НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра описової та клінічної анатомії

Видавнича діяльність

Головацький А.С. Анатомія людини: підручник: у 3 т. Т. 1 / [А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін та ін.]. – Вид.3. – Вінниця: Нова книга, 2013, 368 с. – Іл.

Рекомендовано Міністерством охорони здоров ’ я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладівІ V рівня акредитації.

Видання підготовлено відповідно до наказу МОЗ України від 22.06.2010р. №502 як єдиний національний підручник.

У першому томі підручника подані сучасні дані про будову клітин і тканин. Дана характеристика органів, систем і апаратів органів. Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму. Детально описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з’єднань та м’зевої системи людини. Дана коротка характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997) – українському стандарту (Київ, 2001).

Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації, створений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.

 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Парахін А.І. Анатомія людини. У трьох томах. Том другий/За редакцією В.Г. Черкасова та А.С. Головацького. – Вінниця: Нова Книга, 2007, 456 с. Іл.

У другому томі підручника подан сучасні дані про будову нутрощів, центральної нервової системи та органів чуття. Дана характеристика органів, систем і апаратів органів, характеристика кровопостачаня, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997) – українському стандарту (Київ, 2001).

Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації, створений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.

 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Парахін А.І. Анатомія людини. У троьх томах. Том третій. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 376с.: Іл.

У третьому томі підручника подані сучасні дані про будову периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997) – українському стандарту (Київ, 2001).

Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації, створений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.

 

Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять)./Видання 5-е. – Київ, 2014. – 172 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації (протокол № 1/11 – 1165 від 23.02, 2010р.)

Запропонований посібник передбачає активний, творчий принцип засвоєння матеріалу та має забезпечити успішність навчання і оптимізацію системи оцінювання самостійної роботи студента.

 

Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять)./Видання 3-е.-Київ, 2013. – 69 с.

Запропонований посібник передбачає активний, творчий принцип засвоєння матеріалу та має забезпечити успішність навчання і оптимізацію системи оцінювання самостійної роботи студента.

Кожна сторінка посібника містить формалізовані завдання: замалювати літерні позначення на рисунках і в схемах різними (але відповідними) кольорами; заповнит таблиці відповідними анатомічними термінами, еквівалентами та необхідними даними.

У процесі виконання завдань студент створює свій власний посібник з анатомії людини, який він зможе використовувати для вивчення фізіології, патологічної фізіології, фармакології, інших дисциплін та у своїй подальшій професійній діяльності.

 

Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англйські еквіваленти). Черкасов В.Г., Бобрик І.І., Гумінський Ю. Й., Ковальчук О.І./За ред. В.Г. Черкасова. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 392 с.

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації (протокол № 1 від 19.05.2010 р. засідання науково-методичної Комісії з медицини Міністерства Освіти і науки України).

Уперше створений перелік латинскьих, українських, російських та анлійських еквівалентів анатомічних термінів новітніх латино-англійської ( Stuttgart – New York , 1998), українські (Київ, 2001) та російські (Москва, 2003) анатомічних номенклатур.

Для лікарів, викладачів та науковців різних спеціальностей, редакційних працівників, студентів.

 

С.Т. Чорнокульський, Є.В. Єрмольев. Анатомія кісток та їх з’эднань (остео – артросиндесмологія). Навчально-методичний посібник з анатомії людини, Київ, 2005, 160 с., 128 іл.

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості про будову пасивної частини опорно-рухового апарату в стилсій формі з використанням оригінальних схем та фотоілюстрацій натуральних кісток і суглобів людини. Матеріали для практичних занять знаходяться у відповідності з навчальною програмою, затверджено Міністерством охорони здоров’я України і призначені для студентів, аспірантів та викладачів медичних вузів ІІІ-І V рівнів акредитації та лікарів хірургічного профілю. Латинські терміни наведені у відповідності з сучасною Міжнародною номенклатурою (Сан-Пауло, 1997) та її українським стандартом (Київ, 2001).

