НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

Студентський науковий гурток

Мета роботи студентського наукового гуртка: залучення студентів до наукової діяльності, розкриття творчих здібностей студентів, поглиблене вивчення фармацевтичної та біологічної хімії, проведення наукової роботи студентами з перспективою виконання дипломних та магістерських робіт.

За підтримки  керівництва університету у 2016 році на базі кафедри організовано науково-дослідну лабораторію, придбано лабораторне обладнання для проведення сучасних біохімічних досліджень у біологічних об΄єктах.

gurtok-1

На фото професор Ніженковська І.В. зі студентом 3 курсу Кривим Ігорем визначають активність ферментів  сироватки крові щурів на біохімічному аналізаторі.

На даний час під керівництвом викладачів кафедри – наукових керівників: д.мед.н., проф. Ніженковської І.В., проф.Вельчинської О.В., доц. Афанасенко О.В., доц. Кузнецової О.В., доц. Глушаченко О.О., ас. Головченко О.І., ас. Манченко О.В., ас. Нарохи В.П. у студентському науковому гуртку працює 18 студентів ІІІ–V курсів фармацевтичного факультету.

Членами студентського наукового гуртку кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії є наступні студенти:

Кочерган Влада – 5 курс, 1 група

Тарасенко Ганна -5 курс, 1 група

Федун Олександра -5 курс, 1 група

Карачевцева Наталія – 5 курс, 2 група

Гриннік Наталя – 5 курс, 3 група

Клименко Богдан – 5 курс, 4 група

Сворень Наталія – 5 курс, 4 група

Юркіна Юлія – 5 курс, 4 група

Рафальский Владислав – 5 курс, 5 група

Холоденко Вікторія – 5 курс, 6 група

Черненко Марія – 5 курс, 6 група

Кривой Ігор- 4 курс, 1 група

Серпутько Вікторія -4 курс, 4 група

Прокопенко Дмитро -4 курс, 4 група

Голік Ярослав – 3 курс, 2 група

Долінська Софія – 3 курс, 1 група

Тюрін Ярослав – 3 курс, 1 група

Дідик О.К. – 6 курс медичного факультету №4, група 3

На фото студенти 3 курсу Біляєва Анастасія,  Долинська Софія   та Тюрин Ярослав виконують біохімічні дослідження.

 

На фото студенти 4 курсу Губар Мирослава, Мазуренко Ольга, Мельниченко Зоряна, Серпутько Вікторія та   Прокопенко Дмитро приймають участь у роботі гуртка.

 

У складі гуртка працює дві секції: фармацевтичної ті біологічної хімії.

Секцію фармацевтичної хімії  очолює к. фарм. н., доцент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Афанасенко Ольга Вікторівна.

Студенти-гуртківці у рамках діяльності цієї секції проводять фармацевтичний аналіз біологічно активних речовин в перспективній лікарський сировині (шавлії лікарської, кульбаби лікарської, суховершків звичайних та інша перспективна лікарська рослинна сировина), вивчають стабільність комплексів полівінілпіролідону різної молекулярної маси із кверцетином, рутином та солями важких металів з метою створення нових лікарських засобів із кардіопротекторними та детоксикаційними властивостями.

На фото доцент кафедри Афанасенко О.В. зі студентами4 курсу Серпутько Вікторією та   Мельниченко Зоряною проводять спектрофотометричні дослідження.

            Керівником секції біологічної хімії є к. б. н., доцент фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Кузнецова Олена Володимирівна. 

 

 

 

  

Основний напрямок роботи секції біологічної хімії – вивчення механізмів ушкодження міокарду при експериментальній кардіоміопатії та її корекції новими координаційними сполуками германію та сполуками метаболітної дії. Гуртківці самостійно досліджують зміни показників білкового та ліпідного обмінів під впливом комплексних сполук германію з органічними кислотами на моделі доксорубіциновоїкардіоміопатії у щурів.

На фото студенти 2 курсу Івахненко Катерина та Дацько Вікторія під керівництвом д.м.н., проф. Ніженковської І.В. проводять взяття органів щурів для дослідження вмісту іонів калію та кальцію

На фото доцент Кузнецова О.В. зі студентами 3 курсу Біляєвою Анастасією і Долинською Софією проводять фракциювання білків  крові

На фото професор Ніженковська І.В. зі студенткою 2 курсу Дерев’янко Валерією визначають активність ферментів  сироватки крові щурів на біохімічному аналізаторі

На фото ас. Седько К.В. зі студентом 4 курсу Кривим Ігорем визначають вміст АЛТ та АСТ в  сироватці крові щурів на біохімічному аналізаторі

 

Форми роботи: На засіданнях гуртка студенти навчаються опрацьовувати літературні джерела, проводити пошук у наукометричних базах даних та  формувати реферативні доповіді, опановують методики проведення експериментальних досліджень на тваринах, виконують комп’ютерні розрахунки з використання сучасних програм, спектрофотометричне визначення компонентів лікарської рослинної сировини, ознайомлюються з статистичними методами обробки даних.

