Акредитація

Освітні програми

ОПП другий (магістерський) рівень

Стоматологія

Освітня програма

Профіль освітньої програми зі спеціальності 221 “Стоматологія”

Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Ступінь освіти – Другий (магістерський) рівень

Спеціальність – 221 Стоматологія

Кваліфікація освітня – Магістр стоматології

Кваліфікація професійна – Лікар-стоматолог

Кваліфікація в дипломі – Магістр стоматології. Лікар-стоматолог

Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма другого рівня вищої освіти з підготовки магістрів зі спеціальності 221 Стоматологія
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, обсяг освітньо-професійної програми становить 300 кредитів ЄКТС.

Підготовка здійснюється тільки за очною (денною) формою навчання.

Термін навчання – 5 років

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію спеціальності

УД 11013121, дійсний до 01.07.2023

Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень, НРК України – 7 рівень
Передумови Особа має право здобувати ступінь магістра на основі повної загальної середньої освіти за умови успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти.

Особа має право здобувати ступінь магістра на базі ступеня “молодший бакалавр”, “фаховий молодший бакалавр” (освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”) за спеціальністю “Стоматологія” або “Стоматологія ортопедична”, за умови успішного проходження вступних фахових випробувань.

Мова(и) викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої програми Термін дії освітньої програми – ОП дійсна впродовж 5 років
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми www.nmuofficial.com

Мета освітньої програми

Забезпечити здобуття студентами компетенцій для вирішення типових задач, складних задач та проблем у сфері стоматології та охорони здоров’я або в процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог і спрямоване на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних, компетентних фахівців

Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація) Охорона здоров’я населення; профілактика, діагностика та лікування стоматологічних захворювань людини.

Галузь знань – охорона здоров’я.

Спеціальність – стоматологія.

Об’єктом діяльності є: збереження здоров’я, зокрема стоматологічного, профілактика, діагностика та лікування стоматологічних захворювань людини.

Цілі освітньої програми: підготовка фахівця, здатного розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері стоматології та охорони здоров’я або у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов і вимог та виконувати професійну діяльність лікаря-стоматолога.

Теоретичний зміст предметної області: знання гуманітарних, фундаментальних (природничі та суспільні) та клінічних наук з питань охорони здоров’я населення, профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівні, необхідні для здійснення професійної діяльності лікаря-стоматолога.

Методи, методики, технології: анамнестичні, клінічні, лабораторні, рентгенологічні та функціональні методи діагностики згідно з протоколами надання медичної допомоги;  технології  діагностики,  лікування  та профілактики стоматологічних захворювань, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я.

Інструменти: сучасні  діагностичні, лікувальні засоби, предмети та прилади для проведення фахової діяльності.

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма підготовки магістра; має прикладну орієнтацію в галузі збереження здоров’я, зокрема стоматологічного.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Загальна вища освіта галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 221 «Стоматологія», знання з питань охорони здоров’я населення, діагностики, лікування, профілактики стоматологічних захворювань, необхідні для здійснення професійної діяльності.

Ключові слова: вища освіта, медицина, стоматологія, охорона здоров’я, магістр, лікар-стоматолог

Особливості програми Реалізується українською та англійською мовами. Програма викладається у малих групах шляхом  поєднання теоретичної та практичної підготовки. Передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії за рахунок вибіркових компонент, що складають 25 % від загальної кількості кредитів.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:

Відповідно до НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА УКРАЇНИ фахівець підготовлений до роботи за ДК 009:2010

Код 86 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Група 86.2 – Медична та стоматологічна практика

Клас 86.23 – Стоматологічна практика

Після закінчення навчання за освітньою програмою магістра спеціальності «Стоматологія» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

– лікар-інтерн (код КП – 3229);

– лікар-стажист (код КП – 3221).

Після підготовки в інтернатурі, резидентурі фахівцю присвоюється кваліфікація лікар-стоматолог, що здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну лікарську посаду:

2222.2 Лікар-стоматолог

Подальше навчання:

Для подальшої професійної підготовки фахівець має вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря-стоматолога, може набувати додаткових спеціальностей та кваліфікацій в системі післядипломної освіти, а також може продовжувати освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, вступивши на програму для здобуття ступеню доктора філософії.

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Проведення навчальних занять у формі лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять в малих групах, консультацій, проходження виробничої практики, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів. Студенто-центроване  навчання;  самонавчання; проблемно-орієнтоване навчання, поєднання навчальної  діяльності здобувачів освіти з дослідницькою, симуляційне навчання.
Оцінювання Поточний контроль знань; підсумковий контроль знань у формі заліків, диференційованих заліків, іспитів; атестація у вигляді єдиного державного кваліфікаційного іспиту (включає до себе інтегрований тестовий іспит «КРОК» і іспит з англійської мови професійного спрямування, який проводиться Державною організацією  «Центр  тестування  професійної компетентности фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармція» при Міністерстві охорони здоров’я України», і об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, який

проводиться екзаменаційною комісією закладу вищої освіти).

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Cтоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність спілкуватися англійською мовою.

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації..

ЗК 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 11. Здатність працювати в команді.

ЗК 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (ФК) ФК 1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.

ФК 2. Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та інструментальних досліджень.

ФК 3. Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани.

ФК 4. Спроможність планувати та проводити заходи із профілактики захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.

ФК 5. Спроможність до проектування процесу надання медичної допомоги: визначати підходи, план, види та принципи лікування захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.

ФК 6. Спроможність визначати раціональний режим праці, відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.

ФК 7. Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області з супутніми соматичними захворюваннями.

ФК 8. Спроможність виконувати медичні та стоматологічні маніпуляції.

ФК 9. Спроможність проводити лікування основних захворювань органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої області.

ФК 10. Спроможність  до  організації та проведення лікувально-евакуаційних заходів.

ФК 11. Спроможність до визначення тактики, методів та надання екстреної медичної допомоги.

ФК 12. Спроможність до організації та проведення скринінгового обстеження в стоматології.

ФК 13. Спроможність оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне).

ФК 14. Спроможність ведення нормативної медичної документації.

ФК 15. Опрацювання державної, соціальної та медичної інформації.

ФК 16. Спроможність  до  організації і проведення реабілітаційних заходів та догляду у пацієнтів із захворюваннями органів ротової порожнини та ЩЛО.

ФК 17. Спроможність до правового забезпечення власної професійної діяльності.

ФК 18. Спроможність надавати домедичну допомогу за протоколами тактичної медицини.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний діагноз стоматологічного захворювання (за списком 2).
ПРН 2. Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 5).
ПРН 3. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні, рентгенологічні, функціональні та/або інструментальні) за списком 5, пацієнтів із захворюваннями органів і тканин ротової порожнини і щелепно-лицевої області для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2).
ПРН 4. Визначати остаточний клінічний діагноз дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).
ПРН 5. Встановлювати діагноз невідкладних станів за будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), в умовах надзвичайної ситуації, воєнного стану, нестачі інформації та обмеженого часу (за списком 4).
ПРН 6. Планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед населення для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань.
ПРН 7. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілактики стоматологічних захворювань.
ПРН 8. Визначати підхід, план, вид та принцип лікування стоматологічного захворювання (за списком 2) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
ПРН 9. Визначати характер режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні стоматологічних захворювань (за списком 2) на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
ПРН 10. Визначати тактику ведення стоматологічного пацієнта при соматичній патології (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
ПРН 11. Проводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими алгоритмами та стандартними схемами під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи (за списком 2.1).
ПРН 12. Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення, військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення.
ПРН 13. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, використовуючи рекомендовані алгоритми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу (за списком 4).
ПРН 14. Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій.
ПРН 15. Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення в умовах медичного закладу за стандартними методиками.
ПРН 16. Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб.
ПРН 17. Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.
ПРН 18. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень.
ПРН 19. Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.
ПРН 20. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.
ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 6).
ПРН 22. Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 7).
ПРН 23. Виконувати маніпуляції надання екстреної медичної допомоги, використовуючи стандартні схеми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану (за списком 4) в умовах обмеженого часу (за списками 6, 7).