 

С.Т. Чорнокульський. Анатомія м’язів (міологія). Навчально-методичний посібник в анатомії людини. Київ. 2008, 160 стор.

У посібнику систематизовані сучасні теоретичні та ілюстративні матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії м’язів людини. Подана послідовно-логічна структура міології: класифікація, схема м’яза, його анатомічний вигляд, стисла текстова частина. В кінці кожного розділу пропонуються ілюстрації анатованих, з точки зору міології та артрології, натуральних кісток скелета людини для більш глибокого та ефективного вивченняяк міології, так і остео-артрології. Обсяг матеріалу з анатомії м ’ язів людини знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерствоим здоров’я України. У посібнику використана сучасна Міжнародна номенклатура відповідних латинських термінів (Сан-Пауло, 1997) та її український стандарт (Київ, 2001).

Посібник рекомендується студентам, викладачам вищих медичних навчальних закладів, аспірантам, лікарям.

 

С.Т. Чорнокульський, Є.В. Єрмольев. Анатомія внутрішніх органів (спланхологія ). Навчально-методичний пос ібник з анатомії людини, Київ, Книга плюс, 2007, 146 с., 140 іл.

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості з анатомії внутрішніх органів у стислій формі з використанням авторських схем. Травна, дихальна, сечова, статева системи та ендокринні органи представлені в схемах та малюгнках в обсязі навчальної програми з анатомії людини. Затверджено Міністерством здоров’я України. Українські та латинські анатомічні терміни наведені у відповідності з сучасною Міжнародною номенклатурою (Сан-Пауло, 1997) та її українським стандартом (Київ, 2001).

Посібник рекомендується студентам, викладачам вищих медичних навчальних закладів, аспірантам, лікарям.

 

Йоганнес Соботта Атлас анатомії людини. Навчальний посібник. У двох томах. За редакцією Р.Путца та Р. Пабста. Переобка та редакція українського видання В.Г. Черкасова. Переклад О.І. Ковальчука. Том 2. Тулуб, внутрішні органи, нижня кінцівка. – Київ, «Український медичний вісник», 2009 р.

У другому томі українського авторизованого перекладу 22-го німецього видання «Атласу анатомії людини» Йоганнеса Соботти подані сучасні дані та детально описана будова тулуба, внутрішніх органів та нижньої кінцівки. Поруч із анатомічними ілюстраціями подані зображення, які одержані за допомгою високотехнологічних методів прижиттєвого дослілдження (рентгенограми, комп’ютерні томограми, магнітно-резонансні знімки тощо), що забезпечує порівняльне подання матеріалу та клінічну спрямованість атласу. Всі анатомічні терміни відповідають сучасній Міжнародній анатомічній номенклатурі – українському стандарту (Київ, 2001).

Атлас призначений для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації, лікарів, співробітників та широкого кола зацікавлених викладачів.

 

Анатомічний атлас людини: Пер. з 8-го англ. вид./Відповідальний за дизайн та люстрації Вільям Обер; наук.ред.пер. В.Г.Черкасов. – ВСВ «Медицина», 2011. – 128с.; 250 іл.

В основу створення атласу було покладено «Фундаментальну анатомію та фізіологію», восьме видання. Ілюстрації в атласі розміщені за ділянками тіла. У ключових ділянках їх доповнено фотографіями розтину трупа, а відтак і до медичного скана живої людини.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації.

 

Черкасов В.Г. Функціональна анатомія периферійної нервової системи. – К., 2005. – 136 стор., 28 іл.

У книзі подано стислий систематизований виклад сучасної функціональної анатомії периферійної нервової системи.

Підготовлено відповідно до українського стандарту Міжнародної анатомічної номенклатури (Сан-Пауло, 1997) та нової навчальної програми з анатомії людини, створеної на засадах Болонської декларації (Київ, 2005).

Рекомендується студентам та викладачам медичних університетів, аспірантам, лікарям.