НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра неврології

Студентський науковий гурток

Назва гуртка: gurtok1

Студентський науковий неврологічний гурток (СН²Г)

Кафедра гуртка:

Кафедра неврології

 

Керівник гуртка:

Зав. каф.: д.мед.н., проф. Соколова Лариса Іванівна

 

Староста гуртка:

Староста гуртка з неврології: Варнаков Іван Володимирович, студент 5 курсу, 4 мед. ф-ту, 8 групи.
телефон: e-mail: +380957822420; varnakov95@gmail.com

 

заступник старости: Антонюк Юлія Володимирівна, телефон: +380679570868

 

Профіль гуртка: Клінічна медицина

Засідання гуртка проводяться на базах лікарень: Олександрівська клінічна лікарня, вул. Шовковична, 39/1, корпус 3; Київська міська клінічна лікарня №4, вул. Солом’янська, 17.

Періодичність проведення засідань: 1 засідання  на 2 тижні

Середня тривалість одного засідання: 1,5-2 години

Загальна кількість гуртківців: 37

Середня кількість відвідувачів одного засідання: 14-18

 

Способи інформування студентів про діяльність гуртка кафедри:
– розміщення інформаційних стендів на кафедрі гуртка;
– розміщення інформації на сайті/інтернет-сторінці кафедри;
– ведення сторінки гуртка у соціальній мережі (https://www.facebook.com/groups/nmuneurology );
– інформування студентів викладачами під час практичних занять/лекцій;

 

Методика проведення засідань:

ð доповідь викладача (зі співдоповідачем студентом);

ð доповідь студента (зі співдоповідачем викладачем);

ð співдоповіді студентів;

ð інше: обговорення теми із розбором підібраних питань у форматі «Що? Де? Коли?»

Засідання гуртка в осінньому семестрі проходять на базі клінічної лікарні №4 по вул. Солом’янській, 17, у весняному семестрі – Олександрівська клінічна лікарня по вул. Шовковична, 39/1, корпус 3. Початок засідань о 16.00.

Основні напрямки роботи гуртка:

 • проведення загальних засідань з актуальних питань неврології з демонстрацією хворих і розбором клінічних випадків з метою поглиблення знань студентів з дисципліни;
 • виступи студентів з оглядом літератури за тематикою засідань;
 • самостійна робота студентів-гуртківців на базах кафедри під керівництвом викладачів-кураторів;
 • поглиблення практичних навичок з неврології;
 • оволодіння студентами методології проведення досліджень й опанування базових знань для аналізу результатів наукової діяльності;
 • організація і проведення секційного засідання щорічного міжнародного науково-практичного конгресу студентів та молодих вчених;
 • допомога гуртківцям у підготовці до друку тез, статей і доповідей;
 • проведення неврологічного «Що? Де? Коли?»;
 • участь у спільних засіданнях Студентських наукових гуртків кафедр НМУ імені О.О. Богомольця

 

Наукова робота проводиться на клінічних базах кафедри неврології:

 • Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1;
 • Київська міська клінічна лікарня №4, м. Київ, вул. Солом’янська, 17;
 • Київська міська клінічна лікарня №3, м. Київ, вул. П. Запорожця, 26

На клінічних базах проводяться: допплерографія судин голови і шиї, електроенцефалографічне дослідження головного мозку.

План роботи студентського гуртка на кафедрі неврології у весняному семестрі 2017-2018 навчального року.

 

ПРОВЕДЕНІ  ЗАХОДИ

Міждисциплінарне засідання студентських наукових гуртків кафедр
неврології та внутрішньої медицини №1

14 березня 2018р. на базі КМКЛ №18 відбулося спільне засідання студентських наукових гуртків кафедр НМУ імені О.О. Богомольця – неврології (завідувач – професор Л.І.Соколова) та внутрішньої медицини №1(завідувач – професор В.П.Шипулін), присвячене детальному розгляду етіопатогенетичних аспектів, клініко-діагностичних критеріїв і сучасних стандартів лікування двох видів енцефалопатій – печінкової та енцефалопатії Гайє-Верніке.

