НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

СТАЖУВАННЯ ДОЦЕНТА НМУ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ КЛІНІЦІ UKSH М.ЛЮБЕК (НІМЕЧЧИНА)

15.02.2018

У 2017 році доцент кафедри загальної хірургії №1 Сергій Земсков на конкурсній основі отримав наукову стипендію Німецької служби академічного обміну (DAAD). Двомісячну стипендію було надано для реалізації спільного наукового проекту між Університетською клінікою UKSH Університету м. Любек (Німеччина) та кафедрою загальної хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця, номер гранту: 57314020. Referat: ST22. Personal ID: 91619845. Керівніками проекту, відповідно, були проф. Тобіас Кек та проф. Олексій Дронов. Ідея цього проекту є продовженням розпочатої минулого року плідної співпраці між українською та німецькою університетськими клініками. Першим етапом цієї співпраці стало успішне проведення 2-денного майстер класу «Сучасні підходи в онкохірургії підшлункової залози», який відбувся на клінічній базі кафедри загальної хірургії №1 за участю німецької та української команди хірургів 5-6 жовтня 2017 року. Відкриті та лапароскопічні резекції підшлункової залози транслювали он-лайн, що супроводжувалось інтерактивним діалогом з оперуючими хірургами.

Науковий проект було присвячено вивченню якості життя хворих після панкреатодуонельної резекції (ПДР) та реалізовано на базі Уніклініки UKSH в Любеку, Німеччина, з 23.10.2017 по 22.12.2017. Це було обсерваційне дослідження, до якого було залучено 320 пацієнтів після ПДР з багатоцентрового рандомізованого дослідження “RECOPANC”. Якість життя досліджували за допомогою анкетування пацієнтів та обчислювання психометричних шкал “EORTC-QLQ-C30/PAN26” перед операцією, при виписці, через 6 та 12 місяців після операції. Вплив різних клініко-морфологічних факторів на зміни в якості життя було перевірено шляхом проведення уніваріатного аналізу. Довершуюча панкреатектомія (екстирпація культі підшлункової залози) та панкреатична нориця були найчастішими негативними факторами впливу. Результати цього дослідження було подано до друку до одного з найстаріших та найбільш цитованих світових видань “Annals of Surgery”, манускрипт: “Perioperative and Long Term Quality of Life in Pancreatoduodenectomy – Analysis from a German Prospective Multicenter Trial (RECOPANC)“; номер манускрипту ANNSURG-D-18-00282.

Під час свого перебування у Любеку під керівництвом проф. Кека доцент Сергій Земсков також брав участь у відкритих, лапароскопічних та роботичних резекціях підшлункової залози, комбінованих судинних операціях, застосуванні інтраопераційної внутрішньочеревної хіміотерапії (HIPEC), експлантації та трансплантації внутрішніх органів.

«Я вірю, що цей візит до Любекського університету є не тільки величезним кроком у моєму персональному та професійному розвитку, але й в укріпленні зв’язків між нашими університетами на шляху подальшого академічного обміну студентами, інтернами та спеціалістами. Я також вважаю, що такі ініціативи, як DAAD, Erasmus+ та ін., сьогодні є дуже важливими для нашої медицини та освіти. Цілком зрозуміло, що відродження цих сфер не є суто фінансовою проблемою, але й також проблемою отримання й імплементації нових знань та підходів. І саме подібні програми академічного обміну та стажування в країнах з високо розвинутими системами охорони здоров’я можуть допомогти нам подолати цей інформаційно-технологічний дефіцит, що сформувався протягом останніх 30 років», – зазначив доцент Сергій Земсков щодо стажування. Він також висловлює подяку керівництву обох університетів за сприяння цьому проекту.

Кафедра загальної хірургії №1
Відділ міжнародних зв’язків