За результатами своє роботи члени наукового гуртка готують доповіді та звітують на засіданнях гуртка з подальшим обговоренням проведених досліджень, беруть участь у науково-практичних конференціях, публікують результати власних досліджень у вигляді абстрактів, доповідей, повідомлень та статей у фахових виданнях.

Окрім роботи в науковій лабораторії кафедри студенти-гуртківці працюють на таких науково-дослідних базах кафедри:

Державна лабораторія з контролю якості лікарських засобів Інституту фармакології та токсикології НАМН України;

Міжнародна об’єднана лабораторна група;

Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів МОЗ України.

 

ЗВІТ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВГО ГУРТКА КАФЕДРИ

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Студенти наукового гуртка кафедри за 2016-2017 навчальний рік приймали участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій:

 

п/п

ПІБ Назва конференції Дата проведення
1. Магалатій Н. Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини» 24-25 червня 2016 року,

м. Львів

2. Паламарчук В. І Міжнародна науково-практична конференція //«Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» 30-31 березня 2017 року, м.Харків
3. Бакун А.В. ХХІVРоссийскийнациональныйконгресс «Человек и лекарство» 10 -13 квітня 2017, м.Москва (Росія)
4. Дідик О.К. IV Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих вчених «Інновації та перспективи сучасної медицини» 5 – 7 квітня  2017 року, м.Чернівці
5. Дідик О.К. V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених  «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини» 20–21 квітня 2017 року,

м. Суми

6. Бакун А.В. IV Международнаянаучно-практическаяконференциястудентов и молодыхученых«Наука и медицина: современныйвзглядмолодежи» 20-21 квітня 2017 року,

м.Алмати(Казахстан)

7. Каневський  Р. IV Международнаянаучно-практическаяконференциястудентов и молодыхученых «Наука и медицина: современныйвзглядмолодежи» 20-21 квітня 2017 року,

м.Алмати (Казахстан)

8. Третяк Г. IV Международнаянаучно-практическаяконференциястудентов и молодыхученых «Наука и медицина: современныйвзглядмолодежи» 20-21 квітня 2017 року,

м.Алмати (Казахстан)

9. Дідик О.К. ХV Міжнародна науково-практична студентська конференція «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього» 26–29 квітня 2017 року,

м.Ужгород

10. Кривой І.,

Бакун А.

ХXІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених,  присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України 24–26 квітня 2017 року,

м. Тернопіль

11. Дідик О.К. ХIV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених  «Перший крок в науку—2017» 26–28 квітня 2017 року,

м. Вінниця

12. Дідик О.К. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвячена Дню науки «Сучасні аспекти медицини і фармації -2017» 11-12 травня 2017 року,

м. Запоріжжя

13. Бакун А. 6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017 21 – 24 травня 2017 року,  м. Стокгольм (Швеція).

 

 

 

 

Студентка 2 групи 5 курсу фармацевтичного факультету Бакун Анастасія виступила з доповідью «Myocardial prooxidant-antioxidant homeostasis in chronic intoxication with doxorubicin and administration of germanium with nicotinic acid» на Міжнародній конференції студентів (RSU International Student Conference Health and Social Sciences 2016), яка проходила 16 березня 2016 року на базі Ризького університету Страдиня (Латвія).

21-24 травня 2017 року у місті Стокгольм (Швеція) відбувся шостий Міжнародний фармацевтичний конгрес (The 6th FIP Pharmaceutical Sciences World Congress 2017),  у роботі  якого прийняли участь  члени студентського  наукового гуртка кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, студенти 5 курсу фармацевтичного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Бакун Анастасія та Мітченко Андрій.  Було представлено  стендову доповідь на тему «Pharmacological activity of new complex compounds of germanium» (науковий керівник професор Ніженковська І.В.), яка викликала  інтерес учасників наукового заходу.

 

28 березня 2017 року на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на виконання наказу Міністерства освіти і науки України №1266 від 20.10.2016 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році» відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Фармацевтичні дисципліни». Конкурсна комісія визнала переможцем Конкурсу і нагородила дипломом ІІ ступеню студента 5 групи 5 курсу фармацевтичного факультету Каневського Романа Сергійовича, який представив наукову роботу на тему «Розробка та валідація методики спектрофотометричного визначення сорбату калію в лікарській формі – сироп» (науковий керівник доцент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, Афанасенко О.В.)

