Викладачі

 

Викладачі відділу аспірантури

 

 

 

   

ГОЛОЛОБОВА Катерина Олександрівна

Кандидат філософських наук, доцент

Завідуюча відділом аспірантури

Закінчила філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка. В 2006 році закінчила аспірантуру КНУ імені Тараса Шевченка і тому ж році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Розум і віра в філософській концепції П. Юркевича”. Наукові інтереси: Історія філософії, релігієзнавство, гносеологія, ісламознавство, філософська антропологія, філософія науки. Автор понад 40 наукових публікацій, зокрема наукового посібника “Філософія Близького та Середнього Сходу VII – XIV ст. Глосарій”, 9 методичних рекомендацій, курсу за вибором: “Філософія Близького та Середнього Сходу”. 2014-2019 рр. – відповідальна за науково-дослідну роботу кафедри. H Index-2.

Член ГО “Українська асоціація релігієзнавців”.

https://scholar.google.ru/citations?user=r-b11iEAAAAJ&hl=ru

Викладає курс « Філософія науки та біоетика» та «Теорія пізнання та медицина».

   
ШЕВЧЕНКО Сергій Леонідович  

Доктор філософських наук, доцент, професор

У 2000 р. з відзнакою закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність – “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія”, кваліфікація – вчитель історії та правознавства. 2005-2008 рр. – навчався в аспірантурі, а в 2012-2015 рр. – докторантурі Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Теми дисертацій: “Автентичність екзистенції в “негативному” та “позитивному” екзистенціалізмі” (09.00.05 – історія філософії) (2009); “Методологічна та ідейна кореляція християнської теології і екзистенціалізму” (09.00.11 – релігієзнавство) (2017). Кількість підготовлених докторантів – 1. Наукові інтереси: філософія, історія філософії, філософія екзистенціалізму, екзистенціальна теологія, екзистенціальна антропологія, екзистенціальна аксіологія та етика. Автор та співавтор понад 90 наукових праць, в тому числі 6 монографій та навчального посібника (з грифом МОН України).

Редактор міжнародного болгарсько-українського багатомовного спецвипуску журналу “Идеи. Философско списание”; член редколегій журналів: “Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи”, “Політологічний вісник”.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=wzRh2AIAAAAJ&hl=ru

Викладає курс « Філософія науки та біоетика»

 

 
     ВИШНИВЕЦЬКИЙ  Іван Іванович

 

Кандидат медичних наук, доцент

 

Доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Заступник директора «НДІ доказової медицини і належної клінічної практики». Голова Української асоціації клінічних досліджень.

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Порушення ритму серця у вагітних: характеристика, прогнозування, лікування».

Отримав додаткову післядипломну освіту та сертифікацію з питань доказової медицини, методології наукових досліджень, клінічних випробувань лікарських засобів і біостатистики (Johns Hopkins Bloomberg School of  Public Health (USA), Harvard University (USA), University of California (USA), Vanderbilt University (USA), University of London (UK)). Проходив стажування в Угорщині, Бельгії, Іспанії.

З 2006 по 2014 р. працював асистентом, а згодом доцентом кафедри внутрішніх хвороб, загальної практики – сімейної медицини Донецького національного медичного університету ім. М.Горького. Був членом Науково-координаційної ради університету. Очолював Відділ адміністрування клінічних досліджень при Науково-дослідній частині університету. Створив і викладав методичний курс для аспірантів «Введення в методологію наукового дослідження».

З 2014 р. працює на кафедрі менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Викладає основи доказової медицини для організаторів охорони здоров’я, питання організації клінічних випробувань лікарських засобів в медичних закладах, веде курси «Методологія наукового дослідження» і «Презентація результатів власного дослідження» для аспірантів.

З липня 2018 – Голова Української асоціації клінічних досліджень.

Викладає курси «Методологія наукового дослідження», «Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження».

   
ЛИМАР Леся Володимирівна.

 

Кандидат психологічних наук, доцент

 

З 2005р. працює в НМУ ім..О.О.Богомольця, у серпні 2019р. переведена до ННЦ ІПО НМУ ім..О.О.Богомольця.

У квітні 2014 році захистила дисертацію на тему «Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами» та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук.