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення   Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами від 24.03.2021р. № 365).

Проектна група: 9 докторів медичних наук (8 професорів і доцент), генеральний директор університетської клініки; один студент стоматологічного факультету. Гарант освітньої програми: доктор медичних наук, професор. Усі науково-педагогічні працівники, що залучені до реалізації освітньої складової ОП, є штатними працівниками Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, мають науковий ступінь та вчене звання.

Матеріально-технічне забезпечення  Відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187, (зі змінами від 24.03.2021р. № 365):

– Наявність навчальних та лекційних аудиторій, забезпечення комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням, технічними засобами навчання відповідно до фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами;

– Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних аудиторіях не менше 30% аудиторій;

– Наявність платформи для дистанційного навчання Likar_NMU, що забезпечує можливість здійснення навчання як у виключно дистанційній, так і у змішаній формах

– Наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, у тому числі читального залу, пунктів харчування, актового залу, спортивного залу, стадіону та/або спортивних майданчиків, медичного пункту;

– Забезпеченість не менше 70 % здобувачів вищої освіти гуртожитком;

– Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних планів;

– Наявність клінічних баз для проведення практик здобувачів вищої освіти або діючих угод на проведення виробничої практики у лікувально-профілактичних закладах;

– Наявність стандартизованих пацієнтів, специфічних манекенів, фантомів та муляжів.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення   Відповідає технологічним вимогам щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187 (зі змінами від 24.03.2021р. № 365).

Для започаткування провадження освітньо-професійної програми:

– Наявність опису освітньо-професійної програми;

– Наявність навчального плану та пояснювальної записки до нього;

– Забезпеченість бібліотеки не менш як п’ятьма найменуваннями вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді;

– Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування базами кількома закладами освіти).

Для провадження освітньо-професійної програми необхідні:

– Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану;

– Наявність комплексу навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни навчального плану;

– Наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик;

– Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану;

– Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів;

– Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньонаукова/ видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація);

– Наявність платформи для дистанційного навчання Likar_NMU, що забезпечує можливість здійснення навчання як у виключно дистанційній, так і у змішаній формах

– Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з не менше ніж 60 % навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання.

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Національна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту», «Положення про визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти в НМУ імені О.О.Богомольця, здобутих у неформальній та інформальній освіті» та угодами між вищими навчальними закладами України.
Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту», «Положення про міжнародну академічну мобільність та відрядження за кордон у Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця», «Положення про визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти в НМУ імені О.О.Богомольця, здобутих у неформальній та інформальній освіті» та угодами між навчальними закладами України та інших країн.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних студентів проводиться згідно із вимогами законодавства.

– Навчання іноземних здобувачів вищої освіти здійснюється у межах ліцензованого обсягу спеціальності за умови попередньої мовленевої підготовки.

– Прийом на навчання здійснюється відповідно «Правил прийому» із складанням відповідних фахових іспитів.

– Навчання здійснюється українською та англійською мовами за бажанням студента.

– Перевага у виборі вибіркових компонентів ОПП на молодших курсах надається мовній підготовці, а на старших курсах – з урахуванням особливостей захворюваності відповідних країн.

Розробники: гарант і члени проєктної групи

ВНЕСЕНО

Проектною групою з розробки освітньо-професійної програми «Стоматологія» НМУ імені О.О. Богомольця.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 11 від «22» квітня 2021 р.)

РОЗРОБНИКИ:

 • Гарант програми, керівник проектної групи – Біденко Н.В. – доктор медичних наук, професор, декан стоматологічного факультету

Члени проєктної групи:

 • Канюра О.А. – доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи
 • Маланчук В.О. – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії;
 • Коленко Ю.Г. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології;
 • Костюк Т.М. – доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології;
 • Неспрядько В.П. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології;
 • Савичук О.В. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань;
 • Соловйова Г.А. – доктор медичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету;
 • Тутченко М.І. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету;
 • Хрол Н.С. – кандидат медичних наук, доцент, Генеральний директор Університетської клініки;
 • Марцинюк Є.І. – студент 5 курсу стоматологічного факультету, в.о. голови студентської ради стоматологічного факультету.

 

Рецензенти:

– Рожко М.М. – Ректор Івано-Франківського національного медичного університету, член-кореспондент НАМН України, лaypеат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор

– Мазур І.П. – Президент громадської організації «Асоціація стоматологів України», професор Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика

– Дахно Л.О. – Голова Правління ГС «Безперервного Професійного Розвитку Стоматологів», к.мед.н., Заслужений лікар України

– Скульська С.В. – Генеральний директор КНП БМР “Дитяча стоматологiчна полiклiнiка”, Голова ГО “Стоматологiчна асоцiацiя Київщини”, д.мед.н., Заслужений лiкар України

– Гуменюк О.П. – директор Комунального некомерційного підприємства «Київська стоматологія»

– Літун М.Є. – головний лікар Комунального закладу Київської обласної ради «Обласна стоматологічна поліклініка», м. Біла Церква

– Лепський В.В. – директор Приватного підприємства «Медична клініка «Брати Лепські», к.мед.н., Заслужений працівник соціальної сфери України, м. Черкаси

Освітньо-професійна програма “Стоматологія” – PDF файл

Проєкт освітньо-професійної програми “Стоматологія” – PDF файл

Рецензії
Рецензія Директора комунального некомерційного підприємства “Київська стоматологія” – Гуменюк О.П.

Рецензія Директора приватного підприємства “Медична клініка “Брати Лепські”, КМН, заслуженого працівника соціальної сфери України – Лепського В.В.

Рецензія Ректора Івано-Франківського національного медичного університету, Члена-кореспондента НАМН України, Лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки, Заслуженого діяча науки та техніки України, доктора медичних наук, професора – Рожко М.М.

Рецензія Президента громадської організації “Асоціація стоматологів України”, професора національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л.Шупика – Ірини Мазур

Рецензія Головного лікаря комунального закладу обласної ради “Обласна стоматологічна поліклініка” м. Біла Церква – Літун М.Є.

Рецензія Заслуженого лікаря України, Кандидата медичних наук, Голови правління ГС “Безперервного професійного розвитку стоматологів” – Лариси О. Дахно 

Рецензія Генерального директора КНП БМР “Дитяча стоматологічна поліклініка”, Заслуженого лікаря України, Голови ГО “Стоматологічна асоціація Київщини”, доктора медичних наук – Скульської С.В.

