-спеціальна підготовка

12

24

36

 

20.1.

Особливості надання акушерсько-гінекологічної допомоги в військових умовах.

6

6

12

 

20.2.

Надання акушерсько-гінекологічної допомоги при вогнепальних пошкодженнях.

6

6

 

20.3.

Надання акушерсько-гінекологічної допомоги при хімічних ураженнях

6

6

 

20.4.

Надання акушерсько-гінекологічної допомоги при радіаційних ураженнях.

6

6

 

20.1-4.

Контрольне заняття з питань військово- спеціальної підготовки.

6

6

 

 

Заключний комп’ютерний контроль

6

6

 

 

Всього за 3-й рік навчання

10

70

108

188

 

 

ВСЬОГО ЗА 3 РОКИ НАВЧАННЯ

86

360

1002

1748

 

 

– з суміжними і додатковими програмами (300 год.)