НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №1

Наукова робота

Науково-практична діяльність кафедри гігієни та екології, Інституту гігієни та екології НМУ поширюється на 45 фірм України та 52 організації за кордоном.

Наукова інтеграція кафедри гігієни та екології, Інституту гігієни та екології НМУ з науковими установами України і зарубіжних країн, щодо виконання науково-дослідних робіт, забезпечує проведення досліджень на сучасному, світовому рівні.

 • Наукова співпраця кафедри та Інституту налагоджена іншими ВНЗ, науковими установами:
 • з інститут екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя МОЗ України;
 • з інститут медицини праці АМН України;
 • з Національний аграрний університет;
 • з інститут захисту рослин УААН;
 • з інститут цукрових буряків УААН;
 • з інститут садівництва УААН.

 

На кафедрі гігієни та екології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця виконано ініціативно-пошукову НДР: «Токсиколого-гігієнічні та екологічні основи захисту промислових насаджень і розсадників зерняткових культур від основних шкідників, хвороб і бур’янів».

Науковий керівник – Бардов Василь Гаврилович, завідувач кафедри гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор

Відповідальний виконавець – Вавріневич Олена Петрівна, старший викладач кафедри гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук

Строки виконання: початок – вересень 2006 р., закінчення – грудень 2009 р.

Здобутки на період виконання НДР:

1. Підготовлено (захищено) дисертаційних робіт 2 кандидатські роботи:

1. Виповська А. П. Гігієнічна Оцінка і розробка регламентів безпечного застосування нових пестицидів у комплексній системі захисту садів. 14.02.01 – гігієна. – Затв. ВАК України 18 січня 2007 року. – ДК № 038999

2. Коршун О. М. Еколого-гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів. 14.02.01 – гігієна та професійна патологія – Затв. ВАК України 8 жовтня 2008 року. – ДК № 048499

2. Монографій1

 • Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Пельо І.М., Яновський Ю.П. Екологічні основи захисту промислових насаджень і розсадників зерняткових культур від основних шкідників, хвороб і бур’янів. – Кіровоград, 2006. – 150 с.

3. Патенти2

 • Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Коршун О.М., Гиренко Т.В. Спосіб визначення 1-[3-хлоро-4-(1,1,2-трифтор-2-трифторо-метоксіетокси)-феніл]-3-(2,6-дифторобензоїл) сечовини // Деклараційний патент на корисну модель № 60974 А від 15.10.2003 р.
 • Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Вавріневич О.П., Гиренко Т.В.Спосіб визначення фунгіцидів класу стробілуринів у воді // Деклараційний патент на корисну модель № 47987 від 25.02.2010 р.

4. Методичні рекомендації19

5. Кількість статей20

6. Участь у наукових конференціях, з’їздах27

7. Гігієнічні нормативи / регламенти:63/30

допустимі добові дози (ДДД) – 9,

орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) в повітрі робочої зони – 9,

ОБРВ в атмосферному повітрі – 9,

гранично допустимі концентрації (ГДК) у воді – 9,

орієнтовні допустимі концентрації (ОДК) у ґрунті – 9,

максимально допустимі рівні (МДР) – 18,

строки виходу – 20,

строки очікування – 10.

8. Результати НДР рекомендуються для подальшого впровадження в практику системи охорони здоров’я (санітарно-епідеміологічним станціям для поточного та запобіжного нагляду, лабораторіям науково-дослідних установ МОЗ України для аналізу залишкових кількостей пестицидів), у сільське господарство (агрохімічним, контрольно-токсикологічним лабораторіям Мінагропрому), у систему Мінекоресурсів.

 

На кафедрі гігієни та екології виконано ініціативно-пошукову НДР «Токсиколого-гігієнічна та екологічна оцінка інтегральної системи хімічного захисту зернових культур від основних шкідників, хвороб і бур’янів»

Науковий керівник – Бардов Василь Гаврилович, завідувач кафедри гігієни та екології НМУ, професор, член-кореспондент НАМН України

Відповідальний виконавець – Вавріневич Олена Петрівна, старший викладач кафедри гігієни та екології НМУ, кандидат медичних наук

Строки виконання: початок – 01.2010 р. – завершення 12.2012 р.

Отримані результати.

Встановлено, що при використанні традиційних технічних засобів, дотриманні встановлених агротехнічних і гігієнічних нормативів та регламентів використання пестицидів для захисту зернових культур є безпечним для працюючих і населення та малонебезпечним для наземних екосистем. Науково обґрунтовані гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів в системі хімічного захисту зернових культур та розроблені рекомендації по їх захисту від шкідників, хвороб і бур’янів, які можуть ефективно використовуватися в господарствах України. Розроблені кількісні методи визначення нових фунгіцидів, інсектицидів і гербіцидів в об’єктах навколишнього середовища, сільськогосподарській сировині, продуктах харчування з використанням газорідинної та високоефективної рідинної хроматографії дозволять органам Державної санепідслужби здійснювати контроль за використанням цих препаратів та залишковими кількостями в об’єктах довкілля.

ВПРОВАДЖЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Опубліковано:

 • статей – 12,
 • тез доповідей – 3 2 ,
 • методичних рекомендацій – 35,
 • патентів – 9 .

Розроблено:

інструкцій з безпечного застосування пестицидів – 11,

Підготовлено та захищено:

 • кандидатські дисертації – 2.

Обґрунтовано:

 • допустимі добові дози (ДДД) – 5,
 • орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) в повітрі робочої зони – 5,
 • ОБРВ в атмосферному повітрі – 5,
 • гранично допустимі концентрації (ГДК) у воді – 5,
 • орієнтовні допустимі концентрації (ОДК) у ґрунті – 5,
 • максимально допустимі рівні (МДР) – 9,
 • строки виходу – 22,
 • строки очікування – 11.

Перспектива подальшого розвитку даної теми:

Токсикологічна оцінка поєднаної дії комплексу пестицидів різних класів на організм лабораторних тварин та їх поведінки в об’єктах довкілля.

Розробка аналітичних методів з одночасного детектування групи пестицидів в одній пробі повітря, води, ґрунту та харчових продуктах.

Здобутки на період виконання НДР:

Підготовлено (захищено) дисертаційних робіт :

Кандидатських: підготовлено – 2 та захищено – 2

 

 

 

 

На кафедрі виконуєтьсяініціативно-пошукова НДР «Токсиколого-гігієнічна оцінка бакових сумішей пестицидів при їх застосуванні для захисту культур від основних шкідників, хвороб і бур’янів»

Науковий керівник – Бардов Василь Гаврилович, завідувач кафедри гігієни та екології НМУ, професор, член-кореспондент НАМН України

Відповідальний виконавець – Вавріневич Олена Петрівна, доцент кафедри гігієни та екології НМУ, кандидат медичних наук

Строки виконання: початок – 01.2013 р. – завершення 12.2015 р.

Мета роботи – токсиколого-гігієнічна оцінка бакових сумішей сучасних пестицидів – інсектицидів, фунгіцидів, гербіцидів, що використовуються для захисту культур та наукове обґрунтування гігієнічних нормативів для збереження здоров’я працюючих і населення та охорони навколишнього середовища.

Завдання:

1. Дати повну токсиколого-гігієнічну характеристику пестицидам (гербіцидам, інсектицидам, фунгіцидам), які найбільш інтенсивно застосовуються в сільському господарстві, з обґрунтуванням їх допустимих добових доз (ДДД) для людини.

2. Провести токсиколого-гігієнічне вивчення бакових сумішей препаратів на основі дослідження токсикологічних властивостей сумішей в гострому досліді; подразнюючої і алергенної дії; кумулятивних властивостей; характеру дії на організм та визначити клас небезпеки у відповідності до Гігієнічної класифікації пестицидів за ступенем небезпечності (ДСанПіН 8.8.1.002-98);

3. Провести токсиколого-гігієнічне вивчення бакових сумішей препаратів на основі дослідження токсикологічних властивостей сумішей в субхронічному досліді та визначити клас небезпеки у відповідності до Гігієнічної класифікації пестицидів за ступенем небезпечності (ДСанПіН 8.8.1.002-98);

4. Розробити кількісні методи визначення залишкових кількостей діючих речовин пестицидів у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водойм, ґрунті та культурах з використанням методів тонкошарової, газорідинної та високоефективної рідинної хроматографії.

5. Науково обґрунтувати гігієнічні нормативи діючих речовин (компонентів сумішей):

 • орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) або ГДК (гранично допустиму концентрацію) у повітрі робочої зони
 • орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) або ГДК (гранично допустиму концентрацію) в атмосферному повітрі;
 • гранично допустиму концентрацію (ГДК) у воді водойм.

Наукова новизна досліджень полягає в подальшому розвитку наукових, методичних і практичних аспектів проблеми гігієни застосування бакових сумішей пестицидів у системі захисту культур. У роботі будуть вперше:

– досліджені токсикологічні властивості (в експериментах на лабораторних тваринах – білих мишах, щурах, гвінейських свинках, кролях) бакових сумішей пестицидів, різних по хімічній структурі та цільовому призначенню; проведена гігієнічна класифікація їх за ступенем небезпечності у відповідності до ДСанПіН 8.8.1-002-98;

– науково обґрунтовані допустимі добові дози нових діючих речовин для людини з позицій комплексного гігієнічного нормування;

– науково обґрунтовані орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) або ГДК (гранично допустиму концентрацію) у повітрі робочої зони;

– науково обґрунтовані орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) або ГДК (гранично допустиму концентрацію) в атмосферному повітрі;

– науково обґрунтовані гранично допустимі концентрації (ГДК) у воді водойм.