У вступному слові завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 В.П.Шипулін звернув увагу присутніх на актуальність і міждисциплінарний характер проблеми соматогенної патології головного мозку. Вадим Петрович також зауважив, що дане зібрання відбувається в стінах закладу, де 1881 року за ініціативи професора Ф.Мерінга були започатковані засідання Клінічного товариства студентів-медиків Університету Святого Володимира. Першими гуртківцями на час створення товариства стали студенти О.А.Кисіль, Ф.Г.Яновський та Є.Г.Черняхівський. Шануючи давні традиції, кафедра внутрішньої медицини №1 підтримала пропозицію завідувача кафедри неврології Л.І.Соколової про проведення спільного засідання гуртків за даною тематикою.

З першою доповіддю виступив студент 5 курсу медичного факультету №4 Іван Варнаков. У своїй презентації староста студентського наукового гуртка кафедри неврології висвітлив сучасні уявлення про предиктори і патогенетичні механізми розвитку енцефалопатії Верніке. Характеризуючи спектр клінічних проявів захворювання, доповідач представив відеоматеріали, що демонструють окорухові і координаторні розлади у таких хворих, а також патогномонічні ознаки на МРТ зображеннях головного мозку. Головний акцент було зроблено на алгоритмі діагностики і лікування енцефалопатії Верніке згідно з сучасними міжнародними настановами.

Доповідь на тему «Печінкова енцефалопатія. Минуле і теперішнє» презентував студент 6 курсу медичного факультету №1 Олександр Пономарьов. Окреслюючи проблему дисметаболічних енцефалопатій, гуртківець СНГ кафедри внутрішньої медицини №1 провів ретроспективний аналіз перебігу хвороби американського письменника Вільяма Сідні Портера (О. Генрі), який страждав на цукровий діабет, цироз печінки та печінкову енцефалопатію, що призвели до смерті письменника у віці 47 років. Доповідач зупинився на досягненнях сучасної медицини у менеджменті пацієнтів із печінковою енцефалопатією на тлі цирозу печінки, можливостях поліпшенні якості і пролонгації життя таких хворих.

Обидві доповіді викликали зацікавлення аудиторії. Студенти різних курсів і представники кафедр взяли участь у жвавому обговоренні. Із запитаннями до доповідачів і власними міркуваннями виступили завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, професор В.П.Шипулін, доценти кафедри  В.В.Чернявський, Л.С.Гвоздецька, старший лаборант О.О.Шумейко. До дискусії долучились доценти кафедри неврології Т.А.Довбонос, К.В.Антоненко, Г.Г.Симоненко, асистент Г.С.Трепет. Учасники засідання наголошували, що проведення спільного засідання з актуальної проблеми соматоневрології продемонструвало ефективність такої форми наукових студентських зібрань не тільки у поглибленні знань з різних галузей медичної науки, але й розвитку загальноклінічного мислення майбутніх лікарів. Оскільки головними доповідачами на засіданні були студенти, це змінювало пасивну роль гуртківців і сприяло їх активному залученню до процесу пізнання та формування наукового світогляду.

 

 

    Щорічна медична конференція молодих науковців. Секційне засідання, 16.10.2015 р

gurtok3

gurtok4

Неврологічне «Що? Де? Коли?», 24.11.2015 р.

gurtok5

gurtok6

gurtok7

gurtok8

gurtok9

Благодійний MedLectorium, 17.02.16

gurtok10

gurtok11

Спільне засідання Студентських наукових гуртків Кафедри неврології, Кафедри  радіології та радіаційної медицини, Кафедри анатомії людини НМУ, 18.02.2016

gurtok12

gurtok13

gurtok14

gurtok15

Всесвітній День боротьби з інсультом, 29.10.16

Міністерство охорони здоров’я України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Студентське наукове товариство імені О.А. Киселя