Автор та співавтор  101 наукових та науково-методичних праць, які надруковані у закордонних та вітчизняних фахових виданнях, в тому числі 4 праці, включених у виданнях, які індексуються в Scopus, 5 праць у виданнях, індексованих у Web of Science.

За Scopus: індекс Гірша -1. За Google Scholar: Індекс Гірша -5, і-індекс-2.

Співавтор підручника з англійської мови для студентів-фармацевтів “English for Pharmacists”, національного підручника з англійської мови медичного спрямування  “Professional English for General medicine”, методичного посібника для студентів англійською мовою “General nutrition”, співавтор монографії «Соціально-психологічні умови розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами»(2014), монографії «Exploring the opportunities and challenges of medical students»(2019).

Автор програми “Academic English” для майбутніх докторів філософії, автор посібника з англійської мови для майбутніх докторів філософії “ English for medical PhD Students”.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4Ql8pW0AAAAJ&hl=uk&authuser=1

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55309556000

 

Викладає курс Academic English.

 

 

 
УЛІЩЕНКО Віолетта Валентинівна.

 

Доктор педагогічних наук, професор

 

Керівник навчально-наукового центру неперервного професійної освіти, відмінник освіти України, автор понад 230 друкованих праць – статей у фахових журналах, монографій, підручників і посібників з грифом МОН.

Сфера наукових інтересів – сучасні методики навчання дорослих, зокрема дистанційні та тренінгові технології, удосконалення комунікативної компетентності лікарів, мотивація навчальної діяльності.

Член редакційної ради наукового журналу «Intercultural сommunication» (Варшава, http://www.interculturalwsge.com/-,1205.html).

Наукові інтереси – деякі питання застосування нетрадиційної медицини (остеопатії, кінезіології).

Рівень володіння англійською мовою – В 2.

Індекс Гірша – 5.

 

Викладає курс «Сучасні методи викладання у вищий школі»

 

 
ГУРʼЯНОВ Віталій Григорович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

У 1980 р. закінчив Донецький державний університет.

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Проникновение водорода сквозь мембраны из сплавов на основе палладия при пониженных (до комнатной) температурах».

H Index за Google scholar-11, Scopus -4.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0Q1-RcsAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56560308900

Викладає курс «Біостатистика»

 

 
ВЯЧЕСЛАВОВА Олена Анатоліївна

Кандидат філософських наук, доцент

Закінчила Інститут живопису, скульптури та архітектури ім. І. Ю. Рєпіна , факультет теорії та історії мистецтв. Здобувач по кафедрі світової філософії та естетики Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (Луганськ, 2004-2007). Дисертація за темою “Естетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України” (2007).

Наукові інтереси: філософія культури, філософія мистецтва, філософська антропологія, філософія мови, філософія комунікації, семіотика, семіотика мистецтва, культурологія. Автор та співавтор понад 70-ти наукових праць (серед них: 2 – підручники, 1 – навчальний посібник, 1 – монографія, 32 – методичні рекомендації).

Член Національної спілки художників України (з 2003).

https://scholar.google.com/citations?user=THcTV5IAAAAJ&hl=ru

Викладає курс  «Філософія професійної комунікації»

 

 
КУРЧЕНКО Андрій Ігорович

Завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики, доктор медичних наук, професор

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію. У 2008 році захистив докторську дисертацію на тему “Атопічний дерматит: характеристика змін системного та локального імунітету”.З 2012 р. завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики.У 2014 р. отримав вчене звання «Професор».

Є співавтором 2 підручників 1 національного підручника і 2 навчальних посібників, 1 типової і 5 робочих навчальних програм, автор понад 250 наукових праць.

Має вищу фахову категорію з клінічної імунології та алергології.Заступник головного редактора фахового журналу «Імунологія та алергологія».

З 2015 р. очолює апробаційну раду «Теоретична медицина» та член науково-координаційної ради НМУ. У 2011 році обраний віце-президентом Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації.

Дійсний член Європейської та Американської академій алергології та клінічної імунології.

Викладає курс «Клінічна імунологія»

 
ФЕДОРУК Галина Вікторівна

Кандидат медичних наук, доцент.