Рецензія Голови департаменту ортодонтії Тбіліського державного національного університету, Доктора медичних наук, Професора – Тінатіна Мікадзе

Перелік освітніх компонентів

ОК 1 Іноземна мова
ОК 2 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 3 Історія України та української культури
ОК 4 Анатомія людини, в тому числі анатомія голови і шиї
ОК 5 Гістологія, цитологія та ембріологія
ОК 6 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ОК 7 Латинська мова та медична термінологія
ОК 8 Медична біологія
ОК 9 Медична біохімія, в тому числі біохімія ротової порожнини
ОК 10 Медична та біологічна фізика з основами медичної інформатики
ОК 11 Мікробіологія, вірусологія та імунологія, в тому числі мікробіологія порожнини рота
ОК 12 Фізіологія, в тому числі фізіологія щелепно-лицевої ділянки
ОК 13 Введення в клінічну стоматологію, в тому числі сестринська практика в стоматології
ОК 14 Внутрішня медицина (в тому числі: епідеміологія, інфекційні хвороби, клінічна фармакологія)
ОК 15 Гігієна та екологія
ОК 16 Дитяча терапевтична стоматологія, в тому числі клінічна практика з дитячої терапевтичної стоматології
ОК 17 Дитяча хірургічна стоматологія, в тому числі клінічна практика з дитячої хірургічної стоматології
ОК 18 Доклінічний курс з дитячої терапевтичної стоматології, в тому числі сестринська практика в стоматології
ОК 19 Екстрена та невідкладна медична допомога
ОК 20 Загальна медична підготовка (в тому числі: акушерство; дерматологія, венерологія;  ендокринологія;  клінічна імунологія і алергологія; медична психологія;  неврологія, в тому числі нейростоматологія; оториноларингологія; офтальмологія; педіатрія; психіатрія, наркологія; фізична реабілітація, спортивна медицина; фтизіатрія)
ОК 21 Ортодонтія, в тому числі клінічна практика з ортодонтії
ОК 22 Ортопедична стоматологія (в тому числі: незнімне зубне протезування, знімне зубне протезування, щелепно-лицеве протезування, протезування на імплантах, клінічна практика з ортопедичної стоматології)
ОК 23 Патоморфологія, в тому числі патоморфологія голови і шиї
ОК 24 Патофізіологія, в тому числі патофізіологія щелепно-лицевої ділянки
ОК 25 Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я» спеціальність «Стоматологія»
ОК 26 Пропедевтика внутрішньої медицини, в тому числі практика з догляду за пацієнтами в клініці внутрішньої медицини
ОК 27 Профілактика стоматологічних захворювань, в тому числі клінічна практика з профілактики стоматологічних захворювань
ОК 28 Радіологія, радіологія в стоматології
ОК 29 Соціальна медицина, громадське  здоров’я та основи доказової медицини
ОК 30 Терапевтична стоматологія (в тому числі: карієсологія, ендодонтія, пародонтологія, захворювання слизової оболонки порожнини рота, клінічна практика з терапевтичної стоматології)
ОК 31 Фармакологія
ОК 32 Хірургічна стоматологія (в тому числі: видалення зубів, знеболення та запальні захворювання щелепно-лицевої ділянки, щелепно-лицева травматологія, онкологія щелепно-лицевої ділянки, реконструктивна щелепно-лицева хірургія, клінічна практика з хірургічної стоматології)
ОК 33 Хірургія (в тому числі: нейрохірургія, онкологія, практика з догляду за пацієнтами в хірургічному відділенні)

Самозвіт

 

Фізична терапія, ерготерапія

Рецензії

Перелік освітніх компонентів

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл спеціальності

 • ОК ЦС 1 Професійно орієнтовна іноземна мова
 • ОК ЦС 2 Методи обстеження у фізичній терапії
 • ОК.ЦС 3 Методи наукових досліджень
 • ОК ЦС 4 Громадське здоров’я
 • ОК ЦС 5 Професійне спілкування у роботі фізичного терапевта (психологічні та етико-деонтологічні аспекти)

Цикл спеціалізації

 • ОК ФТ 1 Фізична терапія в геронтології та геріартрії
 • ОК ФТ 2 Нейрореабілітація
 • ОК ФТ 3 Фізична терапія при травмі, політравмі та захворюваннях опорно-рухового апарату
 • ОК ФТ 4 Фізична терапія при хірургічних та онкохірургічних захворюваннях
 • ОК ФТ 5 Основи рефлексотерапії
 • ОК ФТ 6 Мануальні методи у фізичній терапії
 • ОК ФТ 7 Фізична терапія в акушерстві, гінекології та педіатрії
 • ОК ФТ 8 Фізична терапія при хронічних неспецифічних захворюваннях сучасності
 • ОК ФТ 9 Лікувальний масаж при окремих захворюваннях
 • ОК ФТ 10 Фізична терапія при бойових травмах та ушкодженнях
 • ОК ФТ 11 Клінічна практика з фізичної терапії при захворюваннях опорно-рухового апарату та нервової системи
 • ОК ФТ 12 Клінічна практика з фізичної терапії при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем, при важких та тривалих порушеннях

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок 1

 • ВКФТ 1 Основи психосоматики
 • ВК ФТ 2 Основи соціальної реабілітації
 • ВК ФТ 3 Фізична терапія при ампутаціях
 • ВК ФТ 4 Фізична терапія при ендопротезуванні
 • ВК ФТ 5 Кінезіотейпування
 • ВК ФТ 6 Актуальні питання ерготерапії

Вибірковий блок 2

 • ВК ФТ 7 Фізична терапія дітей з органічними ураженнями нервової системи
 • ВК ФТ 8 Фізична реабілітація в стоматології
 • ВК ФТ 9 Організація діяльності реабілітаційних закладів
 • ВК ФТ 10 Клінічна практика
 • ВК ФТ 11 Психологія в інклюзивному середовищі
 • ВК ФТ 12 Психологія спілкування
 • ВК ФТ 13 Менеджмент та маркетинг в фізичній реабілітації

Самозвіт

Медицина

Освітня програма

Профіль освітньої програми зі спеціальності 222 “Медицина”

Загальна інформація
Повна назва закладу вищої освіти та структурних підрозділів, у яких здійснюється навчання Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Медичний факультет № 1

Медичний факультет № 2

Медичний факультет № 4

Факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України

Факультет підготовки іноземних громадян

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти Магістр
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 222 Медицина
Форма навчання Підготовка здійснюється лише за денною формою навчання
Освітня кваліфікація Магістр медицини
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти − магістр

Спеціальність – 222 Медицина

Професійна кваліфікація – лікар

Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма «Медицина»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, обсяг освітньо-професійної програми становить 360 кредитів ЄКТС.

Термін навчання – 6 років.

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію спеціальності

УД 11012342, дійсний до 01.07.2023

Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень,

НРК України – 7 рівень

Передумови Особа має право здобувати ступінь магістра на основі повної загальної середньої освіти за умови успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти.

Особа має право здобувати ступінь магістра на основі ступеня бакалавра, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 223 Медсестринство за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та за умови успішного проходження вступних фахових випробувань згідно з Правилами прийому до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, відповідно до чинного законодавства.

Мова(и) викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої програми дійсна впродовж 6 років з вересня 2022 року
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми www.nmuofficial.com

Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність) Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»

Спеціальність – 222 «Медицина».

Об’єкт вивчення та/або діяльності медицини: профілактика, діагностика та лікування захворювань людини, вплив проблем зі здоров’ям на пацієнтів, їхні родини та популяцію, підтримання здоров’я.

Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру, у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії. Теоретичний зміст предметної області: концепції, принципи і теорії профілактики, діагностики та лікування захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівнях.