Товариство молодих вчених та спеціалістів

 

Ministry of Health of Ukraine

Bogomolets National Medical University

O.A. Kysil Students’ Scientific Society

Young Scientists’ and Specialists’ Society

 

ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЇ

«НЕВРОЛОГІЯ »

 

SESSION WORKPLAN

«NEURULOGY »

gurtok17

 

 

 

 

 

 

 

«Щорічна медична конференція молодих науковців»

 

«Annual Young Medical Scientists Conference – AYMSConf»

  

28-30 жовтня 2016 року

м. Київ, Україна

October, 28-30, 2016

Kyiv, Ukraine

gurtok16

gurtok18

Щорічна медична конференція молодих науковців.

Секційне засідання, 28-30.10.2016 р.

Члени СНГ взяли участь у наукових конференціях, семінарах,  конгресах і нейросаміті:

 • Щорічна медична конференція молодих науковців. Секційне засідання, 16 жовтня 2015 р., м. Київ
 • ХІІІ Міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених «Перший крок в науку – 2016», 7-8 квітня 2016 р., м. Вінниця
 • Семінар, присвячений Всесвітньому дню здоров’я, 7-8 квітня 2016 р., м. Київ
 • Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених, 14-15 квітня 2016 р., м. Харків;
 • ІІІ Міжнародний Медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», 6-8 червня 2016, м. Чернівці
 • VIII Міжнародного неврологічного саміту “NeuroSummit 2016” 8-10 вересня 2016

Зюлковський А.Р. отримав диплом ІІІ ступеня за доповідь на ХІІІ Міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених «Перший крок в науку – 2016», 7-8 квітня 2016 р.,  м. Вінниця

Чижевська О.С. нагороджена грамотою за оригінальне наукове дослідження, ІІІ Міжнародний Медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», 6-8 червня 2016, м. Чернівці

Турук Л.С. одержала диплом І ступеня, ІІІ Міжнародний Медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», 6-8 червня 2016, м. Чернівці

Мельник Б.Р. нагороджений дипломом ІІІ ступеня, ІІІ Міжнародний Медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», 6-8 червня 2016, м. Чернівці

Кирилюк Б.В. відзначена дипломом за кращу презентацію, ІІІ Міжнародний Медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», 6-8 червня 2016, м. Чернівці

Бордіженко О.С. відзначена дипломом ІІ ступеня за активну участь в роботі VIII Міжнародного неврологічного саміту “NeuroSummit 2016”, 8-10 вересня 2016

gurtok19
gurtok20
gurtok21 gurtok22

 

 

 

 

ДРУКОВАНІ НАУКОВІ РОБОТИ ГУРТКІВЦІВ

Студент-автор (ПІБ) Курс,

факуль-тет

Науковий керівник (посада на каф., ПІБ) Тема наукової роботи Друковане видання
1. Мельник Б.Р. 6 курс,

медичний

№2, 6 група

к.мед.н., ас. Гудзенко Г.В Особливості формування когнітивних розладів у хворих на розсіяний склероз  «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2016. – Випуск 18. – С. 304.
2.

 

Турук Л.С., Мельник Б.Р. 6 курс,

медичний

№2, 6 група

к.мед.н., ас. Гудзенко Г.В Задоволеність навчанням студентів 5 курсу медичного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця  «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених – 2016. – Випуск 18. – С. 154.
3. Чижевська О.С. 5 курс,

медичний

№2, 16 група

к.мед.н., доц.

Матюшко М.Г.

Особливості головного болю у хворих на розсіяний склероз  «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2016. – Випуск 18. – С. 314
4. Собченко

М.Я.

6 курс, медичний

№2, 11 група

к.мед.н., доц.

Прокопів М.М.