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця. З 1995 року асистент кафедри клінічної імунології та алергології з курсом дитячої клінічної імунології НМУ імені О.О. Богомольця. В 2001 рокі захистила кандидатську дисертацію “Лаферон в комплексному лікуванні хронічного урогенітального хламідіозу”.З 2004 року доцент кафедри, відповідальна за навчально- методичну роботу кафедри.

Співавтор 6 типових програм з дисципліни «Клінічна імунологія та алергологія» для медичних факультетів, «Основи клінічної імунології» для  стоматологічного факультету, «Імунопрофілактика інфекційних хвороб» для фармацевтичного факультету, методичних посібників та рекомендацій. Є автором 51 наукової праці, одного патенту.

Член Апробаційної Ради НМУ «Теоретична медицина».Є членом Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації. Наукові інтереси: імунозалежні та алергічні захворювання, контактний дерматит.

Викладає курс «Клінічна імунологія»

 
НАТРУС Лариса Валентинівна

Доктор медичних наук, професор.

Захистила кандидатську дисертацію (1999), докторську (2007), понад 10 років очолювала Нейрофізіологічну лабораторію дослідження імпульсної активності нейронів головного мозку. У 2005 році отримала вчене звання доцента, у 2011 – професора. Науково-педагогічний стаж 25 років, загальний 30. Рівень володіння англійською мовою – В 2.

Індекс Гірша – 6 Google scholar, 1- Scopus.

У 2003-2014 роках була керівником відділення лабораторних досліджень Навчально-науково-лікувального комплексу «Університетська клініка» ДонНМУ.З жовтня 2014 року по вересень 2020 року працювала директором Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Член спеціалізованій вченої ради ДонНМУ за спеціальностями «Нормальна фізіологія», «Гігієна та професійна патологія» (2010-2014). З 2018 року член спеціалізованої вченої ради Д 64.600.02 при ХНМУ (спеціальність Клінічна лабораторна діагностика). Член міжнародного товариства Нейронаук (FENS) Українського відділення (з 2004), віце-президент Українського фізіологічного товариства імені П.Г.Костюка (2010-2014). У 2017 році обрана експертом МОЗ України з питань лабораторної діагностики. У 2017 році обрана віце-президентом ГО «Асоціація забезпечення якості лабораторної медицини».

Автор понад 270 друкованих наукових та навчально-методичних праць, 15 патентів та авторських свідоцтв. Співавтор Національного підручника з Клінічної біохімії для курсантів післядипломної освіти, 3 монографій, та понад 140 навчально-методичних робіт та учбових посібників, в т.ч. рекомендованих до видання МОЗ України. Під її керівництвом захищені 1 докторська і 3 кандидатські дисертації.

Викладає курс «Лабораторні методи дослідження»

 
КУЧЕР Олена Володимирівна

Доктор медичних наук, професор .

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Дерматогліфічні показники та антигени системи HLA у дітей з гострою лімфобластною лейкемією».

З 2010 по 2012 рр. очолювала молекулярно-генетичну лабораторію діагностики та прогнозу радіоіндукованої онкогематологічної патології ІКР ДУ «ННЦРМ НАМН України».

З 2012 р. доцент, а з 2014 р. професор  кафедри гематології та трансфузіології НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України.

З  2014 р. професор кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики (за сумісництвом).

У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему “Роль генетичних факторів у виникненні та розвитку гострої лейкемії у дітей”.

Є співавтором 24 навчально-методичних праць, 5 монографій, 3 навчальних посібників, автор 106 наукових праць.

Має вищу фахову категорію за спеціальністю дитяча гематологія.Науковий стаж складає 26 років.

Коло наукових інтересів – вивчення генетичної схильності до розвитку злоякісних  захворювань системи крові, визначення генетичних маркерів діагностики, диференціальної діагностики та прогнозування перебігу лейкемічного процесу.

Викладає курс «Молекулярна генетика»

 

 
МОРОЗОВА Наталія Львівна

кандидат медичних наук, доцент.

Лікарська кваліфікаційна категорія – вища.
Відзначена Почесною грамотою МОЗ України.
Відповідальна за навчально-методичну роботу з радіології (променева діагностика і променева терапія) Керівник інтернатури і клінічної ординатури. Експерт клініко-експертної комісії МОЗ України .