Методи, методики та технології: анамнестичні, клінічні, лабораторні, інструментальні методи провадження діагностичного процесу, визначення провідних симптомів та синдромів, визначення попереднього та клінічного діагнозу; технології діагностики, лікування та профілактики, управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я. Інструменти та обладнання: сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади, що застосовуються у професійній діяльності.

Академічні права випускників Набуття додаткових кваліфікацій та лікарських спеціалізацій в системі освіти дорослих, зокрема в інтернатурі.

Здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма (професійна орієнтація на теорію та практику медицини)
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Загальна вища освіта галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина»

Ключові слова: магістр, медицина, охорона здоров’я, вища освіта

Особливості програми Реалізується українською та англійською мовами. Програма викладається у малих групах при поєднанні теоретичної та практичної підготовки.

Вивчення клінічних дисциплін та забезпечення засвоєння здобувачами освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 222 «Медицина» спеціальних (фахових) компетентностей здійснюється на клінічних кафедрах Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відповідного профілю, відповідно до навчальних планів. Професійна підготовка на клінічних кафедрах враховує специфіку кожної дисципліни та, з метою засвоєння фахових компетенцій, обов’язково передбачає використання симуляційних методів навчання, роботу із застосуванням діагностичного обладнання та безпосередню роботу біля ліжка хворого (загалом не менше 50% аудиторних годин відповідних дисциплін).

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Відповідно до НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА УКРАЇНИ фахівець підготовлений до роботи за ДК 009:2010

Код 86 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Розділ 86.1 – Діяльність лікарняних закладів

Група 86.10 – Діяльність лікарняних закладів

Клас 86.21 – Загальна медична практика

Клас 86.90 – Інша діяльність у сфері охорони здоров’я

Після закінчення навчання за освітньою програмою магістра спеціальності «Медицина» фахівець здатний виконувати професійну роботу:

– лікар-інтерн (код КП – 3229);

– лікар-стажист (код КП – 3221);

– лікар-резидент (код КП – ХХХ).

Після підготовки в інтернатурі, резидентурі фахівцю присвоюється кваліфікація лікар, що здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну лікарську посаду.

Подальше навчання Для подальшої професійної підготовки за спецыальныстю «Медицина» фахівець має вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки лікаря певної  спеціальності,  може набувати додаткових спеціальностей та кваліфікацій в системі післядипломної освіти, а також може продовжувати освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, вступивши на програму для здобуття ступеню доктора філософії. Після підготовки в інтернатурі, резидентурі фахівцю присвоюється кваліфікація «лікар», який здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну лікарську посаду:

Клас 222 Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер).

Підклас 2221 Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології).

Група 2221.2 Лікарі.

Підклас 2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи.

Група 2225.2 Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи.

Група 2229.2 Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства).

У подальшому фахівці можуть пройти перепідготовку та набути іншу лікарську спеціальність і виконувати відповідну професійну роботу.

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, яке проводиться за такими основними видами: лекція, семінарське заняття, практичне заняття, лабораторне заняття, індивідуальне заняття, консультація, факультатив, виробнича практика (в малих групах). Освітній процес здійснюється в пояснювально-ілюстративно-репродуктивній, проблемній, програмованій і дослідницькій формах.
Оцінювання Оцінювання здобувача вищої освіти здійснюється за 200-бальною шкалою трансформується в оцінку за традиційною (чотирибальною) шкалою та шкалою ECTS згідно «Положення про оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О. Богомольця».

Форми контролю: заліки, диференційні заліки, підсумковий контроль, іспити, атестація випускників у вигляді Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння  професійної діяльності.

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 7. Здатність працювати в команді.

ЗК 8. Здатність до міжособистісної взаємодії.

ЗК 9. Здатність спілкуватись іноземною мовою.

ЗК 10.Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.

ЗК 11.Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 12.Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК 13.Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.

ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності(ФК) ФК 1. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні та профілактиці захворювань.

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні та профілактиці захворювань.

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування та профілактики захворювань.

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів.

ФК 8. Здатність до визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги.

ФК 9. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів.

ФК 10.Здатність до виконання медичних маніпуляцій. ФК 11.Здатність розв’язувати медичні проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або  обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.

ФК 12.Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору метода контрацепції.

ФК 13.Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.

ФК 14.Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.

ФК 15.Здатність до проведення експертизи працездатності.

ФК 16.Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм.

ФК 17.Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.

ФК 18.Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів.

ФК 19.Здатність до організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг.

ФК 20.Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення; обробки соціальної, економічної та медичної інформації.

ФК 21.Зрозуміло і неоднозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

ФК 22.Здатність управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів

ФК 23.Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері охорони здоров’я.

ФК24.Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами.

ФК25.Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за достовірність отриманих наукових результатів.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Мати ґрунтовні знання із структури професійної діяльності. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань. Нести відповідальність за професійний розвиток, здатність до подальшого професійного навчання з високим рівнем автономності.
ПРН 2. Розуміння та знання фундаментальних і клінічних біомедичних наук, на рівні достатньому для вирішення професійних задач у сфері охорони здоров’я.
ПРН 3. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають наукові здобутки у сфері охорони здоров’я і є основою для проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері медицини та дотичних до неї міждисциплінарних проблем.
ПРН 4. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, встановлювати попередній клінічний діагноз захворювання (за списком 2).
ПРН 5. Збирати скарги, анамнез життя та захворювання, оцінювати психомоторний та фізичний розвиток пацієнта, стан органів та систем організму, на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 4), враховуючи вік пацієнта.
ПРН 6. Встановлювати остаточний клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення диференційної діагностики, дотримуючись відповідних етичних і юридичних норм, під контролем лікарякерівника в умовах закладу охорони здоров’я (за списком 2).
ПРН 7. Призначати та аналізувати додаткові (обов’язкові та за вибором) методи обстеження (лабораторні, функціональні та/або інструментальні ) (за списком 4), пацієнтів із захворюваннями органів і систем організму для проведення диференційної діагностики захворювань (за списком 2).
ПРН 8. Визначити головний клінічний синдром або чим обумовлена тяжкість стану потерпілого/постраждалого (за списком 3) шляхом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану людини за будь-яких обставин (в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами) у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації та бойових дій, в польових умовах, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу.
ПРН 9. Визначати характер та принципи лікування хворих (консервативне, оперативне) із захворюваннями (за списком 2), враховуючи вік пацієнта, в умовах закладу охорони здоров’я, за його межами та на етапах медичної евакуації, в т.ч. у польових умовах, на підставі попереднього клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами, у разі необхідності розширення стандартної схеми вміти обґрунтувати персоніфіковані рекомендації під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи.
ПРН 10. Визначати необхідний режим праці, відпочинку та харчування на підставі заключного клінічного діагнозу, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
ПРН 11. Визначати підхід, план та тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.
ПРН 12. Проводити оцінку загального стану новонародженої дитини шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.
ПРН 13. Проводити оцінку та моніторинг розвитку дитини, надавати рекомендації з вигодовування та особливостей харчування залежно від віку, організовувати проведення профілактичних щеплень за календарем.
ПРН 14. Визначати тактику та надавати екстрену медичної допомогу при невідкладних станах (за списком 3) в умовах обмеженого часу згідно з існуючими клінічними протоколами та стандартами лікування.
ПРН 15. Організовувати надання медичної допомоги та лікувально-евакуаційних заходів населенню та військовослужбовцям в умовах надзвичайних ситуації та бойових дій, в т.ч. у польових умовах.
ПРН 16. Формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами в своєму та інших закладах, організаціях та установах; застосовувати інструменти просування медичних послуг на ринку, на підставі аналізу потреб населення, в умовах функціонування закладу охорони здоров’я, його підрозділу, в конкурентному середовищі.
ПРН 17. Виконувати медичні маніпуляції (за списком 5) в умовах лікувального закладу, вдома або на виробництві на підставі попереднього клінічного діагнозу та/або показників стану пацієнта шляхом прийняття обґрунтованого рішення, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.
ПРН 18. Визначати стан функціонування та обмежень життєдіяльності особи та тривалість непрацездатності з оформленням відповідних документів, в умовах закладу охорони здоров’я на підставі даних про захворювання та його перебіг, особливості професійної діяльності людини, тощо. Вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення на підставі нормативних документів.
ПРН 19. Планувати та втілювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів, щодо виникнення та розповсюдження захворювань серед населення.
ПРН 20. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної профілактики інфекційних захворювань.
ПРН 21. Відшуковувати необхідну інформацію у професійній літературі та базах даних інших джерелах, аналізувати, оцінювати та застосовувати цю інформацію.
ПРН 22. Застосовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення, статистичні методи аналізу даних для розв’язання складних задач охорони здоров’я.
ПРН 23. Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я людини для оцінки стану захворюваності населення.
ПРН 24. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.
ПРН 25. Зрозуміло і однозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців.
ПРН 26. Управляти робочими процесами у сфері охорони здоров’я, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів, організовувати роботу та професійний розвиток персоналу з урахуванням набутих навиків ефективної роботи в команді, позицій лідерства, належної якості, доступності і справедливості, забезпечення надання інтегрованої медичної допомоги.
ПРН 27. Вільно спілкуватися державною та англійською мовою, як усно так і письмово для обговорення професійної діяльності, досліджень та проектів.
ПРН 28. Приймати ефективні рішення з проблем охорони здоров’я, оцінювати потрібні ресурси, враховувати соціальні, економічні та етичні наслідки.
ПРН 29. Планувати, організовувати та проводити заходи зі специфічної профілактики інфекційних захворювань, в тому числі згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, як обов‘язкових так і рекомендованих. Управляти залишками вакцин, організовувати додаткові вакцинальні кампанії, у т.ч. заходи з імунопрофілактики.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187 із змінами, внесеними постановою КМУ від 24.03.2021 р. за № 365)
Матеріально-технічне забезпечення Відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187 із змінами, внесеними постановою КМУ від 24.03.2021 р. за № 365):

