НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАКАЗ №461 від 26.08.2014 року

26.08.2014

НАКАЗ №461 від 26.08.2014

Про виконання рішення
науково-практичної конференції
«Досягнення і перспективи впровадження
кредитно-модульної системи організації
навчального процесу у вищих медичних
(фармацевтичному) навчальних закладах України»
 
Відповідно до листа МОЗ України від 11.06.2014р. № 08.01-47/16030, на виконання рішення науково-практичної конференції «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», яка відбулась на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України 15-16 травня 2014р. (м.Тернопіль),
НАКАЗУЮ:
 
1. Створити робочу групу НМУ імені О.О.Богомольця та затвердити її персональний склад (Додаток).
 
2. Робочій групі разом з проректорами, деканами факультетів, завідувачами кафедр, керівниками структурних підрозділів Університету:
2.1.   Здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних
до професійної діяльності згідно з сучасними стандартами надання медичної
допомоги в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу; впроваджувати новітні інноваційні підходи для поліпшення якості підготовки лікарів (провізорів)
на додипломному та післядипломному етапах; формувати мотивацію лікарів
(провізорів) до постійного самовдосконалення та безперервного професійного розвитку.
2.2. Брати активну участь у обговоренні Концепції нової системи охорони здоров'я та науковому обгрунтуванні модернізації системи охорони здоров'я; забезпечувати публічне обговорення проектів реформування додипломної і післядипломної підготовки медичних (фармацевтичних) кадрів, у тому числі за участі представників студентського самоврядування та громадських об'єднань.
2.3. Забезпечити прийом до ВМ(Ф)НЗ на перший курс навчання осіб з кількістю балів з профільного предмету не менше 150. Організувати роз'яснювальну роботу серед абітурієнтів і студентів щодо актуальних потреб медичної галузі у лікарях загальної практики-сімейних лікарях, сприяти формуванню позитивної мотивації у студентів з урахуванням клінічних особливостей фаху «Загальна практика – сімейна медицина».
2.4. Забезпечити участь науково-методичних лабораторій та опорних кафедр ВМ(Ф)НЗ IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти МОЗ України у роботі щодо завершення оновлення галузевих стандартів вищої медичної та фармацевтичної освіти на засадах компетентнісного підходу.
 