Викладає курс «Методи променевої діагностики»

 
ХАУСТОВА Олена Олександрівна

Доктор медичних наук, професор. Магістр соціології управління і PR.

Лікар-психіатр вищої категорії. Віце-президент «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».Публікації: 422 роботи, в тому числі 12 посібників з психіатрії та медичної психології, 9 монографій, 9 методичних рекомендацій, 7 науково-популярних видань для пацієнтів з психіатрії та медичної психології та ін.Підготувала 7 кандидатів наук за спеціальностями «психіатрія» і «медична психологія».Тема кандидатської дисертації: «Дезадаптивні реакції психіки у робітників локомотивних бригад», 1993.Тема докторської дисертації: «Психічні та психосоматичні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (діагностика, клініка, профілактика, лікування)», 2007.

Викладає курс «Психосоматична медицина»

 
Ніна Литвиненко

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики

НМУ ім. О. О. Богомольця.

Член спеціалізованої вченої ради НМУ  К 26.03.10

Голова ЦМК із суспільно-лінгвістичних дисциплін НМУ ім. О.О. Богомольця

Наукові інтереси: комунікативно-граматичний та соціолінгвістичний аспекти фахового медичного дискурсу, теорія та методика навчання української мови за професійним спрямуванням вітчизняних та іноземних студентів медичних університетів у контексті розвиту європейської освітньої системи

Друковані праці, що відображають наукові інтереси:

 1. Dudka, Tetiana & Chumak, Mykola & Lytvynenko, Nina & Benera, Valentuna & Serhiienko, Tamara. (2020). Educational systems of Eastern European countries as a subject of international comparative research. Revista Tempos e Espaços em Educação. 13. 1-15. 10.20952/revtee.v13i32.14068. – Web of Science
 2. Литвиненко Н.П. Український медичний дискурс: Монографія – Харків: Харківське історико-філологічне товариство, − 302 с.
 3. Литвиненко Н.П. Проблема впливу іншомовних запозичень на розвиток української медичної термінології в контексті фахової підготовки майбутніх лікарів // udc 01.1 The V International Science Conference «Theoretical and scientific   bases of development of scientific thought»  Rome, Italy. 685 p. ISBN – 978-1-63684-356-8 DOI – 10.46299/ISG.2021.I.V.-  С. 411- 414.
 4. Литвиненко Н.П., Сергієнко Т. В. Структура моделі формування фахових комунікативних навичок в іноземних студентів медичних університеті // European Humanities Studies: State and Society. Issue 1(I), 2019. С 234–248.
 5. Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Термін і терміносистема в контексті інноваційних технологій мовної підготовки // Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» Випуск №32, 2021.  С.98-103.
 6. Nina Lytvynenko, Natalia Misnyk,  Oksana Yanyk «Let’s learn Ukrainian  together: Grammar Handbook» – Kyiv: «Phoenix», 2020. – 144 с.
Наталія Стучинська

Гарант освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічна науки»

Професор  кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця,
доктор педагогічних наук (з 2008 року),
кандидат фізико-математичних наук (з 1988 року),

професор (з 2013 року)

Голова спеціалізованої вченої ради К 26.003. 10

Голова апробаційної ради  «Теорія та методика навчання та професійної освіти» та міжкафедрального фахового семінару для проведення попередньої експертизи дисертаційних досліджень у галузі знань 01 Освіта/педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та 015 Професійна освіта.

член Міжвідомчої  ради з координації наукових досліджень з педагогіки та психології в Україні.

Член редакційної колегії журналів «Комп’ютер у сім’ї та школі», «Педагогічна освіта: теорія і практика».

Основні напрямки наукової роботи

 

Актуальні проблеми теорії та методики навчання медичних та фармацевтичних дисциплін,  професійна освіта, медична і біологічна фізика, педагогіка вищої і середньої освіти.

 

Загальна кількість публікацій – понад 250.