Практична цінність роботи. Виконання роботи дозволить науково обґрунтувати гігієнічні нормативи діючих речовин пестицидів, що входять до складу бакових сумішей, які будуть застосовуватись в умовах приватних господарств та промислових секторів. В ході дослідження будуть розроблені, апробовані методичні вказівки з визначення нових пестицидів та їх сумішей в об’єктах навколишнього середовища та плодах культур.

 

Перелік монографій, виданих за участі співробітників кафедри гігієни та екології за 2005-2010 роки

Автори

Назва

Бібліографічний опис видання

 

Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Пельо І.М., Яновський Ю.П. Екологічні основи захисту промислових насаджень і розсадників зерняткових культур від основних шкідників, хвороб і бур’янів: Монографія.

Кіровоград, 2006. – 150 с.

 

Перелік патентів, отриманих співробітниками

кафедри гігієни та екології за 2005–2010 роки

Автори

Назва

Вид об’єкту (корисна модель, патент)

№ , дата реєстрації

 

 •  
Вавріневич О.П., Гиренко Д.Б., Кириченко А.В., Зінченко Т.І.

Спосіб визначення залишкових кількостей тефлутрину у воді

патент на корисну модель

№ 24445,

25.06.2007 р.

 •  
Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Коршун М.М., Гіренко Д.Б., Горбачевський Р.В.

Спосіб визначення імідазолінонових гербіцидів у воді та ґрунті

патент на корисну модель

№ 24827,

10.07.2007 р.;

 •  
Бардов В.Г. Омельчук С.Т., Вавріневич О.П., Гиренко Т.В.

Спосіб визначення фунгіцидів класу стробілуринів у воді

патент на корисну модель

№ 47987,

25.02.2010 р.

 •  
Бардов В.Г., Гаркавий С.С., Брюзгіна Т.С., Омельчук С.Т.

Спосіб визначення метил-трет-бутилового ефіру в водному середовищі

патент на корисну модель

№ 53268,

27.09.10 р.

 

Перелік патентів, отриманих співробітниками кафедри гігієни та екології за 2011-2014

Автори

Назва

Вид об’єкту (корисна модель, патент)

№ , дата реєстрації

 

Бардов В.Г., Антоненко А.М., Коршун М.М., Гіренко Д.Б., Коршун О.М. Спосіб визначення сульфонілсечовинних гербіцидів у воді Патент на корисну модель № 58529 від 11.04.2011 р. Бюл. № 7. – 2011. -8 с.
Бардов В.Г., Антоненко А.М., Коршун М.М., Гіренко Д.Б. Коршун О.М. Спосіб визначення сульфонілсечовинних гербіцидів у грунті та зерні кукурудзи Патент на корисну модель № 58531 від 11.04.2011 р. Бюл. № 7. – 2011.- 10 с.
Бардов В.Г., Борисенко А.А., Омельчук С.Т., Гиренко Т.В., Маруженко Г.І., Вавріневич О.П. Спосіб визначення фунгіцидів класу ацилаланінів у воді Патент на корисну модель № 62169 від 10.08.2011 р.- 6 с.
Бардов В.Г., Борисенко А.А., Омельчук С.Т., Гиренко Т.В., Маруженко Г.І., Вавріневич О.П. Спосіб визначення фунгіцидів класу ацилаланінів у повітрі Патент на корисну модель № 62168 від 10.08.2011 р.- 6 с.
Омельчук С.Т., Бардов В.Г., Гиренко Д.Б., Благая А.В., Вавріневич О.П. Спосіб визначення метил(Е)-2-[2-(6-трифторметилпіридин-2-іл-оксиметил)-феніл]-3-метокси-акрилату у повітрі Деклараційний патент на корисну модель № 60293. 10.06.10, Бюл. № 11.
Бардов В.Г., Маруженко Г.І., Омельчук С.Т., Вавріневич О.П. Спосіб визначення фунгіцидів класу триазолів у воді Патент на корисну модель № 64195 від 25.10.2011 р. – Бюл. № 20. – 2011. – 6 с.
Бардов В.Г., Маруженко Г.І., Омельчук С.Т., Вавріневич О.П. Спосіб визначення фунгіцидів класу триазолів у повітрі Патент на корисну модель № 64196 від 25.10.2011 р. – Бюл. № 20. – 2011. – 6 с.
Семененко В.М. Cпосіб визначення тебуфенпіраду у повітрі Патент на корисну модель № 73227 від 10.09.2012 р. – Бюл. № 17 – 6 с.

 

Інформаційні листи (з грифом Укрмедпатентінформ)

2011-2014

Визначення метил-трет-бутилового ефіру у воді / С.С. Гаркавий, Т.С. Брюзгіна, С.Т.   Омельчук, С.І. Гаркавий // Інформаційни лист № 275, Укрмедпатентінформ. – м.Київ. – 2011. – 4 с.