2.5. Забезпечити всебічну практичну підготовку студентів з питань надання невідкладної та медико-психологічної допомоги пораненим, ураженим та хворим з бойовою патологією. Забезпечити організацію внесення змін до діючих навчальних програм з дисциплін «Внутрішня медицина», «Хірургія, дитяча хірургія», «Травматологія та ортопедія», «Нейрохірургія», «Гігієна та екологія», «Епідеміологія» шляхом передбачення додаткової кількості годин на викладання тем з питань військової терапії, військової хірургії, військової травматології, військової нейрохірургії, військової гігієни та військової епідеміології тощо.
2.6. Забезпечувати прозорість та упередження можливих корупційних дій під час проведення державної атестації. Посилити контроль за практичною складовою випускників ВМ(Ф)НЗ та об'єктивністю оцінювання студентів під час проведення практично-орієнтованого державного іспиту як комплексної перевірки спроможності випускника здійснювати професійну практичну діяльність в умовах, що наближені до реальних.
2.7. Продовжувати укомплектування сучасними фантомами та муляжами для належного оволодіння студентами, інтернами та слухачами необхідними практичними навичками навчально-тренінгових центрів, унормувати їх роботу. Впровадити у навчальний процес уніфіковані форми обліку практичних навичок, засвоєних студентами і інтернами, затверджені МОЗ України 25.04.2014.
2.8. Систематично контролювати впровадженням у навчальний процес додипломної підготовки лікарів наскрізних програм, зокрема типової наскрізної програми «Паліативна та хоспісна допомога» для студентів спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», затвердженої МОЗ України 17.04.2014.
2.9. Забезпечувати технічну і технологічну модернізацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Продовжувати впровадження сучасних форм інформаційно-комунікаційних технологій із забезпеченням вільного доступу до інтернету та програми Skype (використання навчальних відеофільмів, тривимірних моделей патологічного процесу, віртуальних навчально-контролюючих програм, відео з демонстрацією пацієнтів з тематичною патологією за умови відсутності таких у стаціонарі тощо).
2.10. Продовжувати впровадження сучасної інформаційної системи бібліотек ВМ(Ф)НЗ, яка передбачає наявність електронних каталогів, створення репозитарію, введення штрих-кодування, замовлення літератури у режимі on­line, електронного читацького квитка тощо із урахуванням методичних рекомендацій «Організація роботи інформаційно-технологічних систем бібліотеки вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу», затверджених МОЗ України 28.01.2014.
2.11. Удосконалювати організацію дистанційної форми навчання у ВМ(Ф)НЗ, грунтуючись па положеннях наказу МОН України від 25.04.2013 № 466. Завершити створення центрів дистанційної освіти в усіх ВМ(Ф)НЗ України IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти з метою забезпечення безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників відповідно до потреб закладів охорони здоров'я.
2.12. Вдосконалювати наповненість інтернет-ресурсів на освітніх порталах ВМ(Ф)НЗ України IV рівня акредитації та закладах післядипломної освіти. Розширювати можливості доступу лікарів до високоякісної післядипломної освіти, забезпечувати контроль ефективності післядипломного навчання; формувати передумови для опанування слухачами навичок самостійної роботи, реалізовувати інновації у підготовці та атестації педагогічних кадрів для системи післядипломної освіти.
2.13. Забезпечувати постійний системний внутрішній моніторинг якості освітньої діяльності ВМ(Ф)НЗ України IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти. Сприяти впровадженню типової моделі системи менеджменту якості у ВМ(Ф)НЗ України IV рівня акредитації та закладах післядипломної   освіти   з   метою   удосконалення    системи   управління навчальними закладами. Забезпечувати своєчасне усунення зауважень моніторингових груп МОЗ України та врахування у роботі їх пропозицій.
2.14. Згідно з результатами галузевого моніторингу річних аспектів
діяльності ВМ(Ф)ІІЗ України IV рівня акредитації та закладів післядипломної
освіти відповідно до Наказу МОЗ України від 22.11.№ 1000 «Про рейтингове
оцінювання діяльності вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та
закладів післядипломної освіти МОЗ України» вживати дієвих заходів щодо
покращення основних показників роботи ВМ(Ф)НЗ України.
2.15. Забезпечувати виконання Рішення Комітету Верховної ради
України з питань охорони здоров'я від 11.01.2012 № 109 щодо національно-
патріотичного, громадсько-правового, фізичного, екологічного, художньо-
естетичного, трудового, морального виховання студентів та інтернів, у тому
числі іноземних громадян; активізувати роботу органів студентського
самоврядування; вживати дієвих заходів щодо гарантування безпеки
перебування іноземних громадян на території України.
 
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Ректор,
член-кореспондент НАМН України,  
професор К.М.Амосова


                                                                                  
 Додаток до наказу
№ 461 від 26.08.2014 р.
 
 
СКЛАД   РОБОЧОЇ   ГРУПИ НМУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
на виконання рішення науково-практичної конференції «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному)
навчальних закладах України»
 
 
 
 
Я.В.Цехмістер        
в.о. першого проректора з науково-педагогічної роботи, професор, голова
 
В.І.Степаненко  
в.о.проректора з науково-педагогічної роботи, професор, заступник голови
 
О.М.Науменко
проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти, професор, заступник голови
 
М.Ю.Антоненко
проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи, професор, заступник голови
 
І.М.Хіміч  
проректор з економічних питань, заступник голови
 
Ю.Б.Чайковський
в.о. проректора з наукової роботи, професор, заступник голови
 
Члени робочої групи:
 
Власенко О.М.
декан ФПЛЗСУ, професор
Горова О.С.
начальник відділу гуманітарної освіти та виховання
Дубров С.О.
декан з інтернатури та підвищення кваліфікації лікарів, професор
Жуковцева Л.І.
начальник відділу кадрів
Закордонець О.О.
проректор по роботі з іноземними громадянами, доцент
Максименко С.Д.
декан медико-психологічного факультету, академік НАПН України, професор
Матюхіна Л.О.
завідувач бібліотеки
Мельник В.С.
декан медичного факультету №1, доцент
Неспрядько В.П.
декан стоматологічного факультету, професор
Ніженковська І.В,
декан фармацевтичного факультету, професор
Пельо І.М.
в.о. декана медичного факультету №4, доцент
Петренко В.І.
декан медичного факультету №3, професор
Савичук О.В.
декан по роботі з іноземними студентами, професор
Стеченко О.В.
начальник навчально-методичного відділу, доцент
Чалий К.О.
начальник відділу комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти, професор
Черняк В.А.
декан медичного факультету №2, професор