 

Зокрема, наукові статі, надруковані у провідних зарубіжних і вітчизняних журналах:

 1. Nataliia V. Stuchynska, Nataliia V.Ostapovych, Igor V. Belous Game-based technologies in teaching professionally oriented natural sciences to the future doctors Revista tempos em spagos educacao v. 13 n. 33 (2020) Режим доступу: Web of Science
 2. Nataliia V.Stuchynska, Igor V. Belous, Pavlo V. Mykytenko . Use of modern cloud services in radioljgical diagnostics training. Wiadomości Lekarskie. 2021, LXXVIIІ, Nr3 Режим доступу: https://www.scopus.com/record/display Scopus
 3. Gruzieva T.S., Stuchynska N.V., Inshakova H.V. Research on the effectiveness of teaching biostatistics of future physicians. Wiadomości Lekarskie. 2020, LXXIIІ, Nr10 Режим доступу: https://www.scopus.com/record/display Scopus
 4. Reva TD, Nizhenkovska IV, Stuchynska NV,  Chkhalo OM. The state and prospects of development of national higher pharmaseutical education. Medicni perspektivi (Medical perspectives). № 2. Vol 25. 2020. Рр. 19-25. – https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.2.206336 Web of Science
 5. O. Bauzha, B. Sus’,S. Zagorodnyuk, N. Stuchynska Electrocardiogram Measurement Complex Based on Microcontrollers and Wireless Networks 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T), 8-11 Oct. 2019 Kyiv, Ukraine, Ukraine. Режим доступу: https://www.scopus.com/record/display.uri https://www.researchgate.net/publication/340554338

_Electrocardiogram_Measurement_Complex_

Based_on_Microcontrollers_and_Wireless_Networks  Scopus

 1. Н.Стучинська, Т. Соколова Дослідження комунікативної активності студентів медичного університету у соціальних мережах ISSN 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. №3 (23). Режим доступу до журналу: http://www.journal.iitta.gov.ua http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/425

Web of Science

 1. Metal‐Insulator Transition in Degenerately Doped Si and Ge under High Uniaxial Pressure VV Baidakov, VN Ermakov, AE Gorin, VV Kolomoets, NV Stuchinska, …1996, Physica status solidi (b) 198 (1), 149-152

https://doi.org/10.1002/pssb.2221980121 Scopus

Підручники та навчальні  посібники:  «Медична і біологічна фізика», «Медична і біологічна фізика. Практикум», «Вища математика», «Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія», «Фізика. посібник для абітурієнтів», монографія «Інтеграція фундаментальної та фахової підготовки майбутніх лікарів у процесі навчання медичної та біологічної фізики» та інші.

 

Підвищення кваліфікації: Contemporary tendencies of Higher Education in European Union Countries 120-hours (4 credits), Technical University, Varna, Bulgaria, 1-10 June, 2018;  Global and regional aspects of sustainable development. 26.02. 2021 Copenhagen,  Denmark, 12 hours

 

Рівень володіння англійською: В 2

 

 

Микитенко Павло Васильович

доцент кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики,

кандидат педагогічних наук (з 2016 року).

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 ‒ теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни).

Член апробаційної ради «Теорія та методика навчання та професійної освіти» та міжкафедрального фахового семінару для проведення попередньої експертизи дисертаційних досліджень у галузі знань 01 Освіта/педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та 015 Професійна освіта. Член редакційної колегії – асоційований редактор науково-методичного журналу «Комп’ютер у сім’ї та школі».

Коло наукових інтересів: інновації та інформаційні технології в освіті, інтегративні підходи до формування змісту, підготовка фахівців медичної галузі.

Загальна кількість публікацій 72, зокрема:

 1. Микитенко П.В. Використання хмарних сервісів у розв’язанні логічних задач. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. № 1(57). С. 104–114. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v57i1.1503 (Web of science)
 2. Микитенко П.В., Галицький В.О., Кучеренко І.І. Комп’ютерно-орієнтовані технології освітніх вимірювань : Монографія. Київ: Наукова думка, 2019, 167 с. ISBN 978-966-1706-1
 3. Mykytenko P., Lapinskyi V. Analysis of genesis of problems in formation of it-competence of foreign students in the higher medical educational system. Ukrainian Educational Journal. № 4. 2019. P. 107–119. org/10.32405/2411-1317-2019-4-107-119
 4. Микитенко П.В., Лапінський В.В. Проектування міждисциплінарної інтеграції медичної інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. № 1(75). С. 26–41. org/10.33407/ITLT.V75I1.3569 (Web of science)
 5. Кучин Ю.Л., Науменко О.М., Власенко О.М., Канюра О.А., Гашенко І.О., Микитенко П.В. та ін. Методичні рекомендації щодо роботи на web-платформі NEURON дистанційного навчання / під керівництвом Ю.Л. Кучина. Київ: 2020. 101 с. Режим доступу: https://nmuofficial.com/distant-education/metodychni-materialy-po-roboti-z-platformoyu-neuron/
 6. Stuchynska  N.V., Belous I. V.,  Mykytenko P.V. Use of modern cloud services in radiological diagnostics training. Wiadomości Lekarskie, Volume LXXIV, issue 3 part 2, 2021. P. 589–595. org/10.36740/WLEK202103205 (Scopus)
 7. Микитенко П.В., Кучеренко І.І. Використання систем управління навчальними матеріалами в процесі інформатичної підготовки студентів медичних університетів. Фізико-математична освіта. 2021. Випуск 2(28). с.63–70.

Володіння англійською мовою: рівень В2 ( Сертифікат від Universal Test Candidate №000698277 Date 14.01.2020).

За участь у міжнародних виставках «Освіта та кар’єра – 2021», «Сучасні заклади освіти – 2021» нагороджений почесними грамотами.

Стажування  в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University за програмою підвищення кваліфікації «Дистанційна освіта: інноваційні методи та цифрові технології» (180 годин, 6 кредитів ECTS) м. Новий Сонч, Польща.

У 2016 р. пройшов навчальний цикл «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти» на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця.

Участь у семінарах-тренінгах з основ конструювання тестів, зокрема, модератор вебінару «Основи створення дистанційних навчальних курсів з використанням платформи NEURON» (https://www.youtube.com/watch?v=-jycD42p9Go).

Кульбашна Ярослава

Професор   кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця,
доктор педагогічних наук
кандидат медичних наук

професор

Член спеціалізованої вченої ради К 26.003.10

Член  апробаційної ради

Один із розробників  Стандарту  вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 221 Стоматологія,

вчений секретар Української Асоціації стоматологічної освіти

Відомості щодо персональних досягнень:

 

 1. Подяка МОЗ України за вагомі досягнення у професійній діяльності Наказ МОЗ від 24.09 2020  №107-Ки
 2. Науковий керівник кандидатської дисертації Захарової В.О. Диплом кандидата наук ДК 3058498. Наказ МОН України від 26.11.2020
 1. Науковий керівник переможця International online Olympiad of medical students “Samarcand-2020. Diploma in nomination Scintific approach in surgical Dentistry problem solution № D 00092

 

Тетяна Рева

Професор  кафедри медичної  та загальної хімії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця,

декан фармацевтичного факультету
доктор педагогічних наук,
кандидат хімічних наук,

Член апробаційної ради  «Теорія та методика навчання та професійної освіти» та міжкафедрального фахового семінару для проведення попередньої експертизи дисертаційних досліджень у галузі знань 01 Освіта/педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та 015 Професійна освіта.

Один із розробників  освітньо – професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 226 – «Фармація, промислова фармація»,

Один із розробників  Стандарту  вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 226 – «Фармація, промислова фармація», проєкт

Член робочої групи  з формування переліку спеціалізацій та пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я”.

 

Основні напрямки наукової роботи

 

Актуальні проблеми теорії та методики навчання медичних та фармацевтичних дисциплін,  професійна освіта, медична хімія, педагогіка вищої і середньої освіти.