З 27 по 30 березня 2017 року студенти 4 курсу Рафальський Владислав   та Карачевцева Наталія  приймали участь у другому турі ювілейної ХХ Всеукраїнської олімпіади за фахом «Фармація», яка відбувалась на базі Національного фармацевтичного університету (м.Харків).

26 квітня 2017 року студенти-гуртківці   прийняли участь у  спільному  із кафедрою аптечної та промислової технології ліків засідання студентської наукової сесії під назвою «Сучасні аспекти розробки, створення та контролю якості лікарських засобів». За результатами оцінювання диплом першого ступеню отримав студент 5 групи, 5 курсу, фармацевтичного факультету Каневський Роман (тема доповіді – «Дослідження стабільності та характеристик комплексоутворення полівінілпіролідону з кверцетином та іонами важких металів», науковий керівник доцент Афанасенко О.В.).

Дипломи ІІ ступеня отримали:

Бакун Анастасія, студентка 5 курсу, 2 групи (тема доповіді – «Квантово-хімічні аспекти механізму дії координаційних сполук Германію»,  науковий керівник професор Ніженковська І.В.).

Заєць Пилип, студент 5 курсу, 2 групи (тема доповіді –
«Розробка та валідація методики визначення клотримазолу в лікарських формах методом спектрофотометрії» науковий керівник професор Ніженковська І.В.)

Кривой Ігор, студент 3 курсу, 1 групи (тема доповіді –
«Вплив координаційних сполук германію з органічними біолігандами на активність індикаторних ферментів крові», наукові керівники професор Ніженковська І.В. та доцент Кузнецова О.В.)

Холоденко Вікторія, студентка 4 курсу, 1 групи (тема доповіді –
«Спектрофотометричне дослідження комплексостійкості флавоноїдів з солями важких металів», науковий керівник доцент Афанасенко О.В.)

Дипломи ІІІ ступеня отримали:

1.Хоменко Руслана, студентка 6 групи, 5 курсу (тема доповіді – «Дослідження органічних кислот та аскорбінової кислоти в траві та коренях живокосту лікарського», науковий керівник професор Ніженковська І.В.).

2.Сворень Наталія, студентка 4 групи, 4 курсу (тема доповіді – «Спектрофотометричне визначення вмісту дротаверину гідрохлориду в таблетках», науковий керівник доцент Афанасенко О.В.).

 

Основні друковані праці студентів-гуртківців з викладачами кафедри за 2016-2017:

2016

 • Вельчинська О.В., Молотинська Адріана. Химико-фармакологические исследования противоопухолевой активности производного бензимидазола. // Зб.тез 9-тої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення» (29-30 березня 2016 року, м. Вінниця).
 • Narokha V.P., Bakun A.V .Myocardial prooxidant-antioxidant homeostasis in chronic intoxication with doxorubicin and administration of germanium with nicotinic acid // Healthand social sciences: abstract book, Riga, 16 March 2016, – Riga., 2016. – P.380.
 • Гаврилянчик А.В., Кузнецова О.В. Показники обміну кальцію у щурів з експериментальною гіпернатріємією //Актуальні питання сучасної медицини: Тези XIIІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених, 14-15 квітня 2016 р. – Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016.- с. 134-135.
 • К.В. Седько, О.І. Головченко, Н.В. Магалатій Фармакологічна активність сполук групи пептидоміметиків// Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 червня 2016 року). – Л.: ГО “Львівська медична спільнота”, 2016. – С. 87-89.
 • Ніженковська І.В., Седько К.В., Авраменко І. Дослідження похідних 1,3- оксазолу як нових потенційних лікарських засобів // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи: матеріали VІІІ Нац. з`їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.) : у 2 т. / МОЗ України, Нац. Фармац. Ун-т; ред. кол.: В.П. Черних  (голова) та ін.; уклад.: С.Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФАУ, 2016. – Т. 1. – С.43.
 • Ніженковська І.В., Нароха В.П., Бакун А.В. Механізми розвитку кардіотоксичності за умов використання антрациклінових антибіотиків та аналіз механізмів кардіопротекторної дії лікарських засобів та сполук різних хімічних груп. «Science Rise», 2016, № 4/4(21), С.42-53.