– Наявність навчальних та лекційних аудиторій, забезпечення комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням, технічними засобами навчання відповідно до фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами;

–  Наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, у тому числі читального залу, пунктів харчування, актового залу, спортивного залу, стадіону,  спортивних майданчиків, медичного пункту;

– Забезпеченість не менше 50 % здобувачів вищої освіти гуртожитком;

– Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних планів;

– Наявність клінічних баз для проведення виробничої практики на підставі діючих угод на проведення виробничої практики у лікувально-профілактичних закладах;

– Наявність стандартизованих пацієнтів, специфічних манекенів, фантомів та муляжів.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Відповідає технологічним вимогам щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187 із змінами, внесеними постановою КМУ від 24.03.2021 р. за № 365).

– Наявність офіційного веб-сайту (https://nmuofficial.com/), на якому розміщена основна інформація про діяльність Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/видавнича/ атестаційна  (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація);

– Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання (LIKARNMU).;

– Наявність наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються (державною, англійською мовами),  вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді. Читальні зали та зали для самостійної роботи, які забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет, працюють в зоні Wi-Fi.;

– Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування базами кількома закладами освіти).

– Наявність комплексу навчально-методичного забезпечення до кожного компонента освітньої програми і навчального плану кафедрами розроблені силабуси, робочі програми навчальних дисциплін і комплекси навчально-методичного забезпечення;

– Наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик;

– Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану;

– Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів.

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Національна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту» та угодами між Національним медичним університетом імені         О.О. Богомольця та іншими закладами вищої освіти України
Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту», угодами між Національним медичним університетом імені         О.О. Богомольця та закладами вищої освіти інших країнта відповідно до «Положення про міжнародну академічну мобільність та відрядження за кордон у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця».
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних студентів і осіб без громадянства проводиться згідно із вимогами законодавства.

– Прийом на навчання здійснюється відповідно «Правил прийому до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця» із складанням відповідних фахових іспитів у межах ліцензійного обсягу спеціальності 222 «Медицина».

– Навчання здійснюється українськоюта англійською мовами за бажанням студента.

– Перевага у виборі вибіркових компонентів ОПП на молодших курсах надається мовній підготовці, а на старших курсах – з урахуванням особливостей захворюваності відповідних країн.

Розробники: гарант і члени проєктної групи

ВНЕСЕНО

Проектною групою з розробки освітньо-професійної програми «Медицина» Національного медичного університету іменіО.О. Богомольця.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол № 11 від 22 квітня 2021) зі змінами і доповненнями, затвердженими Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця (протокол № 12 від 28 квітня 2022 та протокол № 1 від 30 серпня 2022 року)

 

РОЗРОБНИКИ:

Гарант програми, керівник проектної групи – Мельник В.С. – доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету №1

 

Члени проектної групи:

Власенко О.М. ˗ проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор медичних наук, професор
Венцківський Б.М. ˗ член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології № 1, голова ЦМК зі спеціальності 222 «Медицина»
Яременко О.Б. ˗ доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3, голова ЦМК з терапевтичних дисциплін
Бондарєв Р.В. ˗ доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії, голова ЦМК з хірургічних дисциплін
Починок Т.В. ˗ доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії № 1, голова ЦМК з педіатричних дисциплін
Бардов В.Г. ˗ член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни та екології №1, голова ЦМК з гігієнічних дисциплін
Яницька Л.В. ˗ кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри медичної біохімії та молекулярної біології, голова ЦМК з природничих дисциплін
Литвиненко Н.П. ˗ доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри мовної підготовки, голова ЦМК з суспільно-лінгвістичних дисциплін
Михайличенко Б.В. ˗ доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри судової медицини та медичного права
Гребень Н.К.

 

˗                     кандидат медичних наук, доцент кафедри офтальмології, заступник начальника навчально-методичного відділу
Красюк С. П. ˗                     медичний директор Університетської клініки НМУ імені О.О. Богомольця
Ситор М.В. ˗                     студент 5 курсу, гололова студентської ради медичного факультету № 1

 

Рецензенти:

Завгородній І.В. – Директор Навчально-наукового інституту якості освіти Харківського Національного медичного інституту, д.мед.н., професор.

Солонинко І.І.  – Перший проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, кандидат біологічних наук, доцент

Cавицький В. – Начальник Української військово-медичної академії, доктор медичних наук, професор, бригадний генерал медичної служби.

Остапенко Т.А. – Головний лікар Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації, ендокринних органів і тканин МОЗ України.

Сергета І.В. – Завідувач кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, д.мед.н., професор.