 

Загальна кількість публікацій – понад 150. Зокрема:

 

 

 1. Т. Reva, V. Bobrytska, Elvira Luzik, YevheniySpitsin, Victoria Akmaldinova Effectiveness and Stakeholders’ Perceptions of the Integration of Automated E-Learning Courses into Vocational Education Programmes in Universities in Ukraine International Journal of Learning, Teaching and Educational Research Vol. 19, No 5, pp. 27 – 46, May 2020

https://doi.org/10.26803/ijlter.19.5.3

 1. Involving Stakeholders in Shaping Educational Legislation and Policy in Ukraine European Journal of Educational Research, Vol. 9, Issue 3, pp. 1189 – 1200

https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.3.1189

 1. Nizhenkovska I.V., . Reva T. D ,Chkhalo O.M., Holovchenko O.I.Technology-Driven Self-Directed Learning of Graduate Pharmaceutists:Adding Value through Entrepreneurship International Journal of Learning, Teaching and Educational Research,

19( 6), 111-126, June 2020

https://doi.org/10.26803/ijlter.19.6.7

 1. 4. Reva T. D, Nizhenkovska I. V, Stuchynska N. V, Chkhalo O. M. The state and prospects of development of national higher pharmaseutical education. Medicni perspektivi (Medical perspectives). № 2. Vol 25. 2020. Рр. 19-25. – https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.2.206336 Web of Science
 2. Valentyna I. Bobrytska,  Т. Reva, Nataliia А. Beseda, Larysa V. Filippova Approaches to Cultivating Healthy Behaviours in Tertiary Students: Systemic Review European Journal of Educational Research  Volume 9, Issue 4, 1649 – 1661. http://www.doi.org/10.12973/eu-jer.9.4.1649
 3. Пельо І.М., І.В. Ніженковська, Козак Н.Д., Коновалова Л.В.Тенденції професійної підготовки фахівців із фармації в Україні Медичні перспективи. 2020. Т. 25, №3.С.4-8 https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.2.206336
Чалий Олександр Васильович

Завідувач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктор фізико-математичних наук (з 1978 року),
кандидат фізико-математичних наук (з 1966 року),

старший науковий співробітник за спеціальністю «молекулярна фізика» (з 1974 року),

професор (з 1985 року),
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, відділення вищої освіти (з 1999 року),

Заслужений діяч науки і техніки України (з 2004 року),

Працював на посаді професора в Університеті П’єра і Марії Кюрі (Париж, Франція) та Університеті Вісконсін-Медісон (Медісон, США).

 

Закінчив у 1961 р. фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра теоретичної фізики) за спеціальністю «фізика», в якому працював у 1961-1983 рр. У 1983 р. був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри медичної і біологічної фізики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

 

Основні напрямки науково-практичної роботи

 

Медична і біологічна фізика, теоретична і молекулярна фізика, нейтронна оптика, синергетика, педагогіка вищої і середньої школи.

Наукові інтереси присвячені актуальним проблемам викладання природничих наук у вищій і середній школи, фізиці фазових переходів і критичних явищ у конденсованих середовищах, розсіянню світла та нейтронів в критичній області, теорії самоорганізації і утворення впорядкованих структур у фізико-хімічних і медико-біологічних системах.

Вперше запропонував фізико-математичну модель психофізичних процесів синаптичної передачі інформації (міжклітинної взаємодії) з використанням теорії фазових переходів у просторово обмежених системах; розробив універсальні синергетичні принципи освіти, створивши підґрунтя для міждисциплінарного діалогу «фізика-медицина»; розвинув теорію критичної опалесценції світла (з урахуванням ефектів багатократного розсіяння) та нейтронів у рідинних системах; дослідив особливості рівноважних та нерівноважних властивостей наномасштабних рідин під впливом розмірного кросоверу (плавного переходу між 3-вимірними і 2-вимірними системами).

 

Загальна кількість публікацій – понад 500.

 

В тому числі 95 монографій, підручників і навчальних посібників, зокрема «Медична і біологічна фізика», «Синергетичні принципи освіти та науки», «Нерівноважні процеси в фізиці та біології», «Нелінійні процеси в фізиці: коливання, хвилі, самоорганізація», «Процеси впорядкування та самоорганізації у флуктуаційних моделях відкритих систем», «Медична і біологічна фізика. Практикум», «Вища математика», «Основи інформатики», «Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія», «Фізика. Конкурсні задачі, методичні поради, лабораторний практикум», «Теоретические и математические аспекты морфогенеза», «Неперервна професійна освіта: філософія, педагогіка, парадигми, прогноз», «Посібник з біостатистики», «Non-Homogeneous Liquids near the Critical Point and the Boundary of Stability and Theory of Percolation in Ceramics», «Medical and Biological Physics», «Modern Problems of Molecular Physics» та інші.

