Історія факультету

Медико-психологічний факультет Національного медичного університету імені О.О.Богомольця був і залишається першим у підготовці висококваліфікованих фахівців в сфері медичної психології, випускники якого є визнаними не лише на теренах нашої держави, але в країнах зарубіжжя. Передумовою заснування факультету стало коло невирішених наукових і практичних проблем актуальних для медицини. На сьогодні є незаперечним фактом, що загальна теорія медицини нерозривно пов’язана із загальними психологічними концепціями, оскільки медицині і психології притаманні спільні методологічні принципи. Об’єднують їх спільні проблеми, що виходять за межі суто медичної проблематики, – це співвідношення біологічного і соціального у діяльності людини, зв’язок між психікою людини і діяльністю мозку, психосоматичні та соматопсихічні кореляції, проблеми норми та патології, співвідношення між свідомістю і неусвідомлюваними формами психічної діяльності тощо. Медичні та психологічні науки утворюють закономірну сферу взаємодії, породжуючи широке коло медико-психологічних проблем, які здатні вирішувати медичні психологи.

Медико-психологічний факультет, відкритий в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця у 2001 року, готує фахівців за спеціальністю „Медична психологія” 7.12010004, в 2016 році – за спеціальністю 225 «Медична та психологічна реабілітація», а з 2017 року – за спеціальністю 225 «Медична психологія».

 • 1998 р. Спеціальність «Медична психологія» введена в перелік лікарських спеціальностей наказом МОЗ України від 19.12.1997 №360, який зареєстровано Міністерством юстиції України 14.01.1998 № 12/2452.
 • 1999 р. Професійна назва роботи 2221.2 «Лікар-психолог» внесена до ДК 003-95 «Класифікатор професій» наказом Держстандарту України від 18.10.1999 № 283.
 • 2000 р. НМУ імені О.О. Богомольця отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності, пов’язану з наданням Вищої освіти зі спеціальності «Медична психологія» відповідно до рішення ДАК від 11.07.2000.
 • 2001 р. Наказ МОЗ України від 28.03.2001 № 122 «Про створення медико- психологічного факультету в НМУ ім. О.О.Богомольця.
 • Наказ ректора НМУ від 18.04.2001 №99 «Про створення медико- психологічного факультету в НМУ ім. О.О. Богомольця»
 • 2004 р. Створена Вчена рада медико-психологічного факультету та затверджений її склад.
 • 2005 р. Спеціальність «Медична психологія» введена до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» наказом МОН від 16.06.2005 № 363.
 • 2007 р. НМУ імені О.О. Богомольця отримав сертифікат про акредитацію ІІІ рівнем спеціальності «Медична психологія» відповідно до рішення ДАК 26.06.2007 протокол № 67 (Наказ МОН від 09.07.2007 № 1843).
 • Відбувся перший випуск лікарів за фахом «медична психологія»
 • 2010 р. Спеціальність «Медична психологія» введена до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» наказом МОН України від 21.04.2010 № 351.
 • Відкрито аспірантуру в НМУ ім. О.О. Богомольця зі спеціальності 19.00.04 «Медична психологія» наказом МОН України від 05.07.2010 № 668.
 • 2011 р. Затверджені та введені в дію складові галузевого стандарту Вищої освіти за спеціальністю підготовки «Медична психологія» Наказом МОН України від 12.05.2011 № 43. Сертифікат про акредитацію ІV рівнем спеціальності «Медична психологія» відповідно до рішення ДАК від 30.06.2011 протокол № 88 (наказ МОН України від 01.07.2001 № 2487)
 • Створена професійна Всеукраїнська громадська організація “Українська асоціація лікарів-психологів”
 • 2015 р. Розширення факультету шляхом створення другої профільної кафедри психосоматичної медицини та психотерапії відповідно до наказу ректора НМУ від 14.05.2015 «Про реорганізацію кафедри загальної і медичної психології та педагогіки» від 14.05.20015 № 338.

Створення спеціальності 225 «Медична та психологічна реабілітація», до якої увійшли первинні спеціалізації «медична психологія» та «медична реабілітація»

 • 2017 р. Внесено зміни до переліку спеціальностей і створено окрему спеціальність «Медична психологія», галузі знань – Охорона здоров’я,

Засновником факультету є відомий український вчений-психолог, Заслужений діяч науки і техніки, академік НАПН України, директор Інститут психології ім. Г.С. Костюка, доктор психологічних наук, професор Максименко Сергій Дмитрович, який працював на посаді декана з 2001-2015 р.р.
maximenko

Деканом факультету з 2015-2017 р. р. була кандидат медичних наук, доцент Логінова Ірина Олександрівна.
loginova1

Створено проект Концепції розвитку системи психічного здоров’я в Україні до 2025 року, яка передбачає перехід до світових стандартів, де медична чи клінічна психологія є невід’ємним компонентом.

Підготовка лікарів-психологів здійснюється на сучасній інноваційній основі із залученням найбільш кваліфікованих фахівців в області медицини та психології протягом шести років (денна форма навчання) шляхом засвоєння студентами гуманітарних, соціально-економічних, природничо-наукових та професійно-орієнтованих медичних та психологічних дисциплін.

Протягом останнього часу суттєво оновлено навчальну програму підготовки та наближено її до міжнародних стандартів, а також суттєво зросла потреба в випускниках факультету з боку закладів системи МОЗ, МінСоцполітики, МОУ, МВС, ДСНС, комерційних закладів та ін.

Після закінчення навчання випускники навчаються в інтернатурі протягом року. Після підготовки в інтернатурі фахівцю присвоюється спеціалізація – лікар – психолог, після чого він здатний самостійно виконувати професійну роботу та займати посаду лікаря-психолога в закладах охорони здоров‘я України: багатопрофільних та спеціалізованих лікарнях, диспансерах, поліклініках, пологових будинках, центрах медико-соціальної експертизи або приватних медичних закладах.

Діяльність лікаря-психолога спрямована на психопрофілактику серед людей груп ризику, психодіагностику та лікування хворих соматичного і психічного профілю, психологічну реабілітацію із застосуванням спеціальних методик.

        Система післядипломної освіти фахівця з медичної психології включає можливість навчання в аспірантурі.