Роль поліморфізму гена етилентетрагідрофолатредуктази c677t у розвитку ішемічного інсульту в дитячому віці «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2016. – Випуск 18. – С. 312
5. Собченко

М.Я.

6 курс, медичний

№2, 11 група

к.мед.н., доц.

Прокопів М.М.

Роль методу внутрішньотканинної електростимуляції в процесах реіннервації Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2016», 7-8 квітня 2016 // Наук. Журнал. – 2016. – С. 303.
6. Кирилюк Б.

В., Юртин Б.І.

 

5 курс, медичний

№2

к.мед.н., ас

Гудзенко Г.В.

Особливості перебігу розсіяного склерозу в осіб жіночої статі в

різні періоди репродуктивного віку

«Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених – 2016. – Випуск 18. – с. 302.
7. Шеметюк І.Ю. 5 курс,

медичний

№2

к.мед.н., ас.

Заводнова З. І.

Вплив препарату «Наталізумаб» на пацієнтів із розсіяним склерозом та аналіз основних побічних ефектів Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2016», 7-8 квітня 2016 // Наук. Журнал. – 2016. – С. 310.
8. Зюлковський А.Р., Басенко Є.В., Ничипорук О.Ф 5 курс,

медичний

№2, 23 група

ас. Радзіхов-ська Н.С. Епідеміологія ішемічного інсульту на прикладі даних КМКЛ №4 у січні 2016 р. Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2016», 7-8 квітня 2016 // Наук. Журнал. – 2016. -286-287
9. Мамина А.В. 5 курс,

медичний

№2, 9 група

 

к.мед.н., ас.

Заводнова З. І.

Якість життя у хворих на розсіяний склероз з розладами сечопуску Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини», 14-15 квітня 2016 р., м. Харків. – С. 88
10 Семенових Д.А. 5 курс,

медичний

№2, 18 група

 

Ас. Рогоза С.В. Вплив цукрового діабету та стресової гіперглікемії на перебіг та функціональний вихід гострого періоду ішемічного інсульту Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. –  № 1 (92).– С. 45-46.
11 Веркасова Є.П. 6 курс медичний №1, 7 група к.м.н., доц. Ілляш Т.І. Зорові порушення у хворих на ішемічний інсульт в басейні задньої мозкової артерії

 

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. –  № 1 (92) – С. 29.
12 Єременко К.С.

 

6 курс,

медичний

№2, 9 група

 

к.м.н., доц. Турчина Н.С. Порівняльна характеристика випадків спадкових мотосенсорних невропатій – невральних аміотрофій Русі-Леві і Шарко-Марі-Тута

 

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. –  № 1 (92) – С. 31.
13 Козій Х.І. 6 курс,

медичний група

 

к.м.н., доц. Крилова В.Ю. Диференційна діагностика оптикомієліту Девіка та розсіяного склерозу

 

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. –  № 1 (92) – С. 31.
14 Макаренко Г.В. 6 курс,

медичний №2, 9 група

 

к.м.н., доц. Турчина Н.С. Сучасні напрямки лікування інсомнії

 

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. –  № 1 (92) – С. 32.
15 Мартиненко Ю.В. 6 курс,

медичний група

 

к.м.н., доц. Крилова В.Ю. Диференцій на діагностика гострого розсіяного енцефаломієліту і розсіяного склерозу Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. –  № 1 (92) – С. 33.
16 Мельник Б.Р. 6 курс,

медичний №2, 6 група

 

к.м.н., ас Гудзенко Г.В. Особливості когнітивних порушень при розсіяному склерозі Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2016. –  № 1 (92) – С. 33.
17 Макєєва О.М. Живоложний А.Ю. 6 курс, медичний№1, 19 група доц. Турчина Н.С. Постінсультний больовий синдром: сучасне бачення патогенезу та діагностики Молодий вчений. – 2016. – №5 (32). – С. 293-296.