Наукова і педагогічна робота знайшла відображення у великій кількості статей, надрукованих у провідних зарубіжних і вітчизняних журналах, таких як «Український фізичний журнал», «Журнал фізичних досліджень», «Condensed Matter Physics», «Журнал экспериментальной и теоретической физики», «Биофизика», «Успехи физических наук», «Теоретическая и математическая физика», «Оптика и спектроскопия», «Журнал физической химии», «Journal of Molecular Liquids», «NATO Science Series. Mathematics, Physics and Chemistry», «Springer Proceedings in Physics», «Online Journal of Neurology and Brain Disorders», «Open Access Journal of Oncology» та в наукових виданнях відомих видавництв «Elsevier», «Springer», «Harwood Academic Press», «Nova Science Publication», «Наука», «Наукова думка», «Нова книга» та ін. Виступав з доповідями на багатьох міжнародних і вітчизняних конференціях та симпозіумах (тези доповідей надруковані).

 

Індекс Гірша проф. Чалого О.В. (Chalyi Alexander, Bogomolets National Medical University) за даними наукометричних баз: Scopus h = 8 (публікацій – 65, цитувань – 122); Web of Science  h = 10 (публікацій – 77, цитувань – 302); Google Scholar  h = 13  (цитувань – 461).

 

В науковій школі О.В.Чалого захищено 6 докторських і 15 кандидатських дисертацій з фізико-математичних та педагогічних наук.

Вільно володіє англійською мовою (свідоцтво щодо закінчення повного курсу англійського відділення Київських державних 3-річних курсів іноземних мов Міністерства освіти УРСР).

 

Громадська діяльність

 

Голова комісії з фізики та астрономії відділення загальної середньої освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (2001-2011), член  Координаційної ради з біомедико-технічних проблем при Президенті України (1995), член експертної ради з фізики ВАК України (1995-2000, 2005-2010), переможець конкурсу за Програмою Дж. Вільяма Фулбрайта (США) в галузі освіти (1998), член Європейської освітньої мережі в галузі фізики (2001), член координаційних рад Українського фізичного і біофізичного товариств, академік 3-х громадських академій – Академії наук вищої школи України (1993), Української академії наук (1995), Нью-Йоркської академії наук (1995), член бюро Відділення вищої освіти НАПН України (2011-2017), завідувач опорної кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України, голова Циклової методичної комісії з фізико-хімічних дисциплін НМУ імені О.О.Богомольця (2014-2020), член 2-х спеціалізованих рад Д 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (педагогічні науки) та Д 26.001.08 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (фізико-математичні науки), головний редактор журналу «Біомедична інженерія та медична фізика» (Київ), головний редактор журналу «Open Access Journal of Oncology» (Велика Британія), член редакційної колегії «Журналу фізичних досліджень» (Львів).

 

Нагороди та відзнаки

Медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1982), медаль «Ветеран праці» (1988), обрання академіком Академії наук вищої школи України (1993), призначення членом  Координаційної ради з біомедико-технічних проблем при Президенті України (1995), стипендія Американського фізичного товариства (1995), обрання академіком Української академії наук (1995), обрання академіком Нью-Йоркської академії наук (1995),  нагорода Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки Академії наук вищої школи України (1997), стипендія переможця Міжнародної освітньої програми імені Дж. Вільяма Фулбрайта в галузі освіти (США, 1998), обрання член-кореспондентом Академії педагогічних наук України, відділення вищої освіти (1999), почесна відзнака Міжнародного благодійного фонду П. Куліша (2002), почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України (2004), орден «Преподобного Нестора Літописця» III ступеня (2006), медаль НАПН України  «Ушинський К.Д.» (2008), медаль НАПН України «Григорій Сковорода» (2012), нагрудний знак Київського міського голови «Знак пошани» (2016), медаль НАПН України «Володимир Мономах» (2018), подяка видавництва Elsevier (Elsevier Reviewer Experience Team) за рецензування статей (2021), почесні грамоти і подяки міністрів МОН України та голів КМДА.