Криворчук І.Г. – Заступник директора КНП «Олександрівської клінічної лікарні м. Києва», к.мед.н., доцент

Концепція провадження освітньої діяльності за ОПП “Медицина” – PDF файл

Освітньо-професійна програма “Медицина” – PDF файл

Проєкт освітньо-професійної програми “Медицина” – PDF файл

Рецензії

Перелік освітніх компонентів

ОК 1. Англійська мова(за професійним спрямуванням)
ОК 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 3. Філософія, етика
ОК 4. Історія України та української культури
ОК 5. Медична термінологія з основами латинської мови
ОК 6. Анатомія людини
ОК 7. Гістологія, цитологія та ембріологія
ОК 8. Медична біологія
ОК 9. Медична та біологічна фізика. Медична інформатика
ОК 10. Медична біохімія
ОК 11. Фізіологія
ОК 12. Мікробіологія, вірусологія (з основами імунології)
ОК 13. Молекулярна біологія
ОК 14. Охорона праці в галузі
ОК 15. Гігієна та екологія
ОК 16. Соціальна медицина, громадське здоров’я
ОК 17. Патоморфологія
ОК 18. Патофізіологія
ОК 19. Фармакологія
ОК 20. Пропедевтика внутрішньої медицини в тому числі сестринська практика, базові медичні навички в терапевтичному відділенні
ОК 21. Пропедевтика педіатрії в тому числі сестринська практика, базові медичні навички в педіатричному відділенні
ОК 22. Загальна хірургія в тому числі сестринська практика, базові медичні навички в хірургічному відділенні
ОК 23. Радіологія та ядерна медицина
ОК 24. Внутрішня медицина (гастроентерологія, гематологія, пульмонологія, кардіологія, ревматологія, нефрологія) в тому числі ендокринологія, фтизіатрія, невідкладні стани в неврології, виробнича лікарська практика (професійне навчання) внутрішні хвороби
ОК 25. Педіатрія в тому числі дитячі інфекційні хвороби, виробнича лікарська практика (професійне навчання) дитячі та дитячі інфекційні хвороби
ОК 26 Акушерство і гінекологія в тому числі виробнича лікарська практика (професійне навчання) акушерсько-гінекологічне відділення
ОК 27 Хірургія в тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія, виробнича лікарська практика (професійне навчання) хірургічні хвороби
ОК 28. Урологія
ОК 29. Оториноларингологія
ОК 30. Офтальмологія
ОК 31. Дерматологія, венерологія
ОК 32. Судова медицина в тому числі медичне право
ОК 33. Психіатрія, наркологія
ОК 34. Неврологія
ОК 35. Інфекційні хвороби з ВІЛ-інфекцією та СНІДом
ОК 36. Анестезіологія та інтенсивна терапія
ОК 37. Екстрена та невідкладна медична допомога
ОК 38. Травматологія і ортопедія
ОК 39. Онкологія та радіаційна медицина
ОК 40. Клінічна імунологія та алергологія
ОК 41. Загальна практика (сімейна медицина) в тому числі виробнича лікарська практика в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини
ОК 42. Паліативна та хоспісна медицина в тому числі виробнича лікарська практика з наданняпаліативної та хоспісної допомоги
ОК 43. Гігієнічна профілактика захворювань, організація охорони здоров’я
ОК 44. Догляд за хворими (практика) в терапевтичному, хірургічному та дитячому відділеннях
ОК 45. Виробнича лікарська практика в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини та в амбулаторних умовах консультативно-діагностичного центру
ОК 46. Підготовка офіцерів запасу галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина»

Самозвіт


Педіатрія

Освітня програма

Профіль освітньої програми зі спеціальності 228 “Педіатрія”

Загальна інформація

Повна назва закладу вищої освіти та структурних підрозділів, у яких здійснюється навчання Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Медичний факультет № 3
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти Магістр
Галузь знань 22 Охорона здоров’я
Спеціальність 228 Педіатрія
Форма навчання Підготовка здійснюється лише за денною формою навчання
Освітня кваліфікація Магістр педіатрії
Кваліфікація в дипломі Магістр педіатрії. Лікар.
Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма «Педіатрія»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, обсяг освітньо-професійної програми становить 360 кредитів ЄКТС.

Термін навчання – 5 років 10 місяців.

Наявність акредитації Програма вперше акредитується у 2023 році
Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл,

ЕQF-LLL – 7 рівень,

НРК України – 7 рівень

Передумови Особа має право здобувати ступінь магістра на основі повної загальної середньої освіти за умови успішного складання національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання та відповідно до затверджених Правил прийому НМУ імені О.О. Богомольця. Особа має право здобувати ступінь магістра на основі ступеня бакалавра, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) зі спеціальності 223 Медсестринство за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та за умови успішного проходження вступних фахових випробувань згідно з Правилами прийому до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, відповідно до чинного законодавства
Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої програми дійсна впродовж 6 років з вересня 2022 року
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми https://nmuofficial.com

Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність) Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я» Спеціальність – 228 «Педіатрія».
Академічні права випускників Набуття додаткових кваліфікацій та лікарських спеціалізацій в системі освіти, зокрема в інтернатурі.

Здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію в області охорони здоров’я дітей віком від 0 до 18 років, профілактики, діагностики та лікування захворювань, враховуючи вікові анатомо- та психофізіологічні особливості дітей.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Загальна вища освіта галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 228 «Педіатрія».

Ключові слова: вища освіта, дитяче населення, лікар, магістр, охорона здоров’я, педіатрія

Особливості програми Реалізується українською мовою. Програма викладається у малих групах при поєднанні теоретичної та практичної підготовки. Вивчення клінічних дисциплін та набуття здобувачами освітнього ступеня «Магістр педіатрії» за спеціальністю 228 «Педіатрія» повноцінних фахових компетентностей, з розвитком мислення та креативних здібностей особистості, з уміннями та знаннями достатніми для виконання завдань та обовʹязків певного рівня професійної діяльності здійснюється на клінічних кафедрах Національного медичного університету імені  О.О. Богомольця відповідного профілю, на базі дитячих закладів охорони здоровʼя міста Києва, у навчально-наукових лікувальних центрах університету, із залученням до роботи зі здобувачами практикуючих фахівців галузі, експертів та відповідно до навчальних планів. Професійна підготовка на клінічних кафедрах враховує специфіку кожної дисципліни та, з метою засвоєння фахових компетентностей, обов’язково передбачає використання симуляційних методів навчання, застосування інноваційних технологій викладання, роботу із застосуванням діагностичного обладнання та безпосередню роботу біля ліжка хворого (загалом не менше 50% аудиторних годин відповідних дисциплін).

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Відповідно до НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА УКРАЇНИ фахівець підготовлений до роботи за ДК 009:2010 Код 86 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Розділ 86.1 – Діяльність лікарняних закладів Група 86.10 – Діяльність лікарняних закладів Клас 86.21 – Загальна медична практика Клас 86.22 – Спеціалізована медична практика Клас 86.90 – Інша діяльність у сфері охорони здоров’я Після закінчення навчання за освітньою програмою магістра спеціальності 228 «Педіатрія» фахівець здатний виконувати професійну роботу: – лікар-інтерн (код КП – 3229); – лікар-стажист (код КП – 3221); – лікар-резидент (код КП – ХХХ).
Подальше навчання Для подальшої професійної підготовки за спеціальністю 228 «Педіатрія» фахівець має право вступати на програми післядипломної освіти (інтернатура, резидентура), де здійснюється навчання за освітніми програмами підготовки лікаря-педіатра. Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється звання Лікар за спеціальністю 228 «Педіатрія», який здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну лікарську посаду: 2221.2 лікар-педіатр Такий фахівець має право: -пройти спеціалізацію та виконувати відповідну професійну роботу лікаря-педіатра певного фаху, який зазначений у чинному Національному класифікаторі України (класифікатор професій), займати відповідну лікарську посаду; – продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття ступеня  доктора філософії; – набути іншу спеціальність, що дає можливість займати відповідну лікарську посаду і виконувати відповідну професійну роботу. Зростання професійної майстерності забезпечить безперервний професійний розвиток лікарів на циклах тематичного удосконалення, інформації й стажування та інших видах післядипломної освіти.

