НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa дерматології та венерологї

Студентський науковий гурток

Загальновідома роль наукового студентського гуртка у вихованні студентів, формуванні спеціалістів високої кваліфікації та підготовці наукових кадрів для кафедр вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ. Організаційно студентський науковий гурток кафедри входить до складу студентського наукового товариства університету імені О. Киселя.

Перше клінічне товариство студентів-медиків при київському університеті святого Володимира було організовано в 1881 р., до його складу ввійшли 11 найактивніших студентів, які збиралися у вільній кімнаті-лабораторії при факультетській терапевтичній клініці. Серед фундаторів наукового клінічного товариства студентів-ме­диків м. Києва був П.В. Нікольський. Тут уперше він долучився до дослідницької роботи, якою займався згодом усе життя.

Наприкінці першого року існування клінічне товариство студентів-медиків нараховувало 36 членів. Замету ставили "спеціальну само­освіту, переважно обговорення історій хвороби". Ряд студентських робіт, які викликали науковий інтерес, було опубліковано в медичній періодиці та представлено на засіданнях Товариства київських лікарів. У1922 р. до складу студентського наукового товариства входили три секції – біології й теоретичної медицини, клінічної медицини та со­ціальної медицини. Секція клінічної медицини поділялася на три гурт­ки – хірургічний, терапевтичний та психоневрологічний, а кожен із них складався з 4-5 семінарів, що об’єднувавалися в єдиний вироб­ничий процес. Свою наукову та громадську роботу члени товарист­ва провадили в наукових студентських гуртках і так званих семіна­рах підвищеного типу, створених при кафедрах.

На кафедрі від часу заснування студентського наукового гуртка (СНГ) цій ділянці роботи приділяється особлива увага. Із початку діяльності студентського наукового гуртка кафедри (тридцяті роки минулого століття) його роботою керує завідувач кафедри або за його дорученням один із досвідчених доцентів. Свого часу роботою студентського наукового гуртка кафедри опікувалися професори О.М. Тижненко, І.І. Потоцький, доценти А. А. Кройчик, С.М. Богда­нович, Н.М. Левковський, П.М. Недобой, С.Г. Свирид, М.П. Шмигло.

Засідання гуртка, що відбувається в присутності керівника, за­звичай відкриває староста, якого обирають з числа студентів і який у майбутньому прагне стати дерматовенерологом. Присутні на за­сіданні гуртківці обирають головуючого, який веде засідання, й сек­ретаря для ведення протоколу з ретельною фіксацією хворих і сту­дентів, які про них доповідали. Засідання гуртка зазвичай провадяться двічі на місяць. На кожному засіданні, окрім демонст­рації та обговорення хворих, заслуховують доповіді наукового або реферативного характеру (співвідношення таких доповідей 1:1). У реферативних повідомленнях подається огляд матеріалів, викла­дених у профільних журналах і монографіях.

При плануванні тематики засідань і наукових досліджень урахо­вуються потреби практичної медицини для того, щоб випускник після закінчення вишу та проходження інтернатури міг самостійно вести амбулаторний прийом і лікувати хворих.

Кафедра на чолі з завідувачем поважає вибір студентів-гуртків-ців. Серцевину ж наукового студентського гуртка становлять ті, хто активно відвідує кафедру починаючи з IV (а дехто з III, а то й із II) курсу та до закінчення навчання. Вони охоче беруть участь у про­веденні консультацій співробітниками кафедри, у клінічних обходах, займаються науковими дослідженнями. На підставі виконаних до­сліджень провадиться підготовка матеріалів до публікації в студент­ському збірнику наукових праць, а також цілеспрямована робота з підготовки студентів-гуртківців до виступів на підсумкових щоріч­них університетських наукових конференціях на секції "Шкірні та венеричні хвороби". За останні десять років ці конференції фактич­но набули статусу міжвузівських, на них із доповідями виступають студенти медичних вишів Вінниці, Запоріжжя, Донецька, Дніпро­петровська, Івано-Франківська, Полтави, Одеси, Сімферополя, Хар­кова, Чернівців, Ужгорода, Львова та країн СНД.

Студенти нерідко стають активними помічниками в науковій ро­боті співробітників кафедри й – при істотному внеску в цю роботу -співавторами публікацій у фахових журналах і збірниках статей. Опуб­лікована стаття має неабияке значення й значною мірою впливає на подальшу долю студента. Нерідко розпочаті в студентському науко­вому гуртку дослідження плавно переростають у фрагмент дисерта ційної роботи. Заняття в гуртку значно полегшують входження май­бутнього лікаря до лікарського колективу після закінчення вишу.

Переважна більшість викладачів, які працюють на кафедрі, по­чинали свою наукову діяльність у лавах студентів-гуртківців. Се­ред них – завідувач кафедри професор В.Г. Коляденко, професори кафедри О.В. Богомолець-Шереметьєва, С.Г. Свирид (у минулому староста гуртка), В.І. Степаненко; доценти Д.Я. Головченко, ПМ. Недобой, О.Є. Федоренко, М.М. Шупенько; асистенти П.В. Бардов, А. А. Василишин, Б.Г. Коган (у гурток прийшов на Ш курсі), К.В. Ко­ляденко, Т.П. Коржова, 0.1. Літус, Т.О Литинська, О.Г Мхеєв, ОД. Пу-ришкіна (прийшла в гурток на II курсі), О.І. Романкова, В.Б. Терлецький, П.В. Чернишов.

Значна кількість колишніх гуртківців кафедри успішно працює практикуючими лікарями-дерматовенерологами й не пориває зв’яз­ку з кафедрою. На жаль, проблематичним сьогодні залишається питання працевлаштування студентів-гуртківців після закінчення на­вчання, особливо в останні роки у зв’язку зі скасуванням первинної спеціалізації (інтернатури) зі шкірних та венеричних хвороб після закінчення університету. Тут мова іде про найактивніших, тих, хто з захопленням відвідував засідання студентського наукового гуртка впродовж кількох років, брав участь у клінічних обходах, фахових наукових конференціях, неодноразово виступав із доповідями на міжуніверситетських наукових студентських конференціях різного рівня. Безумовно, їхню активну участь в СНТ та успіхи буде врахо­вано при проведенні вторинної спеціалізації.

 


Кирівник гуртку К .В.Коляденко з у оточенні гуртківців