ЩЕ РАЗ ПРО ТЕСТИ “КРОК”

07.03.2017

В продовження теми, яку ми пiдняли, щодо дефектiв в тестах українського лiцензiйного iспиту ‘Крок’: вiдповiдь МОЗ України, оцiнка колеги-професора Володимира Зельмана iз Keck School of Medicine of USC (Лос-Анжелес, США) i рецензiя професорiв НМУ на буклет ‘Крок-3-2016’.

moz01

moz02
Dear Ekaterina Nikolaevna!

I carefully reviewed the samples of questions of Ukranian national Medical Licensing Exam. I also contacted Dr. Ben-Ari who is the associate dean of curriculum and Dr. Kathe Nelson who for years was involved in US Medical licensing system. I hope they will also send you their opinion.

I would start that Bogomolets National Medical University is one of the oldest medical school in Europe, it has history and high respect.

Reviewing the tests my opinion is:

1. Questions are outdated, they are not modern and don’t match the current level of medical science.

2. I’m sorry to tell but that looks like that the authors of the test are not the professionals of the modern medicine.

3. Many questions contain controversial answers, not only one answer can be true. In the question formula there is no way to distinguish. For ex., Q#29: A and E both are correct. I can give much more examples even in this 30 Qs test.

4. Almost all questions ask about the possible diagnosis which is not a good way to test a knowledge. I mean they are one-sided and not reflect the clinical approach in differential diagnostic test – the roadmap of clinical thinking.

5. Some tests look really archaic and alchemic-like. For instance, test #1 about pulmonary edema and alcohol inhalation. Even in my time of graduation (1959) it looked ridiculous and counterproductive.

I understand that there are just 30 questions, but none of them is talking about medicine from a modern point of view: molecular biology, genomics, translational medicine and personalized medicine. Today in Europe and US in Medical Schools there is an excellent programs in molecular biology and tests reflect this. Actually the curriculum is changing according to new discoveries, changing all the time year to year. I’d like to tell that Ukraine has many medical schools where I’m sure you have experts. They could consult Ministry of Health and build up curriculum for highly-qualified medical practitioners and clinical scientists.

Sincerely,

Vladimir Zelman, MD, PhD
Professor and Co-Chairman
Department of Anesthesiology
Professor of Neurology and Neurosurgery
Keck School of Medicine
Foreign Member of Russian Academy of Sciences

ПЕРЕКЛАД:

Шановна Катерино Миколаївно!

Я ретельно переглянув всі зразки питань стосовно Українського національного Медичного Ліцензійного Іспиту. Я також спілкувався з Д-р Бен-Арі, який є заступником декана і курує питання навчальних програм, а також з Д-р Кет Нельсон, яка багато років поспіль займалась питаннями системи Медичного ліцензування в США. Сподіваюсь, що вони поділяться з Вами баченням цього питання.

Розпочну з того, що Національний Медичний Університет імені Богомольця є одним з найстаріших медичних закладів в Європі і має свою історію та високу репутацію.

Розглянувши тести, я прийшов до такої точки зору:

1. Питання – застарілі і не відповідають сучасному рівню медичної науки.

2. Я перепрошую, але це виглядає так, ніби автори тесту не є високопрофесійними спеціалістами сучасної медицини.

3. Багато питань мають спірні відповіді, коли ж правильною може були лише одна. Саме формулювання питання не дає змоги чітко визначити відповідь. Наприклад, у питанні № 29 правильними можуть бути обидві відповіді A та E. Я можу навести навіть більше таких прикладів із тридцяти питань тесту.

4. Майже всі питання вимагають відповіді щодо можливого діагнозу, що не відповідає вимогам чіткого оцінювання знань. Я маю на увазі те, що вони по своїй суті є однобічними і не відображають клінічного підходу до диференційного діагностичного тесту, що є основоположним для розвитку клінічного мислення.

5. Деякі тести насправді виглядають архаїчними і, навіть, алхімічними. Наприклад, тест № 1 про легеневий набряк і алкогольну інгаляцію. Навіть, в час, коли я завершував освіту (1959) це виглядало безглуздо і непродуктивно.

Я вважаю, що в наявності є просто 30 питань, але жодне з них не трактує медицину з сучасної точки зору: молекулярної біології, геноміки, трансляційної медицини та персоніфікованої медицини. На сучасному етапі в Європі і США в Медичних Школах є прекрасні програми з молекулярної біології і тести, що належно відображають її суть. Закономірно, що навчальна програма змінюється з урахуванням нових відкриттів і, звичайно, постійно зазнає щорічних змін. Я б хотів відмітити, що Україна має багато медичних шкіл і там, безсумнівну, є достойні експерти. Вони можуть разом із Міністерством Охорони Здоров’я створити навчальні програми для підготовки висококваліфікованих лікарів і клінічних науковців.

Щиро,

Владимир Зелман, MD, PhD
Професор і Співголова
Відділення Анестезіології
Професор Неврології і Нейрохірургії
Keck School of Medicine