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Проведення навчальних занять у формі лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, індивідуальне заняття, консультація, факультатив, виробнича практика (в малих групах). Індивідуальні освітні потреби здобувачів вищої освіти забезпечуються шляхом студентоцентрованого навчання, самонавчання, проблемно-орієнтованого навчання, навчання через практику з догляду за хворими, в тому числі дітьми, медсестринську та лікарську практику в різних стаціонарах, в тому числі педіатричного профілю, симуляційного навчання, поєднання навчальної діяльності здобувачів освіти з дослідницькою, що сприяє набуттю компетентностей, достатніх для розв’язання проблем у професійній діяльності лікаря.
Оцінювання Оцінювання здобувача вищої освіти здійснюється за 200- бальною шкалою трансформується в оцінку за традиційною (чотирибальною) шкалою та шкалою ECTS згідно «Положення про оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О. Богомольця». Форми контролю: заліки, диференційні заліки, підсумковий контроль, іспити, атестація випускників у вигляді Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності лікаря-педіатра в галузі 22 «Охорона здоров’я», або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 7. Здатність працювати в команді.

ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 10. Здатність спілкуватись іноземною мовою.

ЗК 11. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК 14. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК 15. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності(ФК) ФК 1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта, в тому числі хворої дитини.

ФК 2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.

ФК 3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.

ФК 4. Здатність до визначення необхідного режиму праці та відпочинку при лікуванні захворювань.

ФК 5. Здатність до визначення характеру харчування при лікуванні захворювань.

ФК 6. Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань.

ФК 7. Здатність до діагностування невідкладних станів в тому числі у дітей.

ФК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги в тому числі дітям.

ФК 9. Навички надання екстреної медичної допомоги в тому числі дітям.

ФК 10. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів.

ФК 11. Навички виконання медичних маніпуляцій.

ФК 12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору метода контрацепції.

ФК 13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів.

ФК 14. Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб.

ФК 15. Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду.

ФК 16. Здатність до проведення експертизи працездатності.

ФК 17. Здатність до ведення медичної документації.

ФК 18. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я населення, обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації.

ФК 19. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.

ФК 20. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів.

ФК 21. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя за стандартною схемою опитування хворого, за встановленими алгоритмами проводити та оцінювати результати фізикального обстеження.
ПРН 2. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну процедуру на підставі результатів лабораторних та інструментальних досліджень.
ПРН 3. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром. Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання. Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого. Здійснювати диференціальну діагностику захворювань. Встановлювати попередній та клінічний діагноз.
ПРН 4. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні захворювання.
ПРН 5. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання.
ПРН 6. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання.
ПРН 7. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі діагнозу невідкладного стану.
ПРН 8. Надавати екстрену медичну допомогу на підставі діагнозу невідкладного стану.
ПРН 9. Організовувати надання медичної допомоги та проведення лікувально-евакуаційних заходів населенню та військовослужбовцям в умовах  надзвичайних ситуації та бойових дій, в т.ч. у польових умовах.
ПРН 10. Визначати тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Проводити консультування з питань планування сім’ї та підбору метода контрацепції.
ПРН 11. Виконувати медичні маніпуляції.
ПРН 12. Формувати серед закріпленого контингенту населення диспансерні групи хворих; групи здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему протиепідемічних та профілактичних заходів в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. Здійснювати систему заходів первинної профілактики в межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. Організовувати проведення серед закріпленого контингенту населення заходів вторинної та третинної профілактики.
ПРН 13. Планувати заходи для запобігання розповсюджування інфекційних хвороб. Проводити виявлення і ранню діагностику інфекційних захворювань; первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної хвороби. Виявляти групи ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику та здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності населення.
ПРН 14. Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної профілактики здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду;  вивчати тактику ведення здорової дитини різного віку, проводити консультування з питань фізичного та психомоторного розвитку, вигодовування, харчування дітей.
ПРН 15. Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню та тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів.
ПРН 16. Готувати річний звіт про особисту виробничу діяльність; вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення.
ПРН 17. Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших неінфекційних захворювань; оцінювати показники захворюваності, інтегральні показники здоров’я; виявляти фактори ризику виникнення та перебігу захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати джерело та/або місце знаходження потрібної інформації в залежності від її типу; отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; обробляти та проаналізувати отриману інформацію.
ПРН 18. Визначати негативні фактори навколишнього середовища; аналізувати стан здоров’я певного контингенту; визначати наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту. Здійснювати аналіз захворюваності населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.
ПРН 19. Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я; виявляти дефекти діяльності та причин їх  формування. Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні протоколи щодо надання медичної допомоги, що розроблені на засадах доказової медицини; розробляти та використовувати локальні протоколи надання медичної допомоги. Проводити контроль якості медичного обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню якості та безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних послуг; обґрунтовувати вибір адекватного методу фінансування (оплати) та вибір раціональних форм організації надання медичних послуг. Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів діагностики, профілактики, лікування, реабілітації.
ПРН 20. Організовувати роботу медичного персоналу; формувати раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами, організаціями та установами; застосовувати інструменти просування медичних послуг.
ПРН 21. Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності.
ПРН 22. Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами саморегуляції та самоконтролю.
ПРН 23. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати загально-освітній культурний рівень.
ПРН 24. Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.
ПРН 25. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.
ПРН 26. Проводити діагностику клінічної і біологічної смерті та визначати вид тілесних ушкоджень.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187 із змінами, внесеними постановою КМУ від 24.03.2021 р. за № 365).
Матеріально-технічне забезпечення Відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187 із змінами, внесеними постановою КМУ від 24.03.2021 р. за № 365). Організація освітнього процесу відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти:

– Наявність навчальних та лекційних аудиторій, забезпечення комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням, технічними засобами навчання відповідно до фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами;

– Наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, у тому числі читального залу, пунктів харчування, актового залу, спортивного залу, стадіону, спортивних майданчиків, медичного пункту;

– Забезпеченість не менше 50 % здобувачів вищої освіти гуртожитком; – Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних планів;

– Наявність клінічних баз для проведення виробничої практики на підставі діючих угод на проведення виробничої практики у лікувально-профілактичних закладах;

– Наявність стандартизованих пацієнтів, специфічних манекенів, фантомів та муляжів.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Відповідає технологічним вимогам щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України (Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187 із змінами, внесеними постановою КМУ від 24.03.2021 р. за № 365).

– Наявність офіційного веб-сайту (https://nmuofficial.com/), на якому розміщена основна інформація про діяльність Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/видавнича/ атестаційна  (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація);

– Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали навчальних дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання (LIKAR NMU).;

– Наявність наукової бібліотеки з повним набором навчальної літератури з усіх дисциплін, що вивчаються (державною, англійською мовами),  вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді. Читальні зали та зали для самостійної роботи, які забезпечують вільний доступ до мережі Інтернет, працюють в зоні Wi-Fi.;

– Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю (допускається спільне користування базами кількома закладами освіти).