2017

 • Ніженковська І.В., Нароха В.П., Бакун А.В.,Брюзгіна Т.С. Дослідження впливу координаційних сполук германію з нікотиновою та оксиетилидендифосфоновою кислотами на жирнокислотний спектр ліпідів сироватки крові. «Science Rise», 2017, № 1(5), С.32-35.
 • Ніженковська І.В., Нароха В.П., Паламарчук В.В. Фармакотерапія токсичного ураження печінки координаційною сполукою германію з нікотиновою кислотою //«Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів»: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2017 року). В 2-х.т., Т.2. – Х. : НФаУ, 2017. – 392 с. – (Серія «Наука») – С.235.
 • Дідик О. К., Кузнецова О.В. Взаємозв’язок між вмістом іонів кальцію, натрію, реніну і альдостерону у крові щурів за умов гіпертермії //Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених «Хист», Матеріали IV Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених «Інновації та перспективи сучасної медицини», BIMCO 2017 (м.Чернівці, 5 – 7 квітня 2017 року) – 2017, випуск 19,.- с.323
 • Ніженковська І.В., Нароха В.П., Бакун А.В. Влияние координационных соединений германия на жирнокислотный спектр липидов сыворотки крови и его возможная взаимосвязь с квантово-химическими свойствами изучаемых соединений // Сборник материалов ХХІV Российского национального конгресса «Человек и лекарство». Тезисы докладов, Москва, 10 -13 апреля 2017 , – М.: Видокс, 201 7 . – С.1 04 -1 05 .
 • Дідик О.К., Кузнецова О.В. Вплив опіоїдних пептидів на ендогенний біосинтез простацикліну і тромбоксану у нирках in vitro Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 20–21 квітня 2017 року. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – с.121
 • Дідик О.К., Кузнецова О.В. Взаємозв’язок між опіоїдними пептидами та йонами натрію та кальцію у крові щурів за умов гіпертермії Матеріали ХV міжнародної науково-практичної студентської конференції «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього». 26–29 квітня 2017 р. / Укладач Скрипинець Ю.Ю. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. – с.108
 • Кривой І., Бакун А., Нароха В., Ніженковська І.В.,Кузнецова О.В. Вплив координаційних сполук германію з органічними біолігандами на активність лактатдегідрогенази у крові щурів Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених м. Тернопіль, 24–26 квітня 2017 року –Тернопіль: Укрмедкнига, 2017, – с.229.
 • Дідик О. К., Кузнецова О.В. Дослідження кореляційних зв’язків між вмістом АКТГ, β-ендорфіну, йонів натрію і кальцію у крові щурів при гіпернатріємії Матеріали ХIV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених  «Перший крок в науку—2017» м. Вінниця, 26–28 квітня 2017 року- Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2017- с.513
 • Дідик О.К., Кузнецова О.В. Кореляційний зв’язок між вмістом простагландинів і циклічних нуклеотидів у легеневій тканині щурів при гіпертерміїВсеукр. наук.-практ. конф. Молодих вчених та студентів з міжнар. участю, присвячена Дню науки «Сучасні аспекти медицини і фармації -2017» Тези доповідей (Запоріжжя, 11-12 травня 2017 р.): Запор.держ. мед. ун-т.-Запоріжжя:ЗДМУ.-с.144.
 • Бакун А.В. Влияние координационного соединения германия с оксиэтилидендифосфоновой кислотой на жирнокислотный спектр липидов сыворотки крови // Сборник IV Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» Алматы, 20-21 апреля 2017 год . –  с.209-210.
 • Третяк Анна, Афанасенко О. В. РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОРБАТА КАЛИЯ В СИРОПАХ //Сборник  IV Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» Алматы, 20-21 апреля 2017 год-  стр.292-293.
 • Kanevskyi R, Olga Afanasenko STUDY OF QUERCETIN-POVIDONE COMPLEXES STABILITY BASED ON “CORVITIN®”//COLLECTION OF IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE OF STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS «SCIENCE AND MEDICINE: A MODERN VIEW OF YOUTH Almaty, 20-21 April, 2017, р. 241
 • Iryna Nizhenkovskaya, Anastasiia Bakun, Violetta Narokha, Andrey Mitchenko Pharmacological activity of newcomplex compounds of germanium // FIP Congress in Stockholm (Sweden) 22 May 2017, 2017.-http://www.fip.org/menu_sitemap?page=abstracts&action=generatePdf&item=18055

 

Засідання гуртка проходять кожного першого понеділка місяця на кафедрі
фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії в аудиторії 412
початок о 16:
00

Тематика засідань відповідає темам обговорюваних робіт студентів.
Запрошуються усі бажаючі!