– Наявність комплексу навчально-методичного забезпечення до кожного компонента освітньої програми і навчального плану кафедрами розроблені силабуси, робочі програми навчальних дисциплін і комплекси навчально-методичного забезпечення;

– Наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик, як складової частини освітніх компонентів так і окремих освітніх компонентів;;

– Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану;

– Наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів.

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Національна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту» та угодами між Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та іншими закладами вищої освіти України.
Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про Вищу освіту» та угодами між Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та закладами вищої освіти інших країн відповідно до «Положення про міжнародну академічну мобільність та відрядження за кордон у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця».
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних студентів за спеціальністю 228 «Педіатрія» в НМУ імені О.О. Богомольця не проводиться

Розробники: гарант і члени проєктної групи

ВНЕСЕНО

Проектною групою з розробки освітньо-професійної програми «Педіатрія» Національного медичного університету іменіО.О. Богомольця.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (протокол №  11  від 22 квітня 2021) за змінами і доповненнями, затвердженими Вченою радою НМУ імена О.О. Богомольця (протокол № 1 від 30 серпня 2022 року)

 

РОЗРОБНИКИ:

Гарант програми, керівник проектної групи – – Виговська О.В. – доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету №3

 

Члени проектної групи:

Власенко О.М. проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор медичних наук, професор
Антипкін Ю.Г. академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», голова ВГО «Педіатрів України»
Бурлака Є.А. кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри педіатрії №4
Гнилоскуренко А.В. кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри педіатрії №4
Гребень Н.К. кандидат медичних наук, доцент, заступник начальника навчально-методичного відділу
Житченко К.В. студентка 3-го курсу медичного факультету №3
Крамарьов С.О. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб
Кривопустов С.П. доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії №2, голова ЦМК 228 «Педіатрія»
Кривонос Ю.М. кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії №4
Кузик П.В. кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри патологічної анатомії
Мітюряєва-Корнійко І.О. доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №4
Нечаєв М.П. старщий лаборант кафедри педіатрії №4
Починок Т.В. доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії № 1, голова ЦМК з педіатричних дисциплін
Притула В.П. доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії
Руденко Є.О. доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії
Салтикова Г.В. кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри педіатрії №4, секретар ЦМК 228 «Педіатрія»
Сердійчук Я.Я. в.о. Голови студради медичного факультету №3, студентка 4-го курсу медичного факультету №3

 

Рецензенти:

Бровінська Л.М. – директор КНП «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня»

Жовнір В.А. – директор НДСЛ «ОХМАТДИТ» доктор медичних наук, Заслужений лікар України

Забудська Л.Р. – директор КНП “Дитяча клінічна лікарня №7 Печерського району міста Києва”, кандидат медичних наук

Клименко Т.М. – завідувач кафедри неонатології ХМАПО, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Експерт МОЗ зі спеціальності “Неонатологія”, Лауреат Державної Премії України

Колосков О.К. – завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ, доктор медичних наук, професор

Косаковський А.Л. – завідувач кафедри дитячої оториноларингологи, аудіології та фоніатрії НУОЗ України імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений раціоналізатор Української PCP відмінник винахідництва та раціоналізації

 

Освітньо-професійна програма “Педіатрія” – PDF файл

Проєкт освітньо-професійної програми “Педіатрія” – PDF файл

Концепція провадження освітньої діяльності  за ОПП “Педіатрія” – PDF файл

Рецензії

Перелік освітніх компонентів

ОК 1. Англійська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК 3. Філософія, етика
ОК 4. Історія України та української культури
ОК 5. Медична термінологія з основами латинської мови
ОК 6. Анатомія людини в тому числі з особливостями дитячого віку
ОК 7. Гістологія, цитологія та ембріологія в тому числі з особливостями дитячого віку
ОК 8. Медична біологія
ОК 9. Медична та біологічна фізика. Медична інформатика
ОК 10. Медична біохімія
ОК 11. Фізіологія в тому числі з особливостями дитячого віку
ОК 12. Мікробіологія, вірусологія (з основами імунології)
ОК 13. Молекулярна біологія
ОК 14. Охорона праці в галузі
ОК 15. Гігієна та екологія
ОК 16. Соціальна медицина, громадське здоров’я
ОК 17. Патоморфологія в тому числі з особливостями дитячого віку
ОК 18. Патофізіологія в тому числі з особливостями дитячого віку
ОК 19. Фармакологія
ОК 20. Пропедевтика внутрішньої медицини в тому числі сестринська практика, базові медичні навички в терапевтичному відділенні
ОК 21. Пропедевтика педіатрії в тому числі сестринська практика, базові медичні навички в педіатричному відділенні
ОК 22. Загальна хірургія в тому числі сестринська практика, базові медичні навички в хірургічному відділенні
ОК 23. Радіологія та ядерна медицина
ОК 24. Внутрішня медицина (гастроентерологія, гематологія, пульмонологія, кардіологія, ревматологія, нефрологія) в тому числі ендокринологія, фтизіатрія, неврологія, виробнича лікарська практика (професійне навчання) внутрішні хвороби
ОК 25. Педіатрія в тому числі дитячі інфекційні хвороби, клінічна імунологія та алергологія, медична генетика, виробнича лікарська практика (професійне навчання) дитячі та дитячі інфекційні хвороби
ОК 26 Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку в тому числі виробнича лікарська практика (професійне навчання) акушерсько-гінекологічне відділення
ОК 27 Хірургія в тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія, виробнича лікарська практика (професійне навчання) хірургія, дитяча хірургія
ОК 28. Урологія в тому числі з особливостями дитячого віку
ОК 29. Оториноларингологія в тому числі з особливостями дитячого віку
ОК 30. Офтальмологія в тому числі з особливостями дитячого віку
ОК 31. Неврологія в тому числі з особливостями дитячого віку
ОК 32. Дерматологія, венерологія в тому числі з особливостями дитячого віку
ОК 33. Судова медицина в тому числі медичне право
ОК 34. Психіатрія, наркологія
ОК 35. Інфекційні хвороби та СНІД
ОК 36. Анестезіологія та інтенсивна терапія в тому числі з особливостями дитячого віку
ОК 37. Екстрена та невідкладна медична допомога
ОК 38. Травматологія і ортопедія в тому числі з особливостями дитячого віку
ОК 39. Онкологія та радіаційна медицина в тому числі з особливостями дитячого віку
ОК 40. Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку, організація охорони здоров’я
ОК 41. Паліативна та хоспісна медицина в тому числі дитяча, виробнича лікарська практика з надання паліативної та хоспісної допомоги в тому числі дитячої
ОК 42. Загальна практика (сімейна медицина) в тому числі виробнича лікарська практика в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини
ОК 43. Догляд за хворими (практика) в терапевтичному, хірургічному, дитячому відділеннях
ОК 44. Виробнича лікарська практика в амбулаторії загальної практики (сімейної медицини) та в амбулаторних умовах консультативно-діагностичного центру
ОК 45. Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я» спеціальності «Педіатрія»

Самозвіт

 

Матеріали з акредитації ОПП “Менеджмент у сфері охорони здоров’я”

 

Матеріали з акредитації ОНП ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

 

Матеріали з акредитації ОПП “Громадське здоров’я”